Ɨ̀fà'à 2

1Ǹjwî Pentekost ɨ̀ kù'ù mə̂, ŋgǎŋmbii Kristo jya ɨ ghotə̀ waa ntswe tsi'ì àdɨ̀gə̀ yî fùùrə̀. 2Bô tswè mə̂, ŋ̀ghəə kɨ yə, àyoo tsu a ju'ù a nɨkàŋ ŋ̀koo tsǒ àfìsə̀ yî wè yìi mə a tsyà aa, ǹzi ŋ̀kuu nlwensə nda ya mə bo lɛ ntswe ghuu aa tsi'ì tsɨ̀m. 3Bo yə̂ ǹjoo jǐ mɔ'ɔ ɨ zî m̀bə tsǒ ǹlwà mɔ'ɔ, ǹkɨrə tsǒ ɨ̀ləə; ɨ yâtə̀ waa ŋghɛɛ ntəəntə a nu bo yî mɔ'ɔ yɨ̂ mɔ'ɔ. 4Àzwì Nwî a lɛ ŋkuu luu a nu bo bɨ tsɨ̀m; bo ntɨgə nlɔgɨnə ŋka ghaa mɨghàà mɨ ɨtɔɔ ji dàŋ, ǹyoŋə nɨ ajaŋ yìi mə Àzwi Nwî a lɛ ndɨ̀'ɨ̀ a mbo boo aà. 5BaYuda bìi mə bɨ lɛ sɨ bɔ'ɔ nɨ̂ Nwi aa, bo lɛ nlò a ɨtɔɔ̀ tsɨ̀m fàa m̀bi ǹzi ǹtɨgə ntswe a Yeresalem. 6Bo yù'ù mə̂ ǹjì ayoo ya a ajaŋ yìi mə a lɛ sɨ jù'ù aà, ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ bî ghà'à gha'a zî ŋ̀ghotə, ànnu a tsyâ waa ǹloŋ mə ŋù ntsɨ̀m yìi mə à lɛ ntswe ghu aa à lɛ nyu'u ŋgǎŋmbii Kristo jya ɨ ghaà nɨ nɨ̀ghàâ nɨ ala'à nyaa. 7Ànnù a lɛ ntsyà waa, a kɨ̂ m̀burə mbə tsi'ì ànnù yî yɛyɛrə a mbo bo, bo tɨgə̀ mbetə nɨ mə, “bə̀ buà bɨ tsɨ̀m mə bɨ ghàà laà aa bɨ sɨ̀ aa baGalilea bə aa ɛ? 8A tɨgə̀ ǹtsya aa la ŋù ntsɨ̀m a tɨtɨ̀ɨ bì'inə̀ a yu'ù nɨ̀ waa bo ghàà nɨ nɨ̀ghàa nɨ ala'à nyaa aa ɛ? 9Bì'inə̀ lo aa a ɨtoo ɨtoò, a Partia, Media, ŋ̀kɨ lo a Elam; ǹlo a Mesopotamia, a Yudea, bo bɨ a Kapadosia; ǹlo a Pontus nɨ Asia; 10a Frigia nɨ Pamfilia, a Egipto, ǹlo a ɨdɨgə jî mɔ'ɔ a Libya, a mbɛ̀ɛ Sarini, bì'inə̀ bî mɔ'ɔ bɨ lô a Roma, 11baYuda bo bɨ bìi mə bo kwensə annùnwi yaa ǹtɨgə bə baYuda; bì'inə̀ bî mɔ'ɔ bɨ lô a Kreta bo bɨ a Arabia, lâ bì'inə̀ yu'ù bo ghaà nɨ mɨ̀ghàà mɨ ɨla'a mi'inə̀, ǹswoŋə nɨ̂ ɨ̀nnù jî wè jìi mə Nwì a fà'à aà.” 12Ànnù lɛ ntsya waa bɨ̂tsɨ̀m, ɨ̀tû jyaa ɨ buùrə̀, bo tɨgə̀ m̀betə nɨ̂ waa bo nɨ bo mə, “Ma yuù ànnù a bə àa mə akə?” 13Lâ bə̀ bî mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bo bɨ bâŋnə̀ ŋ̀ka ŋwyɛ nɨ̂ waa, ǹswoŋə nɨ mə, “Bo no aa mɨ̀lù'ù mî fii si'i si'i mɨ tɨgə̀ ŋ̀kɔ'ɔ nɨ atu bo.” 14Bə̀ byâ kà mə̂ aa ŋghaa laà, Peta a təə a ndəŋ bo bɨ̀ baapostel bi mɔ'ɔ bya nɨ̀ghum ntsǒ mɔ'ɔ, ŋ̀ŋɛntə njì yì a ndəŋ ŋ̀ghaa a mbo bo ǹswoŋ mə, “Bù baYuda bo bɨ̀ bù bə bɨ̀tsɨ̀m bìi mə nɨ tswe a Yeresalem, naŋsə nyu'utə nɨ̀ tâ mà tɔ'ɔtə annu yìi mə a tswe ghu aa a mbo bù. 15Kaa bə̀ buà kaa bo sɨ aa mɨ̀lù'ù baanə̀, a ajàŋ yìi mə nɨ wa'atə aà, ǹloŋ mə à nɨ aa tsi'ì bɨ̀nòò bi nɨbù'u tsɨ̀tsɔ̀ŋə̀. 