Ɨ̀fà'à 20

1Nòò yìi mə fɨ̀kɔ̀rə̀ fya lɛ mmɛ̀ aa, Paul à lɛ ntwoŋ ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu jya, ǹdɨɨntə waa nɨ nɨ̀ghàà ǹtɨgə mfa fɨlô fyaa. Ǹtɨgə mma'atə ŋghɛ̀ɛ a ala'a Macedonia. 2À lɛ ŋkarə mbù'ù ma ya ndɨɨntə nɨ̂ bə̂ bya ghu nɨ̂ ɨ̀nnù jî ghà'àtə̀ ntɨgə ŋhɛɛ ŋkù'u a ala'a Grikia 3ǹtswe ghu bɨ̂sàŋ bitarə̀. Nòò yìi mə à lɛ ntaŋtə mə yu ka ghɛ̀ɛ a ala'a Syria aa, à lɛ nyə mə baYuda lɛ ntaŋə mɨnàŋə̂ àtû yì, ǹtɨgə mbu mbɨ̀ɨ̀ fu, ǹtsya nɨ Macedonia. 4Sopata, MuPyrrhus, yìi mə à lɛ nlǒ a ala'a Beroea aa, à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ bo yu. Aristarchus nɨ Secundus yìi mə à lɛ nlǒ a ala'a Thessalonica aa, Gaius yìi mə à lɛ nlò a ala'a Derbe aa, Tychicaus bo Trophomus, nlo a mbù'u Asia, nɨ Timoti lɛ ŋkɨ ŋghɛɛ bo bo. 5Bo lɛ ntsyǎ a mbìì ŋ̀ghɛɛ a nyu'utə bì'ì a ala'a Troas. 6Bì'ì lɛ ntɨgə ŋkuu a abaŋə ŋkì a Philippi, a noò yìi mə ɨ̀koo Abaa tɨ kɔ'ɔ wa ɨ lɛ ntsyà aà. Ǹjwi ɨ ghə̀ə kɨ tsyǎ ji ntaà, bì'ì tsi'ì waa a Troas, bì'i bo tswê ghu ŋgyɛ̀ yî m̀fùùrə̀. 7À bə a njwî ǹtsyà m̀bìì a mûm ŋ̀gyà, bì'ì boòntə̀ mə bì'i jɨ mɨjɨ mɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀, àjàŋ mə Paul à lɛ ntswe nɨ̂ m̀mà'àtə a tɨ̀tugə aa, à lɛ ŋghàà a mbo bə̀ bya nɨ̀ghàà nya sa'à si'i ŋghɛɛ ŋkù'ù nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ɨ̀tugə̀, 8bɨ̀lâm bî ghà'àtə̀ lɛ ntswe a nɨ̂ ǹja'à ǹda yì ǹdəŋ ya mə bì'ì lɛ ntswe ghu aà. 9Mûjɔ̀ŋ yìi mə à ɨ̀kǔm yi ɨ lɛ mbə Euticus, à lɛ ntswe a ntsù window. Àjàŋ mə Paul à lɛ sɨ ghàà nɨ̂ àdaŋə nɨghàà aa, à lɔgɨ̀nə̀ ŋ̀ka ntsɨŋ fɨlo, ǹtɨgə mbwii ndəənə, ǹlo nɨ̂ ǹjya'à ǹda ya yìi mə ɨ̀ lɛ mbə ǹja'à ǹda ji tarə aa a ŋkɔ'ɔ a ndəŋ aa, ŋ̀wo a nsyɛ̂. Bɨ ghɛɛ̀ tɨ ŋŋɛɛ yi boŋ à kwò mə̂. 10Paul à lɛ nsɨgə, ŋkwutə yi a nɨgǒ yu, nswoŋ mə, “Nɨ̀ tsuu bɔ'ɔ bə̂, wâ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yì ɨ̀ bùrə ghu nû.” 11À lɛ mbù ŋ̀kɔ'ɔ ghɛɛ fu wa nja'à ǹda mbatə abaa ŋkurə, ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ŋ̀ka ŋghaa a mbo bo nywe'e ajàŋ mə àbɛ̀ɛ̀ à lɛ mfu'u, a ma'àtə̀ ŋ̀ghɛɛ. 12Bɨ lɔgə mûjɔ̀ŋ wa ŋghɛɛ nɨ ghu ntɨ̀ɨ̀, nɨ̀dorə luu a mûm ǹtɨɨ bo. 13Bì'ì lɛ ŋghɛ̀ɛ mbìì ŋ̀kuu abaŋə ŋkì ŋ̀ghɛɛ a Assos, a adɨgə yìi mə bì'ì lɛ ntswe nɨ̂ ǹlɔ̀gə Paul ghu aà. À lɛ swoŋ mə tâ bì'ì ghɛɛ nyu'utə yi ghu, tâ yù baŋnə nzì nɨ mɨ̀kòrə̀. 