Ɨ̀fà'à 28

1Àjàŋ yìi mə bì'ì lɛ ŋkhə̀ nɨwo ntɨgə nzi ŋ̀kuu a aghəŋə ŋkì sɨgɨ̀nə̀ aa, bɨ lɛ nswoŋ a mbo bì'ì mə kǔm kɨ̂ŋ ŋ̀kì wa, à nɨ Malta. 2Bala'a bya lɛ naŋsə ntswe nɨ̂ àbɔ̀ŋəntɨɨ a nu bì'ì ǹtɨgə ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ a nu bì'ì. Ajàŋ mə mbə̀ŋ ɨ̀ lɛ sɨ loo, ɨ̀dɨ̀gə̀ ɨ fwɛ aa, bo lɛ ŋŋə̀tə mɔ'ɔ ŋkwɛrə yi'i ghu. 3Paul, à lɛ ŋghotə ɨtɨɨ ŋkwee jǐ mɔ'ɔ a ntɔɔ wa nɨ mɔ'ɔ. À kà mə̂ aa ntɔɔ aa, tsǒ mə mɔ'ɔ wa ɨ lɛ ɨ lɛ sɨ lòò aa, no ɨ fɛ'ɛ̀ wa nɨ̂ ŋ̀kwee nloo abô yi njəŋnə ghu. 4Àjàŋ mə bala'a bya bɨ lɛ nyə no ya ɨ jəŋnə̀ ghu abo aa, bo tɨgə̀ ǹswoŋə nɨ a tɨtɨ̀ɨ bo nɨ mə, “Kaa àjə̀ŋkə̀ a sɨ̀ ghu tswê wa ŋù ghûlà à nɨ ǹzwìtə̂ ŋù. Ka mə à khə nɨwo nɨ ŋkì aa kaa bɨ̀nwì bɨ wa'à bii mə tâ à tswentɨ̀ɨ̀. 5La Paul a mi'ì no ya ɨ wò wa nɨ mɔ'ɔ, kaa ŋgɨ'ɨ̀ nɨ̂ ǹgɨ'ɨ yì tsù tswê. 6Bo lɛ sɨ tɨgə nyu'utə nɨ mə ɨdɨgə nû ji ɨ ka kɔ'ɔkə, kə̌ mə à ka wì'ìkə wǒ ɨ kwo. Lâ, àjàŋə mə bo lɛ ntɨgə nyu'utə nyu'utə kaa annù yì bɨ yì tsu ka kɨ fɛ̀'ɛ̀ aa, bo tɨgə̀ ŋ̀kwensə mɨ̂ntɨ̀ɨ myaa ntɨgə nswoŋə nɨ à nɨ nwì yî mɔ̀'ɔ̂. 7Ǹyoŋtə maa adɨgə kɨ̂ŋ ŋ̀kì, àdɨgə nsyɛ yǐ mɔ'ɔ a lɛ ntswe ghu, m̀bə yi mfɔ̀ yìi à lɛ ntswe maa kɨ̂ŋ ŋ̀kì, ɨ̀kǔm yì ɨ bə Publius, à lɛ nlɔ̀gə̀ yi'i, ǹlentə yi'i tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ a njɨ̌m njwi ji tarə̀. 8Ta bɨ̀ Pablius à lɛ nnɔ̀ŋ ŋ̀ghɔɔ nɨ fever bo bɨ̀ àtoonsə̀. Paul à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀ghantə yi, ǹtsa'atə Nwî, ǹnɔŋsə mbô mì ghu atu a tɨɨ̀. 9Àjàŋ mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ laa, àbùgə̀ bə̀ bìi bɨ lɛ ntswe wa kɨ̂ŋ ŋ̀kì ǹtswe nɨ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ a nu bo aa, bo lɛ ŋkɨ nzi bɨ ghurə̀ waa. 10Bo lɛ ntɨgə ntəŋə yi'i nɨ̂ ǹjoo jì ghà'àtə̀ a ŋghu'usə̂ yi'i ghu. Nòò yìi bì'ì lɛ mbù ŋ̀kuu abaŋə ŋkì mə bɨ ki ghɛ̀ɛ̀ aa, bɨ nɨ̂ŋ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə ɨ lɛ mboŋ a mbo bì'ì aa wa mûm àbaŋə̀. 