Ɨ̀fà'à 13

1Maa noò a nɨ̂ ŋ̀ghotə a Antiokia, ŋ̀gǎŋntoo Nwì bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ̀ ànnù Nwî jî mɔ'ɔ ɨ lɛ ntswe ghu: Barnabas, Simeon yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋ nii nɨ nîŋgà aa, Lucius yìi mə à lɛ mbə ŋû Cyrene aa, Manaen mə lɛ ŋkwi bo Herod yìi mə à lɛ mbə Gûmnàà aa, nɨ̀ Saul. 2Maa noò bo lɛ sɨ gha'asə nɨ̂ Nwî ŋ̀kɨɨ ntswe tɨ jɨ̂, Àzwì Nwî a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ tsɔ'ɔ Barnabas bo Saul mfa a mbo mə̀ a mfà'â àfà'à yìi mə mə twoŋə waa mə tâ bo ghɛɛ mfà'à aà. 3Maa ajàŋ bo tɨgə̀ ǹtswe tɨ jɨ, ǹtsà'àtə̀ Nwî, ǹnɔŋsə mbô myaa a atu bo, ǹtɨgə ntoo waa 4Àzwì Nwî a tòò mə̂ waa laa, Barnabas bo Saul sɨgə ŋghɛ̀ɛ̀ a Seleucia ǹtɨgə ŋkuu abaŋ ghu ŋghɛɛ a kɨ̂ŋ ŋ̀kì a Cyprus. 5Bo ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀ku'u a Salamis aa, ǹswoŋ nɨghàà nɨ Nwî ghu a mûm ǹdâŋghotə̂ baIsrael. Bo lɛ nlɔ̀gə̀ Jɔn Mark mə tâ à ka ŋkwɛtə waa. 6Bɨ dàŋsə̀ mə̂ kɨ̂ŋ ŋ̀kì wa ŋ̀ghɛ̀ɛ̀ ǹywe'e a Paphos, ǹtsi'i ŋù majìkə̀ yî mɔ'ɔ mə ɨ̀kǔm yi ɨ lɛ mbə Bar-Jesus, Bar-Jesus ma ghû à lɛ mbə ŋû baYuda yìi mə à lɛ mbə ntoònwî m̀bwe'esə̀ aà. 7À lɛ mbə nsûkà'a Gûmnàà yìi mə ɨ̀kǔm yi ɨ lɛ mbə Sergius Paulus aà, Gumnàà ma ghû à lɛ mburə mbə tsi'ì ŋù mɨ̀tsyɛ̀. À lɛ ntwoŋ Barnabas bo Saul mə tâ bo zi nyə yi, ǹloŋ mə à lɛ sɨ lɔ̀ɔ nyu'u nɨ̀ghàà nɨ Nwî aà. 8Lâ Elymas, ŋù ŋ̀ghɨrə majìkə̀ wa (ǹloŋ mə à nɨ̂ ǹji'ì ɨ̀kǔm yi nɨ nɨ̀ghàà nɨ Grikia aà) a tuu, ǹlɔ̀ɔ̀ nɨ mə tâ Gumnaa wa tâ tsuu ànnù yìi mə Saul bo Barnabas lɛ nzì nɨ yuu aa bii. 9Lâ Saul yìi mə bɨ kɨɨ ntwoŋ nìi nɨ Paul aa, a luu nɨ̀ Àzwì Nwî, ǹtɛ'ɛ nɨli'ì ni a nu ŋû majìkə̀ wa 10ǹswoŋ mə, “Mu Devil ghulà! Ò nɨ ŋùkɨ̀bàà ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə ɨ tsinə aà. Ò luu nɨ̀ ɨ̀bəŋ mbwe'esə̀ tsɨ̀m nɨ̂ àbɨ̀'ɨntɨɨ̀, ǹlɔɔ nɨ̂ ŋ̀ka mbəŋkə ànnù nɨ̂ŋkoŋ Mmà'àmbi a nɨ àbaŋnənnù! Kaa mbə ò wa'à kɛntə aa ɛ? 11Tsɨtsɔ̀ŋ, ǹdɔɔ nwì ɨ̀ ka kuu a atu wò; ò ka fə̀'ə, kaa wa'à nɨ̂nòò bû ŋ̀ka nyə nɨ nòò yî mɔ̀'ɔ̂.” À ghɛ̀sə̀ mə̂ ǹswoŋ laà ŋ̀ghəə yu kɨ màŋsə̀, àfə̀'ə̀ a kuu ghu mi'i, a tɨgə̀ m̀mɔɔrə nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ ǹlɔɔ nɨ̂ ŋû mə tâ à tswa abo yi ǹtɨgə ntsyasə. 