Ɨ̀fà'à 5

1Lâ ŋù yî mɔ̀'ɔ, ɨ̀kùm yi ɨ bə Anania, bô ŋ̀gwɛ̂ yì, Safira lɛ mfèè adɨgə nsyɛ̂ yaa. 2Bo fèè mə̂, Anania a fi'itə̀ ŋ̀kabə̀ àdɨ̀gə̀ ya ǹlə̀ə̀, ŋ̀gwɛ̂ yì wa a kɨ̂ nzi, à fì'ìtə̀ mə̂ ǹləə aa, ǹtɨgə nlɔgə àbugə̀ ŋkabə ya ŋghɛ̀ɛ̀ ǹnɔŋsə a mɨkòrə ŋgǎŋntoo Kristo jyâ. 3Lâ Peta a betə̀ yi mə, “Ànania, a ghɨ̀rə̂ àkə̀ ò ma'àtə̀ Satan a kuu a ntɨɨ wò ŋ̀ghɨrə ò swoŋ àbaŋnənnù a mbo Àzwì Nwî, a ajàŋ yìi mə ò fì'ìtə abùgə ŋkabə adɨgə ya nlə̀ə̀ aa ɛ? 4M̀bɔŋ tâ ò fee adɨgə ya, tɨgə a lɛ mbə aa àyô aa ɛ? Nòò wa mə ò fèè mə̂ aa, ŋ̀kabə ya mə ò fèe ghuu aa, ɨ wa'à kɨ̂ m̀bə aa tsi'ì yò aa ɛ? A tɨgə̀ ǹlo ŋghɨ̀rə akə mə tâ ò wa'atə ma yû àjàŋ annù a ntɨɨ wò aa ɛ? Kaa ò sɨ̌ abǎŋnənnù aa a mbo bə̀ swoŋə̀, ò tswɛɛ ɨ̀bǎŋnənnù aa a mbo Nwì.” 5Anania à yù'ù mə annù ma yû, ŋ̀wo a nsyɛ ŋkwo. Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ nyu'u aa, nû jyaa ɨ swerə̀ si'i si'i. 6Bɔɔjɔ̀ŋ bɨ zî ǹlɨm akû yi ya ǹtɨgə nlɔgə mfɛ̀'ɛ̀ ŋghɛɛ ntwiŋə. 7Bɨ̀nòò ghəə kɨ tsyà bi tarə, ŋ̀gwɛ̂ yì a zî, kaa wa'à annù yìi mə a fɛ'ɛ aa zî. 8Peta a swoŋ ghu mbo mə, “Mə̂mbà, naŋsə swoŋə ghâ, nɨ̀ kɨ̀ fèê àdɨ̀gə nsyɛ̂ yùu ya aa nɨ̂ ǹdùû ŋ̀kabə̀ kɨ̀kyɛ̀ aa ɛ?” A swoŋ mə, “Ɨ̀ɨ̀ŋə, àa tsi'ì ǹdùù yìi mə bì'ì kɨ̀ fèe ghu aà.” 9Peta a tɨgə̀ ǹswoŋ ghu mbo mə, “A ghɨ̀rə̂ àkə̀ mə tâ bû ǹdoò ghò taŋtə a kwà'ànə Azwǐ Mmà'àmbi aa ɛ? Yə̂ mɨkòrə̀ mɨ bə̂ bìi bɨ twìŋ mə̂ ǹdoo ghò aà, bo biì a ntsǔndâ, bo ka kɨɨ bè'è gho fɛ̀'ɛ̀ nɨ wò.” 10À kɨ̂ m̀burə wo tsi'ì maa noò a nsi mɨkorə Peta ŋ̀kwo. Bɔɔjɔ̀ŋ bya bɨ̂ kùù mə̂, ǹyə mə à kwò mə̂ aa, ǹtɨgə ŋkɨ mbe'e yi mfɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtwiŋ a mbɛ̀ɛ ndoò yì. 11Nɨ̀bɔ'ɔ ni wè nɨ lɛ mburə tswa ŋghotə bɔɔ bɨ Kristo bɨ tsɨ̀m bo bɨ̀ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ nyu'u annù ma yû aà. 12Ŋ̀gǎŋntoo Kristo jya ɨ lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jî yɛ̌yɛrə bo bɨ̀ ɨ̀nnǔtsyǎmbo a tɨtɨ̀ɨ bə̀. Ŋ̀gǎŋmbii Kristo jyâ ɨ̀ tsɨ̀m ɨ lɛ sɨ bòòntə̀ wa a ntsǔmbù'ù yìi mə