Ɨ̀fà'à 21

1Bì'ì lɛ mfa fɨ̂lô fyaa ntɨgə mma'atə waa, ŋkuu abaŋ, ntɨgə ntsinə ntoo ŋghɛɛ ŋkuu a Cos; àbɛ̀ɛ̀ fu'u bì'ì ghɛɛ̀ ǹywe'e a Rhodes, ǹtɨgə nlo ghu ŋghɛɛ a Patara. 2Maa ala'a bì'ì lɛ nyə abaŋ yìi a lɛ sɨ too ŋghɛɛ nɨ a Phoenicia aa, bì'ì lɛ ntɨgə ŋkuu wa a mûm àbaŋ ya ntoo ŋghɛɛ. 3Bì'ì zì mə̂ ntɨgə nyə nɨ̂ Cyprus laa, mbàŋnə̀ m̀bəŋ nsɨgə nɨ̂ m̀bɨ̂ ǹtii, nsɨgə ŋkuu a ala'a Syria. Bì'ì lɛ ntɨgə ŋghɛɛ mfɛ̀'ɛ̀ a aghəŋə ŋkì a Tyre, a adɨgə yìi mə bɨ lɛ ntswe nɨ̂ m̀fi'i ǹjoo jìi ɨ lɛ ntswe wa mûm àbaŋ ya ghu aà. 4Bì'ì lɛ ntɨgə nlɔɔ ŋgǎŋmbii Kristo jìi ɨ lɛ ntswe maa adɨgə aa ntɨgə ntswe bi'i bo a atû ŋ̀gyà yî m̀fùùrə̀. Àzwì Nwî à lɛ ndɨ̀'ɨ̀ a mbo bo bo tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo Paul mə tâ à tsee a Yerusalem kɔ'ɔ ŋghɛ̀ɛ̀. 5Njwi jìi mə bì'ì lɛ ntswe nɨ̂ ǹtswe bì'i bo ɨ̀ kà mə aa tsya bì'ì tɨgə̀ m̀ma'atə waa ŋghɛɛ. Bo bɨtsɨ̀m nɨ bàŋgyɛ̂ byaa bo bɨ̀ bɔɔ̀ byaa lɛ yòŋə̀ yi'i bì'ibo fɛ̀'ɛ̀ wa njɔ̀'ɔ̀ àla'a bo ŋghɛ̀ɛ̀ a ntsyasə yi'i. Bì'ibo ghɛ̀ɛ̀ mə̂ wa aghəŋə ŋkì ǹtɨgə nswɛtə mɨku'utə̂ mì'ibo ntsa'atə Nwì ghu. Bì'ibo tsà'àtə̀ mə̂ Nwî aa ntɨgə ntsà'ànə̀, bo fâ fɨ̂lô fi'i. 6Bì'ì lɛ ntɨgə ŋghɛɛ ŋkuu wa a mûm àbaŋ bo tɨgə̀ mbu ŋkwɛɛŋkə waa a mɨla'a bo. 7Bì'ì lɛ nlò a Tyre ntɨgə ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ŋ̀ghɛɛ nywe'e a Ptolemais, a adɨgə yìi mə bì'ì lɛ nyə bɔɔ bɨ Kristo bî mɔ'ɔ ghu, ŋghɛɛ ntsà'àtə̀ waa, ŋkɨ ntswe bi'ibo njwi yì m̀fùùrə̀ aa. 8Àbɛ̀ɛ̀ a lɛ mfu'u bì'ì lô ŋ̀ghɛɛ ŋkuu a ala'a Caesarea, ntɨgə ŋghɛɛ ntswe a nda Philip mə à lɛ mbə Evangelist, mbə ŋû yî mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ ŋgǎŋkwɛtə̀ jya ji sàmbaa laà. 9À lɛ ntswe nɨ bɔɔ bâŋgyɛ̀ bɨ tɨyɔ'ɔ bi sàmbaà, bìi mə bɨ lɛ sɨ yu'u nɨ̂ ǹtoò Nwì ǹswoŋə. 10Bì'ì tswe mə̂ ghu nɨ̂ ǹjwi ji mɔ'ɔ, ŋ̀gàŋntoò Nwì yî mɔ'ɔ mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Agabus aa, a lô a Yudea ǹsɨgə ntsi'i yi'i. 11À lɛ nlɔ̀gə ɨkò Paul, ŋkwerə mɨkòrə̂ mi bo bɨ̀ mbô mi ghu, nswoŋ mə, “Àzwì Nwî a swoŋ mə, 'Aâ àjàŋ yìi mə baYuda bìi mə bɨ tswe a Yerusalem aa ka kwerə mbɔ̂ŋə̀ ɨkò ghû, ɨ tɨgə fa yi a mbô ŋ̀gàŋ tɨ biì Nwî.'” 12Bì'ì yù'ù mə̂ laà, bì'i bɨ̀ bə̀ bìi bì'ibo lɛ ntswe aa tɨgə̀ m̀bu'u mbo a mbo Paul mə tâ tsee a Yerusalem ŋkɔ'ɔ ghɛ̀ɛ̀. 