Ɨ̀fà'à 17

1Paul bo bɨ̀ Silas bo lɛ ntsya a ala'a Amphipolis nɨ Apollonia ŋghɛɛ nywe'e a ala'a Thessalonica, a adɨgə yìi mə ǹdâghotə ɨ̀ lɛ ntswe ghu aà. 2Àjàŋ yìi mə Paul à lɛ sɨ gha'asə ŋghɨrə aa, à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu wa ndâŋghotə. À lɛ sɨ ghɛ̀ɛ̀ ghu a njwîŋgɔ̀ŋ bo bɨ̀ bə̀ ghàà lɨgɨtə nloŋ nɨghàà nɨ Nwî, a nɨ̂ ŋ̀gyà ji tarə. 3A tɔ'ɔtə̀ nɨ̂ ǹji'ì ànnù Nwî, ǹdɨ'ɨ nɨ a mbo bə̀ bya mə Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa à lɛ ntswe nɨ̂ ǹyə̂ ŋ̀gɨ'ɨ ɨ kɨɨ yweenə nɨ nɨ̀wô, ǹswoŋ mə, “Yesu ghû mə mə kɛ̀'ɛ̀nə̀ a mbo bu aa, à nɨ Àyɔ'ɔ̀ Nwì wâ.” 4Bo bî mɔ'ɔ bɨ lɛ yu'u a kuu a atu bo, bo biì ànnù ya mə Paul nɨ Silas lɛ sɨ swoŋə aà. BaGrikia bî ghà'àtə̀ bìi bɨ lɛ sɨ bɔ'ɔ Nwî aa bo bɨ̀ bàŋgyɛ̀ bî ghà'àtə̀ bìi mə bɨ lɛ mbə bî dɨ̀rɨ̀sə̀ aa, lɛ ŋkɨ mbii. 5Lâ baYuda lɛ ntswe nɨ̂ àghə̀'ə̀nə̀ a nu bo, ŋ̀ghɛɛ a atu mɨ̂mfâŋnə̀ ŋ̀ghotə nnɔɔ bə̂, bɨ̀bwɛ̀rə bo bɨ bə̀ bî bɨ, ghɨrə bo nɨŋə̀ àbùùrə̀ wa mûm ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a, ŋ̀ghɛɛ mbu'u fɨkɔ̀rə̀ a ndugə̀ ŋù yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Jason, ŋ̀wa'atə nɨ mə bo ka yə Paul nɨ Barnabas ghu ɨ tswa waa ɨ swùŋə ghɛɛ fa a mbo bə̀ byâ. 6La kaa wa'à waa yə, ǹtɨgə mbaŋnə a Jason bo bɨ̀ bɔɔ bɨ Kristo bî mɔ'ɔ, ǹswuŋə waa nzi ntɛ'ɛ a nsi bɨ̀tà bɨ ala'a, ǹtɔŋnə nswoŋə nɨ mə, “Bə̀ bulà mə bɨ bə̀ŋkə̀ mə mbî ǹtsɨ̀m nɨ mɨ̀tumfu'u aa bɨ kɨ̀ mə̂ ǹzi ŋku'u a njɔ'ɔ̀ àla'a bì'inə̀, 7Jason a kɨ̂ ǹlɔgə waa nləə a mûm ǹda yu. Bo bɨtsɨ̀m wò nɨ bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bɨ Kaisa ǹswoŋə nɨ mə m̀fɔ̀ yî mɔ'ɔ à bǔ ntswe ghu, ɨ̀kǔm yi ɨ bə Yesu.” 8Bə̀ bya a bɔ'ɔ nɨ bɨ̀tà bɨ ala'a bɨ yù'ù mə̂ ma nùu nɨ̀ghàà nɨ̀bɔ'ɔ nɨ tswâ waa àtû yaa a buurə̀. 9Bɨ̀tà bɨ ala'a bya bɨ lɛ ŋghɨ̀rə̀ Jason bo bɨ̀ àbùgə̀ bə̂ bo twû ǹjò a nɨ ǹduu ŋkabə yìi mə bɨ lɛ ntsə̀rə̀ aa, bɨ tɨgə̀ m̀ma'atə waa bɨ ghɛɛ̀. 