Ɨ̀fà'à 26

1Agripa a swoŋ a mbo Paul mə, “Ghàâ ànnù yìi ò tswe nɨ̂ ŋ̀ghàa nloŋ ŋgaà yò aà.” Paul a tɨgə ŋŋɛntə a abô yi a ndəŋ ŋghaa annù a mfi'i ɨ̀lɛ̀ɛ̂ yi ghu nswoŋ mə, 2“Mə̀ wà'àtə mə mə̀ nɨ ŋù àbɔ̀ŋə atu nloŋ mə mə̀ tə̀ə a nsi wò sii aà, a mfɔ̀ Agripa, a ŋghàâ ànnù ǹloŋ ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə baYudà nɨŋə a nu mə̀ aà. 3ǹloŋ mə ò zǐ bɨ̀nɔ̀ŋgɔ̀ŋ bɨ baYuda bɨtsɨ̀m ŋ̀kɨ nzi ɨnnù jìi bo swùŋnə̀ ghu aà. Mə̀ tɨgə̀ m̀bu'u nɨ̂ m̀bo a mbo wò mə tâ ò tswa ntɨɨ̀ gho naŋsə nyu'utə. 4“BaYuda bɨtsɨ̀m bɨ zî àkòrə̀ nɨzî ya ǹlɔgɨnə a noò mûŋkhə ajàŋ yìi mə mə̀ lɛ sɨ tswe bi'ibɨ̀ àla'à yi'i a Yerusalem aà. 5M̀bə a bə mə bo swoŋ annù nɨ̂ ŋ̀koŋ boŋ bo zi mə mə̀ laa mbə ŋû yî mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bìi mə bɨ yòŋə annù Nwî yi'i nɨli'i nɨli'ì nloŋ mə mə̀ nɨ ŋû bafarɨsai aà. 6Bɨ tɨgə nsa'a nàa faà tsɨ̀tsɔ̀ŋə̀ aa nloŋ mə mə̀ bìi ŋkà'a yìi mə Nwɨ̀ŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋkà'à a mbo bɨ̀taà bi'i 7ɨtsə̂ ji'i jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa ɨ kɨɨ̀ m̀bɛ nɨ mə bo ka yǐ kwɛrə ajàŋ mə bo mii Nwî nɨ̂ ǹtɨɨ̀ waa tsɨ̀m nɨtùgə nɨ̀ sì'ìnə̀ ǹloŋə annù ma yû mə bɨ bɛ aa, baYuda tɨgə̀ ǹnɨ̌ŋ ɨnnù a nu mə mfɔ̀. 8A ghɨ̀rə̂ àkə̀ mə tâ à bə annù yìi mə a tsyanə a mbo bù a mbii mə mbə Nwì a nyweensə̀ bə̀ a nɨwo aa ɛ? 9“Mə̀ a nɨ̂ àtu ɨbɨɨ nû gha mə̀ lɛ naŋsə mbii mə a ku'unə mə mə̀ ghɨrə ɨnnù jî ghà'àtə̀ a nlɨ̀gɨ̀tə̂ ɨ̀kǔm Yesu MûNasareth ghu. 10Mə̀ lɛ ŋghɨ̀rə̀ maa ajàŋ a Yerusalem. Mə̀ lɛ sɨ kwɛrə nɨ mɨ̀dà'à a mbo bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì, ǹtswatə nɨ̂ bə̀ bɨ Nwî bî ghà'àtə̀ mfəə nɨ a ndâtsaŋə̀. Bɨ yi tɨ zwitə waa mə̀ kɨ̂ m̀beentə. 11A nɨ ŋ̀gàà jî ghà'àtə̀, mə lɛ sɨ nɨŋə nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ a nu bo a nɨ̂ ǹdaŋghotə, ŋgaansə nɨ̂ waa mə bɨ̀ tuu annù yìi mə bo lɛ mbii aà. Ǹtɔ̀ŋə̂ gha ɨ lɛ nnaŋsə nlwi a nu bo mə̀ tɨgə̀ ǹtsɔ'ɔ nɨ àkòrə̂ yaa nyoŋə nɨ̂ waa a nɨ njɔ̀'ɔ ɨla'a ji dàŋə̀. 