14Nòò yìi mə à lɛ nzì ǹtsi'i yi'i a Assos aa, bì'ì lɛ nlɔ̀gə̀ yi a mûm àbaŋə ŋkì, bì'i bo tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ a Mitylene. 15Bì'ì lɛ ntɨgə ŋkuu wa mûm abaŋə ŋghɛ̀ɛ̀, àbɛ̀ɛ̀ tɨ̀ mə tɨ fu'u bì'ì ghɛɛ̀ ǹywe'e a mbìì Chios. Ǹjwi yì mɔ̀'ɔ ɨ̀ ghə̀ə̀ mə̂ kɨ tsyǎ bì'ì ghɛɛ̀ ŋ̀ku'u a Sasmos, yìi ɨ̀ bu nyòŋtə̀, bì'ì ywe'e Miletus. 16Paul à lɛ ŋwa'atə mə boŋ yu kuu a nɨ̂ àbaŋə ŋkì a ghɛ̀ɛ Ephesus ta wa'à noò ma mùu mbù'u Asia ghɛ̂nsə̀. À lɛ sɨ khə̀nə̀ mə yu ghɛɛ kù'u a Yerusalem mbɔŋ tâ Ǹjwî Pentecost tâ ɨ̀ ku'u. 17Paul à lɛ ntswe a ala'a Miletus ǹtoo ŋkɨ̀ɨ̀ a ala'a Ephesus ǹtwoŋ nɨ bɨlɨ̀ɨ bɨ ndânwì mə bɨ̀ zi ntsi'i yì ghu. 18Bɨ zì mə̂ ǹtsi'i yi ghu aa a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ zî àjàŋə mə mə̀ lɛ ntswe a noò ghǎ ntsɨ̀m bi'inə̀ aà, ǹlɔgɨnə nɨ̂ ǹjwî ǹtsyà mbìì mə mə̀ lɛ nzì ŋkuu fàa mbù'u Asia aà. 19Mə̀ lɛ mbɔrɨsə ɨbɨɨ nû gha, m̀fa'a nɨ a mbo Mmà'àmbi tsi'ì tso ŋgàŋàfà'â yì nɨ mɨ̀làà a mi'i mə̀. Ŋ̀kɨ nzi ŋgɨ'ɨ ya yìi mə mə̀ lɛ nyə a ajàŋə mə baYuda lɛ ntaŋə mɨnàŋ a atu mə̀ aà. 20Nɨ̀ zɨ mə kaa mə̀ lɛ ŋkɨ'ɨ annù yî tsu yìi mə a lɛ ntswe nɨ̂ ŋ̀kwɛ̀tə̂ ghuu aa lə̀ə̀ tɨ ghɨ̀rə̀, ǹdɨ'ɨ nɨ ghuu ŋkɨɨ nswoŋə nɨ̂ ànnù Nwî a mbo bù a nsî ǹnɔ̀ɔ̀ bo bɨ a ndùgə bù aà. 21Mə̀ lɛ sɨ swoŋə nɨ a mbo baYuda, ŋkɨɨ nswoŋə nɨ a mbo baGrikia, ŋ̀wa'asə nɨ̂ waa mə bo bəŋkə waa, mma'atə ɨnnù jì bɨ̂ jyaa mbɨɨ fu a mbo Nwì, m̀bii Mmà'àmbî yì'inə̀ Yesu Kristo. 22Tsɨtsɔ̌ŋ, a gha aa a tii Àzwì Nwì mə̀ ghɛɛ̀ nɨ a Yerusalem, kaa ŋkɨ'ɨ annù yìi mə a ka fɛ̀'ɛ a nu mə̀ ghu aa zî. 23Ànnù yìi mə mə̀ zi aa à nɨ mə, Àzwì Nwî a wà'àsə̀ mə̂ gha ŋ̀kɛ̀'ɛ̀nə̀ a mbo mə̀ mə, a nɨ̂ ǹjɔ̀'ɔ̀ ɨla'a tsɨ̀m àtsaŋ bo bɨ̀ ŋ̀gɨ'ɨ ɨ yu'utə nàâ. 24Lâ mə̀ lɔ̀gə̀ ǹtswêntɨ̀ɨ̂ ya nɨ̂ àdàŋə̀ dàŋə̀ a mbo mə̀. Ànnù yìi mə mə lɔ̀ɔ a ŋghɨ̀rə aa, à nɨ̂ m̀màŋsə̂ ɨ̀fà'à wa yìi mə Mmà'àmbî Yesu à fa a mbo mə̀ mə mə̀ fa'a aà, a bə̂ ŋ̀ka nsɛ̀ɛ̀nsə̂ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya nloŋ ɨbɔ̀ŋ Nwî. 25Mə̀ kàrə̀ mə̂ a tɨtɨ̀ɨ bù bɨtsɨ̀m, ǹswoŋə nɨ̂ ànnù, ǹloŋ annù nɨfɔ̀ Nwî. Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, mə̀ zi mə kaa ŋù nɨ̀bù à ka yǐ wa'à gha bù nyə. 26Mə̀ tɨgə̀ ǹnaŋsə nswoŋə nɨ a mbo bù sii mə, m̀bə ŋù nɨ̀bù yî tsù a yi mbwɛ, boŋ kaa à sɨ̌ ɨsa'à gha bə̂. 