11Bɨ̀sàŋ tsyà mə̂ bi tarə, bì'ì tɨgə̀ ŋ̀kuu a mûm àbaŋ yìi mə a lɛ nlò a ala'a Alexandria, bɨ twoŋə̀ nɨ̀ ɨ̀kùmə abaŋ ya nɨ “Mɨ̀mfa'a mɨ Nwî” mə a lɛ ŋkhə̌ mfə'ə yì tɨ̀ɨ̀ wa, ntəə wâ kɨ̂ŋ ŋ̀kì. 12Bì'ì lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ nywe'e a Syracus m̀fɛ'ɛ ntswe ghu njwi ji tarə̀. 13Bì'ì lò mə̂ ghu ŋkarə ŋghɛɛ nywe'e a ala'a Rhegium m̀fɛ'ɛ ntswe ghu, ǹjwî ɨ tsyà mə̂ yî m̀fùùrə̀ àfìsə̀ a lô a mbù'ùntii ŋkɔ'ɔ, à tɨ̀ mə̀ tɨ bə nɨ̂ ǹjwi ji baa, bì'ì ŋ̀ghɛ̀ɛ̀ ŋ̀ku'u a Puteoli. 14Bì'ì lɛ nyə bɔɔ bɨ Kristo ghu. Bɨ tɨgə̀ ǹlɔgə yi'i bi'ibo tswê ghu njwi ji sàmbaà. Ma mùu ajàŋ bì'ì lô ghu mbu ntɨgə ŋghɛɛ a ala'a baRoma. 15Àjàŋ mə bɔɔ bɨ Krito bìi bɨ lɛ ntswe ghu bɨ lɛ nyu'u mə bì'ì zì mə̂ aa, bo lɛ nlǒ a nɨ ɨdɨ̀gə̀ tsi'ì tsǒ mɨ̀taa Appius bo bɨ̀ àdɨ̀gə̀ yî mɔ'ɔ mə bɨ lɛ sɨ twoŋ nɨ nda bɨ̀gɨ̀ɨ̀ ji tarə, ǹzi mbòò yi'i. Nòò yìi mə Paul à lɛ nyə wa laa, à lɛ mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì, ǹtɨɨ̀ yi ɨ kuù. 16Nòò yìi mə bì'ì lɛ ŋkuu a ala'a baRoma aa, bɨ lɛ mmà'àtə̀ Paul mə tâ à ghɛɛ ŋka ntswe tsi'ì yù, m̀fa sogyɛ̀ yî m̀fùùrə̀ a bɛ̂ nii. 17Ǹjwî ɨ tsyà mə̂ ji tarə, a twoŋ bɨtsyàsə̀ bɨ baYuda bìi bɨ lɛ ntswe wa adɨgə aa tâ bɨ̀ zi. Bo zì mə̂, a swoŋ a mbo bo mə, “Bɨ̀lɨ̂m bâ, ka mə kaa mə̀ lɛ ŋkɨ'ɨ annǔ tsu ghɨrə̀ a nu bə̂ bi'inə̀, kə̌ nɨ nɔ̀ŋsə̀ bɨ̀taà bì'inə̀, bɨ lɛ ntswa gha tsi'ì tsǒ ŋgàŋatsaŋ, ǹlɔgə gha a Yerusalem nzi mfa a mbo baRoma. 18Ajàŋ mə bɨ lɛ nlèntə̀ gha ghəə mə bɨ mà'àtə̀ ghâ ǹloŋ mə kaa bo lɛ ŋkɨ'ɨ annǔ tsu a mûm ɨ̀sa'a mə̀ yə mə mbə a ghɨrə̀ bɨ zwitə̀ gha aà. 19Lâ àjàŋ mə baYuda lɛ ntuu aa, kaa annù yî ghɨrə yi dàŋ a lɛ wa'ǎ a mbo mə̀ bə, ma mùu ajàŋ, mə̀ tɨgə mbetə mə bɨ̀ tsyasə gha a mbo Kaisa-ka mə kaa mə̀ sɨ̀ nɨ̂ ànnǔ dàŋ a nɨŋ a atu bala'à ba tswê aà. 20A bə nji'ì ànnù yìi mə mə̀ twòŋə ghuu mə mə yə ghuu ɨ kɨɨ ghàà a mbo bù aà. Ǹloŋ mə àtsaŋ yù a tswe a mbo mə̀ aa nloŋ ŋkwitu annù yìi mə baIsrael bɛ aà. 21Bo lɛ ŋkwi'i ghu mbo mə, “Kaa bì'ì sɨ̌ aŋwà'ànə̀ yi dàŋ m̀bɨ'ɨ ŋgaà yò a Yudea kwɛrə̀. Kaa ndɨ̂m yì'ì yî tsù yìi à lo a ndùgə̀ ǹzi aa, kaa kɨ'ɨ ànnù yî bɨ yì tsu nloŋ ŋgaà yò kɨ nswoŋə. 