Ɨ̀fà'à 16

1Paul a ŋghɛɛ a ala'a Derbe bo Lystra, ǹtsi'i ŋgàŋyə̀gə̂nnù Yesu yî mɔ'ɔ yìi mə ɨ̀kǔm yi ɨ lɛ mbə Timoti aà. Ǹdè yì à lɛ mbə ŋgàmbii Kristo, m̀bə ŋû baYuda, la taà yì a bâŋnə̀ m̀bə ŋû baGrikia. 2Bɔɔ bɨ Kristo tsɨ̀m bìi mə ɨ lɛ ntswe a ala'a Lystra bo a Iconium aa, bo lɛ sɨ beentə nɨ̂ Timoti. 3Paul à lɛ ŋwa'atə mə yu lɔ̀gə̀ Timoti tâ bo yu ghɛɛ. À wà'àtə̀ mə̂ laà aa, ǹtɨgə ŋŋetə yi. À lɛ ŋghɨ̀rə̀ maa ajàŋ aa mbɨ'ɨ ŋgaa baYuda bìi mə bɨ lɛ ntswe maa adɨgə aà, ŋ̀loŋ mə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bɨ lɛ nzi mə tǎ bɨ̀ Timoti à lɛ mbə ŋù baGrikia. 4Àjàŋ mə bo lɛ sɨ karə ŋkuu nɨ̂ ɨ̀bù'u ɨ̀too jya aa, bo lɛ sɨ ŋ̀kɛ'ɛnə nɨ̂ ɨ̀nnù jya mə ŋghotə baapostel bo bɨ̀ bɨ̀lɨɨ bɨ ndânwì bya a Yerusalem bɨ lɛ ntsə̀rə̀ aa a mbô ŋ̀gǎŋmbii Kristo. Ǹdɨ'ɨtə nɨ̂ waa mə tâ bo tɨgə nləə bɨ̂nɔ̀ŋsə̀ ma byâ. 5Maa ajàŋ ŋ̀ghotə ɨ̀ lɛ sɨ kwi, ǹtɨɨ ŋghɛ̀ɛ̀ a mûm àzwì, ǹdùû waa ɨ kɨɨ̀ ŋ̀gha'atə nɨ̂ ǹjwî tsɨ̀mə̀. 6Bo lɛ ghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu ntsya a mbù'à àla'a Phrygia bo Galatia ǹloŋ mə kaa Àzwì Nwî kaa a lɛ ŋwa'à bii mə tâ bo swoŋ ntoo ya a mbù'ù àla'a Asia. 7Bo ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀ghɛɛ ŋkù'ù a ala'a Mysia aa, ǹywe'etə mə bo kuu a mbù'ù àla'a Bithynia, kaa Àzwì Yesu kaa a wa'à beentə̀ mə tâ bo kuu ghu. 8Bo tɨgə ŋkuu ghɛɛ ntsyà Mysia ŋ̀ghɛɛ a Troas. 9A ghɨrə̀ m̀bə nɨ̂tugə, ǹjə̀ə̀ təə təə ɨ lɛ̂ Paul, a yə̂ ŋû Macedonia a təə mbu'u nɨ̂ m̀bo ntwoŋə nii, nswoŋə nɨ mə, “Too nzǐ faa njii a Mecedonia, ŋ̀kwɛtə yi'i!” 10Ajàŋ mə ǹjə̀ə̀ ya ɨ̀ lɛ nlɛ Paul aa, bì'ì lɛ tɨgə̀ ǹtaŋtə nû yì'ì a nlǒ ŋghɛ̀ɛ a Macedonia nloŋ mə bì'ì lɛ nzi a laa mûm ǹtɨɨ bì'ì mə Nwì a twoŋə nɨ̂ yi'i mə tâ bì'ì zi nswoŋ ntoo yì sɨgə̀nə̀ ya a mbo bə̂ bi maa adɨgə. 11Bì'ì lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu abaŋ a Troas ǹtoo ŋkì ǹtsinə ŋghɛɛ a Samothrace. Bì'ì ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹlɛ àbɛ̀ɛ̀ fu'u, bì'ì ghɛɛ̀ a Neapolis. 