Ɨ̀fà'à 14

1Bo lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì tsi'ì maa ajàŋ a ala'a Iconium. Paul bo Barnabas bo ghɛɛ̀ ŋ̀kuu a ndâŋghotə baIsrael ŋ̀ghaa nɨ mânjì yìi mə bə̀ bì ghà'àtə̀, baYuda bo bɨ̀ baGrikia, bɨ lɛ mbii annù Nwî. 2Lâ baYuda bìi mə bɨ lɛ wa'à waa bii aa, bɨ lɛ ntotə bɨ̂tɨ̀zî Nwî bya, mbɨsə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa a nu bɔɔ bɨ Kristo. 3Ŋ̀gǎŋntoo Kristo jya lɛ ntswe ghu a nɨ nòò yî ǹsyà, ǹswoŋə nɨ nɨ̀ghàà nɨ Mmà'àmbi nɨ̂ àtàŋə ntɨɨ̀. M̀mà'àmbi a dɨ'ɨ̀ nɨ̂ ǹsi mə ǹtoò yì yî ǹsɨgɨ̀nə̀ ya mə bɨ lɛ sɨ swoŋ nloŋ ɨbɔ̀ŋ yi aa, à nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. M̀fa mɨda'a a mbo bo mə tâ bo ka ŋghɨrə ɨlensə ɨnnù bo bɨ̀ ɨ̀nnǔtsyâmbô. 4Bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntswe maa njɔ̀'ɔ̀ àla'a aa, bɨ lɛ nyàtə̀ m̀bɛ̀ɛ̀ baa, bì mɔ'ɔ biì ànnù yìi mə baYuda lɛ sɨ swoŋ aa, bi mɔ'ɔ bɨ kɨ̂ŋ mbii ànnù yìi mə ŋgǎŋntoo Kristo jya ɨ lɛ sɨ swoŋ aà. 5Bɨ̀tɨ̀zînwî bî mɔ'ɔ nɨ baYuda bo bɨ̀ bɨ̀lɨɨ̀ byaa bɨ taŋ mɨnàŋ mə bɨ dɨ̌ ŋgɨ'ɨ a nu bo, ɨ tumtə waa nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀. 6Bo yu'u ntɨgə mfɛ'ɛ ŋkhə̀ ŋghɛɛ waa a ɨla'a Lystra bo Derbe, jìi mə ɨ lɛ ntswe a Lycaonian aa, bo bɨ nɨ̂ ɨ̀too jìi mə ɨ lɛ ntswe maa mbɨ̂ àdɨ̀gə̀ aa, 7ǹtɨgə nswoŋə nɨ̂ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya ghu. 8Ŋùmbâŋnə̀ yî mɔ'ɔ à lɛ ntswe a ala'a Lystra yìi mə à lɛ mbwenkə ǹlɔgɨnə a noò yìi mə bɨ lɛ njwe yi ghu aa, kaa a lɛɛ̀ wa'à bùrə̀ ǹtəə təə. 9À lɛ ntswe ghu nnaŋsə nyu'utə nɨ nɨ̀ghàà nìi mə Paul à lɛ sɨ swoŋ aà. Paul à lɛ nyə mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yi ghu, ŋ̀kɨ ntswe nɨ̂ àbìintɨɨ mə mbə bɨ tsu'ù yi. Paul à yə̀ mə̂ laa, ǹtɨgə ntɛ'ɛ mi'ì mi ghu nû. 10Ǹtɔŋnə nswoŋ ghu mbo mə, “Bɨ̀ɨ̀nə ntsinə ntəə nɨ mɨ̀kòrə̂ mô.” Ŋùmbâŋnə̀ wa a lɨ mbɨ̀ɨ̀nə̀, ǹtɨgə ŋghantə. 11Àjàŋə nnɔ̀ɔ̀ bə̀ wa ɨ lɛ nyə ànnù ya mə Paul à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aa, bo lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ǹtɨgə ntɔŋnə nɨ nɨ̀ghàà nɨ Lyacaonian nyaa nya nswoŋə nɨ mə, “Bɨ̀nwì bə̀ŋkə̀ mə̂ waa ntɨgə mbə tsǒ bə̀, ǹsɨgə ntɨgə ntswe a tɨtɨ̀ɨ bi'inə̀.” 12Bo fâ ɨ̀kǔm Barnabas mə à nɨ Zeus, ŋ̀kɨ ntɨgə ntwoŋ Paul nɨ Hermes, ǹloŋ mə à lɛ mbə yu yìi mə à lɛ mbə ndɨɨ wàà, ŋ̀ghaa nɨ tsùsə̀ àtû wàà laa. 13Ŋ̀gàŋmà'anwì Zeus wa yìi mə ǹdâmà'a yì ɨ̀ lɛ ŋghɛ̀sə̀ ǹtswe tsi'ì wa mbɛ̀ɛ̀ àla'a aa, à lɛ nzì nɨ̂ m̀bɔ̀ŋ bo bɨ̀ nɨ̀kya nɨ bɨ̂flawa, ǹloŋ mə bo bɨ̀ nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa bɨ lɛ lɔ̀ɔ̀ mə bo ma'a ŋgǎŋntoo Kristo jya tsi'ì tsǒ Nwì. 14Lâ ŋ̀gǎŋntoo Kristo jya, Barnabas bo Paul, bɨ yù'ù mə ànnù ya mə bɨ lɛ sɨ lɔ̀ɔ̀ a ŋghɨ̀rə̀ aa, ǹsatə ɨtsə̀'ə̀ jyaa, ŋ̀khə ŋkuu ntəə wa tɨtɨ̀ɨ nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa, ŋ̀ŋɛntə njì yàà m̀betə waa mə, 15“Nɨ̌ ghɨ̀rə yulà ànnù aa a ya ɛ? Bì'ì kɨ mbə aa tsi'ì bàmɨsɔ̀ŋə̀ tso