13Paul a tɨgə̀ ŋkwi'i mə, “Nɨ ghɨ̀rə̀ aà àkə̀ laà, ǹyə'ə mbəgɨtə nɨ̂ nû ya aa ɛ? Wa kaa mə̀ sɨ nû yà taŋtə̀ aa tsi'ì a ŋkuu a ndâtsaŋə̀, mə̀ kɨ ntaŋtə nû yà aa a ŋkwo a Yerusalem nloŋ annǔ ɨkum Mmà'àmbî Yesu.” 14Tsǒ mə à lɛ nlɨ̀gɨ̀nə̀ ǹtuu annù yìi mə bì'ì lɛ sɨ swoŋə aa, bì'ì kɛntə̀ ǹtɨgə nswoŋ mə, “Tâ Nwì à ghɨrə annù yìi mə a lɔ̀ɔ̀ aà.” 15Mayû a tsyà mə̂, bì'ì tɨgə̀ ǹtaŋtə njoò ji'i ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a Yerusalem. 16Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jî mɔ'ɔ ɨ lɛ nlò a Caesarea ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ bi'ibo, ǹlɔgə yi'i bì'ibo ghɛɛ̀ ŋ̀kuu a nda Mnason ŋù Cyprus yìi mə à lɛ mbə ŋû yî ɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu ji mbìì aa, ntɨgə ntswe bi'ibo. 17Bì'ì kɔ̀'ɔ̀ mə̂ ŋ̀kuu a Yerusalem aa, bɔɔ bɨ Kristo bya bìi bɨ lɛ ntswe ghu aa, bɨ kwɛrə̀ yi'i tsi'ì nɨ̀ nɨ̀dorə̀. 18Àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂, bì'ibɨ̀ Paul ghɛɛ̀ ǹyə Jɛms; bɨ̀lɨɨ bɨ ndânwì bɨtsɨ̀m bɨ kɨ̂ ǹzi ntsi'i yi'i ghu. 19Bì'ibo tsà'ànə̀ mə̂, Paul a tɨgə̀ ŋ̀kɛ'ɛnə ɨnnù tsɨ̀m, nɨli'i nɨli'i, jìi mə Nwì à lɛ ŋghɨ̀rə̀ a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀tɨ̀zî Nwî ǹtsya a njɨ̌m ɨfà'â yi aà. 20Bo yù'ù mə̂ aa, bo bɨtsɨ̀m tɨgə̀ ŋ̀gha'asə Nwî. Bo bû ǹswoŋ ghu mbo mə, “Mumaà yì'ì, Paul, ò yə̂ àjàŋ yìi mə baYuda a tsù'u ntsù'ù bɨ bìì mə̂ Kristo aà; ŋkɨ yə ajàŋ yìi mə bo naŋsə ntɛ'ɛ atû yaa a nləə nɔ̀ŋsə̀ aà. 21Bɨ swòŋ mə a mbo bo mə ò kɨ sɨ dɨ̀'ɨ̀ nɨ a mbo bàYuda bìi mə bɨ tswe a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀tɨ̀zî Nwî bɨtsɨ̀m aa mə tâ bo ma'atə bɨ̂nɔ̀ŋsə̀ bɨ Moses ntsuu kɨ lə̀ə̀. Ǹswoŋə nɨ a mbo bo mə tâ bo tsee bɔɔ̀ byaa kɨ ŋètə̀, ŋkɨɨ tsuu bɨ̂nɔ̀ŋgɔ̀ŋ bɨ baYuda ɨ kɨ yòŋə̀. 