Ɨ̀fà'à 19

1Nòò wa yìi mə Apollos à lɛ ntswe a ala'a baKorinto aa, Paul à lɛ ntsyǎ a ala'a mbù'u atu nzi ŋkù'ù a ala'a Ephesus, ǹtsi'i ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu jî mɔ'ɔ ghu. 2M̀betə waa mə, “Nɨ̀ lɛ ŋkwɛrə Azwì Nwî wa nòò mə nɨ̀ lɛ mbii Yesu Kristo aa ɛ?” Bo kwi'i ghu mbo mə, “Kaa bì'ì lɛɛ̀ ǹtɛ'ɛ wa'à yu'u mə Àzwì Nwî a tswe ghu.” 3A bû m̀betə waa mə, “Bɨ lɛ ntɨgə mmurə ghuu a ŋkì aa nɨ̀ ɨ̀kǔm wo aa ɛ?” Bo kwi'i mə, “Bì'ì lɛ ŋkwɛrə aa ŋkǐ Jɔn.” 4Paul a tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo bo mə, “Jɔn à lɛ sɨ mmurə bə̂ a ŋkì aa mə tâ bɨ̀ ka mbəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa, ǹswoŋə nɨ a mbo bo mə tâ bo bii ŋû wa yìi mə a yòŋə a njɨ̌m yu aà, a bə Yesu.” 5Àjàŋ mə bo lɛ nyu'u ma yû aa, bɨ murə̀ waa a ŋkì nɨ̂ ɨ̀kǔm Mmà'àmbî Yesu. 6Nòò yìi mə Paul à lɛ nnɔ̀ŋsə mbô mi a atu bo aa, Àzwì Nwî a sɨgə ŋkuu a nu bo. Bo tɨgə̀ ǹghaa nɨ mɨ̀ghàà mî fii ŋkɨɨ ŋkɛ'ɛnə nɨ̂ ǹtoò Nwì. 7Bo bɨ̀tsɨ̀m lɛ mbə tsǒ nɨ̀ghûm ǹtsò baà. 8Paul à lɛ sɨ tɨgə ŋkuu nɨ a ndâŋghòtə a nɨ bɨ̀sàŋ bi tarə ŋghaa ghu tɨ bɔ'ɔtə̀ ǹswuŋnə bo bɨ̀ bə̀ tâ bo zi mə ànnù yìi mə bɨ swoŋə nloŋ annù nɨfɔ̀ Nwî aa à nɨ tsi'ì ànnù. 9Bo bî mɔ'ɔ lɛ ntɨ̀ɨ atu kaa wa'à waa biì; ǹtɨgə ŋghaa nɨ̂ ɨ̀nnù jî bɨ nloŋə ŋgaa Mânjì Mmà'àmbi wa a nsî ǹghòtə̂. Paul à lɛ nlɔ̀gə ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu jya bo bo swuŋtə̀ waa bo, ǹtɨgə ŋghaa bo bɨ̀ bə̀ ǹloŋ nɨghàà nɨ Nwî a njwî tsɨ̀m a ndâŋwà'ànə Tyrannus. 10Ma yû a lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì a njɨ̌m ɨlòò ji baà. Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ lɛ ntswe a mbù'ù Asia, baYuda bo bɨ̀ baGrikia, bɨ lɛ nyu'u nɨ̀ghàà nɨ Mmà'àmbî. 11Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋghɨ̀rə ɨnnù jì yɛ̌yɛrə jî wè ǹtsya a njɨ̌m Paul. 12Bə̀ lɛ sɨ tɨgə nlɔgə tsi'ì ɨ̀tsə̀'ə nyɛ̀'ɛ nsi ji bo bɨ̀ àtsə̀'ə nnɔ̀ŋsə a ntɔŋ yu ŋghɛɛ nɨ ju a mbô ŋ̀gàŋ mɨghɔ̀ɔ̀, mɨ̀ghɔ̀ɔ̂ myaa mɨ fwɛtə̀, ɨ̀zwì jî bɨ ɨ kɨɨ̀ m̀fɛ'ɛkə nɨ a nu bo. 13BaYuda bî mɔ'ɔ mə bɨ lɛ sɨ ghaa ŋkarə mfi'i nɨ̂ ɨ̀zwì jî bɨ a nu bə̀ aa, bo lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ǹtɨgə ntwoŋ ɨkum Mmà'àmbî Yesu a atu bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntswe nɨ̂ ɨ̀zwì jî bɨ aa, ǹswoŋə nɨ mə, “Mə̀ swoŋ a mbo wò nɨ̂ ɨ̀kǔm Yesu wa mə Paul a swoŋə annù ǹloŋ ŋgaà yìi mə tâ ò fɛ'ɛ.” 14Bɔɔ bɨ ŋû baYuda yî mɔ̀'ɔ yìi ɨ̀kùmə̂ yi lɛ mbə Sceva, mbə ŋgàŋmà'a Nwì aa, bo lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ maa ajàŋə̀. 15Lâ àzwì ya a betə̀ waa mə, “Mə̀ zi Yesu, ŋ̀kɨ nzi Paul. Lâ nɨ̀ bə aa bɨ̀wò aa ɛ? 16Ŋù wa mə àzwì ya lɛ ntswe ghu nu aa, a wô a nu bo, ntɨɨ ŋgha'a waa, ŋghɔɔ waa bɨtsɨ̀m, bo khə̂kə̀ m̀fɛ'ɛkə wa nda nɨ ɨlà'à a nu bo tɨ̂ ɨ̀tsə̀'ə̀. 17BaYuda nɨ baGrikia bɨtsɨ̀m bìi bɨ lɛ ntswe a ala'a Ephesus aa, bo lɛ nyu'u ma yû ànnù nɨ̀bɔ'ɔ tswâ waa, bo ku'usə̀ ŋ̀ghu'usə ɨkum Mmà'àmbî Yesu Kristo. 18Bə̀ bìghà'àtə̀ bìi bɨ lɛ mbii Kristo aa, bo lɛ nzì nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsi mbii ɨnnù jìi mə lɛɛ̀ m̀fansə aà. 19Bo bî ghà'àtə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ ghɨ̀rə majèkə̀ aa, bo lɛ ŋghotə ŋwà'ànə̂ jyaa nzi ntɔ̀ɔ a nzi bə̀. Ǹdùu ŋŋwà'ànə̀ jìi bɨ lɛ ntɔ̀ɔ̀ aa, à lɛ mbə ɨbàtə̌ ŋkabə silver ntsù'ù mɨghum mi ntaà. 20A bə ajàŋ yìi mə nɨ̀ghàà nɨ Mmà'àmbi nɨ lɛ nsɛ̀ɛ̀nə̀ nɨ mɨ̀dà'à ŋ̀kwi ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì. 21Ma jû ɨ̀nnù ɨ tsyà mə̂, Paul a ka'à a ntɨɨ yu mə yu ka tsyà a ala'a Macedonia bo bɨ̀ Achaia ɨ ghɛ̀ɛ a Yerusalem nswoŋə nɨ mə, “Mə̀ ka lò ghu, ɨ lɨ̀gɨ̀nə ŋghɛɛ ywe'e ala'a baRoma.” 