Ɨ̀fà'à 23

1Paul à zì mə̂ ǹtəə aa nnaŋsə ntɛ'ɛ mi'ì mi nlii basinedrio bya ghu nswoŋ mə, “Bɨ̀lɨ̂m bâ, ǹtswê ya ntsɨ̀m a nsi mi'i Nwì, ǹtɨɨ̀ gha ɨ laa ghu ŋkɔ'ɔ nywe'e siì” 2Ŋ̀gàŋmà'anwì yî ŋ̀wè yìi ɨ̀kûm yi ɨ lɛ mbə Ananias aa, à lɛ nswoŋ a mbo bə̀ bìi bɨ lɛ ntəə ghu mbɛ̀ɛ̀ aa mə bɨ̀ ta àfɛnə̀ ghu ntsù. 3Paul a swoŋ ghu mbo mə, “Nwìŋgɔ̀ŋ à ka yi kɨɨ ta gho nɨ àfɛnə̀ mbǎ awugɨnda yìi mə bɨ yɔ'ɔ nɨ̂ m̀bə̀ə̀ yî m̀fù'ù aà. Ò tswe nɨ̂ àlə̀ŋə nsa'a mɨ̀sa'a, ǹswoŋ mə o sa'a nàa nyòŋə̀ nɨ̂ nɔ̂ŋsə̀ ŋ̀kɨɨ mbǔ ŋwò nɨ̂ nɔ̂ŋsə̀ wa nswoŋ mə bɨ̀ fɛɛ gha aa ɛ?” 4Bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntəə ghu nyu'u aa, bɨ betə̀ Paul mə, “O bə̀gɨ̀tə aa ŋgàŋmà'anwì yî ŋ̀wè Nwì lâlà aa ɛ?” 5Paul a kwi'i a mbo bo mə, “Bɨ̀lɨ̂m bâ, kaa mə̀ ghɨ̀rə wa'à zi mə à laa mbə ŋgàŋmà'anwì yî ŋ̀wè ǹloŋ mə a tswe a mûm àŋwà'ànə̀ Nwì mə, ‘Tsuu annù yì bɨ nloŋ bɨsa'a bɨ ala'à buu kɨ ghàà.” 6Nòò yìi Paul à lɛ nyə mə mbɛ̀ɛ̀ yî mɔ̀'ɔ ɨ̀ lɛ mbə baSadukai, yì mɔ̀'ɔ kɨ mbə baFarisai aa, a tɔŋnə̀ nɨ̂ tɨ̀ɨ̀ wa mum Sinandrio ǹswoŋ mə, “Bɨ̀lɨ̂m bâ, wa mə̀ laa mbə ŋù baPharisai, ŋkɨ mbə mu ŋù baFarisai. Bɨ sa'a nàa laa nloŋ mə mə̀ bìi ŋkɨɨ mbɛ mə bɨ̀ku ka yǐ yweenə nɨ nɨ̀wo aà.” 7Àjàŋ mə à lɛ nswoŋ ma la aa, àyàtə̀ a fɛ'ɛ̀ a tɨtɨ̀ɨ baPharisai bo bɨ̀ baSadukai, ŋ̀ghotə ya ntsɨ̀m ɨ tɨgə̀ ǹyatə. 8Ǹloŋ mə baSadukai lɛ sɨ tuu nɨ mə kaa mbə ŋù a wa'a nɨwo yweenə, kaa baangel wa'à ghu tswê, kaa ɨ̀zwì wa'à ghu kɨ ntswe. Lâ baFarɨsai bâŋnə̀ m̀bii mə ɨ̀nnù majû ɨ tswe ghu. 9Bə̀ lɛ sɨ tɨgə ntɔŋnə tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀ ŋ̀ghaa, ŋgǎŋdɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ jî mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ baPharɨsaì bɨ bɨɨ̀nə̀ ǹtəə nswoŋ mə, “Kaa bì'ì sɨ annù yî tsu yìi mə ŋù ghû à ghɨ̀rə a bɨ'ɨ aa yə̂. M̀bə a bə yìi mə a ghàâ àzwì kə̀ angel ghu mbo nɨ̀ ghɨrə̀ mə akə?” 10Nòò yìi mə àyàtə̀ ya a lɛ ntɨgə ŋghɛɛ nɨ̂ àyɔ̀ŋə̀ m̀burə ɨdɨgə aa, àtu bɨ̂sogyɛ̀ ntsù'ù wa a bɔ'ɔ mə bɨ ka sàtə̀ Paul, ǹswoŋ a mbo bɨ̀sogyɛ̀ mə bɨ̀ sɨgə nsa'a yi nɨ̂ tɨ̀ɨ̀ wa atɨtɨ̀ɨ bə̀ bya ŋghɛɛ nɨ ghu a balɨgə. 