Ɨ̀fà'à 27

1Nòò yìi mə Festus à lɛ mbii mə tâ bì'ì kuu abaŋə ŋkì ŋ̀ghɛɛ a Itali laa, bɨ tɨgə̀ m̀fa Paul bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋatsaŋ ji mɔ'ɔ a mbo Julius, atu bɨ̀sogyɛ̀ baRoma yìi à lɛ sɨ tsyàsə ntsǔ ntsò Emperor yî wè laà. 2Bì'ì lɛ ntɨgə ŋkuu abaŋ a Adramyttium, yìi a lɛ sɨ ghɛ̀ɛ̀ nɨ a ɨdɨgə aghəŋə ŋkì a mbù'u Asia aa, ǹtɨgə ntoo ŋghɛɛ. Aristacus, ŋù Macedonia yìi mə à̀ lɛ nlò a Thesolonica aa à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ bi'ibo. 3À bə̀ mə a njwi yìi ɨ̀ lɛ nyòŋtə̀ aa bì'ì ghɛɛ̀ ŋ̀kuu a Sidon. Julius à lɛ nlentə Paul sɨgɨnə̀ ǹtɨgə mma'atə yi mə tâ à ghɛɛ ŋghantə ɨka'â tâ bo tɨgə nlentə yi sɨgɨ̀nə̀ mfa njoo jìi mə ɨ lɛ sɨ wɛ'ɛ ghu mbo aà. 4Bì'ì lɛ mbù ghɛɛ ŋkuu abaŋə ŋkì ya, lâ tsǒ mə àfìsə̀ a lɛ sɨ tsyà ǹzi nàa a nu bì'ì aa, bì'ì lɛ ntɨgə mbəŋ ŋghɔŋtə ŋghɛɛ ntsyà a nɨ̂ m̀bɛ̀ɛ̀ kɨ̂ŋ ŋ̀kì a Cypres yìi a lɛ ŋkɨ̀ŋtə afìsə̀ aà. 5Bì'ì lɛ ntɨgə ŋka ntoo ŋkì mɨyaa wa ŋghoŋtə nɨ a mbɛ̀ɛ̀ àla'a Cilicia, bo Pamphylia, ntɨgə ŋghɛɛ ŋkuu a Myra a mbù'u Lysia. 6Maa adɨgə atu bɨ̂sogyɛ̀ wa a lɛ nyə abaŋ yì mɔ'ɔ mə a lɛ nlo a ala'a Alexandria, ntoo ŋghɛɛ nɨ Itali, ǹnɨŋə yi'i ghu. 7Bì'ì lɛ sɨ tɨgə ŋghɛɛ tsi'à àbɔɔ̀ bɔɔ a nɨ̂ ǹjwi jì ghà'àtə̀, naŋsə nyə ŋgɨ'ɨ mbɔŋ tɨgə zǐ ghɔŋtə tsya a mbɛ̀ɛ̀ ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a Cnidus, kaa fɨ̀fə̀rə̀ wa kaa à lɛ wa'à bìì mə bì'ì ghɛɛ maa mbɛ̀ɛ̀, bì'ì tɨgə̀ ŋ̀ghɔŋtə nsɨgə a mbɛ̀ɛ̀ kɨ̀ŋ ŋkǐ Crete, mbɔŋ ŋghɔɔ ghɛ̀ɛ tsyǎ a mbɛ̀ɛ̀ Cape Salmone. 8Bì'ì lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì a nyə̂ ŋ̀gɨ'ɨ, ŋghɔŋtə ŋghɛɛ wa mbɛ̀ɛ̀ ŋ̀kì, ŋ̀ghɛɛ nywe'e a adɨgə yî mɔ'ɔ mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Safe Harbors aa, àdɨgə̀ yìi mə kaa àgha'a a lɛ ŋwà'à sà'à a nlǒ ghu ŋghɛɛ a ala'a Lasea aa. 9Akòrə̀ nɨtəə ya a lɛ ntɨgə ntsyanə si'i tsǒ mə à lɛ tɨ bə maa noò aa lɛ nòò ŋ̀ghɛɛ a nɨghaa a mûm ŋ̀kì à tsyàmə̀ ǹloŋ mə bì'ì lɛ ntɨgə̀ mânjì si'i, lɛ boŋ njwî ǹsì'ìtə̀ ɨbɨ à kɨ̀ mə̂ ǹtsya aa, Paul a tɨgə ndɨ'ɨtə waa, 10nswoŋ mə, “Bɨ̀taà, mə̀ yə mə àkòrə̀ nɨtəə yù ǹlɔgɨnə faà a ka zì nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ si'i si'i; bɨ ka bwɛ njoo bo bɨ̀ àbaŋ yù tâ bə̀ kɨ ŋkwokə.” 