22La bì'ì ka kɔ̀ŋtə nyu'u joò ɨ̀mmɔ̀ɔ̀ntə. Ŋ̀ghɛɛ nɨ ndâmânjɔ̀ŋ ma yû mə o swoŋə nɨ̂ ànnù yi aa, bì'ì zi mə ɨdɨ̀gə tsɨ̀m jìi mə bo ghɛ̀ɛ̀ ghu aa, bə̌ ghàà ǹt̀uu nɨ̂ ànnù yî fii yìi bɨ dɨ̀'ɨ̀ aà.” 23Bo lɛ nləə̀ ǹjwi bo bî ghà'à gha'a zî ǹtsi'i yi a nda yìi mə à lɛ sɨ tswe ghu aa, a tɨgə̀ ǹnaŋsə ŋghaa a mbo bo, nlɔgɨnə tsi'ǐ a tɨ̀tugə a mbà'a mbà'à nywe'e a kwɛ̂fɔ̀. Ǹtɔ'ɔtə nɨ̂ ànnù ǹloŋə annù nɨfɔ̀ Nwî. Ǹywe'etə nɨ a ŋghɨ̀rə mə tâ bo bii Yesu Kristo, ǹyoŋə nɨ ajàŋ mə bɨ lɛ ŋŋwà'ànə nɨ nɔ̀ŋsə̀ Moses ŋghɛɛ nywe'e a nɨ ŋgǎŋntoo Nwî. 24Bo bi mɔ'ɔ lɛ nyu'u annù ya mə à lɛ nswoŋə aa mbii, bì mɔ'ɔ bɨ tuù. 25Bo lɛ ntɨgə nlo ntɨgə ŋghɛɛ nɨ̂ waa kaa wa'à biinə̀, àswùŋnə̀ a fɛ'ɛ a tɨtɨ̀ɨ bo, a noò yìi mə Paul à lɛ nswoŋə annù yûlà mə, “Azwì Nwî a lɛ nswoŋə tsi'ì ànnù nɨ̂koŋ a mbo bɨ̀tà bɨ bɨ̂taà buu ǹtsya a njɨ̌m ŋgàŋntoò yì Yesaiah mə, 26“Ghɛ̀ɛ̀ a mbo bə̀ buà ǹswoŋə a mbo bo mə, Nɨ̀ ka yǐ kɨ nnaŋsə yu'u lâ kaa atû yuu wa'à ghu ka nlaa. Nɨ̀ ka yǐ kɨ naŋsə yə kaa mi'i muu wa'a ghu laà. 27Ǹloŋ mə mɨ̀ntɨɨ mə bə̂ bù, luu nɨ̀ àjɨ̀ŋtə̀. Bɨ jesə̀ ɨ̀toŋnə̀ jyaa kaa bo wa'à nɨ̀ ɨ̀nnù bû ǹyu'u, ŋ̀kusə mi'ì myaa, mbɨ̀'ɨ̀ bo lô ǹyə nɨ mi'ì myaa, ŋkɨ nyu'u nɨ̂ ɨ̀tôŋnə̂ jyaa, ŋkɨ yu'u mɨ̀ntɨɨ̀ myaa laa ghu, m̀bəŋkə waa, nzi a mbo mə̀, mə̀ ghurə̀ waa. 28Tâ à naŋsə nlaa atu bù mə wa bɨ tòò mə annǔ ajàŋ mə Nwǐ a yweensə bə̂ aa a mbo bɨ̀tɨ̀zî Nwî; bo ka yu'utə.” [ 29À swòŋ mə̂ ɨnnù ma jû aa, baYuda bya bɨ tɨgə nlo ŋghɛ̀ɛ̀ waa, ntɨgə ŋghaa tsi'ǐ a mbə ànnù a nɨ̂ ɨnnù ma jû jìi mə à lɛ nswoŋ aà.] 30Paul à lɛ ntɨgə ntswe ghu ɨlòò ji baa ɨ kɔ'ɔ nluu, ǹtswe nɨ a nda yìi mə a lɛ nlɔ̀ɔ̀ tsi'i yù ǹtɨgə ntu, ŋ̀kwɛrə nɨ bə̀ bɨtsɨ̀m bìi bɨ zì a nyə yu aa, 31ǹswoŋə nɨ̂ ànnù nloŋ annù nɨfɔ̀ Nwî, ŋ̀kɨɨ ndɨ'ɨ nɨ̂ ɨ̀nnù ǹloŋ Mmà'àmbî Yesu Kristo nɨ ǹsi nɨ̀ ǹsi, kaa wa'à bɔ'ɔ̀, kaa ŋù tsù a kɨ'ɨ̀ nɨ̀ ŋ̀gɨ'ɨ ghu mbo fâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\