Ɨ̀fà'à 15

1Bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ lɛ nlò a Yudea ǹsɨgə a Antioch, ǹlɔgɨnə ŋka ndɨ'ɨ nɨ̂ ɨ̀nnù a mbo bɔɔ bɨ Kristo bya mə, “Kaa nɨ̀ ka yǐ wa'à yweenə̀ mə mbə bɨ tsuu ghuu ŋə̀tə a nyòŋə nɨ nɔ̀ŋsə̀ Moses.” 2Paul bo Barnabas bo lɨgɨ̀tə̀, ǹswuŋnə bo bo tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋə̀. Tsǒ mə a lɛ mbə laa, bɨ swoŋ mə tâ Paul bo Barnabas bo bə̀ bî mɔ'ɔ a Antioch tâ bo kɔ'ɔ ŋghɛɛ a Yerusalem ŋghɛɛ nyə Ŋgǎŋtoo jya ghu nɨ bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ndânwì tâ bo bo ghaanə nloŋ ma yaà ànnù. 3Ŋ̀ghòtə ɨ̀ lɛ ntɨgə tsyasə waa mə tâ bo ghɛɛ. Bo kà mə̂ aa ŋghɛɛ, ǹtsya a ala'a Phonisia bo Samaria, ŋ̀kɛ'ɛnə a mbo bə̀ a ajàŋ mə bɨ̀tɨ̀zî Nwì bɨ bə̀ŋkə̀ mə̂ mɨ̂ntɨɨ̀ mya ǹzi a mbo Nwì. Ma yu ànnù a ghɨ̀rə̀ ǹtɨɨ bɔɔ bɨ Kristo ɨ luu nɨ̀ nɨ̀dorə̀. 4Bo ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀kuu a Yerusalem, ŋ̀ghòtə ɨ kwərə̀ waa tsi'ì nɨ̀ nɨ̀dorə̀. Ŋ̀gǎŋtoo Kristo nɨ bɨ̀lɨɨ bɨ ndânwì bɨ kɨ̂ ŋkwɛrə wa nɨ nɨ̀dorə, bo tɨgə̀ ǹswoŋ ŋkɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi Nwì à ghɨ̀rə ntsyǎ a nu bo aa, a mbo bo. 5Lâ ŋ̀gǎŋmbii Kristo jî mɔ'ɔ jìi mə ɨ lɛ mbə bapharisai, bo lɛ mbɨ̀ɨ̀nə̀ ǹtəə a ndəŋ nswoŋ mə, “A ku'unə mə tâ bɨ̀ lɨgɨnə ŋŋètə̀ bɨtɨ̀zî Nwî ŋ̀kɨ ŋghɨrə mə tâ bo ka nyu'unə nɔ̂ŋsə̀ Moses.” 6Ŋ̀gǎŋtoo Kristo jya bo bɨ̀lɨɨ bɨ ndânwì bɨ tɨgə̀ m̀boontə ntswe a nlèntə ma yuù annù. 7Bo swùŋnə̀ mə̂ ghu àgha'a a sa'àtə̀, Peta a təə a ndəŋ nswoŋ mə, “Bɨ̀lɨ̂m bâ, nɨ̀ zi mə àgha'a a sà'à mə̂ ajàŋ mə Nwì à lɛ ntsɔ'ɔ gha a tɨtɨ̀ɨ bù ǹtoo mə tâ mə̀ ghɛɛ nswoŋ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ a mbo bɨ̀tɨ̀zî Nwî mə mbə bo yu'u mbii. 8Nwɨ̀ŋgɔ̀ŋ yumbɔŋ yìi mə à zi mmɔ̀ɔ̀ntə̀ ŋû ǹtsɨ̀m aa, a dɨ̀'ɨ̀ mə yu bììntə ànnǔ bɨ̀tɨ̀zî Nwî, m̀fa Azwì Nwî a mbo bo, tsi'i ajàŋ mə à lɛ ŋkɨ mfa