11Lâ atû bɨsogyɛ̀ ya kaa à lɛ ŋwa'ǎ annù ya mə Paul à lɛ swoŋ aa yu'utə̀ m̀baŋnə naŋsə nyu'utə aa bə̂ ànnù yìi mə ǹtsyàsə̀ abaŋ ya bo bɨ̀ m̀bɔ̂ŋ àbaŋ ya bo lɛ nswoŋ aà. 12Kaa adɨgə ntəə abaŋ ma ya a lɛ wa'à kɨ̀ m̀bɔŋə a ntswe ghu a noò m̀fə'ə bə̀ bî ghà'àtə̀ tɨgə̀ ǹswoŋ mə tâ bo ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì, ǹka ŋgaansə ada'à yaa mə mbə bɨ ghɛɛ̀ ǹywe'e a Phoenix, yìi mə à lɛ mbə adɨgə ntəə abaŋ a Crete, ǹlii nɨ̂ mbɨ̂ ǹsa'a nòò a bô ŋ̀kwàbə̀, ǹyu'utə ghu tâ nòò m̀fə'ə wa tâ à mɛ. 13Àfìsə̀ yî bɔ̀nə̀ a lɛ ŋka ntsya nlo nɨ mbɛ̀ɛ̀ mbɨ̂ ntii ŋka ntsya, bo mɔɔ̀ntə̀ mə mbə bo ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì, ǹtɨgə mbwɛɛ atɨɨ ntwâ àbaŋ ya, ǹlɔgɨnə ŋka ŋghɔŋtə ŋghɛɛ nɨ a mbɛ̀ɛ ala'a Crete. 14Tsi'ì maa nɨ̂ àtɨɨ noò, àfìsə̀ yî wè yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ “northeaster” a lô wa kɨ̂ŋ ŋkì nzwu nsɨgə; 15ǹtii abaŋ ya bì'ì tɨgə̀ m̀ma'atə a tɨgə ntii ǹloŋ mə kaa bì'ì lɛ wa'à zi a mbu ŋka ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì aà. 16Bì'ì zî ǹywe'e a a kɨ̂ŋ ŋ̀kì Cauda ǹtɨgə ŋghɔŋtə ntsya a mbɛ̀ɛ̀ yìi mə àfìsə̀ a lɛ mbɔnə ghu aa, nyə ŋgɨ'ɨ mbɔŋ swùŋə akànu'u abaŋ ya kɔ'ɔsə ghu mumə kwerə. 17Bo kɔ̀'ɔ̀sə̀ mə̂ aa ŋkɨ tɨgə kwere ɨbɨɨ abaŋ wa nɨ̀ mɨ̀ŋkɨ̀rə̀. Àjàŋ yìi mə bo lɛ sɨ bɔ'ɔ mə mbə àbaŋ ya a zî ŋ̀kuu a mûm àwàŋ a ghəŋə ŋkì Lybia aa, bɨ lɛ sɨgɨsə ayoo yìi mə a ghɨ̀rə̀ mə tâ àbaŋ ya a tɨgə nlərə ŋghɛɛ tsi'ì àbɔɔ̀, ajàŋ yìi mə àfìsə̀ ya a lɛ sɨ tii aà. 18Àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂, bo tsu'u ŋka fi'i nɨ̂ àbè'ə̀ m̀ma'a wa mûm ŋ̀kì ǹloŋ mə àfìsə ya a lɛ sɨ tsɨ̀gə abaŋ ya si'i si'i aà. 19À bə̀ mə̂ a njwi yìi ɨ̀ yòŋtə aa, bo kɨ̂ ǹtsu'u ŋka mma'a nɨ̂ ǹjoo abaŋ jya ji mɔ'ɔ a mûm ŋ̀kì. 20Àfìsə̀ ya a lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì a nɨ̂ ǹjwi jì ghà'àtə̀ kaa ŋù wa'a noò kə̀ fɨ̂njɔ̀ŋ nɨ nɨ̀li'i yə̂. Bì'ì lɛ nyə mə kaa mânjì ŋ̀khə nɨ̀wo kaa à lɛ ŋwa'à bə̂. 