Ɨ̀fà'à 18

1Ma jû ɨ̀nnù tɨ̀ mə̂ tɨ tsyǎ Paul a lô a ala'a Athens ŋ̀ghɛɛ a Korinth. 2À lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ aa nyə ŋû baYuda yî mɔ̀'ɔ, ɨ̀kǔmə̀ yi ɨ bə Aquila, a kɨ̂ m̀bə ŋû Pontus, yìi à lɛ tɨ bə aa bô ŋ̀gwɛ̂ yì Priscilla ghɛ̀sə̀ mə̂ ǹlo aa a ala'a Italy ǹzi nloŋ mə Gumnàà Claudius à lɛ ntsə̀rə̀ mə tâ baYuda bɨtsɨ̀m bɨ̀ fɛ'ɛ a ala'a Roma. Paul à lɛ ntɨgə ŋghɛɛ ntsi'i waa. 3À lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtɨgə ntswe bo bo fà'à ǹloŋ mə bo bo lɛ sɨ fà'à aa àbəŋə àfà'à yî fùùrə̀, a bə̂ ɨ̀fà'a nnaŋsə̂ ɨ̀tsə̀'ə̀ jìi mə bɨ lɛ sɨ ghùrə̀ mɨ̂ntàŋ ghu aà. 4A lɛ sɨ tɨgə nghɛɛ nɨ a ndâghòtə a njwî bɨ̀ Sabat bɨtsɨ̀m, ǹswoŋə nɨ̂ ànnù Nwî a mbo baYuda bo bɨ̀ baGrikìa, bo bo swûŋnə̀ a tɨgə̀ ǹnaŋsə ntɔ'ɔtə nɨ a mbo bo. 5Nòò yìi mə Silas bo Timoti lɛ nlò a Macedonia nzi ntsi'i yi aa, Paul à lɛ ntɨgə mfa noò yì ǹstsɨ̀m a nswoŋə annù Nwì, nnaŋsə ntɔ'ɔtə ndɨ'ɨ nɨ̂ ǹsi nɨ̀ nsɨ mə a mbo baYuda mə Yesu à bə aa Àyɔ'ɔ̀ Nwì wâ. 6Nòò yìi bo lɛ ntsu'u ŋka ntuu ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya ŋkɨɨ mbəgɨtə nɨ̂ Paul aa, a bu'utə ɨ̀tsə̀'ə̂ jì ǹswoŋə a mbo bo mə, “Àləə nû yuu a ka kuu tsi'ì a atu bù! Nɨ̀ bə kwo a mûm ɨ̀bɨ bù boŋ kaa mbə bɨ wa'à gha fɨ̀rə̀. Ǹlɔgɨnə tsɨ̂tsɔ̀ŋ, mə̀ ka ghɛ̀ɛ̀ gha a mbo bɨ̀ tɨ̀ zî Nwî.” 7À lɛ ntɨgə nlo ŋghɛ̀ɛ a nda Titus, Justus, ŋù àtoo dàŋ yìi mə à lɛ sɨ bɔ'ɔ nɨ̂ Nwî, ǹdùgə̂ yì ɨ̀ tswê wa mbɛ̀ɛ̀ ǹdâŋghòtə̂ baYuda aa. 8Krispus, yìi mə à lɛ mbə ŋû yì mɔ̀'ɔ yìi à lɛ sɨ lèntə̀ nɨ̂ ǹdâŋghòtə ya aa, à lɛ mbii Nwî bo bɨ̀ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̂ ǹda yi tsɨ̀mə̀; baKorinto bî ghà'àtə̀ bìi mə bɨ lɛ yu'u nɨ̂ ànnù ya mə Paul à lɛ sɨ swoŋə aa lɛ sɨ kɨɨ mbii bɨ murə̀ nɨ̂ waa a ŋkì. 9À bə̀ mə̂ nɨ̂tugə a njwi yì mɔ̀'ɔ, Mmà'àmbi a swoŋ a mbo Paul nɨ̂ ǹjə̀ə̀ təə təə