a mbo bì'inə̀ aà. 9Kaa à lɛ ŋwa'ǎ ndènə̀ a tɨtɨ̀ɨ bo nɨ bì'inə̀ tɛ'ɛ̀. À lɛ nsì'i ntɨɨ̀ waa a njɨ̌m àbìintɨɨ̀ yaa. 10Tsɨtsɔ̀ŋ, a tɨgə̀ ŋ̀ghɨrə a akə mə tâ nɨ̀ ka ŋkwa'anə Nwî, m̀be'esə nɨ̂ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu nɨ̂ àbè'è yìi mə kaa bɨ̀ta bɨ̀ taà bi'inə̀ bɨbɔŋ lɛ ŋwa'a mbè'e zi, mə kaa bì'inə, nɨ̂ yì'inə ŋgaa kaa bì'inə̀ sɨ̌ mbè'e kɨ nzi aa ɛ? 11Ŋ̀gàŋə ghâ, bì'inə̀ bìì mə̂ bì'inə̀ ka yǐ yweenə̀ aa a jɨ̌m ɨbɔ̌ŋ Mmà'àmbî yì'inə̀ Yesu tsi'ɨ̌ a ajàŋ yìi bo ka yǐ kɨɨ yweenə ghu aà.” 12Ŋ̀ghòtə ya tsi'ì ǹtsɨ̀m ɨ̀ lɛ si'i mə swee ǹyu'u annù yìi mə Barnabas bo Paul lɛ ŋkɛ̀'ɛ̀nə̀ aa, nɨ ɨ̀lènsə̀ a bɔ̀'ɔ nɨ̂ ɨnnǔtsyâmbo jìi mə Nwì à lɛ ŋghɨ̀rə̀ a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀tɨ̀zî Nwî ǹtsya a jɨ̌m bo aà. 13Bo màŋsə̀ mə̂ ŋ̀ghaa aa, Jɛms a ŋəntə̀ ǹjì yì ŋ̀ghaa, nswoŋ mə, “Yu'utə nɨ̀ ànnù yìi mə mə swoŋ aa mba bɨlɨ̂m bâ. 14Simon à nàŋsə̀ mə̂ a ntɔ'ɔtə àjàŋ yìi mə Nwì à lɛ ndɨ̀'ɨ̀ àjàŋ yìi mə yu annù bɨ tɨ̀zî Nwî lɛ nnaŋsə ntswe a nu yu, ǹzi mfi'i bə̂ bî mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bo mə tâ bɨ̀ bə bi. 15Ma yuà ànnù a boòntə̀ nɨ̂ ànnù yìi mə ǹtoonwî ɨ lɛ nswoŋ a mûm àŋwà'ànə Nwì aa mə, 16‘M̀mà'àmbi à swoŋ mə, ma yû ka yǐ tsyǎ tâ mə̀ bu mbɨ̀ɨ̀, ɨ mbɨ̀ɨ̀nsə ntǎŋ Mfɔ̀ David yìi mə ɨ wò mə aa, ɨ bu wurə mɨtsyə̂ mi ɨ ghɨrə tâ mɨ̀ bu nnaŋsə ntsinə ntəə 17Ma mùu ajàŋ tâ àbùgə ŋgwɛ̀'ɛ̀ mu ŋù tsɨ̀m tɨgə ntɨgə nlɔɔ nɨ Mmà'm̀bî bo bɨ̀ ɨ̀toò tsɨ̀m jìi mə bɨ twoŋə waa nɨ̂ Ɨ̀kùmə̂ ghâ aà. 18À nɨ̂ àjàŋ yìi mə Mmà'àmbi yìi mə à lɛɛ̀ ntɛ'ɛ ŋghɨrə bɨ zî ma yuà ànnù a ŋgu'u aa, à swòŋə.’ ” 19Jɛms a ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹswoŋ mə, “À nɨ̂ àmɔ̀ɔ̀ntə̂ ya mə tâ bì'inə̀ tsuu ŋgɨ'ɨ a mbo bɨ̀tɨ̀zî Nwî bya mə bɨ bəŋkə wa mbɨɨ a mbo Nwì aa kɨ fa. 20A ku'unə bə mə bì'inə̀ ŋwa'anə aŋwà'ànə̀ ǹtoo a mbo nswoŋ mə tâ bo tsuu mɨjɨ mìi mə bɨ ma'a mɨ̂ŋkobə ghu aa kɨ jɨ. Ŋ̀kɨ nswoŋ mə tâ bo ma'atə annǔ jɨrə̀, ŋ̀kɨ tsuu naà yìi mə twɛɛ bə̂ ǹtɔ̀ŋ yìi kɨ kurə, ǹtsuu aləə kɨɨ kɨ jɨ. 21Ǹloŋ mə àgha'à a sà'à mə̂ ajàŋ yìi mə bɨ twoŋə nɨ̂ nɔ̂ŋsə̀ Moses a mûm ŋ̀ghòtə a njwîŋgɔ̀ŋ baIsrael tsɨ̀mə̀, ŋ̀kɨɨ swoŋə nɨ̂ ànnǔ yi a mûm àla'à tsɨ̀mə̀.” 22Ŋ̀gǎŋtoo Kristo jya nɨ bɨ̀lɨɨ bɨ ndânwì nɨ ŋ̀ghotə ya tsɨ̀m bɨ lɛ ntɨgə mbii mə bo tsɔ'ɔ bə̂ bî mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bo ɨ too waa bo bɨ̀ Barnabas nɨ Paul a Antioch. Bo lɛ ntsɔ'ɔ bə̂ bi baa bìi bɨ lɛ mbə bɨ̂tsyàsə̀ a tɨtɨ̀ɨ bo aà, a bə Judas yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋ nii nɨ Barsabas aa, ŋkɨ mbə Silas; 23ǹtɨgə ntoo waa nɨ̂ àŋwà'ànə̀ yulà: “Bì'ì, ŋ̀gǎŋtoo Kristo nɨ bɨ̀lɨɨ bɨ ndânwì nɨ bɨ̀lɨ̂m buu bɨ tsà'àtə̀ ghuu bɨlɨ̂m bi'i bɨ tsɨ̀m bìi mə bɨ nɨ bɨ̀tɨ̀zi Nwì aa, bìi mə bɨ tswe a Antioch nɨ Syria bo nɨ a Cilicia aà. 24Bì'ì yu'u mə bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ a tɨtɨ̀ɨ bì'ì ǹzi mfa nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ a mbo bù, ŋ̀ghɨrə mɨ̀ntɨɨ̀ muu mɨ tsɛ'ɛ ǹloŋ annù yìi mə bɨ lɛ nswoŋ aà. Lâ kaa bì'ì lɛ ŋwa'à waa too bə̂, kaa kɨ'ɨ̀ ǹdɨ'ɨ yì tsù a mbo bo kɨ mfa. 25Ǹloŋ ma yuà ànnù, bì'ì bòòntə̀ mə̂ m̀biinə tsi'ì bɨ̀tsɨ̀m mə bì'ì ka tsɔ'ɔ bə̂ ɨ too a mbo bù, bo ghɛɛ bo bɨ̀ bɨ̀lɨ̂m bi'i Barnabas bo Paul bìi mə bì'inə̀ kɔŋə aà. 26Bo fà mə̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̂ yàa ntsɨ̀m nloŋ Mmà'ambî yì'inə̀ Yesu Kristo aà. 27Bì'ì too Judas bo Silas a mbo bù mə bo zi nswoŋ a mbo bù nɨ̂ ǹtsǔ waa annù yìi mə bì'ì ŋwa'anə aà. 28Bì'i bɨ̀ Àzwì Nwî biinə mə tâ bì'ì tsuu ghuu nɨ̂ àbè'è yi dàŋ bè'èsə, ǹtsyatə julà ɨ̀tu ndɨ'ɨ̀. 