Ɨ̀fà'à 7

1Ŋ̀gàŋmà'anwì yî ŋwè a betə̀ Stephen mə, “Àa tsi'ì ànnùnɨ̂ŋkoŋ mə bɨ swoŋ laà lɛ?” 2Stephen a swoŋ mə, “Yu'utə̂ nɨ̀ bɨ̂taà nɨ bɔɔ bɨ maà, Nwì yìi mə a ŋwèènə̀ aà, à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ǹtsi'i taà yi'inə̀ Abraham, wa a noò wa mə à lɛ ntswe a Mesopotamia aa, maà noò kaa a burə tɨ̀ a Haran ka ǹtswe, 3ǹswoŋ ghu mbo mə, ‘Mà'àtə ala'à yuu bo bɨ̀ ŋ̀gwɛ̀'ɛndâ ghô, m̀fɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ a adɨgə yìi mə mə̀ ka fɨ̀gɨ̀tə̀ a mbo wò aà.’ 4A tɨgə̀ ma'atə ala'a baKaldea, ŋ̀ghɛɛ ntɨgə ntswe a Haran. Taà yì à lɛɛ̀ ŋ̀kwo, Nwì a ghɨrə̀ yi a fɛ'ɛ̀ nzi fàa ala'a yuà mə nɨ̀ tswe ghu tsɨ̂tsɔ̀ŋ aà. 5Kaa Nwì kaa à lɛ ŋwa'a adɨgə nsyɛ ghu mbo fa mə tâ à bə̂ yi bə̂; kàa tsi'ì mû àdɨ̀gə̀ yìi mə à ghà'àtə mbə ntɛ'ɛ̀ àkòrə̀ yi ghu aa bə̂. Lâ Nwì à lɛ ŋkà'à mə yu ka yǐ fa ala'a mà yû ghu mbo tâ tɨgə nbə̂ à yi bo bɨ̀ à yi bɔɔ̀ bi bìi bɨ ka yǐ yòŋ ghu njɨ̀m aà, ka mə a lɛ sɨ bə maà noò kaa a wa'à nɨ mu tswe aà. 6Nwì à lɛ nswoŋ ghu mbo aa mə, ‘m̀fòrə̀ yì ɨ̀ ka yǐ ghɛɛ bə bɨ̂gɨ̀ɨ̀ a ala'a badàŋ tâ bɨ̀ ghɨrə waa nɨ̂ ɨ̀bù'û jyaa, ɨ dɨ ŋgɨ'ɨ a mbo bo ɨlòò ŋkhɨ̀ ji nɨ kwà. 7Nwì a swoŋ mə, ‘Lâ mə̀ ka yǐ nɨŋ ɨsa'a a nu bə̀ bìi mə bo ka yǐ ghɨ̀rə̀ waa nɨ̂ ɨ̀bù'ù aà, a yi tɨ bə a njɨ̀m boŋ bo ka yi fɛ̀'ɛ zǐ mmii gha fàa adɨgə laà.’ 8Nwì a lɛ ŋwarə̀ àkàa bo Abraham ǹləə annǔ ŋŋètə bɔɔ mbâŋnə̀ tso alènsə̀. Abraham a jwe Isaac ǹtɨgə ŋŋetə yi a nɨ̂ ǹjwi ji nɨfwaà. Isaac a jwî Yakob, Yakob yìi ŋgaa a tɨgə̀ ǹjwe bɨ̂tà bɨ ŋgwɛ̀'ɛ̀ bi'inə̀ bya nɨ̀ghûm ǹtsò baà. 9Bɨ̀tabê bi'inə̀ bɨ lɛ ntswe nɨ̂ àghə̀'ə̀nə̀ a nu Yoseph, m̀fee yi a ala'a Egipto, lâ Nwì a tswə̂ bo yu, 10m̀fi'i yi a mûm ŋ̀gɨ'ɨ, m̀fa mɨtsyɛ ghu mbo ŋghɨrə Pharoah M̀fɔ̀ baEgipto a kɔŋə̀ yi ǹtɨgə ghɨrə a bə Gumnaa, ǹtɨgə nsa'a nɨ̂ àla'a baEgipto bo bɨ̀ ndâ Pharoah ntsɨ̀m. 11Ǹjì ɨ̀ lɛ ŋkuu a ala'a baEgipto tsɨ̀m bo bɨ̀ a ala'a Canahan, ǹnɨŋ ŋgɨ'ɨ yì ŋ̀wè a nu bə̀, ŋ̀ghɨrə bɨ̀taà bi'inə̀ bɨ tɨgə̀ ǹlɔɔ nɨ̂ mɨ̀jɨ kɨkaŋ. 