bù. Bì'ì zi faà aa a ŋkɛ̀'ɛ̀nə ǹtoo yì sɨgɨ̀nə̀ a mbo bù, mə tâ nɨ̀ bəŋkə ghuu, m̀ma'atə njoo adàŋà àdàŋà ǹzi a mbo M̀mà'àmbi yìi mə à tswe ntɨ̀ɨ̀ aà. À nɨ yu yìi mə à lɛ nnaŋsə aburə nɨ̂ ǹsyɛ, nɨ̂ ŋ̀kì mɨyaa, bo bɨ̀ ŋ̀gɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə ɨ tswe ghu aà. 16À lɛ mbə mbìì aa, a ma'àtə̀ bə̀ bɨ ɨtoo bɨ̀ tsɨ̀m mə tâ ŋù à ka ŋghɛɛ nɨ̂ yìi mânjì, ŋù à ka ŋghɛɛ nɨ̂ yì. 17Lâ, a dɨ'ɨ̀ nɨ̂ àlèsə̀ mə yu tswe ghu ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̀ tsɨ̀m, ǹyoŋə a njɨ̌m ɨ̀nnù jî sɨgə̀nə̀ jìi mə a ghɨ̀rə̀ aà. A too nɨ̂ m̀bə̀ŋ a mbo bù, ɨ lô a aburə nsɨgə ntsu nɨ̂ mɨ̀jɨ̂ muu nɨ nòò yìi mə à kù'ùnə aà. A fa nɨ mɨ̀jɨ a mbo bù ŋ̀kɨɨ nlwensə nɨ mɨ̀ntɨɨ̀ muu nɨ nɨ̀dorə̀.” 18Ka mə bo lɛ nswoŋ laa, a lɛ ntsyànə̀ a mbô ŋ̀gǎŋntoo Kristo jya a ŋkɨŋə mə tâ bɨ̀ tsuu waa mà'à tsǒ Nwì. 19BaYuda bi mɔ'ɔ bɨ lɛ nlò a Antioch yìi mə à lɛ ntswe a Pisidia aa, bo bɨ̀ a Iconium, nzi mbəŋkə atu bə̂ bya bɨ biì ǹjɨ̀m yàà, ǹtɨgə ntumtə Paul nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀, ǹswuŋə yi mfɛ'ɛ nɨ ghu a mûm àla'a ŋwa'atə mə à kwò mə̂. 20Nòò yìi mə bɔɔ bɨ Kristo bɨ lɛ nzì ntswe ghu mbɛ̀ɛ̀ ŋ̀karɨsə aa, a bɨɨ̀nə̀ m̀bu ŋkuu ŋghɛɛ fu a mûm àla'à. Àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə yu nɨ Barnabas bo ghɛ̀ɛ a ala'a Derbe. 21Paul nɨ Barnabas bo lɛ nswoŋ ntoo yì sɨgɨ̀nə̀ ya a ala'a Derbe, ŋ̀ghɨrə ŋgǎŋyəgənnù Yesu jî ghà'àtə̀ ghu. Ǹtɨgə nlo ghu mbu bɨ̀ɨ̀ a Lystra bo bɨ Iconium nɨ Antioch yìi mə à lɛ ntswe a Pisidia aà. 22Bo lɛ nnɨŋ mɨtɨ̀ɨ̀ a nu bɔɔ bɨ Kristo bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu aa, ǹdɨɨntə waa mə tâ bo tswa abìintɨɨ̀ yaa tsi'ì ànnùnɨ̂ŋkoŋə̀. “A ku'unə mə tâ bì'ì tsya a mûm ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋghà'àtə̀ m̀bɔŋ ŋkuuu a mûm ànnù nɨfɔ̀ Nwî.” 23Bo yi ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ yulà ŋ̀ghòtə bɨ tsɔ'ɔtə̀ bɨ̀lɨɨ bɨ ndânwì ghu, ǹsi'isə ɨbɨɨ nû waa tɨ jɨ, ǹtsa'atə Nwî, ǹnɨŋə waa a mbô M̀mà'àmbi yìi mə bo lɛ ntswe nɨ̂ ǹnɨŋ mɨ̀ntɨɨ̀ myaa ghu nu aà. 24Bo tsyà mə a ala'a Pisidia mmaŋsə, ǹtɨgə ŋkuu a Pamphilia. 25Ma mùu ala'a, bo swoŋ ntoo yì nsɨgɨ̀nə̀ ya a ala'a Perga, ǹtɨgə nlo ŋghɛ̀ɛ̀ a ala'a Attalia. 26Bo lò mə̂ ghu ntɨgə ŋkuu a abaŋə ŋkì, m̀bu mbɨ̀ɨ̀ ŋ̀ghɛɛ fu a Antioch, wa adɨgə mə bɨ lɛ ntɛ'ɛ ntsɔ'ɔ waa ghu, ntsa'atə Nwî a atu bo mə tâ à kwɛtə waa a nɨ̂ ɨ̀fà'à yìi bɨ lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ mfa'a aà. 27Bo zì mə̂ ǹywe'e a Antioch aa, ŋ̀ghotə bandânwì bɨ tsɨ̀m, ŋ̀kɛ'ɛnə ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnǔ tsɨ̀m jìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋghɨ̀rə a nu bo aa, bo bɨ̀ àjàŋ mə à lɛ ŋŋa'a mânjì mə tâ bɨ̀tɨ̀zî Nwî tâ bɨ̀ bii yii aà. 28Bo lɛ ntɨgə ntswe ma mùu ala'a bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu ntɨgɨtə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\