bɨ lɛ nsɨ twoŋ nɨ Ǹtsǔbù'ù Solomon aà. 13Kaa tsi'ì mə tâ ŋù tsù yìi mə à lɛ wa'à ŋû nɨ̀bò wàà bə aa tâ à tswe nɨ̂ àtàŋə ntɨɨ a nzi ŋkuu wa mûm ŋ̀ghotə̂ yàà, ka mə bo lɛ sɨ swoŋ nɨ̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ ǹloŋ ŋghotə̂ bɔɔ bɨ Kristo ma yû aa. 14Lâ ǹdùù bə̂ bìi mə bɨ lɛ sɨ nɨ̂ŋ nɨ̂ ntɨɨ̀ waa a nu M̀ma'ambî Yesu aa ɨ lɛ sɨ kù'ùsə̀ gha'atə nɨ̂ ghà'àtə̀ ŋ̀ghɛɛ nɨ mbìì; ǹnɔ̀ɔ bâŋnə̀ bo bɨ̀ yì bâŋgyɛ̀ ɨ zî ǹkuu ɨ̀ku'usə nɨ̂ ǹdùù waa. 15Ɨ̀nnù jya jìi mə ŋgǎŋntoo Kristo jya ɨ lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ aa, ɨ ghɨrə̂ bə̀ tɨgə̀ be'e nɨ̂ ŋ̀gàŋmɨghɔ̀ɔ̀ m̀fɛ'ɛ nnɔ̀ŋsə̀ nɨ a bɨ̂ndômânjì a nɨ mɨkuu bo bɨ a nɨ bɨ̀matà, ta bɛɛ mə Peta a tɛ'ɛ tɨ tsyǎ tsyǎ, àlɨləŋə̂ yi a wô a nu bi mɔ'ɔ. 16Bə̀ lɛ sɨ kɨɨ nlo nɨ mum ɨla'a jìi mə ɨ lɛ ntswe a mbɛ̀ɛ̀ Yerusalem aa mfɛ̀'ɛ̀ ǹzi nɨ̂ ŋ̀gàŋmɨghɔ̀ɔ̀ bo bɨ̀ bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntswe nɨ̂ ɨ̀zwì jî bɨ̂ aa, ǹzì bɨ ghurə̀ nɨ̂ waa bɨ tsɨ̀mə̀. 17Ǹgàŋmà'anwì yî ŋwe bo bɨ̀ ŋ̀gàŋakòrə̂ ji, jìi mə ɨ lɛ ŋkɨ bə ŋgǎŋ ghotə baSadukai bìi mə bɨ lɛ tswe maa nɨkurə aa, lɛ nluu nɨ̂ àghə̀'ə̀nə̀ ǹloŋ ŋgǎŋntoo jyâ; ǹtɨgə nlɔɔ ŋghɨ̀rə̂ ànnù a nu bo. 18Bo lɛ ntɨgə ntswa ŋgǎŋntoo jya ŋghɛ̀ɛ̀ ǹnɨŋə waa a ndâtsaŋə̀. 19Lâ a ghɨrə̀ m̀bə nɨ̂tugə angel M̀mà'àmbi a zî ŋ̀ŋa'a ɨbà'a ndâtsaŋ ya m̀fi'isə waa, nswoŋ mə, 20“Là'a mə tâ nɨ̀ ghɛɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtəə a mûm ǹdâmà'anwì ŋkɛ'ɛnə annù tsɨ̀m nloŋ ntswêntɨ̀ɨ̀ yî mfii yuà mə. 21Bo yù'ù mə̂ laà, àbɛ̀ɛ̀ a fu'u, bo tɨgə̀ ŋghɛɛ wa a ndâmà'anwì tsi'ì a tɨ̀tugə tɨ̀tugə, ŋ̀ka ndɨ'ɨ nɨ̂ ànnù Nwî a mbo bə̀ ghu. Ŋ̀gàŋma'anwì yî wè a zî bo bɨ̀ ŋ̀gàŋakorə̂ jɨ tsɨ̀m twoŋə̀ ǹghòtə bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ àla'a baYuda bɨ tsɨ̀m, ta tâ ŋ̀gǎŋSenendrio tsɨ̀m tâ à boontə. Bɨ bòòntə̀ mə̂, ntoo bə̂ mə tâ bo ghɛɛ mfi'i baapostel bya wa ndâtsaŋ zi nɨ bu. 22Ŋ̀gǎŋfà'à jya mə bɨ lɛ ntoo aa ɨ ghɛ̀ɛ̀ mə̂, ɨ ghɛɛ kaa wa'a baapostle bya wa a ndâtsaŋ yə̂, ǹtɨgə mbu mbɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ mə: 23“Bì'ì ghɛɛ nyə bɨ naŋsə̀ m̀fɨɨŋkə ɨ̀bà'a ndâtsaŋ jyâ tsɨ̀m, ŋ̀gǎŋmbɛ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ ɨ kɨ̂ ǹtəəntə ghu mbɛ nɨ mɨ̀ntsù mɨ ɨ̀bù'ù myâ. Bì'ì ghɛɛ̀ ŋ̀ŋa'a ndâtsaŋ ya kaa wa'à ŋû ghu bâŋnə̀ yə̂. 24tamândoò ŋ̀gǎŋmbɛ̂ ǹdâmà'anwì bo bɨ̀ bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bo yù'ù mə̂ làà, ànnù a tsyâ waa, bo tɨgə̀ ŋ̀wa'a mə kə̀ ma yu ànnù ka yǐ bə aa ma kə lɛ. 25Ŋù yî mɔ'ɔ a zî ǹswoŋ a mbo mə, “Bə̀ bya mə nɨ̀ kɨ̀ nɨ̌ŋ a tsaŋ aa bo təə a mûm ǹdâmà'anwì ǹdɨ'ɨ nɨ̂ ànnù a mbo bə̀.” 26Tamândoo wa bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋbɛ̂ ǹdâmà'anwì jya bo ghɛ̀ɛ̀ ǹlɔgə waa tsi'ì à bɔɔ̀ bɔɔ, kaa wa'à bə nɨ̂ mɨ̀dà'à lɔgə̀ bə̂, ǹloŋ mə bo lɛ sɨ bɔ'ɔ nɨ mə mbə bə̀ bɨ tumtə̀ waa nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀. 27Bo tswà mə̂ waa nzi nɨ bu, ǹtɛ'ɛ wa a nsi Senendrio. Ŋ̀gàŋmà'anwì yî wè a betə̀ waa mə 28“Tɨgə bì'ì kɨ̀ baa nswoŋ a mbo bù, ŋ̀kwaantə mə tâ nɨ̀ tsuu annù nɨ̂ ɨ̀kùm ŋù ghû kɨ dɨ̀'ɨ̀ ɛ? Yə nə̌ ajàŋ yìi mə ànnù ya mə nɨ dɨ̀'ɨ̀ aa, a bàŋnə̀ mə nsɛɛnə a Yeresalem tsɨ̀m! Tɨgə nɨ lɔ̀ɔ̀ aà ǹnɨŋə̀ àləə ŋû ghû a atu bì'ì?” 29Lâ Peta bo baapostel bi mɔ'ɔ bya bo kwi'i mə, “A bɔŋ a yu'unə Nwì ǹtsyatə bə̂.” 30Nwìŋgɔ̀ŋ Ta bɨ̀ bɨ̀taà bi'i à lɛ nyweensə Yesu wa yìi mə nɨ̀ lɛ ŋkwèèntə̀ yi a atibàŋnə̀bàŋnə̀ ǹzwitə yi aà. 31Nwì a lɛ ŋŋɛntə yi a ndəŋ ntswesə yi a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ yu nî mà'à, a tɨgə̀ bə̂ Ŋ̀gàŋntsyàsə bə̀ ŋ̀kɨ mbə ŋgàŋnyweensə bə̀, ɨ ghɨrə mə tâ bàIsrael tâ bo bəŋkə mîntɨɨ̀ myaa tâ Nwì à li'inə ɨfansənnù jyaa. 32Bì'ì nɨ bàyəfə nɨ̂ ɨ̀nnù ma ju, Àzwì yî Làà maŋsə yìi mə Nwì à fa a mbo bə̀ bìi mə bɨ yu'unə nii aa a kɨ̂ m̀bə ayəfə. 