Ɨ̀fà'à 6

1Ma mùu noò, ǹdùu ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu ɨ lɛ sɨ gha'atə ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì. Àyɔ̀ŋə̀ a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ a tɨtɨ̀ɨ bo, baYuda bìi mə bɨ lɛ sɨ ghàà nɨghàà nɨ Grikia aa bo lɛ sɨ ghààntə̀ nɨ̂ baYuda bìi mə bɨ lɛ ntswe a ndùgə̀ ǹloŋ mə kaa bɨ lɛ sɨ wa'à nɨ̂ bɨ̀kwì'ì bɨ bâŋgyɛ̀ byaa lêntə̀ a mfa myaa mɨjɨ̂ bo bɨ̀ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə bɨ lɛ sɨ yàtə̀ a njwî tsɨ̀m aà. 2Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa ɨ lɛ ŋghotə ŋgǎŋyəgə̂nnù jya ji mɔ'ɔ ɨ̀ tsɨ̀m, ǹswoŋə a mbo bo mə, “Kaa a sɨ̀ bɔ̂ŋ mə tâ bì'inə̀ ma'atə a nswoŋə ànnù Nwî baŋnə ŋghɛ̀ɛ̀ ŋka nyatə mɨjɨ̂. 3Bɔɔ bɨ maà, a ku'unə mə tâ nɨ̀ lentə a tɨtɨ̀ɨ bù, ǹtsɔ'ɔtə mbâŋnə̀ ji sàmbaa jìi mə bɨ beentə nɨ̂ waa, tâ à bə bə̂ bìi mə bɨ luu nɨ̂ Àzwì bo bɨ̀ nɨ̀ mɨ̀tsyɛ̀, tâ bì'inə̀ fa ɨfà'à ma ghû a mbo bo. 4Bì'inə̀ ka bàŋnə fa ɨbɨ̀ɨnû yì'inə̀ tsɨ̀m a ntsà'àtə Nwì bo bɨ̀ a nswoŋə ànnù Nwî. 5Ànnù ma yû a lɛ mbɔŋ a nu bə̀ bya bɨ̀ tsɨ̀m, bo tɨgə̀ tsɔ'ɔ Stephen, ŋù yìi mə à lɛ nluu nɨ̂ àbìintɨɨ bo bɨ̂ Àzwì Nwî, nɨ Philip, nɨ Prochorus, nɨ Nicanor, nɨ Timon, nɨ Parmenas, nɨ Nicolaus, mu baAntiokia yìi mə a lɛ ntɨgə bəŋ mbə ŋû baYuda aà. 6Bɨ lɛ twoŋ bə̂ ma bû, ǹtɛ'ɛ waa a nsi ŋgǎŋtoo Kristo jya, ǹnɔ̀ŋsə̀ mbo a atu bo, ntsa'atə Nwî a atu bo. 7Ànnù Nwî a lɛ ntɨgə nsɛɛnə ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì, ǹdùu ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu a Yerusalem ɨ ku'usə̀ ŋ̀gha'atə tsi'ì ànnù, ǹgǎŋmà'anwì jî ghà'àtə̀ ɨ nnɨ̂ŋ mɨ̀ntɨɨ̀ myaa a annù Kristo ntɨgə yu'u nɨ̂ ànnù yi. 8Stephen yìi mə à lɛ nluu nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ bo bɨ̂ mɨ̀dà'à mɨ Nwî aa, à lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ nɨ̂ ɨ̀nnǔtsyâbo bo bɨ̂ ɨ̀lènsənnù jî wè a tɨtɨ̀ɨ bə̀. 9Lâ bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka nlɨgɨtə nɨ̂ ànnù yìi mə Stephen à lɛ sɨ swoŋə ŋkɨɨ ŋghɨ̀rə̀ aà; bɨ lɛ mbə bǎndâŋghòtə baYuda (yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ yì bə̀ bìi mə bɨ fɛ'ɛ a ndâbù'ù aa), ǹlo a Cyrenia bo bɨ Alexandria. Ma buù bə̀ nɨ bî mɔ'ɔ bìi mə bɨ lɛ nlò a Cilicia bo bɨ̀ a Asia aa, bɨ lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ntɨgə nyɔŋə bo bɨ̀ Stephen. 10Lâ Azwì Nwì a lɛ mfa mɨ̀tsyɛ̀ a mbo Stephen nɨ mânjì yìi mə à lɛ ghàà m̀burə ŋkutə mɨ̂ntsǔ myaa. 11Bo tɨgə̀ ŋ̀ŋe'esə ŋghɛɛ ntotə bə̂ mə tâ bɨ̀ swoŋ mə, “Bì'ì lɛ nyu'u a ghàà nɨ nɨ̀ghàà nɨ atsa'a mbə̀gɨ̀tə̀ nɨ̂ Moses bo Nwì ghu.” 12Bo ghɨrə̀ bə̀ bo bɨ̀ bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ala'a, nɨ Ŋ̀gǎŋdɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ lwîsə̀ ntɔ̀ŋ ŋ̀ghɛɛ tswa Stephen ǹlɔgə ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ ghu a nsi baSenendrio 13ǹlɔɔ bə̂ mə tâ bo zi mbə bâyəfə, ŋ̀ghɨrə bo fɛ'ɛ̀ ǹtəə ǹtswɛɛ ɨbaŋnənnù ǹswoŋ mə, “Ŋù ghuà a ghàà mɨghàà mî bɨ, m̀bəgɨtə nɨ̂ àdɨ̀gə̀ Nwî yû bo bɨ nɔ̀ŋsə̀ ghu. 14Ǹloŋ mə bì'ì lɛ nyu'u a swoŋə̀ nɨ mə Yesu mu baNasarə wa a ka yi sà'a adɨgə yû, ɨ kɨɨ kwensə bɨ̂nɔ̀ŋsə̀ bya mə Moses à lɛ mfa a mbo bì'inə̀ aà.” 15Bə̀ bya bɨ̀tsɨ̀m mə bɨ lɛ ntswe wa ndâ Senendrio aà, bɨ lɛ ŋghəə kɨ lə̀ntə̀, ǹyə ǹsi Stephen ɨ bəŋ ntɨgə mbə tsǒ nsi angel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\