22À lɛ ntɨgə ntoo Timoti bo Erastus, bə̀ bi baa bìi bɨ lɛ sɨ kwɛtə nii aà, a ala'a Macedonia. Yumbɔŋ, à lɛ mbàŋnə̀ m̀bu ntswe nɨ mûtɨɨ noò a mbù'u Asia. 23Ma mùu noò, ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè ɨ̀ lɛ mfɛ̀'ɛ a ala'a Ephesus ǹloŋə Mânjì M̀mà'àmbi wâ. 24Ŋù yì mɔ̀'ɔ yìi mə ɨ̀kùmə̂ yi à lɛ mbə Demitrios, mbə ntwî àlàà silver aa, à lɛ sɨ twi nɨ̂ ǹda nwî yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Artemis aa, mfii nɨ a mbo bə̀, yu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋafà'â ji tswê nɨ̂ àbèè yî wè ghu. 25À lɛ ntɨgə ŋghotə ŋgǎŋfà'â ji bo bɨ̀ bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ fà'a ɨtu mɨfà'à jî mɔ'ɔ tsǒ ma jû aa, bo nswoŋ mə, “Nɨ̀ zi mə bì'inə̀ kɨ̀ sɨ kwɛrə ŋkabə̀ yì'inə̀ aa fàa atu afà'à. 26Nɨ̀ yə̀ mə̂ ŋ̀kɨ nyu'u mə kaa à sɨ̀ aa tsi'à faa a ala'a Ephesus təə̀. Paul ghû à kàrə̀ mə a mbù'u Asia tsi'ì ǹtsɨ̀m, m̀bwe'esə nɨ̂ ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ bî ghà'àtə̀ mə bɨ̀ bii annù yìi mə yu swoŋə aà, ǹswoŋə nɨ mə bɨ̀nwì bìi bɨ naŋsə nɨ aa nɨ̀ mbo aa kaa à sɨ̀ bɨ̂nwì bə̂. 27Ŋ̀gɨ'ɨ yìi ɨ̀ tswe ghuu à nɨ mə kaa à ka wa'à tsi'à àfà'â yi'inə̀ yû bɨ'ɨ̀, bɨ ka tɨgə lɔ̀gə ndâmà'a nwì, nwìŋgɔ̀ŋ màŋgyɛ̀ Artemis yî ŋ̀wè yû nɨ̂ àdàŋə̀ dàŋə̀. Àjàŋ mə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m a Asia bo bɨ a mbî ǹtsɨ̀m kɨ̀ sɨ gha'asə nii aa, tâ à mɛ, tâ nɨ̀fɔ̀ nɨ ɨkùmə̂ yi tâ nɨ̀ mɛ. 28Nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa yù'ù mə̂ ma yû ànnù aa, mɨ̀ntɔŋə̂ myaa lwînə̀, bɨ lɔgɨ̀nə̀ ǹtɨgə nswoŋə nɨ mə, “Nɨ̀gha'a nì wè a mbo Artemis, nwì baEphesus.” 29Àbùùrə̀ a lɛ ŋkuu wa njɔ̀'ɔ̀ àla'a tsi'ì bɨ̀tsɨ̀m. Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa baŋnə̀ Gaous bo Aristarchus, mə lɛ mbə bə̂ bɨ Macedonia bi baa bìi bo bɨ̀ Paul lɛ sɨ zìnə̀ aa, ǹswuŋə waa nzwu ŋkuu ŋghɛɛ nɨ bu a mûm ǹda yì ŋ̀wè yìi mə bɨ lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ nɨdorə ghu aà. 30Paul à lɛ ŋghə mə yu yòŋ ŋ̀kuu ghu, bɔɔ bɨ Kristo bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu aa bɨ tswâ yi. 31Bə̀ bî dɨ̀rɨ̀sə̀ bìi mə bɨ lɛ ntswe maa mbù'ù àla'a mbə ɨka'â ji, bɨ lɛ ntoo ŋkɨ̀ɨ̀ ghu mbo, mbu'u