12Ǹtɨgə mbu ǹlò ghu ŋkuu ŋghɛɛ a mûm àla'a Philippi, a ala'a yì tsyàmbìì yìi mə a tswe a mbù'ù àla'a Macedonia, m̀bə atoo yìi mə baRoma lɛ sɨ butə aà. Bì'ì lɛ mbɔɔ ntswetə nduu njwi ji mɔ'ɔ ghu. 13À bə̀ mə̂ a njwîŋgɔ̀ŋ bì'ì fɛ'ɛ̀ wa a mûm àla'a ŋ̀ghɛ̀ɛ a mbɛ̀ɛ̀ àghəŋə ŋkì mə bì'ì lɛ ŋwa'atə mə à nɨ̂ àdɨ̀gə̀ yìi mə mbə baYuda ghotə̀ ghu a ntsà'àtə Nwì. Bì'ì lɛ ntswe a nsyɛ ŋghàà a mbo bàŋgyɛ̀ bìi mə bɨ lɛ ŋghotə ghu aà. 14Yì mɔ'ɔ yìi mə à lɛ nyu'u annù yìi mə bì'ì lɛ sɨ swoŋ aa, à lɛ mbə Lydia yìi mə à lɛ mbə mu Thyatira aà. À lɛ sɨ fèè nɨ̂ ɨ̀tsə̀'ə jî bagɨtə ji tɨ̀ndùù. À lɛ mbə mâŋgyɛ̀ yìi mə à lɛ sɨ bɔ'ɔ nɨ̂ Nwî. M̀mà'àmbi à lɛ ŋŋa'a mɨtsyɛ̂ mi mə tâ naŋsə nyu'utə annù yìi mə Paul à lɛ sɨ swoŋə aà. 15Lydia a bɔ̀'ɔ nɨ bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntswe a nda yu aa, bɨ tɨgə̀ ŋ̀kwɛrə ŋkì. Bɨ kwɛ̀rə̀ mə ŋkì aa, a tɨgə̀ ǹtwoŋə yi'i mbu'u mbo a mbo bì'ì ǹswoŋ mə, “Nɨ̀ zi tâ bì'inə̀ ghɛɛ ntswe a nda mə̀ mə mbə nɨ̀ zi tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ mə mə̀ tɨ̀gə̂ ŋ̀gàŋmbii Kristo wa yì mɔ̀'ɔ.” A swoŋ laà, ǹtɨgə ŋgaansə̀ yi'i bì'ibo ghɛɛ̀. 16A bə a njwi yì mɔ'ɔ bì'ì kâ ŋghɛɛ a adɨgə yìi mə bɨ lɛ sɨ tsà'àtə̀ Nwî ghu aa, m̀boo mumàŋgyɛ̀ yìi mə à lɛ mbə àbù'ù, Àzwì yî bɨ a tswê ghu nu m̀bə yìi mə a lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ a swoŋə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ ka fɛ̀'ɛ̀ aà. Mumàŋgyɛ̀ ghû à lɛ sɨ fà'a ŋkabə yì ŋwè a mbo bə̀ biì mə bɨ lɛ nyuu yi aa, nɨ̂ àjàŋ mə à lɛ sɨ swoŋə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ ka fɛ̀'ɛ̀ aà. 17À lɛ sɨ tɨgə ŋyoŋə nɨ̂ yi'i bɨ̀ Paul, ǹtɔŋnə nswoŋə nɨ mə, “Bə̀ bulà à nɨ ŋ̀gǎŋəfà'a Nwîŋgɔ̀ŋ Àkɔ'ɔ̀ntsɨrə. Bo kɛ̀'ɛ̀nə̀ aa mânjì yìi mə mbə bə̀ tsyâ ghu nyweenə̀ aa a mbo bù. 18À lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ ma mùu ajàŋ nɨ mɨ̀tugə mɨ njwi mì ghà'àtə̀; ǹywe'e a noò yìi mə ǹtɔ̀ŋ Paul ɨ lɛ nnaŋsə nlwi ghu nû. Paul a karəkə̀ yi ǹswoŋ a mbo àzwì yî bɨ ya mə, “Nɨ̂ ɨ̀kǔm Yesu Kristo, mə̀ swoŋ a mbo wò mə tâ ò fɛ'ɛ ghu nû.” Àzwì yî bɨ ya a kɨ̂ ŋ̀ghɛsə fɛ̀'ɛ̀ yi tsi'ì maa noò. 19Nòò yìi mə bɨ̀bɔ̂ŋ bi lɛ yə ajàŋ mə mânjì ŋ̀kabə̀ waa wa à bɨ̀'ɨ̀ mə̂ aa, bo baŋnə̀ Paul bo Silas, ǹswuŋə waa ŋ̀ghɛɛ nɨ bo a nsaanə, ǹtɛ'ɛ waa a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀tà bɨ ala'à. 20Bo lɔgə̀ waa ŋghɛɛ nɨ bu a nsi ŋgǎŋsa'a ala'a baRoma ǹswoŋ mə, “Bulà bə̀ à nɨ baYuda, m̀fa nɨ̂ ɨ̀gɨ'ɨ a mûm àla'a bì'ì. 21Bo dɨ̀'ɨ̀ nɨ bɨ̀nɔ̀ŋgɔ̀ŋ bìi mə kaa bɨ sɨ̌ bi ala'à bi'i bə̂. Bì'ì laa mbə baRoma, kaa mbə bì'ì wa'à bɨ̂nɔ̀ŋgɔ̀ŋ ma bû bii kə̀ ka nləə.” 22Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ yôŋ ŋ̀kuu a atu bo, ǹtɨgə nɨŋə nɨ̂ ànnù ya a nu Paul nɨ Silas. Ŋ̀gǎŋsa'a ala'a jya ɨ sàtə̀ ɨ̀tsə̀'ə̀ a nu Paul nɨ Silas, ǹswoŋ mə tâ bɨ̀ naŋsə ŋghɔɔ waa. 23Bɨ nàŋsə̀ mə̂ ŋghɔɔ waa nɨ̂ ɨ̀tì jî ghà'àtə̀, ǹnɨŋə waa a ndâtsaŋ, ǹswoŋ a mbo ŋgàŋmbɛ̂ ǹdâtsaŋ wa mə tâ à naŋsə ŋka mbɛ waa. 24Àjàŋ mə ŋ̀gàŋmbə̂ ǹdâtsaŋ wa à lɛ nyu'u aa, a lɛ nnɨŋə waa a mûm ǹja'à ǹdâtsaŋ yìi mə ɨ lɛ ntswe a mum aa, ŋghɨrə bɨ tswa mɨ̀kòrə̂ myaa ŋkwerə a nɨ bɨ̀koontə bìi mə bɨ lɛ dɨ̀rə̀ si'i aà. 25Ɨ̀tugə̀ ɨ tɨ̀ɨ̀ mə̂, Paul bo Silas bo kâ ǹtsa'atə nɨ̂ Nwî ǹyəə nɨ mɨ̀kòò ŋ̀gha'asə nɨ̂ Nwî, ŋ̀gǎŋatsaŋ jya jî mɔ'ɔ jìi mə ɨ lɛ ntswe wa andâtsaŋ aa, bo lɛ sɨ yu'utə nɨ̂ àjàŋ mə Paul nɨ Silas lɛ sɨ gha'asə nɨ̂ Nwî aà. 26Ǹsyɛ ɨ wi'ìkə̀ ǹtsɨgɨnə tsi'ì nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀, ǹtsɨgə ndâtsaŋ ya nsɨgə nywe'e nɨ̂ àtsənda, mɨ̀ntsù mɨ nda mɨ̀tsɨ̀m mɨ wi'ìkə̀ ŋ̀ŋa'akə waa, ɨ̀tsaŋ jya jìi mə bɨ lɛ ŋkòòŋkə̀ waa ghu aa, ɨ teeŋkə̀ ŋ̀wokə a nsyɛ̂. 27Nòò yìi mə ŋ̀gàŋmbə̂ ǹdâtsaŋ wa à lɛ ŋwì'ìnə̀ ǹyə mə ɨ̀bà'a ndâtsaŋ jya ɨ jwaaŋkə̀ ǹtəə aa, a wa'atə̌ mə ŋ̀gǎŋatsaŋ jya ɨ khə̀kə̀ mə̂ tsɨ̀mə̀. Ǹtsɔ'ɔ munwî ǹtsô yì a mba'a mə yu sò yi ghu kwo. 28Paul a tɔŋnə̀ tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ ghu mbo mə, “Tsèe ɨbɨ yì tsu ghɨ̀rə̀ bə̂, wa bì'ì tswe faà tsi'ì bɨ̀ tsɨ̀mə̀.” 29Ŋ̀gàŋmbɛtsaŋ wa a swoŋ bɨ zî nɨ lâm a khə̂ ŋ̀kuu nɨ ghu, ǹtsɨgɨnə, ŋ̀wo a nsi Paul bo Silas. 