12Gûmnàà wa à yə̀ mə̂ ànnù yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa, ǹnɨŋtɨɨ̀ yi a nu Kristo ǹloŋ mə à lɛ nyɛrə si'i si'i a nɨ̂ ànnù yìi mə Paul à lɛ ndɨ̀'ɨ̀ ǹloŋə Mmà'àmbi aà. 13Paul bo bɨ̀ ŋ̀gàŋakòrə̂ ji bo bû ŋ̀kuu abaŋ ŋghɛɛ a Perga, yìi mə à lɛ mbə mûm àla'a yì ŋwè a Pamphilia aà. Bo kùù mə̂ ghu aa, Jɔn Mark a ma'àtə̀ waa ghu mbu mbɨ̀ɨ̀ fu a Yerusalem. 14Bo lô a Perga ǹtɨgə ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ŋ̀ghɛɛ ŋkuu a Perga, a ala'a Pisidia. À bə̀ mə a ǹjwîŋgɔ̀ŋ àla'a aa, bo ghɛɛ̀ ŋ̀kuu a ndâŋghòtə baIsrael, ǹtswe a nsyɛ̂. 15Bɨ twòŋ mə ndɨ'ɨ Moses bo bɨ̀ ŋ̀ŋwà'ànə ntoonwî, ɨtu ndâŋghotə ya ɨ toò ŋ̀kɨ̀ɨ̀ a mbo bo: “Bɨ̀lɨ̂m bi'i, bì'i lɔ̀ɔ mə tâ nɨ̀ ghaa a mbo bə̀ bû, mə mbə nɨ̀ tswe nɨ̂ ǹdɨ'ɨtə̀ yìi mə mbə ɨ kwɛtə̀ waa.” 16Paul a bɨɨ̀nə̀ ǹtəə a ndəŋ, ŋ̀ŋɛntə mbô mi, ntsɨmsə nda, ǹlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka ŋghaa, ǹswoŋ mə: “Bɨ̀lɨ̂m ba baIsrael nɨ bù bìi mə nɨ bɔ'ɔ nɨ̂ Nwì aa nɨ̂ Nwî aa, nɨ̀ yu'utə. 17Nwìŋgɔ̀ŋ baIsrael à lɛ ntsɔ'ɔ bɨ̂tà bɨ bɨ̂taà bi'inə̀, ŋ̀ghɨrə bo bə ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ àla'a yì wè wa noò mə bo lɛ ntswe a ala'a Egypto tsi'ì tsǒ bɨ̀gɨ̀ɨ̀ aà. Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ mfi'isə waa a ala'a Egypto nɨ mɨ̀dà'à mi mya mì wè. 18ǹtswa ntɨɨ̀ yi a nu bo a njɨ̌m ɨ̀lòò mɨghum mi nɨkwà a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨ wɛ̀ɛ̀. 19À lɛ mbwɛsə ɨtoo ji sàmbaa a ala'a Kanahan, ǹtɨgə mfa nsyɛ̂ ɨ̀too mà jya a mbo baIsrael. 20Bo tswê ghu tsǒ ɨ̀lòô ŋ̀khɨ̀ ji nɨkwà nɨ mɨ̀ghum mi ntaà. À tɨ̀ mə tɨ bə a njɨ̀m a fa bɨ̀sa'a bɨ ala'a a mbo bo ŋ̀kɔ'ɔ nywe'e a noò ŋ̀gàŋtoò Nwì Samuel. 21Ma mùu noò bo lɛ mbetə Nwî mə tâ à fa mfɔ̀ a mbo bo aa, a tɨgə̀ m̀fa Saul yìi mə à lɛ mbə mu Kish, ǹlo a ŋgwɛ̀'ɛ Benjamin aa, mə tâ à bə mfɔ̀ wàà nɨ̂ ɨ̀lòò mɨghum mi nɨkwà. 