nɨ̂ m̀bo ghu mbo mə tâ à tsuu lǒ ywiŋtə mə yu kuu wa mûm ǹda yì ŋ̀wè ya mə bɨ lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ mɨdorə ghu aa. 32Bulà lɛ sɨ tɔŋnə nswoŋə nɨ̂ yulà ànnù, bilì tɔŋnə̀ ǹswoŋə nɨ̂ yilì. Ǹloŋ mə bo bî ghà'àtə̀ lɛ ŋwa'ǎ nji'ì ànnù yìi mə bɨ lɛ twoŋə waa ghu aa zî aà. 33Bo bî ghà'àtə̀ lɛ mbii mə Alexander à zî ǹji'ì ǹloŋ mə baYuda lɛ ŋghɨ̀rə mə tâ Alexander à tsya ŋghɛ̀ɛ a mbìì aà. Alexander, à lɛ ntsìtə̀ bə̂ nɨ̂ àbo mə tâ bɨ̀ yu'utə tâ yù ghaa a mbo bo ntɔ'ɔtə a mbo bo. 34Àjàŋ mə bo lɛ nyə yi nzi mə à nɨ ŋù baYuda aa bo lɛ nlɔ̀gə ɨbàŋtə̀ noò ji baa, boonsə ntɔŋnə nɨ̂tɨ̀ɨ̀ tsǒ ŋù yî mɔ̀'ɔ̀tə nswoŋə nɨ mə, “Nɨ̀gha'a nì wè a mbo Artemis, nwì baEphesus.” 35Nòò yìi mə tanɨ̀kurə yì ŋ̀wè à lɛ ŋghɨ̀rə̀ ǹnɔ̀ɔ̀ wa ɨ bɔnə̀ aa, a ghaà a mbo bo nswoŋ mə, “Bɨ̀lɨ̂m bâ, baEphesus, ŋù tsù yìi mə à sɨ̀ zi mə Ephesus, mə à nɨ njɔ̀'ɔ̀ àla'a aa, à tswe nɨ̀ ǹdâmà'a nwì màŋgyɛ̀ Artemis nɨ fɨ̀kobə fɨ ŋgɔ̀'ɔ̀ fi fya mə fɨ lɛ nlò a aburə ŋwo aa à nɨ wò aa ɛ? 36Àjàŋ mə kaa mbə ŋù a wa'à ma jû ɨ̀nnù lɨgɨtə̀ aa, tâ nɨ̀ bɔrɨsə ntɨɨ̀ ghuu, ntsuu atɨ̀rə annǔ lǒ ghɨ̀rə̀. 37Ǹloŋ mə bə̀ bû mə nɨ̀ zi nɨ̀ bu faà kaa bô sɨ̀ bə̂ bìi mə bɨ yərə njoo a ndâmà'anwì bə̂, kaa wa'à kɨ̀ ŋ̀ghaa ɨnnù mbəgɨtə nwî màŋgyɛ̀ yì'inə̀ Artemis ghu bə̂. 38M̀bə a bə yìi mə Demitrios bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋfà'â ji bɨ tswe nɨ̀ ànnù ǹloŋə ŋû, bo mɨ̀ntsu mɨkɔrə̀, mɨ təə ŋŋɛ'ɛ, ŋgǎŋsa'a mɨ̀sa'a tswê ghu, tâ bɨ̀ ghɛɛ nsɔmsə waa. 39M̀bə ànnù yî mɔ'ɔ a bu ntswe ghu yìi nɨ kɔ̌ŋ nnaŋsə nzi, boŋ bɨ ka tsisə a noò yìi mə bə̀ bɨ njɔ'ɔ ala'a yù tɛ'ɛ mboontə a ntsisə ɨnnù aà. 40Ǹoŋ mə bɨ ka fɨ̀rə̀ yi'inə̀ mə bì'inə̀ bɨŋ fɨ̀kɔ̀rə̀ a nɨ̂ ànnù yìi mə a fɛ'ɛ sii aà. Kaa nji'i fɨ̀kɔ̀rə̀ sii ɨ̀ ghɨrə wa'à bə̂. M̀bə bɨ kɨ mbetə yi'inə̀ boŋ kaa bì'inə̀ ka wa'ǎ annù yî swòŋ zî. 41À swòŋ mə̂ ma la aa ntɨgə nsɛɛnsə bə̂ byâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\