Ɨ̀fà'à 4

1Bo kà mə̂ aa ŋghaa laa a mbo bə̀ bya, ŋ̀gǎŋmà'anwì bo bɨ̀ tamândoo ŋgǎŋmbɛ̂ ǹdâmà'anwì nɨ baSadukai zî tsitə waa 2Ǹtǒŋ waa ɨ lɛ sɨ lwǐ a nu Peta bo Jɔn ǹloŋ mə bo lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ nɨ̂ ànnù Nwî a mbo bə̀ bya, ǹswoŋə nɨ a mbo bo mə Yesu à lɛ nyweenə nɨwô, ma la a bə mə bə̀ ka yǐ kɨɨ nyweenə nɨwô. 3Bo lɛ ntswa Peta bo Jɔn; tsǒ mə̂ à lɛ mbə noò ŋ̀kwɛ̂fɔ̀ aa, bɨ tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ nnɨŋə waa a ndâtsaŋ, ǹləə mə tâ àbɛ̀ɛ̀ fu'u. 4Lâ bə̀ bî ghà'àtə̀ bìi bɨ lɛ nyu'u nɨghàà nɨ Nwî nya aa, bɨ lɛ bii annu ma yâ. Ǹdùu mbâŋnə̀ tsɨ̂tsɔ̀ŋ ɨ tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ tsǒ ǹtsù'ù ji ntaà. 5Àbɛ̀ɛ̀ fù'ù mə̂, bɨ̀sa'a bɨ ala'a byaa nɨ bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ala'a abɔ̀'ɔ ŋgǎŋdɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ bɨ ghotə̀ ǹtswe a Yerusalem 6bo bɨ̀ Annas, Ŋ̀gàŋmà'anwì yî Ŋwè, nɨ Kaifas, nɨ Jɔn nɨ Alexander nɨ bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ a ŋgwɛ̀'ɛ Ŋ̀gàŋmà'anwì yî Ŋ̀wè aà. 7Bo ghòtə̀ mə̂ ǹtswe, ǹlɔgə Peta abɔ̀'ɔ Jɔn ǹtɛ'ɛ a tɨtɨ̀ɨ bo, m̀betə waa mə, “Nɨ̀ kɨ̀ ghɨrə ànnù ya aa nɨ mɨ̀dà'à mɨ wo, kə̀, nɨ̀ kɨ̀ ghɨ̀rə aa nɨ ɨ̀kum wo lɛ?” 8Àzwì Nwî a kuu nluu a ntɨɨ Peta, a swoŋ a mbo bo mə, “Bɨ̀sa'a bɨ alà'à nɨ bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ala'à, 9Bɛɛ mə nɨ̀ tɨ betə yi'i nɨ ɨ̀nnù sii aa nloŋ ànnù yî sɨgɨ̀nə̀ yìi mə bì'ì ghɨrə a nu m̀bwɛ̀nkə̀ wa aa, bɛɛ nɨ̀ tɨ lɔɔ aà ǹzi a ajàŋ yìi bì'ì tsya boŋ ŋ̀ghɨ̀rə̀ tâ ŋù ghû tɨɨ aa, 10a bɔŋ mə tâ ŋù ntsɨ̀m, nɨ bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bìi mə bɨ tswe a Israel, a ku'unə mə tâ nɨ̀ zi mə bì'ì ghurə ŋù ghû mə nɨ̀ yə a təə a tɨtɨ̀ɨ bu laa, nɨ̀ Ɨ̀kǔm Yesu Kristo Mû Naasarə yìi mə nɨ̀ lɛ ŋkwèèntə̀ a ati bàŋnə̀bàŋnə̀, yu wa yìi mə Nwì à lɛ nyweensə nɨwo aà. 11À nɨ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ ya mə bǔ bɨbɔɔ bɨ nda nɨ̀ lɛ ntuu aa, mə ɨ̀ bə̀ŋ mə̂ ǹtɨgə ŋgɔ̀'ɔ̀ nɨ̀buu yì ŋwè. 12Kaa ŋù tsù kaa sɨ̀ ghu tswe mə mbə bɨ tsyâ ghu njɨ̀m ǹyweenə ǹtsyastə Yesu Kristo, nloŋ mə kaa ɨ̀kùm yî tsu kaa ɨ sɨ̀ fàa atu nsyɛ tswə̂ a tɨtɨ̀ɨ bə̂ mə Nwì à fa mə mbə ɨ tse yweensə yi'inə̀.” 