21Tsǒ ajàŋ mə à lɛ sɨ baa boŋ bə̀ bya tswe mə a njwi jì ghà'àtə̀ tɨ jɨ aa, Paul à lɛ ntəə a tɨtɨ̀ɨ bo nswoŋ a mbo bo mə, “Bɨ̀lɨ̂m bâ, a lɛ mbaa mbɔŋ mə boŋ nɨ̀ lɛ nyu'u annù ya mə mə̀ lɛ nswoŋ, kaa wa'ǎ a Crete mà'àtə̀, bəə boŋ kaa àfìsə̀ ya a sɨ̌ ŋgɨ'ɨ nɨ̂ àbaŋ yù tâ, kaa bì'inə̀ wa'ǎ ndùu njoo ghù mə bì'inə̀ mà'à mə a ŋkì aa bwɛ̂. 22La tsɨ̂tsɔ̀ŋ, mə bù'u mbo mə tâ nɨ̀ tswe mɨ̂ntɨɨ̀ muu, ǹloŋ mə kaa ŋù yî m̀fùù kaa à ka wa'ǎ ntswêntɨ̀ɨ̂ yì bwɛ̂. A ka kɨɨ bwɛ tsi'ǐ abaŋ yù. 23Ǹloŋ mə à ghɨrə mbə nɨ̂tugə tsi'ì sìi aa, angel Nwì, wa mə mə gha'asə aa, a zî a mbo mə̀, 24ǹswoŋ mə, ‘Tsee kɨ bɔ'ɔ mbâ Paul, wa ò tswe nɨ̀ ŋ̀ghɛɛ ntəə a nsi Kaisa; yə̂, Nwì, a njɨ̌m àbɔ̀ŋəntɨɨ̀ yi, à kɨ̀ mə̂ m̀fa ntswêntɨ̀ɨ̀ bə̀ bû bɨtsɨ̀m bìi mə bùbo tswe aa a mbo wò.' 25Nɨ̀ tɨgə ntswa mɨ̂ntɨɨ̂ muu mbâ bɨ̂lɨ̂m bâ ǹloŋ mə mə̀ nɨ̌ŋ ǹtɨɨ̀ ghâ a nu Nwì, m̀bìi mə ànnù yìi mə à swoŋ a mbo mə̀ aa a ka fɛ̀'ɛ̀ tsi'ì maa ajàŋə̀. 26La bɨ ka tɨgə tii yi'inə̀ ɨ ghɛɛ fi'isə a mbɛ̀ɛ kɨ̂ŋkì yî mɔ̀'ɔ̂.” 27À bə̀ mə̂ nɨ̂ ǹtɨ̀ɨ̂ ɨ̀tugə nɨ̂ ǹjwî yìi ɨ lɛ ntɨgə nywe'e nɨghûm ǹtsò ji nɨ kwà aa, afìsə̀ ya a lɛ mburə kɨ tii yi'i wa mûm ŋ̀kì Miditenea, ǹgǎŋntiì àbaŋ jya yə mə bì'ì ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀ka nywe'e a mbɛ̀ɛ̀ àghəŋə ŋkì. 28Bo lɛ ntɨgə mfɨgə ntsotə̀ ŋ̀kì ya, ǹyə mə à lɛ mbə tsǒ bɨ̀metre mɨghum mi nɨkwà. Àbàŋtə̀ a bù mfɨgə nyə mə à lɛ mbə bɨ̂metre mɨghum mi ntarə̀. 29Bo kâ m̀bɔ'ɔ nɨ mə à baŋ ya a ka yî fùu alaŋsə ŋgɔ̀'ɔ̀ ǹtɨgə mma'a ɨtɨɨ ntswâ àbaŋ ji nɨkwà wa njɨ̀m àbaŋ, ǹtswe ntɨgə ntsa'atə Nwî mə̂ àbɛ̀ɛ̀ à fu'u. 30Ŋ̀gǎŋntii abaŋ jya ɨ lɛ ntɨgə nlɔbɨtə mə bɨ khə̀ waa, lɛ bɨ sɨ̀gɨ̀sə̀ mə̂ mûntsìrə̂ àkànu'u wa a mûm ŋ̀kì, m̀bagɨlə nɨ mə bo tsyà ŋ̀ghɛɛ a mmà'a àyoo ntswâ àbaŋ ya yî mɔ'ɔ wa nsi abaŋə̀. 31Paul a tɨgə nswoŋ a mbo ǹdɨɨ̀ bɨ̀sogyɛ̀ wa bo bɨ̀ a mbo bɨ̀sogyɛ̀ bya mə, “Wâ ǹgǎŋntiì abaŋ jù bə tuu fàa mûm abaŋ tswe, boŋ kaa mbə nɨ̀ wa'à yweenə̀.” 