Ɨ̀fà'à 3

1Peta bo Jɔn lɛ sɨ kɔ'ɔ ŋghɛɛ a ndâmà'anwì a noò ǹtsà'àtə Nwì, a nɨ bɨ̀nòò bi tarə a si'inə a njwi yì mɔ̀'ɔ; 2Bə̀ lɛ mbè'è ŋû yî mɔ'ɔ yìi mə à lɛ mbwɛnkə ǹlɔgɨnə a ato'o a nzì nɨ ghu. Bɨ lɛ nsɨ zì ma'atə nɨ mbwɛnkə ma ghû tsi'ì ǹjwî tsɨ̀m a tsǔbù'u ndâmà'anwì wa yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Ntsǔbù'u yî m̀bɔ̀ŋ bɔŋ aà mə tâ à tswe ghu ntɨgə nlɔntə nɨ̂ ŋ̀kabə a mbo bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ zi a ŋkuu a ndâma'anwì aà. 3M̀bwɛ̀nkə̀ wa à yə̀ mə̂ Peta bo Jɔn bo zî ŋghəə kɨ kuu a ndâmà'anwì ǹlɔntə ŋkabə a mbo bo. 4Peta bo Jɔn bo tɛ'ɛ mi'ì myaa ghu nu nswoŋ mə, “ka nlìì nɨ̂ yi'i.” 5A tɨgə̀ ntɛ'ɛ mi'ì mi a nu bo ǹtɨgə ŋwa'atə nɨ mə bo ka fa ŋkabə a bo yu. 6La Peta a swoŋ ghu mbo mə, kaa mə sɨ nɨ silba kə̀ nɨ gold tswê, lâ mə̀ ka bàŋnə fa ayoo yìi mə mə̀ tswe nɨ yu aà: Mə̀ swoŋ a mbo wò nɨ̂ ɨ̀kùm Yesu mu Naasarə mə tâ ò bɨɨnə ŋka ntəə.” 7À swòŋ mə̂ ma mùu ajaŋ, ǹtswa nɨkwɛɛ nɨ mbwɛnkə wa nì mà'à a bɨɨ̀nə̀ ntəə. Mɨ̀kà'a mi bo bɨ̀ mi'i mɨ mɨkòrə mi mɨ burə̀ ǹtɨɨ mbə ajàŋ yìi mə mbə a tɨgə̀ ǹtəə tsi'ì sɨgɨ̀nə̀. 8A lɨ m̀bɨ̀ɨ̀nə̀ ǹtəə, ǹlo ntɨgə ntəə nyoŋə waa bo bo tɨgə̀ ŋ̀kuu ŋghɛɛ a ndâmà'anwì. A tɨgə̀ ǹlɨtə ntəə ŋgha'asə nɨ̂ Nwî. 9Bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bɨ yə̂ yi a ajàŋ yìi mə à lɛ sɨ təə ŋghɛɛ ŋgha'asə nɨ̂ Nwî aà. 10Bɨ̂ yə̂ yi ǹzi mə à nɨ ŋù wa mə à lɛ sɨ tswe wa Ǹtsǔbù'u ndâmà'anwì yî Bɔ̀ŋbɔŋ ǹlɔɔ nɨ̂ ŋ̀gabə aà; ànnù a burə̀ ǹtɨgə ntsya waa tsi'ì tsyà a nyə̂ ànnù yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ghu nu aà. 11Tsǒ mə ŋù wa a lɛ nyòŋ ǹtɨgə mbanə nɨ njɨ̀m Peta bo Jɔn aa, bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bɨ lɛ ntɨgə nyunə nzi mbòòntə̀ a mbɛ̀ɛ̀ bo wa nɨ potico yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ yì Solomon aà, mɨ̀tsyɛ̂ myaa mɨ burə̀ m̀burə tsi'ì bùrə̀. 12Peta à yə̀ mə̂ ma mùu ajàŋ, ŋ̀ghaa a mbo bə̀ bya ǹswoŋ mə, “BàIsrael, nɨ yɛrə ǹloŋ annù yuà laa a ya? Nɨ lìì yi'i laà laa a ya? Nɨ̀ mɔ̀ɔ̀ntə mə bì'ì ghɨrə annù ma yu aa nɨ̂ àdà'â yi'i, kə̀ nɨ̀ laà ŋ̀kɨ mɔɔntə mə bì'ì ghɨrə mə tâ ŋù ghû bɨɨnə ŋka ntəə aa nloŋ mə mɨ̀nǔ mi'i mə tsinə aa lɛ? 13Nwìŋgɔ̀ŋ bɨ̀ Abraham nɨ Isaac nɨ Yakob, Nwìŋgɔ̀ŋ bɨ̀ taà yi'inə̀, à ghà'àsə Ŋgàŋàfà'a yì Yesu yìi mə nɨ̀ lɛ nlɔ̀gə̀ yi mfa mə bɨ̀ zwitə, ntuu yi a nsi Pilato, ka mə Pilato à lɛ nlɔ̀ɔ̀ mə yu mà'àtə̀ yi tâ ghɛɛ yi aà. 14Nɨ̀ tuù Mu Nwì yìi mə à laa màŋsə̀, mɨ̀nù mi mɨ tsinə̀ aà, ǹswoŋ mə tâ bɨ̀ baŋnə mfa ŋû yìi mə a zwitə ŋû aa a mbo bù. 15Nɨ̀ zwìtə Ŋû yìi mə a fa