16Là'a mə tâ nɨ̀ yu'u ànnù yìi mə ŋ̀gàŋtoò Nwì Yoel à lɛ nswoŋ nloŋ annù ma yû aà, 17‘Nwì à swoŋ mə, à ka yìi bə a noò ǹjɨ̀m tâ mə̀ swi'i Àzwi ya a annu bə̀ bɨ̀tsɨ̀m. Bɔɔ buu bi mbâŋnə̀ bo bɨ̀ bì bâŋgyɛ̀ tâ bo ka nswoŋ nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə mə̀ ka yǐ kɨ nɨŋə nɨ atɨɨ bo aà, tâ ǹjə̀ə̀ təə təə tâ ɨ̀ ka nlɛ nɨ̂ bɔɔ ŋgwa'a buu, tâ ǹjə̀ə̀ tâ ɨ̀ ka nlɛ nɨ̂ bɨ̂lɨɨ̀ buu 18Ɨ̀ɨ̀ŋə, wa mə̀ ka yǐ swì'i Àzwǐ ya a nu ɨ̀bù'û ja ji mbâŋnə̀ bo bɨ̀ jì bâŋgyɛ̀ a nɨ̂ ǹjwi ma jyâ, tâ bo ka nswoŋə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə mə̀ nɨ̀ŋə a ntɨɨ bo aà. 19Mə̀ ka yǐ ghɨ̀rə ɨnnǔ tsyǎmbô a aburə a ndəŋə, ɨ ghɨ̀rə ɨlènsə ɨnnù fàa atu nsyɛ̂, a ji'ì nɨ̀kàŋ; nɨ̀ ka yǐ yə aləə bo bɨ̀ mɔ'ɔ nɨ̂ m̀bà'à fɨ̀lɨ̂. 20Nɨ̀nòò à ka yǐ bəŋ ɨ tɨgə fii tsǒ ɨ̀tugə tâ sàŋə̀ tâ à bəŋ tɨgə mbaŋə tsǒ àləə̀, m̀bɔŋ tâ ǹjwî M̀mà'àmbî, là'a njwî yì wè ya mə ka yǐ tsyǎ njwî tsɨ̀m aa, mbɔ̌ŋ tâ yi zì. 21Maa noò, ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə ka yǐ twoŋ ɨkum Mmà'ambi aa, à ka yǐ yweenə.’ 22BaIsrael, yu'utə̂ nɨ̀ ànnù yìi mə mə̀ ka swoŋ aa. Nɨ̀ zi mə Nwì à lɛ ndɨ̀'ɨ̀ mə Yesu mu Nasarə a nɨ ŋù yìi mə yu tsɔ'ɔ aa nɨ ɨ̀nnù jî wè bo bɨ̀ ɨ̀nnǔ tsyǎmbô bo bɨ a bɔ̀'ɔ ɨ̀lensənnù jìi mə Nwì yumbɔŋ à lɛ ŋghìrə̀ mə tâ yu Yɛɛsɔ̂ tâ à ghɨrə a tɨtɨ̀ɨ bu aà. 23Nwì à lɛ naŋsə nləə ŋ̀kɨ nzi mə bɨ ka yi fa Yesu ma ghu a mbo bù. Bɨ fà mə̂, nɨ ghɨ̀rə mə tâ bə̀ bî bɨ tâ bɨ̀ kweentə yi a ati bàŋnə̀bàŋnə̀, ǹzwitə yi ghu. 24Lâ Nwì a yweensə̀ yi a nɨ̀wo, ŋ̀kɛtə mɨ̂ŋkɨ̀rə̀ mɨ ŋgɨ'ɨ nɨ̀wo yìi mə a lɛ yə aa, ǹloŋ mə kaa nɨ̀wo nɨ lɛ ŋwa'à nɨ̂ àdà'à a ntswa yu nləə a nɨsyɛ̀ tswê bə̂. 25Ǹloŋ mə David à lɛ nswoŋ nloŋ ŋgaà yì mə, ‘mə̀ lɛ sɨ yə nɨ̂ M̀mà'àmbi a tswe a mbìi mə a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̀tsɨ̀m; tsǒ mə à tswe a mbɛ̀ɛ̀ àbo mə yî mà'à aa, kaa m̀bə ǹtɨɨ̀ gha ɨ wa'à ka ntsɨgɨnə bə̂. 