13Ànnù lɛ ntsya waa a ajàŋ yìi mə bo lɛ nyə ataŋə ntɨɨ yìi mə Peta nɨ Jɔn lɛ sɨ ghàà ghu aa, a lɛ mburə gha'a waa tsi'ì ghà'à ǹloŋ mə bo lɛ nzi mə bo lɛ mbə aa tsi'ì bə̀ bɨ adaŋadaŋə bìi mə kaa bɨ lɛɛ̀ ŋwa'a a ndâŋwà'ànə̀ ghɛɛ aà. Lâ bô yə̀ mə̂ laà aa, ŋwa'atə mə Peta bo Jɔn lɛ baa mbə aa ŋgàŋəkòrə̀ Yesu. 14Lâ a ajàŋ yìi mə bɨ lɛ nyə ŋù wa yìi mə bo lɛ ŋghùrə̀ a təə a mbɛɛ bo aa, kaa bə̀ bya kaa bɨ wa'à nɨ ànnù yî àdàŋ a ŋghàa bu ntswê. 15Bo lɛ ntɨgə nswoŋ a mbo Peta nɨ Jɔn mə tâ bo fɛ'ɛ wa ǹdâ ǹsa'a mɨ̀sa'a, bo fɛ̀'ɛ̀ mə̂, bɨ tɨgə̀ ŋ̀ghaanə bo nɨ bo 16ǹswoŋ mə, “Bì'inə̀ ka ghɨ̀rə̀ mə kə nɨ̀ bə̀ bua? Bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m fàa Yɛrusalem bɨ zi mə bo ghɨrə àlensə̀ yî wè, kaa m̀bə bì'inə̀ wa'ǎ annù ma yû tuù. 17Lâ a ŋghɨrə mə tâ ànnù ma yû tâ wa'à lò bu nsɛɛnə ŋghɛɛ a tɨtɨ̀ɨ bə̀, a bɔŋ mə tâ bì'inə̀ ghaantə waa, ŋ̀wa'asə nswoŋ mə tâ bo tsuu ànnù bo ŋù tsù burə bǔ kɨ swoswoŋ nɨ ɨ̀kǔm Yesu.” 18Bo ghàànə̀ mə̂ laà, ǹtwoŋə waa, ǹghaa a mbo bo ŋwa'asə nswoŋ mə tâ bo tsuu annù yî tsu burə bǔ kɨ ghaghàà, kə̀ kɨ dɨdɨ̀'ɨ̀ nɨ ɨ̀kǔm Yesu. 19Lâ Peta nɨ Jɔn kwi'i a mbo bo mə, “A ka zi tsi'ì bù mə, a nsi mi'i Nwì, a ku'unə aa a nyu'unə bù kə̌ Nwî lɛ; 20Lâ a ŋghɛɛ nɨ ŋ̀gàâ yì'ì, bì'ì tswe nɨ̀ ŋ̀kà ǹswoŋ aa tsi'ì ànnù yìi mə bì'ì yə ŋkɨ yu'u aà.” 21Bo bù mə̂ ŋ̀ka'atə waa, m̀ma'atə waa mə tâ bo ghɛɛ waa; kaa ŋwa'à àjàŋ yìi mə mbə bo nɨ̂ŋ ɨ̀sa'a a nu bo aa zî, ǹloŋ mə bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m lɛ sɨ gha'asə nɨ̂ Nwî ǹloŋ annù ya yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aà. 22Ɨ̀lòò ŋû waa yìi mə bo lɛ ŋghùrə̀ nɨ ànnù yî àyɛyɛrə aa ɨ lɛ ntsyàtə mɨghum mi nɨkwà. 23Bɨ mà'àtə̀ mə̂ waa, bo lô ŋghɛɛ a mbɛ̀ɛ̀ bɨ̀lɨ̂m byaa nswoŋ annù yìi mə bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bo bɨ̀ bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ala'a bɨ lɛ nswoŋ a mbo bo aà. 24Bo yù'ù mə̂, ŋ̀ŋɛntə ɨjǐ jyaa a ndəŋ bo bɨ̂tsɨ̀m, ǹtsa'atə Nwî ǹswoŋ mə, “M̀mà'àmbi yìi mə à kɔ̀'ɔntsɨrə aa, ǹnàŋsə̂ àbùrə̀ bô ǹsyɛ nɨ̀ mɨ̀yàa nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə ɨ tswe ghu aa, 25Wò yìi mə ò lɛ ŋghɨ̀rə̀ taà yì'ì David, ŋ̀gàŋàfà'â ghò a ghaà ǹswoŋ ànnù yìi mə Àzwì Nwî a lɛ lɛnsə gho mbo aa mə, ‘Mɨ̀ntɔŋ muu mɨ lwì nɨ̀ kwɛɛ̀ nɨ̀ mɨ̀ntɨɨ̀ muu aa a ya bɨ̂tɨzinwî? Ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ bə̂, nɨ kwà'àtə̀ nɨ̂ ɨ̀nnǔ dàŋə̀dàŋə̀ a atu bù aa a ya? 26Bɨ̀fɔ̀ bɨ mbi bù bɨ taŋtə nû yàà bo bɨ̀ bɨ̀sa'a bɨ ɨla'a, ànnù yaa bo a bə yi mɔ'ɔ, ǹzi a nto M̀mà'àmbi bo bɨ̀ Àyɔ'ɔ̀nwì wâ. 27Tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ Herod nɨ Pilato a bɔ'ɔ nɨ bɨ̀tɨ̀zînwî bo bɨ̀ bàIsrael bɨ̀ lɛ ŋghotə faa a mûm àla'a, ǹtaŋ mɨnàŋ a atu Yesu ŋ̀gàŋàfà'â gho yìi mə à laa maŋsə̀ aa, m̀bə yu wa yìi mə ò lɛ nyɔ'ɔ aa, 28a ŋghɨ̀rə̂ ànnù yìi mə ò lɛ ŋkà'à nɨ̂ àdà'à yo, ǹlə̀ə̀ mə a ka yi fɛ̀'ɛ̀ aà. 29M̀mà'àmbî, yə la tsɨ̂tsɔ̀ŋ a ajàŋ yìi mə bɨ kà'àtə̀ nɨ̂ yi'i aà, fa atàŋəntɨɨ a mbo bì'ì, ŋ̀ghɨrə tâ ŋ̀gǎŋfà'â jo ɨ̀ ghaa nɨ̂ mɨ̀dà'à, 30tâ ò ghɛnsə abo yo ŋghɨ̀rə̀ tâ àdà'à yo tâ ghurə bə̂, ŋ̀ghɨrə ɨlensə ɨnnù a bɔ'ɔ nɨ ɨ̀nnǔ tsyâmbô nɨ̂ ɨ̀kǔm Mu gho Yesu yìi mə à laa màŋsə̀ aà. 31Bo màŋsə̀ mə a ntsà'àtə Nwì laà, àdɨgə̀ ya yìi mə bo lɛ ŋghotə ghu aa a tsɨ̂gɨ̀nə̀, Àzwì Nwî a kuu nluu a ntɨɨ bo, bo ghaà ǹswoŋə ànnù Nwî tsi'ì nɨ̂ àtàŋəntɨɨ̀. 32Ànnù bə̀ bya bìi mə bɨ lɛ nnɨŋ ntɨɨ waa a nu Yɛɛsò Kristo aa, a lɛ mbə tsi'ì yi mɔ'ɔ, ǹtɨɨ̀ wa ɨ bə yi mɔ'ɔ, kaa ŋù nɨ̀ bò yî tsù kaa a wa'à lò nswoŋ mə àyoo yi à nɨ tsi'ì yi bə̂. Bo lɛ mbòònsə njoò jyaa, ayoo yaa a tɨgə̀ m̀bə tsi'ì ayoo mɔ'ɔ̀. 33Ŋ̀gǎŋtoo Yesu jya ɨ lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì a ghàa tsi'ì nɨ̂ àdà'à yî wè ǹswoŋ nɨ̂ àjàŋ yìi mə bo zi tsi'ì ànnù nɨ̂ŋgoŋ mə M̀mà'àmbi Yesu à ywèènə nɨ nɨ̀wo aà. Ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî ɨ lɛ tswe a mbo bo bɨ̂tsɨ̀m, m̀fa nɨ̂ àdà'à a mbo bo. 34Kaa ŋù tsù kaa à lɛ ŋwa'à a tɨtɨ̀ɨ bo tswe mə à lɛ sɨ boŋ ayoò, ǹloŋ mə bo bɨ̂tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ ntswe nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə nsyɛ kɨ̀ nɨ̂ mɨ̀la'a aa, bo lɛ mfèèŋkə̀, ǹlɔgə ŋkabə yìi mə bɨ fee ghu aa, 35nzì nnɔŋsə a mɨkòrə ŋgǎŋtoo Kristo jya, bo tɨgə̀ ǹlɔgə nyàtə̀ a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ lɛ sɨ bɔŋə ayoo aà. 36Ma mùu noò, Joseph, mə bɨ lə njwe yi a Cyprus, a bə ŋù ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ Levi, ŋ̀gǎŋntoo Kristo jya ɨ tswê ɨ̀kǔm yi nɨ Barnabas aa (nji'ì ɨ̀kùm ma ghû ɨ bə mə, Mu yìi mə a lə'ətə ntɨɨ bə̂ aà) 37a kɨ̂ m̀fee adɨgə nsoo yi, ǹlɔgə ŋkabə ya yìi mə à lɛ mfee ghu aa, nzì nnɔŋsə a mɨkòrə ŋgaŋntoo Kristo jyâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\