22Nwì à lɛɛ̀ mfi'i yi aa, ntɨgə ŋghɨrə David nɨ̂ m̀fɔ̀. Yuà ànnù à nɨ ànnù yìi mə Nwì yumbɔŋ à lɛ nswoŋ nloŋ ŋgaa yì aà: ‘Mə̀ lii nyə mə David mu Jesse à nɨ yu wa yìi mə ǹtɨɨ̀ gha ɨ dorɨtə ghu nu aà, m̀bə ŋû yìi mə à ka ghɨ̀rə ɨnnù tsɨ̀m jìi mə mə lɔ̀ɔ̀ aà.’ 23À lɛ ntɨgə mbə Yesu yìi mə à lɛ mfɛ̀'ɛ a ŋgwɛ̀'ɛ David aa, mə Nwì à lɛ ŋghɨ̀rə̀ a tɨgə̀ mbə Ŋgàŋnywèènsə baIsrael, a ajàŋ yìi mə a lɛɛ̀ m̀foo ŋkà'à aà. 24M̀bɔŋ tâ Yesu à ka nlɔgɨnə ɨfà'â yi, lɛ boŋ Jɔn à kà mə̂ aa nswoŋ nɨ a mbo baIsrael bɨtsɨ̀m mə, tâ bo bəŋkə m̀ma'atə ɨnnù jî bɨ̂ jyaa ŋkwɛrə ŋkì. 25Nòò yìi mə Jɔn à lɛ ŋka maŋsə ɨfà'â yi aa, ǹswoŋ a mbo bo mə, ‘Nɨ̀ mɔ̀ɔ̀ntə mə mə̀ nɨ wò ɛ? Kaa mə̀ sɨ̀ yu wa mə nɨ yu'utə aa bə̂. Lâ, yə̂ nɨ̀! Yu wa mə a yòŋə a njɨ̌m mə̀ aa, kaa mə̀ sɨ̀ ku'ùnə̀ ajàŋ yìi mə mbə mə̀ fɛɛ̀ mɨ̀kɨ̀rə mɨ ntam jìi ɨ tswe ghu mɨkòrə̀ aà.’ 26“Bɨ̀lɨ̂m ba baIsrael, bɔɔ bɨ ŋgwɛ̀'ɛ̀ Abraham nɨ bù bə̀ bìi mə nɨ bɔ'ɔ nɨ̂ Nwî aà, ǹtoo mà yû yìi mə ɨ̀ nɨ yî ǹywèènsə bə̀ aa, ɨ̀ zì mə a mbo bì'inə̀ tsɨ̂tsɔ̀ŋ. 27Ǹloŋ mə bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntswe a Yerusalem aa, nɨ bɨ̀tsyàsə̂ byaa kaa bɨ lɛ wa'à zi mə à nɨ ŋù ǹywèènsə bə̀; kaa wa'à kɨ̀ɨ̀ ǹyu'u nɨ̂ ànnù yìi mə nɨghàà nɨ ŋgǎŋntoonwì nìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋ a njwiŋgɔ̌ŋ tsɨ̀m nɨ swoŋə̀ ǹloŋ ŋgaa yì aa yu'ù. Bɨ lɛ ŋghɨ̀rə̀ nɨghàà nɨ ŋgǎŋntoo nwî nɨ fɛ'ɛ̀ boontə nyoŋə ajàŋ yìi mə bɨ lɛ nzwitə yi aà. 28Ka mə bɨ lɛ wa'a annù tsu yə yìi mə Yɛɛsâ à lɛ fànsə̀ mə mbə bɨ zwitə̀ yi aa, bɨ lɛ nswoŋ a mbo Pilato mə tâ à ghɨrə tâ bɨ̀ zwitə yi. 29Bɨ màŋsə̀ mə a ghɨ̀rə ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə àŋwà'ànə̀ Nwî a lɛ nswoŋ nloŋ ŋgaa yì aa, bɨ sɨgɨsə̀ yi wa ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ ŋ̀ghɛɛ nlə̀ə̀ yi nɨsyɛ̀. 