26Ma mùu ajàŋ, ǹtɨɨ̀ gha ɨ tswe nɨ̀ nɨ̀dorə̀, mə̀ tɨgə̀ ŋ̀ghaa nɨ nɨ̀dorə; tâ ǹjyǎ nû yà tâ ɨ̀ tswe ntɨgə nyu'utə nɨ̂ àkà'à yìi mə Nwî à lɛ ŋkà'à aà, 27Ǹloŋ mə kaa ò ka yǐ wa'ǎ ntɨɨ̀ gha mà'àtə̀ tâ ɨ̀ tswe a ala'a bɨ̀ku bɨ bə̂ àa bə̂ kaa mbə ò wa'à kɨ̀ ma'atə ŋgàŋəfà'â ghu yìi mə à fâ ɨbɨ̀ɨ nû yi a mbo wò aa, tâ à bwɛ bə̂. 28Ò dɨ̀'ɨ̀ mə̂ mânjì yìi mə mbə mə̀ tsyâ ghu ntswe ntɨ̀ɨ̀ aa a mbo mə̀; ò kà ghɨ̀rə tâ ǹtɨɨ̀ gha tâ ɨ̀ luu nɨ nɨ̀dorə a noò yìi mə mə̀ tswe a nsi mi'i wò aà.’ 29“Bɔɔ bɨ maà, m̀bə mə̀ tse ghàà a mbo bù tsi'ì nɨ̀ nsi nɨ̀ nsi nloŋə tâtsə̂ yi'inə̀, David. À lɛ ŋkwo bɨ kɨ̂ ǹtwiŋə yi, nɨ̀syɛ̂ ni nɨ kɨ̂ ntswe faà ǹzi nywe'e siì. 30David à lɛ mbə ŋ̀gàŋtoò Nwi ŋ̀kɨ nzi mə Nwì à lɛɛ̀ ŋ̀ka'a a mbo yu mə yu Nwî yu ka yǐ tswesə mu David yî mɔ̀'ɔ ghu aləŋə nɨfɔ̀. 31David à lɛ nyə annù yìi mə Nwì à lɛ ntswe nɨ̂ ŋghɨ̀rə aa, m̀bɔŋ tâ à fɛ'ɛ mbòòntə̀, ǹtɨgə ŋghaa nloŋ a ajàŋ yìi mə Kristo, Àyɔ'ɔ̀ Nwi wa, à ka yǐ yweenə nɨ nɨ̀wo, tâ Nwì tâ à wa'à yi ma'àtə̀ tâ à tswe a ala'a bɨ̀ku bɨ bə̂, kaa wa'à kɨ̀ mbee mə tâ ǹjyǎ nû yì ɨ̀ bwɛ aa bə̂. 32Nwì a ywèènsə̀ mə̂ Yesu ma ghû nɨ nɨ̀wo. Bì'ì bɨ tsɨ̀m bì'ì yə̂ yi nɨ mi'ì mi'i a ajàŋ yìi mə à lɛ nyweenə nɨ nɨ̀wo aà. 33Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, Nwì à kɔ̀'ɔ̀sə yi a ndəŋ, a adɨgə nɨfɔ, ǹtswesə yi a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ yu Taà yì nî mà'à, m̀fa Àzwì Nwî yìi mə à lɛ ŋkà'à mə yu ka yǐ fa aa ghu mbo. Ayoo ya mə nɨ̀ yə ŋ̀kɨ yù'u a koò aa, à bə aa Àzwì Nwî ma yâ mə Kristo à swì'i a nu bì'ì. 34Ǹloŋ mə David yumbɔŋ kaa à lɛ ŋwa'à a aburə kɔ'ɔ ŋghɛ̀ɛ̀, yumbɔŋ à lɛ mbàŋnə̀ ǹswoŋ mə, ‘M̀mà'àmbi à swòŋə a mbo M̀mà'àmbî ghà: tswe a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ mə̀ nî mà'à, 35ǹywe'e a noò yìi mə mə̀ ka ghɨ̀rə tâ ŋ̀gàŋkɨ̂bàâ jo tâ ɨ̀ bəŋ tɨgə mbə tsǒ àkə'ə ntɛtɛ mɨ̀kòrə̌ mô.’ 36“Ma mùu ajàŋ, a bɔŋ mə tâ baIsrael bɨ tsɨ̀m tâ bɨ naŋsə nzi mə Nwì à lə̀ə̀ mə̂ Yesu ma ghu mə nɨ̀ lɛ ŋkwèèntə̀ a ati bàŋnə̀bàŋnə̀ aa nɨ̂ M̀mà'àmbi bo bɨ̀ Àyɔ'ɔ̀ Nwì.” 37Bə̀ bya bo yù'ù mə̂ laà, ànnù ya a sô ǹtɨɨ̀ waa, ɨ luu nɨ̂ àjəŋnə̀, bo tɨgə̀ m̀betə Peta bo bɨ̀ baapostel bî mɔ'ɔ bya mə, “Bɔɔ bɨ maà bi'i, m̀bə bì'ì tɨgə̀ ghɨrə̀ aa mə akə ɛ?” 38Peta a