10Ɨ̀tugə ɨ ghɛ̀sə̀ mə̂ m̀fii, bɔɔ bɨ Kristo bya bɨ too Paul bo Silas bo ghɛɛ̀ a Beroea. Bo ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀ku'u ghu, ŋghɛɛ a ndâŋghòtə̂. 11BaYuda bìi mə bɨ lɛ ntswe a Beroea aa bɨ lɛ ntswe nɨ̂ ǹtɨɨ yì sɨgɨ̀nə̀ ŋkɔŋə nɨ̂ ǹyu'utə annù, ǹtsya bə̂ bìi mə bɨ lɛ ntswe a Thessalonica aà. Bo lɛ nyu'utə ntoo ya tsi'ì nɨ̀ nɨ̀dorə̀, ǹtwoŋə nɨ̂ nɨ̀ghàà nɨ Nwî tsi'ì ǹjwî tsɨ̀m a mfɨ̀ŋsə nyə mə ànnù ya mə Paul à lɛ sɨ swoŋ aa à nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ kə̀ àbaŋnənnù lɛ. 12Bo bî ghà'àtə̀ bo lɛ nɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa a nu Kristo, bàŋgyɛ̀ bɨ Grikia bî ghà'àtə̀ bìi mə bɨ lɛ mbə bî kɔ̀'ɔ̀nə̀ aa, bo bɨ̀ m̀bâŋnə̀ baGrikia bɨ lɛ ŋkɨ mbii. 13Lâ baYuda bìi bɨ lɛ ntswe a Thessalonica aa bɨ lɛ nyu'u mə Paul à kɨ̀ mə̂ ǹswoŋ nɨ̂ghàà nɨ Nwî a Beroea, ntɨgə nzì ghu, ntotə bə̂ ǹlɔgɨnə ŋgɨ'ɨ ghu. 14Bɔɔ bɨ Kristo bya lɛ ŋghɛ̀sə̀ ǹlɔgə Paul ǹtsyasə mə à ghɛɛ ghəŋə ŋkì, lâ Silas bo Timoti bû ǹtswe fu a Beroea. 15Bə̀ bìi mə bɨ lɛ ŋghɛ̀ɛ ntsyàsə Paul aa bo lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ ŋkù'ù a ala'a Athens a bû m̀bensə waa nɨ̂ ǹjɨ̀m a ala'a Beroea; ǹtoo waa a nu Silas nɨ Timoti mə tâ bɨ̀ waŋsə̀ ǹzì ǹzi ntsi'i Paul. 16Paul à kà mə̂ aa nyu'utə mə tâ Silas bo Timoti bo zi Athens aa, ǹtɨɨ̀ yì ɨ luu nɨ̂ àjəŋnə̀ ǹloŋ mə à lɛ nyə mə ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a mà ya ɨ̀ lɛ nluu nɨ mɨ̀kobə aà. 17Ma mùu ajaŋ a tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ a ndâŋghotə ntɨgə swuŋnə bo bɨ̀ bə̀ ghu, baYuda bo bɨ̀ tɨ̀zînwî bìi mə bɨ lɛ sɨ bɔ'ɔ nɨ̂ Nwî aa. Ŋ̀kɨɨ ŋghɛɛ nɨ ɨdɨgə mɨtaa a ŋgɔ̀ŋ mɨ̀tugə mɨ njwi mɨ̀ tsɨ̀m, a mbo bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu aà. 18Ŋ̀gǎŋndɨ'ɨnnù jî mɔ'ɔ jìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ̂ waa nɨ bɨ̀Epicurean bo nɨ bɨ̀stoics aa, lɛ nzi ntsi'i yi bo bo tɨgə̀ ǹswuŋnə. Bo bî mɔ'ɔ bo betə̀ nɨ mə, “Àjàŋ ŋû yî tɨghə mə