ntswêntɨ̀ɨ̀ a mbo bə̀, Yesu yìi mə Nwì à lɛ nyweensə nɨwo aà. Bì'ì nɨ bɨ̀yəfə nɨ̂ ànnù ma yû. 16Ŋù ghulà mə nɨ̀ yə, ŋ̀kɨ nzi yi aa, a ghɨ̀rə̂ Ɨ̀kùm Yesu, a ghɨ̀rə̂ àjàŋ yìi mə à nɨ̌ŋ ǹtɨɨ̀ yi a nɨ Ɨ̀kùm Yesu aa, mə tâ à tswe nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀. A ghɨ̀rə àbìintɨɨ yìi mə ŋù ghû à tswe nɨ yu nloŋ Yesu aa mə tâ à tɨɨ, m̀burə naŋsə ntɨɨ a ajàŋ yìi mə nɨ̀ yə a tswə̂ a nsi mi'i bu bɨ̂ tsɨ̀m laà aà. 17“Bɔɔ bɨ maà, lâ tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə̀ zi mə nɨ̀ lɛ ŋghɨ̀rə annù yìi mə nɨ̀ lɛ ŋghɨ̀rə aa tɨ̀ zî, a ajàŋ yìi mə bɨ̀sa'a bɨ àla'à buu bɨ lɛ ŋghɨ̀rə aà. 18Lâ ànnù yìi mə Nwì à lɛ ŋghɨ̀rə̀ ŋ̀gaŋntoò ji tsɨ̀m ɨ foò nswoŋ tsi'ì tɛ̀tɛ̀ aa, mə Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa à tswe nɨ̀ nyə̂ ŋ̀gɨ'ɨ aa, à nɨ yu mə a kɨ̀ mə̂ m̀fɛ'ɛ mbòòntə̀ aà. 19Tsǒ mə a bə ma mùu ajàŋ aa, là'a mə tâ nɨ̀ bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ muu, m̀bu mbɨ̀ɨ̀ fu a mbɛ̀ɛ Nwì, tâ à yɛ'ɛ ɨbɨ̂ ghu nlɔ'ɔsə 20ta tâ M̀mà'àmbi à ghɨrə tâ mɨ̀ntɨɨ̀ muu mɨ̀ fwɛtə, tâ à kɨ ntoo Ayɔ'ɔ̀ Nwì wa yìi mə à lɛɛ̀ ntsɔ'ɔ aa, a mbo bu, là'a Yesu 21yìi mə à tswe nɨ̀ ntswe a aburə ɨ ywe'e a nòò yìi mə Nwì à ka yi naŋsə ɨ̀nnù, ɨ ghɨ̀rə tâ m̀bi ɨ̀ bu mbɔ̀ŋ fu tsi'ì a ajàŋ yìi mə ɨ̀ lɛ mbə a mbìì aà, ɨ ghɨ̀rə tâ ɨ̀nnù tsɨ̀m ɨ̀ kɨ mfɛ'ɛ mbòòntə̀ a ajàŋ yìi mə ŋgǎŋntoo Nwì jìi ɨ lɛ mfa mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû myaa a mbo Nwì ɨ lɛ nswoŋə a ŋgu'u aà. 22Moses à lɛ nswoŋ mə, “M̀mà'àmbi Nwìŋgɔ̀ŋ à ka yi ghɨrə tâ ŋ̀gàŋntoò Nwì tâ à fɛ'ɛ a tɨ̂tɨ̀ɨ̀ bɔɔ bɨ maà buu tsǒ mə̀. Nɨ̀ ka yǐ kɨ yu'unə nii, ɨ kɨ ghɨ̀rə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə a swoŋə aà. 23Ŋù yìi mə à sɨ annù yìi mə ŋgàŋntoò Nwì ma ghu a swoŋ aa yu'u aa, a ku'unə mə tâ bɨ̀ zwitə̀, m̀fi'isə yi a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bɨ Nwî. 24Ŋ̀gǎŋntoo Nwî tsɨ̀m, ǹlɔgɨnə a nu Samuel ŋ̀ghɛɛ nywe'e nɨ bìi mə bɨ lɛ nyòŋ ghu njɨ̀m aa, bɨ lɛ ŋghàà ǹswoŋ ɨnnǔ njwi mà jû. 25Nɨ̀ nɨ bɔɔ bɨ ŋgǎŋntoo Nwî, Nwì à lɛ ŋkɨ ŋwarə akàà ya bo bɨ̀ bɨ̀taà buu aa nloŋ atû yuu. Nwì à lɛ nswoŋ à mbo Abraham mə, ‘Mə̀ ka yi nɨŋ mbɔɔnə a atu ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ mu ŋu tsɨ̀m faa nsyɛ ɨ yòŋə̀ aa a njɨ̌m bɔɔ̀ buu.’ 26Nwì à tsɔ̀'ɔ̀ mə Ŋgàŋàfà'a yì, a ajàŋ yìi mə à lɛ nswoŋ aa, m̀foo ntoo yi a mbo bu, a nnɨŋ mbɔɔnə a nu bù, a ŋghɨrə mə tâ ŋù ntsɨ̀m a tɨtɨ̀ɨ bu tâ à bəŋ ntɨɨ̀ yi, m̀ma'atə ɨ̀nnù jî bɨ jìi mə a ghɨ̀rə̀ aà.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\