mə, “Tsee kɨ bɔ'ɔ, bàŋnə ka nswoŋə ntoo ya ntsuu ntsù gho kɨ kutə; 10ǹloŋ mə mə̀ tswe bi'ò, kaa mbə ŋù wa'à gho lò mɔɔntə, nləənsə nɨ a nnɨŋ ŋgɨ'ɨ yì tsù a nu wò ǹloŋ mə mə̀ tswe nɨ̀ bə̀ bî ghà'àtə̀ fàa njɔ̀'ɔ̀ àla'a.” 11Paul à lɛ ntɨgə ntswe a ala'a baKorinto alòò yî fùùrə̀ nɨ bɨ̀sàŋ bi nto'o, ǹdɨ'ɨ nɨ nɨ̀ghàà nɨ Nwî a mbo bo. 12La nòò yìi mə Gallio à lɛ mbə atu bɨ̂Gɔvənò a mbù'u Achaia aa, baYuda bɨ lɛ ntaŋtə ŋkɨ mbiinə bɨtsɨ̀m, ǹzi baŋnə Paul, ǹghɛɛ nɨ ghu a ndâsa'a 13ǹswoŋə nɨ mə, “M̀bâ ghû a totə nɨ̂ bə̀ mə tâ bɨ̀ ka ŋgha'asə Nwî nɨ mânjì yìi kaa à sɨ̌ nɨ nɔ̀ŋsə̀ ku'ùnə̀.” 14Paul à ŋà'à mə ntsû yi ŋka nloo a ŋkwi'i, Gallio a swoŋə a mbo bàYudà bya mə, “À ghɨrə mbaa mbə mə ŋù ghû à wo aa nɔ̀ŋsə̀ kə̀ mə à bù'ù aa annû tsu a mûm àla'a boŋ mə̀ tswe nɨ̀ nòò a nyu'utə ɨsa'â ghuu ghû m̀bâ baYuda; 15lâ, tsǒ mə à bə aa ɨ̀nnù ǹloŋ mɨghàà bo bɨ̀ mɨ̀kùm a nɨ bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ buu aa, nɨ̀ ghɛɛ nlèntə̀ ma ya aa annù bûmbɔŋə̀; mə̀ tuu mə kaa mə̀ ka wa'à ŋù ǹsa'a ɨ̀jàŋ ɨnnù ma jû bə̂.” 16À lɛ ntɨgə furə waa mə bo fɛ'ɛ wa ndâsa'à. 17Bo bɨ̀tsɨ̀m lɛ mbaŋnə Sosthen, ŋù lèntə̂ ǹdâghotə wa, ŋ̀ghɔɔ yi tsi'ì wa nsî ǹdâsà'à. Kaa Gallio à lɛ ŋwa'à yi ma yû ànnù kwɛ'ɛ̀. 18Ma yâ ànnù a tsyà mə̂, Paul a bû ǹtswe njwi jì ghà'àtə̀, m̀fa fɨlo fɨ bɔɔ bɨ Kristo bya, ntɨgə ntoo ŋkì ŋ̀ghɛɛ a Syria, ǹlɔgə Priscili nɨ Aquilla bo bo ghɛɛ̀. À lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹywe'e a Cenchriya aa, ŋkɔɔ atû yi ǹloŋ mə à lɛ tswe lɛ ŋwàrə akàà yî mɔ'ɔ. 19Bo lɛ ntɨgə ŋghɛɛ ŋkuu a Ephesus a ma'àtə̀ waa mbaŋnə ghɛ̀ɛ̀ a ndâŋghòtə ŋka nswoŋə nɨ̂ ànnù Nwî ŋkɨɨ ntɔ'ɔtə nɨ a mbo baYuda. 