32Bɨ̀sogyɛ̀ bya tɨgə ŋkwyɛ ŋkɨrə akànu'u wa a tɨgə̀ ǹlərə ŋghɛɛ. 33Àbɛ̀ɛ̀ a kà mə aa ŋwanə, Paul a bu'ù m̀bo a mbo bə̀ bya bɨ̀tsɨ̀m mə bo jɨ ayoo, ǹswoŋə nɨ mə, “Sii àâ ǹjwi nɨ̀ghûm ǹtsò ji nɨkwà mə nɨ̀ tswe nɨbɔ'ɔ nyu'utə, ntswe tsi'ì tɨ̀ jɨ̂. 34Mə gaansə ghuu mə nɨ̀ jɨ ayoo nɨ jɨ̂ tǎ bɔɔ tswe ntɨ̀ɨ̀. Wa kaa tsi'ì nòŋə̀ àtû ŋù yî m̀fùùrə̀ a tɨtɨ̀ɨ bù kaa ɨ̀ ka wa'à bwɛ̂.” 35Nòò yìi mə Paul à lɛ nswoŋ laa, à lɔgə̀ àbaa, mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì a nsi mi'i bo bɨtsɨ̀m, m̀batə njɨ. 36Bo bɨ̀tsɨ̀m lɛ ntɨgə ntswa mɨ̂ntɨɨ̀ myaa, ŋkɨ nlɔɔ mɨjɨ njɨ. 37Bə̀ lɛ ntswe wa mûm abaŋ ŋkhɨ̀ ji baa nɨ̀ mɨghum mi sambaa ntsò ǹto'o. 38Bo bɨtsɨ̀m jɨ̀ mə̂ ǹyurə, ntɨgə mfi'i mɨsaŋ mɨ̀tsɨ̀m mìi mɨ lɛ mburə aa mma'a a ŋkì mə tâ àbaŋ ya yaŋsə. 39Àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂, kaa bo wa'ǎ adɨgə ya mə bo lɛ ntswe ghu aa naŋsə nzi. Ǹyə adɨgə yî mɔ'ɔ a bə tsǒ àghəŋə ŋkì yìi mə àwàŋ a lɛ ntswe ghu aa, ntɨgə̀ ǹlɔɔ mə bo ywe'etə swuŋə abaŋ ya ɨ ghɛ̀ɛ̀ nɨ yu maa adɨgə, 40Bo lɛ ntɨgə ŋkwyɛ ɨtɨɨ ntswâ àbaŋ jya mà'anə a ŋkì, ŋkɨ ntentə mɨ̂ŋkɨ̀rə̀ mìi mə bɨ lɛ ŋkwerə mbɨ̀ɨ̀ àbaŋ ya ghu aà; ntɨgə ŋkɔ'ɔsə atsə̀'ə ntiì àbaŋ ya yìi a lɛ ntswe a nsi aa mmà'atə, àbaŋ ya a tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ wa aghəŋə ŋkì. 41Àbaŋ ya a lɛ mbàŋnə̀ ghɛɛ mfuu yi wa nɨ̂ àwàŋ ǹtso nsɨgə ŋghɛɛ a nsyɛ̂. Ǹsi abaŋ wa lɛ ŋkuu wa mûm àwàŋ kaa wa'à bù ǹtsɨgɨnə. Àkàŋnə̂ ŋ̀kì a bâŋnə̀ ǹtɨgə mbatə njɨ̀m à baŋ ya a bà'a bà'à. 42Bɨ̀sogyɛ̀ bɨ lɛ nlɔ̀ɔ̀ mə bɨ zwitə ŋgǎŋatsaŋ jya tâ bɨ̀ tsuu yɔ'ɔ ŋkì wa ɨ khə̀kə̀. 43Tsǒ mə atu bɨ̂sogyɛ̀ wa à lɛ sɨ lɔ̀ɔ nyweensə Paul aa, à lɛ ŋkɨɨ mə bɨ tsuu ma ya ànnù lǒ ghɨ̀rə̀. M̀baŋnə nswoŋ mə bə̀ bìi mə bɨ zî ǹyɔ̀'ɔ̂ ŋ̀kì aa, tâ bɨ̀ fuu nyɔ'ɔ ŋghɛɛ mfɛ̀'ɛ a aghəŋə̀, 44tâ àbùgə̀ bə̂ tɨgə ntswa plank bo bɨ̀ ɨ̀bà'à plank abaŋ jya ntɨgə nyɔ'ɔ ŋghɛɛ mfɛ̀'ɛ a nta'à. Ma mùu nɨ mânjì bə̀ bɨ̀tsɨ̀m lɛ ntɨgə nyɔ'ɔ ŋghɛɛ mfɛ̀'ɛ̀ wa aghəŋə ŋkì sɨgɨ̀nə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\