12“Mə̀ lɛ ŋkwɛrə ada'a a mbo bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì, bo toò gha mə mə ghɛ̀ɛ a Damascus mə mə ghɛɛ fà'à ma ghû ɨ̀fà'à ghu. 13À bə̀ mə a ntɨ̀ɨ̂ ɨ̀sì'ìnə mfɔ̀, mə̀ yə̂ ŋ̀kà'à wa mânjì yìi ɨ lɛ nta ntsya nɨ̂nòò ɨ lô a aburə nsɨgə, nta ŋkarɨsə gha bo bɨ̀ bə̀ bìi mə bì'ibo lɛ sɨ zìnə̀ aà. 14Bì'ì bɨtsɨ̀m lɛ ŋwòkə̀ a nsyɛ̂, mə̀ yu'ù ǹjì ɨ ghaà a mbo mə̀ nɨ nɨ̀ghàà nɨ baHeber nswoŋə nɨ mə, “Saul, Saul, o tsɔ'ɔ akòrə̀ yaa aa a ya? O ləənsə aa ɨbɨ̀ɨ nû ghô mə mbə ò ka nta ati yî tsə̀'ə̀. 15Mə̀ betə̀ mə, ‘À nɨ wò wò aa ɛ Mmà'àmbî?’ M̀mà'àmbi a kwi'i mə, ‘À nɨ mə̀ Yesu wa yìi o tsɔ'ɔ akòrə̀ yi aà. 16Lâ bɨ̀ɨ̀nə ntəə nɨ mɨ̀kòrə̂ mô. Mə̀ zi a mbo wò aa mə mə tsɔ'ɔ gho nɨ̀ ŋ̀gàŋàfà'â ghà. Òo tɨgə kɨ swoŋ ɨnnù jìi mə ò yə nloŋ ŋgaà yà sii aa a mbo bə̀ bi mɔ'ɔ bo jìi mə mə̀ aa bǔ dɨ̀'ɨ a mbo wò a njɨ̀mə̀ aà. 17Mə̀ aa tɨgə kwɛrə nòo a mbo baIsrael bo bɨ̀tɨ̀zî Nwî bìi mə mə̀ aa too gho a mbo bo aà. 18Mə too òo a mbo bo aa mə tâ ò ŋa'a mi'ì myaa, mbəŋkə waa bɨ̀ fɛ̀'ɛ a mûm ɨ̀tugə, nzì ǹkuu a mûm ǹlaa ɨdɨ̀gə̀, ɨ fi'i waa a mum mɨ̀dà'à mɨ Satan ɨ zì nɨ bu a mbo Nwì ta tâ Nwì à li'inə ɨfànsə ɨnnû jyaa, tâ bo yi ŋkwɛrə abwarə̀ yaa a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bìi Nwì à ghɨrə waa bɨ laa ntsyǎ a njɨm àbìintə yaa a nu mə̀ aà. 19Tsǒ mə a bə laa, Mfɔ̀ Agripa, kaa mə̀ lɛ kɨ'ɨ̀ atu tɨ̀ɨ̀ a ŋghɨrə ànnù yìi mə njə̀ə̀ təə mayu yìi mə ɨ lɛ nlo a aburə aa ɨ̀ lɛ nswoŋə aà. 20Mə̀ lɛ lɔ̀gɨ̀nə̀ a Damascus, ŋ̀ghɛɛ a Yerusalem, ŋ̀karə a ala'a Yudaea tsi'ì tsɨ̀m, ŋkɨ ŋghɛɛ a mbo bɨ̀tɨ̀zî Nwî, ǹswoŋə nɨ a mbo bo mə tâ bo bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa, m̀me'e ɨnnù jì bɨ̂ jyaa, mbəŋ mbɨɨ a mbo Nwì, ŋ̀ka ŋghɨrə ɨnnù jìi mə ɨ dɨ̀'ɨ̀ mə bo bə̀ŋkə̀ mə̂ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa aà. 21Àâ ǹji'ì ànnù yìi mə baYuda lɛ mbaŋnə gha a ndâmà'anwì nlɔ̀ɔ̀ mə bɨ zwitə gha ghu aà. 22Ɨ zǐ kù'ù sii, Nwìŋgɔ̀ŋ a kwɛtə̀ nàa, àjàŋə mə̀ təə faà aa, mə kɛ̀'ɛ̀nə a mbo bə̀ bì kə̀gə bo bɨ̀ bì wè, ǹswoŋə aa tsi'ì ànnù ya mə ŋgǎŋntoo Nwî bo bɨ̀ Moses lɛ nswoŋ mə ɨ ka yǐ fɛ̀'ɛ̀ aà: 23mə Kristo wa à lɛ ntswe nɨ̂ ǹyə̂ ŋ̀gɨ'ɨ̀, ŋ̀kɨ nswoŋ mə àjàŋə mə à ka yǐ bə ntsyà m̀bìì a nyweenə nɨ̀ nɨ̀wo aa, àa tɨgə kɛ̀'ɛ̀nə ŋkà'a ntswêntɨ̀ɨ̀ a mbo bàYuda bo bɨ̀ tɨ̀zî Nwî.” 24Àjàŋə mə à kà mə̂ aa ŋghaa ma mùu ajàŋ m̀fi'i nɨ̂ ɨ̀lɛ̀ɛ̂ yi aa, Festus a tɔŋnə̀ ǹswoŋ mə, “Paul, ò bàànə̂. Wa àŋwà'ànə̀ ya mə ò yə̀gə si'i aa, a ghɨrə ò baanə̀.” 25Paul a swoŋ mə, “Taà ghà ŋù yì ŋwè Festus, wa kaa mə̀ sɨ̀ baanə̀. Mə̀ swoŋə aa tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ yìi mə a tswe ghu aà. Mə̀ kɨɨ̀ ŋ̀ghaa tsi'ì tso ŋù yìi mə kaa mɨ̀tsyɛ̂ ma sɨ̀ burə̀. 26Ǹloŋ mə mfɔ̀ ghû à zî ɨ̀nnù jû tsɨ̀mə̀, mə̀ tɨgə̀ ŋ̀ghaa ghu mbo tɨ̀ bɔ'ɔ̀. Ǹloŋ mə mə̀ zi mə kaa annù yû yî tsu a sɨ̀ ghu tswê tɨghə̂ à zî, m̀bɨ'ɨ mə kaa bɨ lɛ ŋkɨ'ɨ̀ yî tsu a alɔ̀'ɔ̀sə̀ ghɨrə̀. 27M̀fɔ̀ Agripa, ò bìi annǔ ŋgǎŋntoo Nwî jya aa ɛ? Wa mə̀ zi mə ò bìî.” 28Agripa a betə̀ Paul mə, “Ò wà'àtə mə mbə ò lɔgə̀ tsi'ì mûtɨɨ noò ghulà, ŋ̀ghɨrə gha nɨ Krisə̀n aà!” 29Paul a kwi'i mə, “Kə̀ a lɔgə̀ àtɨɨ noò kə̀ andaŋə noò, boŋ nɨ̀yə̀'ə̂ na a mbo Nwì à nɨ mə wò nɨ bə̀ bɨtsɨ̀m bìi mə bɨ yu'ù ànnù yìi mə swoŋə sii aa tâ bo bə tsi'ì tsǒ mə̀, lâ kaa wa'à nɨ̂ àtsaŋ yù tswê.” 30M̀fɔ̀ wa nɨ Gûmnàà wa, nɨ Bernice bo bɨ̀ bə̀ bya mə bo lɛ ntswe aa, bɨ lɛ mbɨ̀ɨ̀nə̀. 31Bo ghɛ̀ntə̀ mə̂, ǹtɨgə nswoŋə a tɨtɨ̀ɨ bo mə, “Kaa ŋù ghû à sɨ annù yî tsu ghɨrə mə mbə bɨ zwitə̀ yi kə̀ nɨŋə yi a ndâtsaŋə̀.” 32Agripa a swoŋə a mbo Festus mə, “À ghɨrə mbaa tuu betə mə yu ghɛ̀ɛ̀ a mbo Kaisa boŋ bì'inə̀ mà'àtə yi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\