kwi'i a mbo bo mə, “Nɨ̀ bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ muu, ŋ̀kwɛrə ŋkì bu bɨtsɨ̀m nɨ̂ ɨ̀kùm Yesu Kristo, tâ Nwì à li'inə ɨbɨ̂ ghuu, ŋ̀kɨ ntəŋə ghuu nɨ̂ Àzwì Nwî. 39Ma yu ànnù à nɨ̂ ànnù yìi mə Nwì à lɛ ŋkà'à a mbo bù bo bɨ̀ a mbo bɔɔ̀ buu, a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ tswe a sà'a agha'à, bo bɨ̀ a mbo ŋù ntsɨ̀m yìi mə Taà yì'ì Nwîŋgɔ̀ŋ a twòŋə mə à zi a mbɛ̀ɛ yu aà.” 40Peta à lɛ ntɨgə mbu nswoŋ ɨnnù jî ghà'àtə̀ a mbo bo a ajàŋ yìi mə bo lɛ nyu'u ŋ̀kə yə aa, ǹdɨ'ɨtə nɨ̂ waa ǹswoŋə nɨ mə, “Tsu'u nɨ̀ àtû yuu a mbo nɨ̀wàà nɨ bə̂ buà bìi mə à nɨ bə̀ bî bɨ aà.” 41Bə̀ bî ghà'àtə̀ bɨ lɛ nyu'u ànnù yìi mə Peta à lɛ swoŋ aa, m̀bii, ŋ̀kwɛrə ŋkì; bə̀ bìi mə bɨ lɛ ŋkwɛrə ŋki maa njwi aa bɨ lɛ mbə ntsù'ù ji tarə̂, ǹdùù waa ma bû ɨ tɨgə̀ ŋku'usə ŋghotə̂ bɔɔ bɨ Kristo byâ. 42Ǹlɔgɨnə maa njwi bo lɛ nnɨŋ atû yaa nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə baapostel bya bo lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ aa, ǹnaŋsə nyəgə, m̀boonsə wa bo ntswê ŋ̀ghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jyaa nɨ̂ àbo yì mɔ'ɔ a mûm ŋ̀ghòtə, m̀batə nɨ̂ abaa ŋkurə bo bɨtsɨ̀m, ŋ̀kɨɨ ntsa'atə nɨ̂ Nwî bo bɨtsɨ̀mə̀. 43Ngǎŋntoò Kristo jya bo lɛ sɨ ghɨ̀rə ɨ̀nnu tsyâbô bo bɨ̀ ɨ̀nnù jî yɛ̌yɛrə, ma yû a ghɨrə̀ mə tâ nɨ̀bɔ'ɔ nɨ̀ tswa bə̂ bɨ̀tsɨ̀mə̀. 44Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ nnɨ̀ŋ ntɨɨ̀ waa a nu Yesu aa, bɨ lɛ mbòònsə̀ waa, ŋ̀ghotə nɨ̂ waa ntswe nɨ̂ àdɨgə yî fùùrə̀, m̀boonsə nɨ̂ ǹjoò jyaa, àyoò yaa a bə yi mɔ'ɔtə̂. 45Bo lɛ sɨ fèntə nɨ̂ ɨ̀dɨgə nsyɛ jyaa bo bɨ̀ ǹjoo jìi mə bo lɛ ntswe nɨ ju aa, ǹzi mfakə nɨ̂ ŋ̀kabə yìi mə bo fentə njoò jyaa jya ghu aa, a mbo bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ boŋ nɨ̂ njoo aà. 46Bo bɨtsɨ̀m lɛ sɨ ghɛ̀ɛ̀ nɨ Ndâmà'anwì tsi'ì ǹjwî tsɨ̀m, m̀batə nɨ̂ abaa a mɨla'a bo, ǹyatə nɨ̂ mɨ̀jɨ̂ myaa ǹjɨ ndorɨtə nɨ̂ ǹtɨɨ̀ waa tsɨ̀m; 47ŋ̀gha'asə nɨ̂ Nwî, bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bɨ kɔŋə̀ nɨ̂ waa. M̀mà'àmbi a lɛ sɨ yweensə nɨ̂ bə̀, ŋ̀ku'usə nɨ̂ ǹdùù waa ghu tsi'ì ǹjwî tsɨ̀m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\