30Lâ Nwì a yweensə̀ yi nɨ nɨ̀wô; 31ǹjwi jì ghà'àtə̀ jìi mə ɨ lɛ sɨ tɨgə nyoŋə aa, a dɨ'ɨ̀ ɨ̀bɨ̀ɨ nû yi a mbo bə̀ bìi mə bo bo lɛ nlǒ a Galilea ŋ̀kɔ'ɔ a Yeruselem aa, bìi mə bo tɨgə mbə bɨ̂yəfə̂ bi a mbo bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m aà. 32Bì'i zi aa nɨ̀ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ma yû a mbo bù: ànnù ya mə Nwì à lɛ ŋkà'à mə yu ka ghɨ̀rə̀ a mbo bɨ̀tà bɨ bɨ̂taà bi'inə̀ aa, 33à ghɨ̀rə̀ mə a mbo bì'inə̀ bìi mə bì'inə̀ nɨ bɔɔ̀ byaa a njɨ̀mə àjàŋ yìi mə à ywèènsə Yesu, a bû ǹtswe ntɨ̀ɨ̀ aà. A ajàŋ yìi mə bɨ ŋwa'anə nɨ̂ àŋwà'ànə̀ bɨ̂Psalm bi baa, mə, ‘Ò nɨ mû ghà, sìi mə̀ tɨgə taà ghò’ 34Yuà a kɨ̂ m̀bə annù yìi mə Nwì à lɛ nswoŋ nloŋ ajàŋ mə yu ka yǐ yweensə yi nɨ nɨ̀wô, tâ à wa'à a mum nɨ̀syɛ̀ bwɛ̂ aà: Ma ka fa mbɔɔnə ya yìi mə ɨ̀ nɨ̂ yà m̀bə yî ànnù nɨ̂ŋkoŋ yìi mə mə̀ lɛ ŋkà'à a mbo David aa, a mbo wò.’ 35Tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ a ajàŋ yìi mə à kɨ nswoŋ a nɨ̂ àdɨ̀gə aŋwà'ànə̀ yî mɔ'ɔ aa mə, ‘kaa ò ka wa'à mà'àtə̀ tâ ŋ̀gàŋàfà'â ghò, yu wa yìi mə à làa màŋsə̀ aa, tâ à bwɛ nɨsyɛ̀.’ 36Ǹloŋ mə David à lɛ ŋghɨ̀rə annù yìi mə Nwì a lɔ̀ɔ̀ aa, a nɨ yìi ŋgù'ù, aa ntɨgə ŋkwo, bɨ twiŋə̀ yi bo bɨ̀ bɨ̀taà bi, ɨ̀bɨ̀ɨ nû yi ɨ bwɛ̂ nɨsyɛ̀. 37Lâ yu wa yìi mə Nwì à lɛ nyweensə nɨ nɨ̀wo aa kaa à lɛ wa'ǎ a nɨsyɛ̀ bwɛ̂. 38Bì'i lɔ̀ɔ̀ mə tâ nɨ̀ zi mbâ bɨlɨ̂m ba baIsrael, mə bì'ì tsya aa a njɨ̌m Yesu ma ghû ǹzi a nswoŋ ànnù a mbo bù ǹloŋ ànnǔ lì'ìnə ɨfansə ɨnnù; 39Ǹlɔɔ nɨ mə nɨ̀ zi mə ŋù tsɨ̀m yìi mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yi ghu nu aa, ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə à fànsə a ǹyòŋə nɨ nɔ̀ŋsə̀ Moses aa, kaa ɨ ka wa'à yi bǔ ntswa. 40Nɨ̀ tsyɛsə lâ m̀bɨ̀'ɨ̀ ɨ̀nnù jìi mə ǹtoonwî ɨ lɛ nswoŋ aa, ɨ tswâ ghuu; 41Yə̂ nɨ̀, là'à bu bìi mə nɨ tsa'a nɨ̂ nɨ̀ghàà nɨ Nwî ŋ̀wyɛ aa, nɨ̀ ka ntsɨŋə ntsɨŋə ŋhɛɛ ŋkwo! Ǹloŋ mə ànnù yìi mə mə ghɨ̀rə a nsi bù sii aa, à nɨ ànnù yìi mə kaa nɨ̀ ka yǐ wa'à biì, ka mə ŋù tɛ'ɛ ntɔ'ɔtə tɔ'ɔtə a mbo bù!’” 42Nòò yìi mə Paul bo Barnabas lɛ màŋsə̀ ŋ̀ka mfɛ'ɛ wa ndâŋghòtə aa, bə̀ bya bɨ swoŋ a mbo bo mə tâ bo bu mbɨ̀ɨ̀ a njwîŋgɔ̀ŋ yìi mə ɨ bù ǹzi aa, ta bǔ swoŋ ɨnnù ma jû jî ghà'àtə̀ a mbo bo. 43Bɨ kà mə̂ aa nsɛɛnə