30Ǹlɔgə waa bo bo fɛ'ɛ̀ ŋghɛntə a bɛɛ, a betə̀ mə, “Bɨ̀taà, m̀bə mə̀ ghɨrə̀ mə a kə nyweenə ɛ?” 31Bo kwi'i ghu mbo mə, “Nɨŋ ntɨɨ̀ gho a nu Mmà'àmbi Yesu, boŋ ò ka yweenə bu bɨ̀ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yò.” 32Bo tɨgə̀ ǹswoŋə annǔ Mmà'ambi a mbo bo bo bɨ̀ a mbo bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bìi bɨ lɛ ntswe wa mûm ǹda aà. 33Tsi'ì maa àbàŋtə̀ noò nɨtugə, ŋ̀gàŋmbɛ̂tsaŋ wa a lɔgə̀ waa, ǹsi'i ɨla'à jyaa; yu bo bɨ̀ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yì bo burə̀ ŋ̀kwɛrə̀ ŋ̀kì. 34A lɔgə̀ Paul bo Silas bo bo kɔ'ɔ ŋghɛ̀ɛ̀ a nda yu, a fa mɨ̀jɨ a mbo bo tâ bo jɨ. Yu nɨ ŋgwɛ̀'ɛ̀ yì lɛ nluu nɨ nɨ̀dorə nloŋ mə bo lɛ nɨŋ ntɨɨ̀ waa a nu Nwì aà. 35Àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂ bɨ̀tà bɨ ala'a bɨ baRoma bɨ too bɨ̀burəsì mə tâ bɨ̀ zi nswoŋ mə tâ bɨ̀ ma'atə bə̂ bya tâ bɨ̀ ghɛɛ. 36Ŋ̀gàŋmbɛ̂tsaŋ wa a swoŋ a mbo Paul mə, “Wa bɨ̀tà bɨ ala'a bɨ tòò mə ŋkɨ̀ɨ̀ mə tâ bɨ̀ ma'atə ghuu Silas. Nɨ̀ tse mà'àtə̀ la tsɨ̀tɔ̀ŋ ɨ ghɛ̀ɛ̀ ghuu nɨ̂ m̀bɔɔnə̂.” 37Paul a swoŋ a mbo ǹtsyàsə̀ bɨ̀burəsì wa mə, “Kaa bɨ kɨ̀ wa'à yə mə bì'ì fansə annǔ tsu, lâ m̀baŋnə ŋghɔ̀ɔ̀ yi'i a nsi bə̀, bì'ì kɨ̂ mbə baRoma. Bɨ màŋsə̀ mə a ŋghɔ̀ɔ̂ yi'i, m̀ma'a yi'i a ndâtsaŋə̀. Tsɨ̂tsɔ̀ŋ bɨ tɨgə nlɔɔ mə bɨ ŋŋi'isə fi'i yi'i bə nɨ̂ àlɔ̀'ɔ̀sə̀! Kaa m̀bə kɨ'ɨ̀ maa ajàŋ ghɛɛ̀! Tâ bɨ̀tà bɨ ala'a bɨ baRoma bya bo bɨ̂mbɔŋ tâ bɨ̀ zi mfi'i yi'i.” 38Bɨ̀burəsì bya bɨ lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kɛ'ɛnə a mbo bɨ̀tà bɨ baRoma byâ. Àjàŋ mə bɨ lɛ nyu'u mə Paul bo Silas lɛ mbə baRoma aa, nɨ̀bɔ'ɔ nɨ lɛ ntswa waa, 39bɨ tɨgə ŋghɛɛ ŋghɛ̀ɛ̀ m̀bu'u mbo a mbo bo mə bɨ̀ li'inə ɨfansənnû jyaa. Ǹtɨgə mfi'isə waa wa ndâtsaŋ, nswoŋ a mbo bo mə tâ bɨ̀ ma'atə ala'a ya mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ waa. 40Paul bo Silas bo mà'àtə̀ ǹdâtsaŋ ya ŋghɛ̀ɛ̀ a nda Lydia, ǹtsi'i bɔɔ bɨ Kristo ghu, ŋ̀ghaa a mbo bo, ǹdɨ'ɨtə waa mə bo ka ŋgaansə mɨtɨ̀ɨ̂ myaa. Ntɨgə nlo waa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\