27Ǹloŋ mə kaa mə̀ lɛ ŋkɨ'ɨ annù yî tsu yìi mə Nwi à tàŋtə aa a mbo bù lɔ'ɔ̀sə̀; mə̀ lɛ ŋkɛ̀'ɛ̀nə̀ tsi'ì tsɨ̀mə̀. 28A ku'ùnə̀ mə nɨ̀ ka nlentə ghuu bu nɨ bù, ŋkɨɨ nlentə nɨ̂ àkàrə mbi ya yìi mə Àzwì Nwî a nɨŋə a mûm ǹtərə̀nə̌bo bù aà. Tâ nɨ̀ ka nlentə ŋghotə̂ Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə à ghɨ̀rə nɨ̂ yì, ǹtsya a njɨ̌m nɨ̀wo nɨ Mû yì aà. 29Mə̀ zi mə nòò yìi mə mə̀ ka mà'àtə̀ aa, nàaŋgwyɛ̀ mɨtsyɛ'ɛ ɨ ka zì a tɨtɨ̀ɨ bù, kaa ŋkɨ'ɨ akàrə mbi ya lɨŋə̀. 30Nòò à ka yǐ kù'u tâ bə̀ bî mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bù ka ntswɛɛ nɨ̂ ɨ̀baŋnənnù a mbwe'esə ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu jî mɔ'ɔ ɨ swùŋtə̀ mə bɨ̀ ka nyoŋə waa. 31Nɨ̀ tsyɛsə̀ ghuu maà noò, ŋ̀wa'atə nɨ mə, kaa mə̀ lɛ ŋwa'à kɛntə̀ a ndɨ'ɨtə̂ ghuu yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ nɨ mɨ̀làà a mi'i mə̀, nɨ̀tugə nɨ̀ àsì'ìnə̀, a atû ɨ̀lòò ji tarə̀. 32Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, mə̀ nɨ̀ŋə ghuu a mûm ǹtərɨ̀nə̂bo Nwì, nɨ̂ nɨ̀ghàà nɨ ɨbɔ̀ŋə̂ yì wa, mə mbə nɨ ko'ò ghuu nɨ̀ kwe, ǹtɨgə mfa njoo jya jìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lə̀ə a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə à ghɨrə bɨ laa aà. 33Kaa mə̀ lɛ ŋkɨ'ɨ nɨ̀ àtɨ̀ɨ silver, kə̀ àtɨ̀ɨ̀ gold ŋû tsù kə̌ ɨtsə̀'ə̂ ji yə'ə̀tə̀. 34Bù bɨ tsɨ̀m, nɨ̀ zi mə, mə̀ lɛ sɨ fà'à nɨ̂ m̀bo aa mù, a ntswe nɨ̀ àyoo yìi mə mə̀ nɨ ŋgǎŋakòrə̂ jya lɛ sɨ boŋə aà. 35Mə̀ dɨ̀'ɨ̀ mə a mbo bù, ǹtsya a nɨ ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù ma jû tsɨ̀m mə, nɨ̀ ka mfa'a nɨ̂ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ boŋ nɨ̀ ka tswe nɨ mânjì a ŋkwɛtə bə̀ bìi mə bɨ bɔrə aà. Ŋ̀wa'atə nɨ nɨ̀ghàà nìi mə Mmà'àmbî Yesu yumbɔŋ à lɛ nswoŋ aa mə, “A mfa, a zì nɨ̂ m̀bɔɔnə ntsyàtə̀ a ŋkwɛrə aà.” 36Nòò yìi mə Paul à lɛ mmàŋsə̀ aa, à lɛ nswɛ̀tə̀ mɨku'utə̂ mi a nsyɛ bo bo bɨ̂tsɨ̀m tsa'àtə̀ Nwî. 37Bo bɨstɨ̀m lɛ sɨ tɨgə nyə'ə ŋkotə nii a nɨgǒ bo, nnɔŋə nɨ mɨ̀ghə̀gə̂ mi m̀fa nɨ fɨ̀lô fi. 38Bo lɛ nnaŋsə njəŋnə si'i si'i aa nloŋ mə à lɛ nswoŋ mə kaa bo ka yǐ wa'à yi bû ǹyə aà. Bo lɛ ntɨgə ŋhɛɛ bobo wa ntsǔ abaŋə ŋkì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\