33Bo yù'ù mə laà mɨ̀ntɔ̂ŋ myaa mɨ lwî, bɨ lɔɔ̀ mə bɨ zwitə baapostel byâ. 34Lâ ŋù baPharisai yî mɔ'ɔ a tɨ̂tɨɨ bo ŋ̀gàŋSenendrio, ɨ̀kǔm yi ɨ bə Gamaliel, ǹdɨ̀'ɨ ndɨ'ɨ Moses yìi mə bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bɨ lɛ sɨ yu'unə aa, a təə̀ a ndəŋ ǹswoŋ bɨ ghɨrə baapostel bya bɨ fɛ'ɛ̀ a abɛɛ a nɨ mû àtɨɨ noò. 35Bo fɛ̀'ɛ̀ mə̂, a swoŋ a mbo ŋgǎŋSenendrio bya mə, “BaIsrael, nɨ̀ tsyɛsə ghuu nɨ̂ ànnù yìi mə nɨ lɔ̀ɔ a ŋghɨ̀rə̀ a nu bə̀ buà aà. 36À kɨ̀ lɛ mbə a noò mɔ'ɔ Tadeous a bɨɨ̀nə̀ ǹswoŋ mə yu nɨ ŋù yì ŋwè yî tsù, m̀bâŋnə̀ jî mɔ'ɔ tsǒ ŋkhɨ̀ ji nɨ kwà, ɨ ghɛɛ̀ ǹtsitə yi. Lâ bɨ yǐ nzwitə̀ yi, bə̀ bya mə bɨ lɛ sɨ yòŋə̀ ghu njɨ̀m aa bɨ sɛ̀ɛ̀nə̀ waa, kaa ŋ̀ghòtə̂ yì ya kaa ɨ wa'à nɨ̂ ànnù yî tsu fɛ'ɛ̀. 37À ghə̀ mə tɨ bə a noò ǹjɨ̀m, Judas, mu baGalilea, a kɨ̂ mfɛ'ɛ yìi ŋgaa, wa noò ǹsəŋ bə̂, ŋ̀ghɨrə ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ ɨ kɨɨ̀ ǹyoŋə ghu njɨ̀m. Judas ma ghû à lɛ ŋkwo, ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ bya mə ɨ lɛ sɨ yòŋə̀ nii laa ɨ lɛ ŋkɨ nsɛɛnə waa. 38A ŋghɛ̀ɛ a nɨ yuà ànnù, mə̀ swoŋ a mbo bù mə tâ nɨ̀ tsuu ànnu yî tsu a nu bə̀ bû lǒ ghɨ̀rə̀ bə̂, là'a mə tâ nɨ̀ fi'isə abô yuu a nu bo. M̀bə annù yìi mə bo lɔ̀ɔ ŋghɨ̀rə aa, a bə aa ànnù yìi mə a kà'a ŋù mɨ̀sɔ̀ŋ boŋ a ka wò. 39lâ bɛɛ a bə yìi mə ànnù yìi mə bo lɔ̀ɔ ŋghɨrə aa, a lo aa a mbo Nwì boŋ kaa mbə nɨ̀ wa'à mânjì a mbo bo kɨɨ bə̂. M̀bə nɨ̀ gha'a ghuu a nu bo boŋ mbə a tɨgə̀ m̀baŋnə mfɛ̀'ɛ̀ mə nɨ mə nɨ̀ to aa bù bɨ̀ Nwì. 40Gamaliel à ghàà mə̂ laa, ŋ̀gǎŋSenendrio bya bɨ yu'ù àdɨ'ɨtə̀ yi yâ, ǹtwoŋə baapostel bya bɨ kuu nzi, bo ghɔɔ̀ waa, ǹswoŋ a mbo bo ŋkwaantə mə tâ bo tsuu ànnù nɨ̂ ɨ̀kùm Yesu bu kɨ dɨ̀'ɨ̀ bə̂; ǹtɨgə mma'atə waa mə tâ bo ghɛɛ waa. 41Baapostel bya bo fɛ'ɛ̀ wa a tɨtɨ̀ɨ ŋ̀gǎŋ Senendrio jya, ǹtɨgə ndorə ŋghɛɛ nloŋ mə Nwì à lɛ nlèntə̀ waa nyə mə bo ku'unə a ŋkwɛrə ǹdɨ̀rə̀tu ǹloŋ ɨ̀kùm Yesu aà. 42Bo fɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ǹtɨgə ndɨ'ɨ nɨ̂ bə̂, ǹsɛɛnsə nɨ̂ ǹtɔɔ yì nsɨgɨ̀nə̀ ǹswoŋə nɨ a mbo bə̂ Yesu Ŋù wa yìi mə Nwì à yɔ̀'ɔ̀ aà, tsi'ì ǹjwî tsɨ̀m, a mûm ǹdâmà'anwì bo bɨ̀ a mɨla'a bə̂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\