Ɨ̀fà'à 24

1Ǹjwî tsyà mə̂ ji ntaà, ŋ̀gàŋmà'anwì yî ŋ̀wè, Ananias, bo bɨ̀ bɨ̀tà bɨ nɨkurə nɨ ŋ̀gàŋnɨ̀ŋtə ɨsa'a yî mɔ̀'ɔ mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Tertullus aa bɨ sɨgə ŋghɛ̀ɛ̀ a Kaisaria. Bo sɨ̀gə̀ mə̂ ŋ̀ghɛɛ aa ntɨgə nnɨŋtə ànnǔ ɨsa'a Paul a mbo Gumnàà. 2A twoŋə̀ Tertullus, a tɨgə̀ ǹlɔgɨnə ŋka nnɨŋtə ɨsa'a Paul, ǹswoŋə ghu mbo mə, “Taà yì'ì, Gûmnàà Felix, tsǒ ajàŋə mə o tsyàsə̀ yi'i nɨ mɨ̀tsyɛ̀ aa, ò ghɨ̀rə̀ mə̂ bì'ì tswe nɨ̂ m̀bɔɔnə nòò sa'à, ǹzi nɨ bɨ̀kwensə bìi bɨghɨrə bì'ì tswê sɨgɨ̀nə̀ fàa ala'a aà. 3Bì'i kɨɨ ŋkwɛrə nɨ̂ ɨ̀nnù majû tsɨ̀m tsi'ǐ ɨdɨgə tsɨ̀m, m̀fa nɨ̂ m̀bɨ'ɨkə a mbo wò. 4A ŋwa'à bù ŋ̀ka ŋghɛnsə noò ghò, mə̀ bu'ù mbo mə ò yu'u annù yìi mə mə̀ ka swoŋ a mbo wò nɨ nɨ̀ghàà nî ghù'ùtə̀ aà. 5Bì'ì kɨ yə mbâ ghû a bə ŋù m̀bùùrə̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ yìi mə à ghɨ̀rə̀ ŋ̀gɨ'ɨ ɨ kuù nɨ àla'a, à kɨ̀ lɔ̀gɨ̀nə ŋka mbuurə ɨdɨgə a tɨtɨ̀ɨ baYuda a mbî ǹtsɨ̀m, ŋ̀kɨ mbə ntsyàsə̀ ŋ̀ghòtə̂ bə̀ bî mɔ'ɔ mə bɨ twoŋə nɨ̂ bɨ̀Nazarenes. 6À kɨ̀ kɨ nzì ŋ̀kuu ŋka ntsuurə a mûm ǹdâmà'anwì, bì'ì tɨgə̀ ǹtswa yi [ǹlɔɔ mə bì'i sa'a ɨsa'à yi yòŋə nɨ nɔ̀ŋsə̀ yì'i. 7Lâ ǹtsyàsə̀ bɨ̀sogyɛ̀, Lisas, à lɛ nzi mfə'ə yi ŋkwɛrə a mbo bì'ì nɨ̂ àdà'à, 8ǹtɨgə nswoŋ mə bə̀ bìi mə bɨ nɨŋ ɨsa'a ghu nu aa tâ bɨ̀ zi ntsi'i ghô.] Àjàŋ yìi ò ka kɨ betə ɨbetə̀ ghu mbo aa, ò ka tɨgə yə nji'ì annù yìi bì'i nɨŋ ɨsa'a ghu nû aà.” 9BaYuda bya lɛ ntɨgə mbeentə ɨnnù jyâ tsɨ̀m mə à lɛ nswoŋə nɨ a tu Paul aà. 10Nòò yìi mə Gumnàà wa à lɛ ndɨ̀'ɨ̀ nɨ̂ àbo mə tâ Paul à ghaa, a swoŋ mə, “Tsǒ mə mə̀ zi mə ò nɨ ŋù yìi mə o sa'a mɨsa'a fàa ala'a aa, mə̀ dòrɨ̀tə a mfi'isə̂ ɨ̀lɛ̀ɛ̂ gha a mbo wò. 11Ò bə kɨ tɔ̀'ɔ̀nə̀ boŋ ò ka yə mə a tsyà mə̂ tsi'ì ǹjwi nɨ̀ghûm ǹtsò baa mə mə̀ kɨ̀ kɔ̀'ɔ ŋghɛ̀ɛ̀ a mmii Nwì a Yeresalem laa. 12Kaa baYuda bû lɛ ŋwa'à yə tâ bì'i ŋù tsù ka nswuŋnə a mûm ǹdâmà'anwì, kə̌ tâ mə̀ ma'a nɨ̂ àbùùrə̀ a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bî tsu kə̌ a ndâŋghòtə bo, kə̀ a mûm àla'à. 13Kaa bɨ sɨ̀ kɨ ntswe nɨ̂ àlènsə̀ yî tsu a ndɨ̀'ɨ nloŋ ɨnnù jû mə bɨ swoŋ nɨ atu mə̀ tsɨ̂tsɔ̀ŋ aà. 14La mə̀ bìi a mbo wò mə mə mii nɨ̂ Nwî bɨ̀taà yì'ì ǹyoŋə aa Mânjì wa mə bo swoŋ mə à nɨ̂ ŋ̀ghòtə̂ yìi kaa à sɨ̀ ku'unə̀ aà, ŋ̀kɨɨ mbii ɨnnù tsɨ̀m jìi mə bɨ ŋwa'anə nɨ ŋŋwà'ànə̀ bɨ̂nɔ̀ŋsə̀ bɨ Moses bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋntoo Nwì laa. 15Ànnù yìi mə mə bɛ a mbo Nwì laa, à nɨ̂ à yìi mə bo kɨ mbii aà, mə bə̀ bɨtsɨ̀m ka yǐ bɨ̀ɨ̀nə̀ nɨ nɨ̀wô, bìi ànnǔ yaa a tsinə aa bo bɨ̀ bìi à yaa a sɨ̀ tsinə̀ aà. 16Maa ajàŋ mə̀ gaansə̀ nɨ̀ mɨ̀tɨɨ̀ ma a nyə mə, a nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m, ǹtɨɨ̀ gha a laa a nsi mi'i Nwì bo bɨ̀ bə̀. 