Ɨ̀fà'à 25

1Festus à zì mə̂ ǹtswe wa mbù'u ala'a tsǒ Gûmnàà njwi ji tarə nlo a Caesarea ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a Yerusalem. 2Bɨ̀lɨɨ ŋgǎŋmà'anwì jî bo bɨ̀tsyàsə̀ bɨ baYuda bɨ lɛ nzi ghu mbo, nswoŋ ɨ̀nnù a atu Paul, 3m̀betə yi mə tâ à ghɨrə annù a ndɨ'ɨ mə yu kɔŋə waa, ntsyasə Paul tâ à kɔ'ɔ ŋghɛɛ a Yerusalem, nloŋ mə bɨ lɛ sɨ taŋtə mə bɨ ka lə̀ə̀ntə a ŋgɛ̀ɛ̀ ɨ zwitə yi a mânjì. 4Festus à lɛ ŋkwi'i a mbo bo mə wa bɨ ləə Paul a Caesarea, m̀bɛ nii, ŋ̀kɨ nswoŋ mə yumbɔŋ yu ka kɨɨ ghɛ̀ɛ̀ ghu a nɨ mû àtɨɨ noò. 5Ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ mbìì ǹswoŋ mə, “Tsǒ mə a bə lalaa, tâ nɨ̀ too bɨtà bîmɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bù tâ bì'ibo ghɛɛ. Bɛlə mə ànnǔ tsu a tswe a nɨŋə ghu nu, bo ghɨrə̀ maa ajàŋ. 6Festus à lɛ ntswe bo bo a tɨgə̀ ŋ̀ku'u njwi ji nɨfwaa kə̀ ji nɨghum, a bû ǹsɨgə ŋghɛɛ fu a ala'a Caesarea, àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂, a tswê a ŋgɔ̀'ɔ̀ Kɔrə̀, ǹswoŋ mə tâ bɨ̀ zi nɨ Paul. 7Bɨ̀ zì mə̂ nɨ ghu, baYuda bya mə bɨ lɛ nlò a ala'a Yerusalem ǹsɨgə aa, bɨ lɛ mbɨ̀ɨ̀nə̀ ǹtəə ŋkarɨsə yi nswoŋ ɨnnù ghu atu, naŋsə nnɨŋ ɨnnù jî tɨ̀nsə̀ ghu nu, lâ kaa kɨ'ɨ̀ nɨ mânjì yìi mə mbə bɨ dɨ̀'ɨ mə ɨnnù jya ɨ̀ nɨ̂ ɨ̀nnù nɨ̂ŋkoŋ tswê. 8Paul à lɛ mbɨ̀ɨ̀nə̀ mə yu fi'i ɨlɛ̀ɛ̂ yi, ǹswoŋ mə, “Kaa mə̀ sɨ̀ gha ànnù tsu a nɨ nɔ̀ŋsə̀ baYuda wô. Kaa mə̀ sɨ a mû ànnǔ tsu burə ŋwo wò, kə̀ ǹloŋə bə̂ ànnǔ ndâmà'anwì, kə̀ a nu Kaisa. 9Lâ àjàŋ mə Festus à lɛ sɨ ghɨrə tâ baYuda dorɨtə aa, a betə̀ Paul mə, “O kɔ̀ŋ mə o kɔ'ɔ ghɛ̀ɛ̀ a Yerusalem tâ bɨ̀ sa'a gho ghu a nɨ̂ ɨ̀nnù jû mə bɨ nɨŋ a nu wò aa ɛ?” 10Paul a kwi'i mə, “Mə̀ tə̀ə̂ aa a ŋgɔ̀'ɔ̀ kɔrə̂ Kaisa, a adɨgə yìi bɨ tɛ'ɛ ntswe nɨ̂ ǹsà'â ɨ̀sà'â gha ghu aà. A ŋghɛ̀ɛ a nɨ baYuda, tsi'ì wò m̀bɔŋ, ò zi a laa mə kaa mə̀ sɨ̌ annǔ tsu a mbo bo wô. 11M̀bə a bə yìi mə mə̀ wo a nɔ̂ŋsə̀, kə̀ mə mə̀ ghɨ̀rə̂ ànnù yî tsu yìi mə mbə mə̀ kwo ghu, boŋ kaa mə̀ sɨ aa nɨ̀wo khə̀. Lâ m̀bə a bə mə kaa ànnù tsu yìi mə bɨ nɨŋ a nu mə̀ aa, à sɨ̌ annù nɨ̂ŋkoŋ bə, boŋ kaa mbə ŋù a wa'à gha a mbo bo fâ. Mə lɔ̀ɔ̀ mə tâ Kaisa à yu'u ɨsa'à ghâ.” 12Festus à lɛ ntɨgə ŋghaanə bo bɨ̀ ŋ̀gàŋ council ji, ǹtɨgə ŋkwi'i ghu mbo mə, “Àjàŋə mə ò bètə mə tâ Kaisa à yu'u ɨsa'à gho aa, ò ka ghɛ̀ɛ̀ a mbo Kaisa.” 13Àtɨɨ noò yî mɔ'ɔ a ghə̀ mə a kɨ tsyǎ mfɔ̀ Agripa bo Bernice bo zî a Caesarea a ŋkwɛrə Festus. 14Bo bo tswè ǹdùu njwi ji mɔ'ɔ ɨ tsyâ, Festus a swoŋə̌ annǔ sa'a Paul a mbo bo mə, “Ŋ̀gàŋàtsaŋ yì mɔ̀'ɔ à tswe faà mə Felix à lɛ mà'àtə̀. 15Nòò yìi mə̀ kɨ̀ ghɛ̀ɛ̀ a Yerusalem aa, bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bo bɨ̀ bɨ̀tà bɨ ala'a bɨ baYuda bɨ swoŋə̀ ànnù m̀bɨ'ɨ ŋgaà yì a mbo mə̀, m̀betə nàa mə tâ mə̀ tsərə ɨsa'â yi tâ bɨ̀ zwitə yi. 16Mə̀ swoŋ a mbo bo mə kaa à sɨ̀ nɔ̂ŋsə̀ baRoma bə mə, mbə bɨ fâ ŋû yìi bɨ nɨŋə̀ ànnù ghu nu a mbo bə̀ bya mə bɨ nɨŋə̀ ànnù ya ghu nu aa tɨghə mə bɨ sa'à ɨ̀sà'â yi a kɨ̂ ǹtswe nɨ̂ àbwarə nɨ a ŋghaa annù ǹloŋ ɨnnù jya mə bɨ nɨŋ a nu yu aà. 17A bə̂ ǹji'ì ànnù yìi mə àjàŋ mə bo lɛ nzì faà aa kaa mə̀ lɛ ŋkɨ'ɨ noò ghɛsə̀. Tsi'ǐ ajàŋ mə àbɛ̀ɛ̀ a lɛ mfu'u aa mə̀ lɛ mburə ntswe a ŋgɔ̀'ɔ̀ kɔrə̀ ŋ̀ghɨrə bɨ zî nɨ yu. 18Bə̀ bya mə bɨ lɛ nnɨŋə annù ghu nu aa, bɨ lɛ mbɨ̀ɨ̀nə̀ ǹtəə la kaa ŋkɨ'ɨ annù yì bɨ yì tsu, tsi'ì tsǒ ajàŋ mə mɨ̀ kɨ̀ sɨ̌ wa'atə aa swoŋə̀. 19Bo lɛ mbàŋnə̀ ǹswoŋə bə̂ ɨ̀nnnù jìi bo bo kɨ̀ sɨ swùŋnə̀ ghu, ǹyoŋə a njɨ̀mə̀ ànnù Nwî yaa, bo bɨ̀ ànnù ŋû yì mɔ'ɔ mə bɨ twoŋə nɨ Yesu, yìi mə à lɛɛ̀ ŋ̀kwo, lâ Paul a bâŋnə̀ ǹswoŋə nɨ mə à tswêntɨ̀ɨ̀. 