22M̀bə bì'inə̀ ghɨrə̀ mə akə tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa ɛ? Tsɨ̂tsɔ̀ŋ bo ka yu'u mə ò zì mə̂. 23Mamùu ajàŋ, ghɨ̀rə annù yìi mə bì'ì ka swoŋ a mbo wò aà. Bə̀ bî mɔ'ɔ tswe faà bi nɨkwà mə bɨ kàà mə annù a mbo Nwì, 24ghɛɛ nlɔ̀gə̀ waa tâ bǔbo ghɛɛ nsì'ìtə annù yâ tâ bǔbo laa a nsi mi'i Nwî, tâ ò kɨ ntwu ayoo yìi bo tswe nɨ̀ ǹtwu aà, tâ bo tɨgə ŋkɔɔ itû jyaa. Ò bə ghɨ̀rə̀ mùu ajàŋ boŋ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m ka zi mə ɨnnù jya mə bɨ swoŋ atu wò aa à nɨ̂ àbaŋnənnù. Lâ ò bâŋnə̀ ǹləə nɨ̂ nɔ̂ŋsə̀ a nɨ̂ àkòrə̀ nɨzî yô. 25A ŋghɛ̀ɛ nɨ̂ ànnù bɨ̂tɨ̀zî Nwî bya mə bɨ bìì mə̂ Kristo aa, bì'ì tòò mə aŋwà'ànə̀ a mbo bo ǹswoŋə nɨ̂ mə bì'ì biinə mə tâ bo tsuu mɨjɨ mìi mə bɨ ma'a mɨ̂ŋkobə ghu aa kɨ jɨ, ntsuu aləə kɨ jɨ, ntsee naa yìi mə bɨ twɛɛ ntɔ̂ŋ yi nzwitə aa kɨ kurə; ŋkɨ tsee kɨ tsuu kɨ jɨrə.” 26Paul à lɛ ntɨgə ŋghɛɛ nlɔ̀gə̀ bə̂ bya, àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂, bo bo ghɛɛ̀ ǹsi'itə àkàà yâ. Bo lɛ ntɨgə ŋghɛɛ ŋkuu a ndâmà'anwì ŋ̀kɛ'ɛnə mə njwi jya mə bo lɛ ntswe nɨ̂ ǹlə̀ə̂ ɨ̀bɨɨ nû waa tâ ɨ̀ laa aa, bo lə̀ə̀ mə̂ ŋ̀kɨ mfa njoo mmà'anwì jìi mə bo lɛ ntswe nɨ̂ m̀fa atu bo yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ aà. 27Ǹjwi jya ji sàmbaa ɨ ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀ka mmɛ, bàYuda bî mɔ'ɔ bìi bɨ lɛ nlò a ala'a Asia aa, bìi bɨ lɛ nyə Paul a mûm ǹdâmà'anwì aa, bɨ lɛ ntotə nnɔ̀ɔ̀ bɨ tɨgə̀ m̀baŋnə yi, 28ǹtɔŋnə nswoŋə nɨ mə, “BaIsrael, nɨ̀ zi ŋkwɛtə yi'i! M̀bâ ghûlà a dɨ̀'ɨ̀ nɨ a mbo bə̀ a ɨdɨgə tsɨ̀m mə bə̀ ka ntsa'a nɨ̂ yi'inə̀, ntəsə nɨ̂ nɔ̂ŋsə̀, ŋ̀kɨɨ ntsa'a nɨ̂ ǹdâmà'anwì aà. À kɨ̀ mə̂ ǹzi ŋka ntsuurə nsɨ̀ŋə̀ nɨ̂ àdɨ̀gə̀ yû mə laa aà!” 29Bo lɛ sɨ swoŋ ma mùu ajàŋ aa nloŋ mə à lɛ tɨ bə aa bo yə̂ Paul bo Trophimus, ŋù baEphesus, bo yu zinə̀ wa mûm àla'à, bo tɨgə̀ m̀mɔɔntə nɨ mə à lɛ nlɔ̀gə̀ aa yi bo yu zî ŋ̀kuu wa mûmdâmà'anwì. 30Ɨ̀dɨ̀gə̀ ɨ lɛ ntɨgə mbuurə wa mûm àla'a bə̀ tɨgə̀ ŋ̀khənə nzì ŋghotə, m̀baŋnə Paul, ǹswuŋ yi mfɛ'ɛsə wa ndâmà'anwì, ǹtseetə ɨbà'à. 31Ànnǔ ajàŋ mə bɨ lɛ sɨ tɨgə nlɔɔ nzwitə̂ yi aa, a lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹywe'e a mbo atu bɨ̂sogyɛ ntsù'ù baRoma mə àla'a Yerusalem a tsɨ̀gɨ̀nə̀. 