11À bə̀ mə̂ a nɨ̂tugə Mmà'àmbi a zî ǹtəə ghu mbɛ̀ɛ̀, ǹswoŋ mə, “Tsùu kɨ bɔ'ɔ bə̂, tsǒ mə ò swòŋ mə annû ya a Yerusalem nɨ̂ ǹsi nɨ̀ nsi aa, ò ka kɨɨ bǔ ghɛ̀ɛ bə ayəfə̂ ya a ala'a baRoma.” 12Nòò yìi àbɛ̀ɛ̀ a lɛ mfu'u aa, baYuda bî mɔ'ɔ bɨ taŋə̀ mɨnàŋ ŋ̀kaa mə kaa bo ka ghɨrə wa'ǎ ayoo jɨ kə̀ no tɨ̀ghə̂ mə bo zwitə Paul. 13Bə̀ bìi mə bɨ lɛ ŋwàrə akàà ma yû aa bɨ lɛ ntsyàtə mɨghum mi nɨkwà. 14Bo lɛ ntɨgə ghɛɛ a mbo ŋgàŋmà'anwì yî ŋ̀wè bo bɨ̀ bɨ̀tà bɨ nɨkurə, nswoŋ mə, “Wa bì'ì naŋsə kwerə ɨbɨ̀ɨ̀ nû yi'i nɨ̂ àkàà mə kaa bì'ì ka wa'ǎ ayoo nɨjɨ sìi ywe'etə̀ tɨghə̀ mə bì'ì zwìtə̀ mə̂ Paul. 15Ma mùu ajàŋ tâ wò nɨ counsel tâ nɨ̀ too ŋkɨ̀ɨ̀ a mbo àtu bɨ̂sogyɛ̀ ǹtsù'ù wa mə tâ à lɔgə yi nsɨgə nɨ ghu. Nɨ̀ bagɨlə nswoŋ mə nɨ lèntə ɨsa'à yì nɨ mânjì yìi à kù'ùnə aa. Bì'ì ka zwitə yi mbɔŋ tâ à zi ŋkòòntə a mbɛ̀ɛ̀ wò. 16Mu ǹjààntə Paul à lɛ nyu'u mɨnàŋ wa mə bɨ ka lə̀ə̀ntə a ŋgɛ̀ɛ̀ ɨ zwitə yi aa, ŋghɛɛ ŋkuu wa balɨgə ŋkɛ'ɛnə a mbo Paul. 17Paul à lɛ ntwoŋ atu bɨ̂sogyɛ ŋkhɨ̀ wa yì mɔ̀'ɔ nswoŋ ghu mbo mə, “Lɔ̀gə mû ghù ŋ̀ghɛɛ nɨ ghu a mbo àtu bɨ̂sogyɛ̌ ntsù'ù wa ǹloŋ mə à tswe nɨ̂ ànnù a nswoŋ ghu mbo. 18A tɨgə̀ ǹlɔgə ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ ghu a nsi atu bɨ̂sogyɛ̌ ntsù'ù wa nswoŋ ghu mbo mə, “Paul, ŋ̀gàŋàtsaŋ wa, à twòŋə gha nswoŋ mə mə̀ zi nɨ mû ghùlà a mbo wò ǹloŋ mə à tswe nɨ̀ ànnù a nswoŋ a mbo wò.” 19Àtu bɨ̂sogyɛ̌ ntsù'ù wa a tswa nɨ̀kwɛɛ̀ ni ǹswuŋtə yi bo yu ghɛɛ̀ a adɨgə yî lɔ̀'ɔ̀sə̀ m̀betə yi mə, “O lɔ̀ɔ̀ aà ǹswoŋ mə akə a mbo mə̀ aa ɛ.” 20A kwi'i mə, “BaYuda taŋtə mə bɨ ka swoŋ a mbo wò tâ ò sɨgə nzi nɨ Paul a mum Counsel a yɔɔ tâ bo ghɨrə tsi'ì tsǒ bo lɔ̀ɔ̀ aà ŋ̀kù'ùsə naŋsə mbetə ɨnnù ghu mbô. 21Tsùù gho lǒ bii, ǹloŋ mə m̀bâŋnə̀ a tɨtɨ̀ɨ bo ntsyatə mɨghum mi nɨkwà bìi mə bɨ kwerə ɨbɨ̀ɨ nû waa a nɨ̂ àkàà mə bo warə mə kaa bo ka wa'ǎ ayoo jɨ kə̀ no tɨghə̀ mə bɨ zwitə yi aa, bɨ nɔŋ a ŋgɛ̀ɛ̀ m̀bɛ nìi. Bo tàŋtə̀ mə̂ nû yàà a zwitə̀ yi ǹtɨgə yu'utə aa mə tâ ò swoŋə bɨ ghɛɛ nɨ ghu ” 22Àtu bɨ̂sogyɛ̌ ntsù'ù wa a tɨgə nswoŋ a mbo mu wa mə tâ à ghɛɛ yi nswoŋ ghu mbo mə, “Tsuu a mbo ŋǔ lǒ swoŋ mə ò kɛ̀'ɛ̀nə̀ mə annù yù a mbo mə̀.” 