Ɨ̀fà'à 22

1Bɨ̀lɨ̂m bâ nɨ bɨ̀taà bâ, naŋsə yu'utə nɨ̌ annù yìi mə mə̀ aa swoŋ a mfi'isə ɨ̀lɛ̀ɛ̂ gha ghu a nsi bù tsɨ̀tsɔ̀ŋ aà. 2Àjàŋə mə bo lɛ yu'u ajàŋ yìi mə à lɛ sɨ ghaàà nɨ a bo bo nɨ nɨ̀ghàà nɨ baHeber aa bo lɛ ŋku'usə̀ ǹtaa ɨtoŋnə̀ jyaa nyu'utə. A swoŋ a mbo bo mə, 3“Mə̀ laa mbə ŋû baYuda, bɨ jwî gha aa a Tarsus yìi à tswe a ala'a Cilicia, lâ bɨ bâŋnə̀ ŋ̀ko'o gha aa fàa njɔ̀'ɔ̀ àla'a, mə̀ yəgə̀ àŋwà'ànə̀ a ji'i mɨkòrə̂ Gamaliel, nyoŋə nɨ nɔ̀ŋsə̀ bɨ̀taà bi'inə̀ a nɨli'ì nɨli'i, ŋ̀kɨɨ ntɨɨ nɨ̂ ànnù Nwî tsi'ǐ ajàŋ mə bù bɨtsɨ̀m kɨɨ ntɨ̀ɨ̀ ghu tsɨ̂tsɔ̀ŋ aà. 4Mə̀ lɛ sɨ tsɔ'ɔ akòrə̀ bə̀ bìi mə bɨ yòŋə Mânjì ghûla aa nzwitə nɨ̂ waa. M̀baŋtə nɨ̂ m̀bâŋnə̀ bo bɨ̀ bàŋgyɛ̀, ŋ̀kwerə nɨ̂ waa, nnɨŋə nɨ a ndâtsaŋə̀. 5A nɨ̂ ma yû, ŋ̀gàŋmà'anwì yî ŋwè bo Counsel tsɨ̀m, bo nɨ̂ àyəfə̂ yâ mə mə̀ lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ maa ajàŋ. Mə̀ lɛ ŋkwɛrə aŋwà'ànə̀ a mbo bo mə mə ghɛɛ fa a mbo bɨ̀lɨ̂m ba bàYuda a ala'a Damascus tǎ tɨgə baŋtə bə̂ ma bû bî mɔ'ɔ,ɨ kwerə waa ɨ zì nɨ bu a Yerusalem tâ bɨ̀ nɨŋ ŋgɨ'ɨ a nu bo. 6“Àjàŋ mə mə̀ kà mə̂ aa ŋghɛɛ aa, a bə a ntɨɨ̀ àsì'ìnə̀, lɛ boŋ mə̀ zì mə̂ ŋ̀koontə a ala'a Damascus, ŋ̀kà'à yî jɛ̀ɛ̀ŋkə̀ ɨ lô a aburə ŋwi'ikə ŋwa'akə nta ŋkarɨsə ghâ. 7Mə̀ wô a nsyɛ a ndômânjì, nyu'u njì ŋù ɨ betə̀ gha mə, ‘Saul, Saul, o tsɔ'ɔ akòrə̂ ya aa a ya lɛ?’ 8Mə̀ kwi'i, mbetə mə, ‘À nɨ wò wò lɛ Mmà'àmbî?’ A swoŋ a mbo mə̀ mə, ‘À nɨ mə̀ Yesu muNazareth, wa yìi mə o tsɔ'ɔ akòrə̂ yi aa.’ 9Bə̀ bya bìi mə bì'ibo lɛ tswe aa, bɨ lɛ nyə ŋkà'à wâ, lâ kaa ŋkɨ'ɨ njì ŋù wa mə à lɛ sɨ ghàa a mbo mə̀ aa bàŋnə̀ ǹyu'u. 10Mə̀ tɨgə̀ m̀betə mə, “Mə̀ aa ghɨ̀rə̀ aa mə akə aa ɛ, Mmà'àmbî?’ M̀mà'àmbi a swoŋ a mbo mə̀ mə, ‘Bɨ̀ɨ̀nə, ŋkuu ŋghɛ̀ɛ a ala'a Damascus boŋ baa tɨgə swoŋ ɨnnù tsɨ̀m jìi bɨ taŋtə nləə a mbo wò mə tâ ò ghɨrə aà.’ 11Àjàŋ mə kaa mə̀ lɛ sɨ wa'à nɨ̀ ɨ̀dɨ̀gə̀ bǔ nyə nloŋ ŋkà'à wa mə ɨ lɛ nta si'i aa, bə̀ bya mə bì'ibo lɛ ntswe aa, bɨ lɛ ntɨgə ntswa nɨkwɛɛ̀ na, bì'ibo kuu ŋghɛ̀ɛ̀ a Damascus’” 12“Ŋù yì mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe ghu, ɨ̀kûm yi ɨ bə Ananias, m̀bə ŋû yìi mə à lɛ naŋsə ntɛ'ɛ atû yi nɨ̂ ànnù Nwî, ǹyoŋə nɨ̂ nɔ̂ŋsə̀, m̀bə ŋû yìi baYuda bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu aa, bɨ lɛ sɨ ghàa ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ ǹloŋ ŋgaà yì. 13À lɛ nzì ǹtəə a mbɛ̀ɛ mə̀, ǹtwoŋtə gha nswoŋ mə, ‘Ǹdɨm ghà, Saul, bǔ ka nyə ɨdɨgə fu.’ Mə̀ lɔ̀gɨ̀nə̀ maa noò m̀bu ŋka nyə ɨdɨgə, ǹyə yi. 14A swoŋ a mbo mə̀ mə, ‘Nwìŋgɔ̀ŋ bɨ̀taà bi'inə̀ à tsɔ̀'ɔ̀ mə̂ gho mə tâ ò zi annù yìi mə a lɔ̀ɔ̀ aà. Mə tâ ò yə a yu wa yìi mə ànnǔ a tsinə aa, ŋ̀kɨ nyu'u nɨghàà ghu ntsù. 15Ǹloŋ mə ò ka tɨgə bə àyəfə yì a mbô ŋ̀gɔ̀ŋ bə̀ bɨtsɨ̀m, ɨ tɨgə swoŋə nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi ò yə ŋkɨ nyu'u aa a mbo bo. 16Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, o bù ǹyu'utə aa akə̀ aa ɛ? Bɨ̀ɨ̀nə ŋkwɛrə ŋkì tâ bɨ̀ si'i ɨ̀nnù jì bɨ̂ jo a ajàŋ mə ò ka twoŋ ɨkûm yi aà. 17“Ǹòò yìi mə̀ lɛ mbù m̀bɨɨ a Yerusalem aa, mə̀ lɛ ŋghɛ̀ɛ a ndâmà'anwì ŋ̀ka ntsa'atə Nwî ghu, ǹjə̀ə̀ təə təə ɨ lɛ̂ gha, 18mə̀ yə Mmà'àmbi a swoŋ a mbo mə̀ mə, ‘Wàŋsə ntswa'atə, mfɛ̀'ɛ a Yerusalem, nloŋ mə kaa baa kɨ'ɨ annù yìi mə òo kɨ swoŋə mbɨ'ɨ ŋgaa yà aa biì.’ 19Mə̀ kwi'i mə, ‘M̀mà'àmbî, bo tsi'ì bɨ̀tsɨ̀m bo zi mə mə̀ lɛ sɨ karə ŋghɛɛ nɨ a ndâghòtə baYuda tsi'ì tsɨ̀m, ŋ̀ghɔɔ nɨ̂ bə̀ bya bìi bɨ bii gho aa, ŋkɨɨ ŋkwerə nɨ̂ waa nɨŋə nɨ a ndâtsaŋə̀. 