20Nòò yìi mə bɨ lɛ mbetə yi mə mbə a tswê bo bo àgha'a a sà'àtə̀ lɛ aa, à lɛ ntuu; 21la nòò yìi mə à lɛ sɨ fa fɨ̂lô fyaa laa a swoŋ mə, “Nwì à bə bii boŋ mə̀ ka ghɛ̀ɛ bǔ bɨ̀ɨ̀,” ǹtɨgə mbu nlò wa ala'a Ephesus ntoo ghɛɛ yi fu. 22Nòò yìi à lɛ ntoo mfɛ'ɛ a Caesarea aa, à lɛ ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ ntsà'àtə ŋghotə bɔɔ bɨ Kristo a Yerusalem ǹtɨgə mbu nsɨgə ŋghɛɛ a Antiok. 23À tswè mə̂ ghu a nɨ nòò yî mɔ̀'ɔ, mmà'àtə̀ ǹlo ntɨgə ŋkarə ŋghɛɛ nɨ ɨdɨgə ɨdɨgə a mbù'ù ɨ̀la'a Galatia nɨ Phygia, ǹdɨɨntə nɨ̂ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu tsɨ̀m jìi ɨ lɛ ntswe ghu aà. 24Ma mùu noò ŋù bàYuda yî mɔ̀'ɔ yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Appolo, bɨ jwî yi aa a ala'a Alexandria aa, à lɛ nzì a ala'a Ephesus. À lɛ mbə ŋû yìi mə à lɛ nnaŋsə nzi ŋghàâ sɨgɨ̀nə̀, ŋ̀kɨ naŋsə nzi aŋwà'ànə̀ Nwî. 25Bɨ lɛ ŋkɨ naŋsə mmɨrɨsə yi a nɨ mânjì M̀mà'àmbî; ànnù Nwî a khɨ̂ ghu ntɨɨ, a kɨɨ̀ ŋ̀ghaa ndɨ̀'ɨ̀ nɨ̂ ànnǔ Yesu a nɨ mânjì yìi à kù'ùnə aà, ka mə à lɛ nzi aa tsi'ì ànnù a ajàŋ mə Jɔn Ŋ̀gàŋmùrəbə̀ a ŋkì à lɛ sɨ swoŋ aa. 26À lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ǹtɨgə ŋghaa tsi'ì nɨ̀ àdà'à a ndâŋghòtə̂; lâ nòò yìi mə Priscillia bo Aquilla lɛ nyu'u annù yìi à lɛ sɨ swoŋə aa, bo lɛ ntwoŋə yi nnaŋsə ntɨgə ndɨ'ɨ mânjì Nwì wa ghu mbo tâ à naŋsə mbu zi sɨgɨ̀nə̀. 27Nòò yìi mə à lɛ nyə̀'ə̀tə̀ mə yu too ghɛ̀ɛ̀ a njii Achaia aa, bɔɔ bɨ Kristo lɛ ndɨ̀ɨ̀ntə̀ yi, ŋ̀kɨ ŋwa'anə aŋwà'ànə̀ ǹtoo a mbo ŋgǎŋyə̂nnnù Yesu jya jìi mə ɨ lɛ ntswe ghu aa mə tâ bɨ̀ kwɛrə yi sɨgɨ̀nə̀. Nòò yìi mə à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu ghu aa, à lɛ ntɨgə nnaŋsə ŋkwɛtə ŋgǎŋmbii Kristo jya, waa yìi mə à lɛ sɨ bə aa boŋ ɨ̀bɔ̀ŋ Kristo ɨ ghɨrə̀ bɨ biì ǹtoo yì sɨgɨ̀nə̀ yâ aà. 28À lɛ sɨ tuu nɨ̂ ànnù yìi mə baYuda lɛ sɨ swoŋə nɨ̀ ǹsi nɨ̀ nsi tsi'ì nɨ̂ àdà'à m̀baŋnə ntɔ'ɔtə nɨ nɨ̀ghàà nɨ Nwî m̀fɨgɨtə nɨ mə, Yesu à bə aa tsi'ì Àyɔ'ɔ̀ Nwì wâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\