23À lɛ ntɨgə ntwoŋ bə̂ bi baa bìi mə à nɨ ɨtu bɨ̂sogyɛ̌ ŋkhɨ̀ ǹswoŋ a mbo bo mə, “A ghɨrə mbə nɨ bɨ̀nòò bi nɨbù'u nɨ̀tugə nɨ̀ taŋtə̀ bɨ̂sogyɛ ŋkhɨ̀ ji baa, nɨ ŋgǎŋkɔ'ɔ bɨ̀ləŋə mɨghum mi sàmbaa, nɨ ŋgǎŋmbè'è mɨ̀kɔ̌ŋ ŋkhɨ̀ ji baa mə tâ bɨ̀ ghɛɛ nywe'e a ala'a Caesarea. 24Nɨ̀ kɨ nlɔɔ aləŋə tâ Paul à kɔ'ɔ ghu, tâ nɨ̀ bɛ yi ŋghɛɛ mfa a mbo Felix mə à nɨ Gûmnàà aa.” 25À lɛ ntɨgə ŋwa'anə letter ǹswoŋ mə, 26“Àŋwà'ànə̀ mə a lo a mbo Claudius Lysias ŋghɛɛ nɨ a mbo Ŋù yì ŋ̀wè Gûnàà Felix, mə tsà'àtə̀ noò. 27BaYuda kɨ̀ bàŋnə ŋû ghû ŋ̀ghəə bɨ zwitə, tsǒ mə mə̀ lɛ nyu'u mə à nɨ ŋù baRoma aa bì'i bɨ̀sogyɛ̀ bɨ tɨgə̀ ŋ̀kwɛrə yi a mbo bo. 28Àjàŋ mə mə lɛ sɨ lɔ̀ɔ̀ a nzî ǹji'ì ànnù yìi mə bɨ tswa yi ghu aa, mə̀ lɛ lɔ̀gə̀ yi nzi nɨ ghu a nsi counsel. 29Mə̀ lɔɔ̀ ǹyə mə bɨ nɨŋ ɨnnù ghu nu nloŋə aa bə ɨnnù nɔ̂ŋsə̀ wàà. Kaa ŋkɨ'ɨ̀ yə mə à wô ànnù yî tsu mə mbə bɨ zwitə̀ yi kə̀ nɨŋə yi a tsaŋə̀. 30Lâ àjàŋ mə bɨ kɨɨ̀ ŋ̀kɛ'ɛnə a mbo mə̀ mə mɨ̀nàŋ à tswe nloŋ ŋgaa yì aa, mə̀ burə̀ ǹtsyasə yi a mbo wò, ŋkɨ ntsyasə bə̂ bìi mə bɨ tɛ'ɛ ntswa yi aa a mbo wò mə tâ bo zi nswoŋ annù yìi mə bo tswa yi ghu aa a mbo wò.” 31Bɨ̀sogyɛ̀ bya bɨ lɛ ŋghɨ̀rə̀ tsi'ǐ wa ajàŋ mə bɨ lɛ nswoŋ a mbo bo aa, ǹlɔgə Paul nɨ̂tugə ŋghɛɛ nɨ ghu a ala'a Antipatris. 32Àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̀, bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ təə nɨ mɨ̀kòrə̀ aa bɨ bû m̀bɨɨ waa fu a baləgə, ntɨgə mma'atə bə̂ bìi bɨ lɛ ŋkɔ'ɔ bɨ̂ləŋə aa bɨ ghɛɛ̀. 33Nòò yìi mə bɨ lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹywe'e a Caesarea aa bɨ fâ letter wa a mbo Gûmnàà ŋkɨ mfa Paul ghu mbô. 34À twòŋ mə̂ letter wa aa mbetə Paul mə à lò aa nɨ mbù'ù yu aa ɛ? Àjàŋ mə à lɛ nyu'u mə à lò aa Cilicia aa 35ntɨgə nswoŋ ghu mbo mə, “Maa yu'u nɨghàà a ntsǔ wò a noò yìi mə bə̀ bìi bɨ nɨŋ annù a nu wò aa bɨ zì mə̂. Ǹswoŋ mə bɨ̀ lɔgə yi ŋghɛɛ nlə̀ə a ntɔ'ɔ Herod ŋka mbɛ nìi ghu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\