32À lɛ mburə nlɔgə ntoo bɨ̂sogyɛ̀ bo bɨ̀ Ɨ̀tu bɨ̂sogyɛ̀ ǹtsù'ù bobo khə̂nə̀ ǹsɨgə ŋghɛɛ ntsi'i bə̂ byâ; bə̀ bya yə̀ mə̂ atu bɨsogyɛ̀ ntsu'u ya bo bɨ̀ bɨ̀sogyɛ̀ bya aa, ŋkɛntə a ŋghɔ̀ɔ Paul. 33Àtu bɨ̂sogyɛ̌ ntsù'ù ya a ghɛɛ̀ ǹtswa Paul, mfa nswoŋ mə bɨ̀ kwerə yi nɨ̂ ɨ̀tsaŋ ji baà. M̀betə mə à bə aa wò, kə̀ ŋ̀kɨ mfansə aa akə̀ lɛ? 34Bə̀ bî mɔ'ɔ wa atɨtɨ̀ɨ nnɔ̀ɔ̀ wa kâ ǹtɔŋnə, bǐ mɔ'ɔ swoŋnə̀ ànnu yi mɔ'ɔ, bǐ mɔ'ɔ swoŋə̀ nɨ̀ yǐ dàŋ; kaa a wa'à zî àjàŋ yìi mə mbə a naŋsə yu'u ànnù yî tɨ̀nsə̀ yìi mə bo lɛ sɨ naŋsə swoŋ nloŋ ayɔ̀rə̀ yâ; ǹtɨgə nswoŋ mə tâ bɨ̀ lɔgə Paul ŋghɛɛ nɨ ghu a ndùgə bɨ̀sogyɛ̀. 35Bi zì mə̂ ŋ̀ka ŋkɔ'ɔ bɨsteps bya aa bɨ̀sogyɛ̀ bǐ mɔ'ɔ bɨ tɨgə̀ m̀be'e Paul aa bè'è ǹloŋ mə ɨdɨ̀gə lɛ sɨ tɨgə ntɨɨ tsi'ì tɨ̀ɨ̀ ajàŋ yìi mə nnɔ̀ɔ̀ wa ɨ lɛ tɨgə mbə tsǒ nàà mɨ̀tsə'ə aà. 36Ǹnɔ̀ɔ̀ wa ɨ lɛ sɨ zwu yoŋə nswoŋə nɨ mə, “Zwitə nɨ̀ yi!” 37Bɨ̀sogyɛ̀ bya kà mə̂ aa nlɔɔ ŋkuu ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ Paul a mûm ǹdùgə bo, a ghaà a mbô ǹtsyàsə̀ wàà mə, “M̀bə mə̀ tse swoŋə annù yî mɔ'ɔ a mbo wò aa ɛ?” Ǹtsyàsə̀ wa a betə mə, “Ò zî nɨ̀ghàà nɨ baGrikia aa ɛ? 38Ò sɨ̌ ŋû baEgipto wa mə, à gha'à a bɔ̀ɔ̀ mə̂ ǹsa'atə, mə à kɨ̀ zi mbùùrə ala'a yù ŋ̀ghotə nnɔ̀ɔ̀ 'Bɨ̀yɔ̀ŋə̀ Nɨfɔ̀' ntsù'ù ji nɨkwà ǹlɔgə waa bo bo fɛ'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ atu nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ aa bə aa ɛ?” 39Paul a kwi'i mə, “Mə̀ nɨ ŋù baYuda, ǹlo aa a ala'a Tarsus a mbù'u Cilicia, m̀bə tsi'i mûla'a yìi à lo a njɔ̀'ɔ̀ àla'a mà yû yìi ɨ̀ tɨ̀nsə̀ aà. Tsà'à tsà'a ò, bii tâ mə̀ ghaa a mbo bə̀ bû.” 40Ǹtsyàsə̀ bɨ̀soŋgyɛ̀ wa a bii, Paul a tɨgə ntəə wa atu bɨ̂steps, ǹtsitə bə̂ bya nɨ̀ àbô yi bo kɛntə̀ ŋ̀ghaa, a ghaà a mbo bo nɨ nɨ̀ghàà nɨ baHeber nswoŋ mə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\