20Nòò wa yìi mə bə̀ lɛ saansə aləə ayəfə yo, Stephen aa, mə̀ lɛ ntəə ghu ŋkɨ mbeentə, ŋkɨ tugɨlə ɨtsə̀'ə̀ bə̂ bìi bɨ lɛ nzwitə yi aà.’ 21A swoŋ a mbo mə̀ mə, ‘Mà'àtə adɨgə yuà ŋghɛɛ̀, ǹloŋ mə mə̀ aa too gho a ndìsyà, a mbo bɨ̀tɨ̀zî Nwî.’” 22Bə̀ bya lɛ nyu'utə ànnù yìi mə à lɛ nswoŋ aa ŋ̀kɔ'ɔ nywe'e ma mùu adɨgə ntɨgə ŋŋɛntə njî jyaa ntɔŋnə nswoŋ mə, “Lɔgə̀ nɨ̀ àjàŋə̀ ŋû yû ǹlo nɨ yu fàa atu nsyɛ̂, ǹloŋ mə kaa à sɨ̀ kù'ùnə̀ a ntswêntɨ̀ɨ̀.” 23Àjàŋ mə bo lɛ sɨ tɨgə ntɔŋnə ŋghusə nɨ̂ ɨ̀tsə̀'ə̂ jyaa, ǹtsɔrə nɨ̂ àbwèrə̀ m̀ma'a nɨ a ndəŋə aa, 24àtu bɨ̀sogyɛ̀ ǹtsù'ù wa, a tɨgə̀ ǹswoŋ mə bɨ̀ lɔgə yi ŋghɛɛ nɨ ghu a balɨgə. Nswoŋ mə bɨ ghɛɛ, bɨ ghɔɔ̀ yi, mbetə annù yìi mə à tɛ̀'ɛ ghɨ̀rə̀ m̀bɔŋ bàa ntɔŋnə ghu atû aà. 25Nòò yìi bɨ lɛ nsènə̀ yi ŋkwerə nɨ mɨ̀ŋkɨ̀rə̀ mìi bɨ kərə aa, Paul a betə atu bɨsogyɛ̀ ŋkhɨ̀ ya mə à la ntəə ghu aa mə, ‘A ku'unə a ŋghɔ̀ɔ ŋù baRoma tɨ ghə̀ mə bɨ lèntə̀ mə ɨsa'à yi nyə mə à wô ànnù aa ɛ?’ 26Atu bɨ̂sogyɛ̀ ŋkhɨ̀ wa à yù'ù mə̂ ma la aa, ŋ̀ghɛɛ a mbo atu bɨ̂sogyɛ̌ ntsù'ù wa mbetə yi mə, “O ghɨ̀rə̀ aà àkə̀ laà aa ɛ? Wa ŋù ghû à nɨ ŋû baRoma.” 27Àtu bɨ̂sogyɛ̀ ǹtsù'ù wa a tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ a mbɛ̀ɛ Paul, ǹswoŋ ghu mbo mə “Swoŋə ghâ, ò bə aa ŋù baRoma aa ɛ?” A bii mə “Ɨ̀ɨ̀ŋə.” 28Àtu bɨ̂sogyɛ̌ ntsù'ù wa, a tɨgə̀ ǹswoŋ mə, “Mə̀ lɛ nyuu annǔ mbə ŋù baRoma yû aa nɨ nɨ̀gha'à ŋ̀kabə̀.” Paul a swoŋ mə, “Bɨ lɛ mbàŋnə̀ ǹjwe gha nɨ̀ yù aà jwè. 29Bə̀ bya bìi bɨ lɛ ntswe nɨ̂ m̀bètə̂ yi nɨ nɨ̀ghàà aa, bɨ lɛ ghɛ̀sə̀ m̀ma'atə yi nlokə. Àtu bɨ̂sogyɛ̌ ntsù'ù wa a lɛ kɨ ntɨgə mbɔ'ɔ, ǹloŋ mə mbɔŋ tâ à zi mə Paul à lɛ mbə aa ŋû baRoma aa, boŋ à kwèrə̀ mə̂ yi aà. 30Àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂ a kâ ǹlɔɔ a naŋsə nzî ǹji'ì ànnù yìi mə Paul à lɛ ŋghɨ̀rə̀ baYuda baà ǹnɨŋə annù ghu nu aa, a ghɨrə̀ bɨ fɛɛ̀ yi, ntwoŋ ŋgǎŋmà'anwì jî wè bo bɨ̀ basinedrio bɨ boòntə̀, a sɨgə nzì nɨ Paul, ǹtɛ'ɛ yi a nsi bo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\