29Nɨ̀ tsuu mɨjɨ mìi mə bɨ mà'à mɨ̂ŋkobə ghuu aa lǒ jɨ; ǹtsuu aləə lǒ jɨ, ǹtsuu naà yìi mə bɨ twɛɛ ntɔ̂ŋ yi nzwitə aa lǒ kurə. Nɨ̀ kɨɨ mba'atə nɨ̂ ɨ̀bɨ̀ɨ ghuu nloŋ ajɨrə̀. M̀bə nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu ǹtsuu ànnù ma yû yî tsu kɨ ghɨ̀rə, bəə boŋ nɨ ghɨ̀rə sɨgɨ̀nə̀. Bì'i tsà'àtə̀ ghuu.” 30Bɨ lɛ ntoo ŋgǎŋntoo màjù a ala'a Antioch bɨ ghɛ̀ɛ̀ ghu ŋghotə bɔɔ bɨ Kristo m̀fa aŋwà'ànə̀ ya a mbo bo. 31Bə̀ bya bɨ twòŋ mə àŋwa'anə̀ ya, ǹtɨɨ waa ɨ luu nɨ̀ nɨ̀dorə nloŋ mə ànnù yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ghu aa a lɛ ndɨ̀ɨ̀ntə̀ waa. 32Yuda bo bɨ̀ Silas bìi bɨ lɛ ŋkɨ mbə ŋgǎŋntoonwî aa, bo lɛ ŋghàà bo bo nɨ̂ àdaŋə noò ǹdɨɨntə waa m̀fa nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ a mbo bo. 33Bo tswè mə̂ bo bo nɨ̂ àtɨɨ noò, bɔɔ bɨ Kristo bya bû ntoo waa nɨ̂ m̀bɔɔnə mə tâ bo bu mbɨ̀ɨ̀ ŋ̀ghɛɛ a mbo bə̀ bya bìi mə bɨ lɛ ntoo waa aà. [ 34Lâ Silas à lɛ nlɔ̀ɔ̀ mə yu bǔ tswe yi ghu.] 35Paul nɨ Barnabas lɛ mbù ǹtswe nɨ̂ àtɨɨ noò àla'a Antioch bo bɨ̀ bə̀ bî ghà'àtə̀ bî mɔ'ɔ, ǹswoŋə nɨ̂ ànnù Nwɨ̂, ŋ̀kɨɨ ndɨ'ɨ nɨ̂ ànnù Nwî. 36Àtɨɨ noò yî mɔ'ɔ â tsyà mə̂, Paul a swoŋ a bo Barnabas mə, “Sɨ̀ bu mbɨ̀ɨ̀ ŋ̀ghantə bɨlɨ̂m bi'iò a nɨ̂ ɨ̀too jìi mə sɨ̀ tɛ̀'ɛ̀ mə̂ ǹtsya ghu nswoŋ ànnù Nwì a mbo bo aà, tâ lèntə̀ mə bo ghɨ̀rə̀ mə kə lɛ. 37Barnabas à lɛ nlɔ̀ɔ̀ mə yu lɔ̀gə Jɔn Mark tâ bo bo ghɛɛ, 38Lâ Paul à lɛ nswoŋ mə kaa a sɨ̀ ku'ùnə̀, ǹloŋ mə à lɛ mfòò m̀ma'atə waa wâ noò m̀bii tɨghə mə bɨ maŋsə àkòrə̀ nɨzì yaa, a ma'àtə̀ waa a Pamphilia, ŋ̀khə mbɨ̀ɨ̀ nɨ̂ ǹjɨ̀mə̀. 39Bo lɛ nswùŋnə̀ ghu si'i, ǹtɨgə nyatə. Barnabas a lɔgə̀ Mark bo yu kuù àbaŋ a ŋghɛ̀ɛ̂ a Cyprus. 40Paul a bâŋnə̀ ǹlɔgə Silas, bɔɔ bɨ Kristo bo tsa'àtə̀ Nwî a atu bo mə tâ M̀mà'àmbi à ka ghɨrə ɨbɔ̀ŋ a nu bo. 41A tɨgə̀ ǹtsya a Syria nɨ Cilicia, ndɨɨntə nɨ̂ ŋghòtə jìi mə ɨ lɛ ntswe ghu aa mfa nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ a mbo bo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\