17Mə̀ lɛ mbù m̀bɨɨ fu a ala'a bì'ì, a Yerusalem, a njɨ̌m ɨlòò jî ghà'àtə̀ a mfa ŋ̀kabə yì mɔ̀'ɔ a mbo ŋ̀gàŋə̂mfum bo bɨ̀ ǹjoo mmà'a Nwî. 18Bo lɛ nyə gha mə̀ ghɨrə̀ aa ma yû ànnù, ajaŋ yìi, a tɨ bə aa boŋ mə̀ lə̀ə̀ mə ɨbɨ̀ɨ nû gha tâ ɨ̀ laa a ndâmà'anwì aa, kaa mə̀ wa'ǎ aa bi'i bɨ̀ nɔ̀ɔ̀ yî tsu ghu kɨ ntswe, kaa wa'à nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ ghu kɨɨ mbuurə. 19BaYuda bî mɔ'ɔ bìi mə bɨ lɛ nlǒ a mbù'ù Asia, ǹtswe a ndâmà'anwì, bìi mə a ghɨrə mbaa mbɔ̀ŋ mə bo tswe faà tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀, a nswoŋə ànnǔ ɨsa'à yâ a mbo wò aà. 20A tuu la bə, bə̀ buà bɨ naŋsə̀ ǹswoŋ afansənnù yìi mə bo lɛ nyə mə̀ ghɨrə̀ aa a nsi sinedrio; 21Ntsyatə ajàŋ yìi mə mə̀ lɛ ntəə a ŋghaa a tɨtɨ̀ɨ bo ntɔŋnə nɨ̂ tɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ mə, ‘Bɨ nɨŋ ɨsa'a a nu mə̀ sii a nsi bù aa nloŋ mə mə swoŋ a mbo bù mə bə̀ ka yǐ bɨ̀ɨ̀nə̀ nɨ nɨ̀wo aà.’” 22Felix yìi mə à lɛ nzi annù ǹloŋ annǔ Mânjì wa tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ aa, à lɛ ntɨgə ntso'onə waa nswoŋ mə, “Wa mə̀ ka tɨgə tsə̀rə̀ ɨsa'a ghù a noò yìi mə Lisias, ǹtsyàsə̀ bɨ̀sogyɛ̀, à lo a Yerusalem ǹsɨgə nzi aà.” 23A tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo atu bɨsogyɛ̌ ŋkhɨ̀ wa mə, tâ à lɔgə yi ŋghɛɛ nlə̀ə̀ ŋ̀ka mbɛ, lâ m̀baŋnə mfa abwarə ghu mbo mə tâ à ka ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnû ji ŋkɨɨ ma'atə tâ ɨ̀kà'â ji ka nzi mfa nɨ̂ ǹjoo jìi mə a boŋ aa ghu mbô. 24Ǹjwi ji mɔ'ɔ ɨ kà mə̂ aa ntsya, Felix bo ŋ̀gwɛ̂ yì, Drusilla, yìi à lɛ mbə mu baYuda aa, a zî. À lɛ ntoo ŋkɨ̀ɨ̀ ǹtwoŋə Paul, ntɨgə yu'u ajàŋ yìi mə Paul à lɛ sɨ ghàa annù ǹloŋ aa annǔ àbìintɨɨ a nu Kristo Yesu. 25Ajàŋ yìi mə Paul à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ŋ̀ka ŋghaa ntɔ'ɔtə nɨ̂ ɨ̀nnǔ a ŋka ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jìi ɨ tsinə nɨ̂ ànnǔ a ŋka ntswâ ɨ̀bɨ̀ɨ nu, nɨ̂ ànnù ǹloŋ Njwî ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a yìi ɨ̀ ka yǐ zì aa, Felix à lɛ mbɔ'ɔ nswoŋ mə, “Tɨgə mmà'àtə̀ laa tsɨ̀tsɔ̀ŋə̀. Wa mə̀ ka bǔ lɔ̀ɔ̀ noò ɨ twoŋ gho ghu.” 26À lɛ sɨ tsu'unə laa ŋkɨɨ mbɛ nɨ mə tâ Paul à zi mfa ŋkabə a mbo yu. Maa ajàŋ, à lɛ sɨ twoŋə nìi a ŋgaa ŋgaa a zî bo yu taŋə̀ nɨ̀ ŋ̀gàn. 27Ɨ̀lòò ɨ kà mə̂ aa ntsya ji baa, Porcius Festus a zî ǹlɔgə abwarə Felix tsǒ Gûmnàà. Felix à lɛ ŋka nlɔɔ nɨ mə tâ baYuda kɔŋə yi, ntɨgə ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ǹləə Paul a ndâtsaŋə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\