à zî ànnù a lɔ̀ɔ aa ǹdɨ̀'ɨ̀ à kə̀ ɛ? Bǐ mɔ'ɔ bɨ kwi'i mə, “À bə tsi'ì tsǒ a swoŋə ànnù bɨ̂nwî bɨ ɨtoo dàŋə̀.” Bɨ lɛ nswoŋ ma mùu ajàŋ aa nloŋ mə Paul à lɛ sɨ swoŋə nɨ̂ ànnu Yesu a ajàŋ yìi mə à lɛ nyweenə nɨ nɨ̀wo aà. 19Ǹyoŋ maa ajàŋ bɨ lɛ nlɔ̀gə̀ Paul ǹzi nɨ ghu a nsi Council yìi mə à lɛ ntswe maa njɔ̀'ɔ̀ àla'a aà bɨ twoŋə̀ nɨ Arios Pagos aa, nswoŋ mə, “Bì'i lɔɔ a nzi ànnù yî fii yù mə o ghàà ǹswoŋə aà. 20Ɨ̀nnù ma jû jî ghà'àtə jìi mə o swoŋ aa, ɨ funə yi'i aà fùnə̀ kaa bì'ì wa'à naŋsə̀ ǹzi nɨ̂ ànnù yìi mə o swoŋ aà. Bì'i lɔ̀ɔ a nyu'u annù yìi mə o naŋsə swoŋ aà. 21Ǹloŋ mə bə̀ bî ghà'àtə̀ a njɔ̀'ɔ̀ ala'a Athens bo bɨ̀ bɨ̀gɨ̀ɨ̀ bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu aa, bo lɛ ŋkɔ̌ŋ a mbwɛsə nòò wàà a nswoŋ a ŋkɨ yu'u ɨnnù jî fii jìi mə ɨ lɛ sɨ ghɛ̀sə̀ m̀fɛ'ɛ aà. 22Paul à lɛ ntəə a ndəŋ wa atɨtɨ̀ɨ Arios Pagos, ǹswoŋ mə, “Bù bə̀ baAthens, mə̀ yə̀ mə̂ tsi'ì nɨ ɨnnù jî ghà'àtə̀ mə nɨ̀ kɔ̀ŋə̂ ànnù Nwî. 23Ǹloŋ mə àjàŋ mə mə̀ kɨ̀ sɨ tsyà a mûm ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a bu nlii nɨ̂ ǹjoo jìi mə nɨ mii aa, mə̀ kɨ̀ yə mə a àdɨ̀gə nɨkentə nɨ mɔ'ɔ nɨ mà'anwì nî mɔ'ɔ nɨ̀ ŋwa'anə ghu mə nɨ tswe aa a mbo nwì yi mə bɨ sɨ̀ zî. Nwì wa yìi mə nɨ̀ lɛ sɨ mmii nii ka mə nɨ̀ lɛ ŋwa'à ghuu zi aa, à nɨ Nwì ma wa mə mə̀ zi nɨ ghu tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀ aà. 24Nwì wa yìi mə à lɛ nnaŋsə mbi yù bo bɨ̀ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə ɨ tswe ghu aa, à nɨ yu mbə Mmà'àmbî àbùrə̀ bô ǹsyɛ̂. Kaa à mbə wa'à yi a mûm ǹdâmà'anwì yìi mə a ghùrə bâmɨsɔ̀ŋ aa tswê bə̂. 25Kaa à sɨ ayoò tsu yìi mə mbə bi'inə̀ fà'à ghu mbo nɨ̀ m̀bô mi'inə̀ aa lɔ̀ɔ̀ bə̂, ǹloŋ mə à nɨ yu yìi mə a fa ntswêntɨ̀ɨ̀ bo bɨ̀ àzwì a mbo ŋ̀gɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m bo bɨ̀ à mbo bə̀ bɨ̀ tsɨ̀mə̀. 