wa ndâŋghòtə, baYuda bî ghà'àtə̀ bo bɨ̀ bə̀ bɨ ɨtoo dàŋ bìi mə bɨ lɛ mbii annù Nwì baYuda aa, bɨ yoŋə̌ Paul bo Barnabas. Bo tɨgə̀ ŋ̀ghaa a mbo bo ndɨ'ɨtə waa mə tâ bo ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì a mûm ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî. 44Bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ ntswe wa a mûm àla'a aa, bɨ lɛ nzì a nyu'u nɨ̀ghàà nɨ Nwî a nɨ̂ ǹjwîŋgɔ̀ŋ yìi mə ɨ̀ lɛ nyòŋtə̀ aà. 45Nòò yìi mə baYuda lɛ nyə nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa aa, bɨ lɛ nluu nɨ̂ àghə̀'ə̀nə̀; ǹlɔgɨnə ntɨgə nlɨgɨtə nɨ̂ ànnù yìi mə Paul à lɛ sɨ swoŋ aa, ŋ̀kɨɨ mbəgɨtə nɨ̂ yi. 46Lâ Paul nɨ Barnabas bâŋnə̀ m̀bu ŋghaa bə nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ nɨ̂ àtàŋəntɨɨ nswoŋ mə “A lɛ ŋkù'ùnə̀ mə tâ nɨ̀ghàà nɨ Nwî nɨ̀ foo nzì a mbo bù. Lâ àjàŋ yìi mə nɨ̀ tuu ŋ̀kɨ lentə mə kaa nɨ̀ sɨ̀ ku'ùnə̀ a njɨ ɨ̀lòŋ yìi mə ɨ tswe nɨ̂ŋkoŋ aa, bì'ì ka mà'àtə̀ ghuu tɨgə ghɛ̀ɛ̀ tsɨ̂tsɔ̀ŋ a mbô bɨ̀tɨ̀zî Nwî. 47Ǹloŋ mə à nɨ ǹdɨ'ɨ yìi mə M̀mà'àmbî à lɛ mfa a mbo bì'ì aà, mə: ‘Mə̀ ghɨ̀rə ghuu mə tâ nɨ̀ bə ŋkà'à a mbo bɨ̀tɨ̀zî Nwî, ɨ tɨgə ghɨ̀rə̀ nɨ mə tâ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bɨ̀ yweenə ŋghɛɛ nywe'e a nlwì'î m̀bî.’” 48Nòò yìi mə bɨ̀tɨ̀zî Nwî bɨ lɛ nyu'u ma mùu ajàŋ aa, ǹdorə tsi'ǐ mbə̂ ànnù, ŋ̀gha'asə Mma'ambi nloŋ nɨghàâ ni ma nû. Bə̀ bìi mə Nwì à lɛɛ̀ m̀foo ntsɔ'ɔ waa mə tâ bɨ̀ yi njɨ ɨlòŋ yìi mə ɨ lwi'i nɨ̀ŋkoŋ aa, bɨ nɨŋ mɨ̀ntɨɨ̀ myaa a nu Kristo. 49Nɨ̀ghàà nɨ Mma'ambi nɨ sɛɛ̀nə̀ ŋ̀ghɛɛ ɨdɨgə tsɨ̀m maa m̀bù'ù. 50Lâ baYuda ghɛɛ nswugɨtə bɨtà bɨ ala'a bɨ baYuda bo bɨ bàŋgyɛ̀ bî wè bìi mə bɨ lɛ bɔ'ɔ nɨ̂ Nwî aà. Bo lɔgɨ̀nə̀ ǹtɨgə ntsɔ'ɔ nɨ̂ àkòrə Paul bo Barnabas, m̀furə waa a mûm àla'a bo. 51Bo tɨgə̀ ǹyɛtə nsyɛ̂ a mɨkòrə bo, a ndɨ'ɨ mə a fùrə bo furə waa, ǹtɨgə ŋghɛɛ waa a Yikonium. 52Lâ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jìi mə bɨ lɛ ntswe a Antioch aa, ɨ lɛ nluu nɨ nɨ̀dorə bo Àzwì Nwî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\