20Tsǒ mə mə̀ kɨ̀ wa'à gha ajàŋə mə mbə mə̀ lèntə̀ majû ɨ̀jàŋə ɨnnù zi aa, mə̀ betè Paul mə m̀bə a ghɛɛ̀ a Yerusalem tâ bɨ̀ lentə ghu aa ɛ? 21Lâ Paul a bâŋnə̀ m̀betə mə mə yu lɔ̀ɔ̀ mə tâ Emperor tâ à sà'a ɨsà'â yi. Ǹswoŋ mə tâ bɨ̀ ləə yi nywe'e noò yìi mə Emperor à ka fa akwi'i aa mə̀ tɨgə̀ ŋ̀ghɨrə mə tâ bɨ̀ tswa yi nləə faà ǹywe'e noò yìi mə mə̀ ka yǐ too yi a mbo Caesa.” 22Agripa a swoŋ a mbo Festus mə, “Mə̀ nɨ̂ àtu ɨbɨɨ nû gha, mə̀ ka kɔ̀ŋ mə mə yu'u nɨghàà ghu ntsù.” Festus a swoŋ mə, “Òo lǒ yu'u nɨghàà ghu ntsù a yɔɔ.” 23Àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂, Agripa bo Bernice, bo zî tsi'ì nɨ̀ nɨ̀fɔ̀ nɨ̀fɔ̀, ǹzi ŋkuu wa a ndâ ǹsa'a mɨ̀sa'a, bo ɨtu bɨ̂sogyɛ̌ ntsù'ù, nɨ bɨ̀tà bɨ njɔ̀'ɔ̀ àla'a bya. Festus à lɛ ntɨgə nla'a bɨ lɔgə̀ Paul ǹzi nɨ ghu. 24Festus a tɨgə̀ ŋ̀ghaa a mbo bo nswoŋ mə, “M̀fɔ̀ Agripa bo bɨ̀ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ tswe faà aa, nɨ̀ yə a ghulà ŋù mə à təə a nsi bù aà, àa ŋù wa mə baYuda lɛ nnɨŋ ɨnnù ghu nu, ǹswoŋ a mbo mə̀ a noò wa yìi mə̀ lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ a Yerusalem, ŋ̀kɨ mbu zì ǹswoŋ faà, ǹtɔŋnə nɨ mə kaa à sɨ̀ ku'ùnə̀ mə tâ à bu ntswe ntɨ̀ɨ̀ aà. 25Lâ kaa mə̀ lɛ ŋkɨ'ɨ̀ ǹyə mə à ghɨ̀rə̂ ànnù tsu mə mbə a kwo ghu bə̂. Tso mə yumbɔŋ à bètə mə yu ghɛ̀ɛ̀ a mbo Emperor aa, mə̀ kà'à mə̂ mə mə̀ ka too yi ghu. 26Lâ kaa mə̀ sɨ̌ annù yìi mə mbə mə̀ naŋsə̀ ŋ̀wa'anə a mbo tâfà'â ghà aa tswê. A bə̂ ǹji'ì ànnù yìi mə mə̀ zi nɨ ghu a nsi bù aà, mə mbə wò m̀fɔ̀ Agripa, ò naŋsə̀ m̀betə yi a fâ àkwi'i ta tâ mə̀ zi annù yìi mə mbə mə̀ ŋwa'ànə̀. 27Ǹloŋ mə̀ à ka bə ajɨŋtə annù a mbo mə̀ a ntoò ŋ̀gàŋàtsaŋ tɨ ghə mə mə̀ nàŋsə ŋŋwà'ànə ɨnnù jìi bɨ nɨŋ ghu nu aà.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\