26À lɛ ntsyà aa tsi'ì a njɨ̌m ŋù mɨ̀sɔ̀ŋ yî m̀fùùrə̀ ǹnaŋsə ŋgɔ̌ŋ bə̂ bɨ̀ tsɨ̀m bìi bɨ tswe fàa nsyɛ aa a mbuu mbuù a ɨdɨgə ɨdɨgə tsi'ǐ ajàŋ mə à lɛ nlə̀ə̀ aà. À kɨ mbə yu yìi mə à lə̀ə a noò yìi mə m̀bə ànnǔ tsu a fɛ'ɛ̀ ghu aà. 27À lɛ ŋghɨ̀rə̀ maa ajàŋ aa mə mbə bɨ kâ nlɔɔ nii, kə̀ nòò mɔ'ɔ ŋghɨ̀rə̀ ǹswerɨtə nyə yi. Ka mə kaa à sɨ̀ naŋsə̀ ntswe tâ àgha'à yi tâ à sa'a aà. 28Tsi'ì tsǒ mə ŋù yî mɔ'ɔ à lɛ nswoŋ mə, ‘Bì'inə̀ tswe ntswêntɨ̀ɨ yì'inə̀ aa ghu mûm nû, ŋ̀kɨɨ ŋkarə aa tsi'ì ghu mum nû. A kɨ̂ nfinə aa ajàŋ yìi ŋgǎŋŋwà'ànə ŋ̀ŋwà'ànə̀ juu jî mɔ'ɔ ɨ swoŋ mə, ‘Bì'inə̀ laa ŋkɨ mbə bɔɔ̀ bi.’ 29Tsǒ mə bì'inə̀ nɨ bɔɔ bɨ Nwî aa, tâ bì'inə̀ tsuu kɨ wa'atə nɨ mə màrə̀ yì à nɨ yì fɨ̀kobə fì tsu mə bɨ ghɨrə nɨ gold, kə̀ nɨ silber kə̀ nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ yìi mə a lɔ̀bɨ̀tə ŋû naŋsə aà. 30À lɛ mbə mbìì Nwì a lɛ sɨ foonsə nɨ̂ ànnù jìi mə bə̀ lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ (nɨ̂ m̀bu'u aà) mə kaa bɨ lɛ ŋkɨ'ɨ̀ zi aà, la tsɨ̂tɔ̀ŋ, a swoŋə nɨ a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m a ŋgɔ̀ŋ ɨ̀dɨ̀gə̀ tsɨ̀m mə tâ bo bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa, mmà'atə ɨbɨ̂ waa. 31Ǹloŋ mə à kà'à mə njwi yìi mə yu ka yi tsɔ'ɔtə mɨsa'a mɨ bə̂ bɨtsɨ̀m fàa mbi ghu a nɨ mânjì yìi mə à tsìnə ɨ tsyà aa a njɨ̌m ŋù yî m̀fùùrə̀ yìi mə à tsɔ̀'ɔ aà. À dɨ̀'ɨ ma yû a laa nɨ̀ ǹsi nɨ̀ ǹsi ǹyoŋə a ajàŋ yìi mə à lɛ nyweensə yi nɨ nɨ̀wo aà.” 32Bo yù'ù mə̂ Paul a ghaà nɨ̂ ànnù ǹloŋ ajàŋ mə bə̌ yweenə nɨ nɨ̀wo aa, bo bî ghà'àtə̀ lɛ sɨ wyɛ̀ nii, lâ bǐ mɔ'ɔ bɨ swoŋ mə, “Bì'i kɔ̌ŋ mə tâ ò ku'usə nswoŋə annù ma yû a mbo bì'ì.” 33Paul à ghàà mə̂ laa ntɨgə ŋghɛɛ yi. 34Bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ lɛ nyòŋ ǹtsi'i yi nɨŋtɨɨ̀ waa a nu Kristo. A tɨtɨ̀ɨ bə̀ ma bû, Dionysius yìi mə à lɛ mbə ŋû Arios Pagos wa yì mɔ'ɔ aa, bo bɨ̀ màŋgyɛ̀ yî mɔ'ɔ yìi mə ɨ̀kǔm yi ɨ lɛ mbə Damaris aa, nɨ bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ lɛ ntswe ghu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\