12Yakob a yu'u mə mɨjɨ mɨ lɛ tswe a ala'a baEgipto, ǹtoo bɨ̂taà bi'inə̀ ghu a ŋgaa yî ǹtsyàmbìì. 13Bo bù mə̂ ŋ̀ghɛɛ ghu a ŋgaa yìi ɨ̀ yòŋtə aa, Yoseph a ghɨrə̀ bɔɔ bɨ maà bi bɨ zî yi, ŋ̀kɨ ŋghɨrə Pharoah a zî ŋgwɛ̀'ɛ̀ yì. 14Yoseph a swoŋ mə tâ bɨ̀ ghɛɛ ntwoŋ taà yì Yakob bo bɨ̀ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yǐ ntsɨ̀m, ɨ̀tu bə̂ mɨghum mi sàmbaa ntsò ntaà. 15Yakob a sɨgə ŋghɛ̀ɛ̀ a ala'a baEgipto, yǐ ŋkwo ghu, yubɔŋ bo bɨ̀ bɨ̀taà bi'inə̀, 16bo kwò mə̂ ghu, bɨ bè'è ɨ̀kû jyaa ŋkɔ'ɔ nɨ ju a Shechem, ǹtwiŋə waa wa nɨsyɛ̀ nya mə Abraham a lɛ nyuu nɨ ŋkabə a mbo bɔɔ bɨ Hamor a Shechem aà. 17“Lâ nòò à kà mə̂ ŋ̀ku'u mə tâ Nwì tâ ghɨrə ànnù yìi mə à lɛ ŋkà'à a mbo Abraham aa, ǹdùù bə̂ bi'inə̀ a ala'a Egipto ɨ burə̀ ŋ̀gha'atə tsi'ì ghà'atə̀ ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì 18ǹywe'e a noò yìi mə mfɔ̀ yî mɔ'ɔ yìi mə kaa à lɛ ŋwa'à Yoseph zi aa, à lɛ ŋkɔ'ɔ ntɨgə nsa'a nɨ̂ àla'a baEgipto. 19A lɛ ntaŋə mɨ̂nàŋ a atu bə̂ bi'inə̀, ǹdɨ ŋgɨ'ɨ a nu bɨ̀taà bi'inə̀ tswa nɨ̂ waa nɨ̂ àdà'à mə tâ bo me'e bɔɔ̀ byaa a abɛɛ mə tâ bɨ̀ kwokə. 20À lɛ mbə aa ma mùu noò mə bɨ lɛ njwe Moses, a burə̀ m̀bə tsi'ì mu yìi mə à lɛ mbɔŋ a yə ŋkɨ bɔŋ a nsi mi'i Nwì aà. Bɨ lɛ ŋko'o yì a ndùgə bo a nɨ bɨ̀sàŋ bi tarə̀. 21Nòò wa yìi mə bɨ lɛ nlɔ̀gə̀ yì a ndùgə bo mfɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹləə abɛɛ a adɨgə dàŋ aa, mu Pharoah yî màŋgyɛ̀ a lɔgə̀ yi nɨ mû yì ntɨgə ŋko'o yi. 22Bɨ lɛ ndɨ̀'ɨ̀ yi nɨ mɨ̀tsyɛ̀ mɨ baEgipto mɨ tsɨ̀m, a naŋsə̀ nzi nɨghàà tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ ŋ̀kɨɨ ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jî wè jî wè. 23Nòò yìi mə Moses à yì mə mbə ɨlòò mɨghum mi nɨkwà aa, ŋ̀wa'atə mə yu ghɛɛ ghantə bɔɔ bɨ maà bi, bɔɔ bɨ baIsrael. 24À ghɛ̀ɛ̀ mə̂, ǹyə ŋû baEgipto a kâ ŋ̀ku nɨ mu maà yì yî mɔ'ɔ. À yə̀ mə̂ laa, ŋ̀ghɛɛ a ŋkwi'inə̂, ǹtswa ŋû baEgipto wa ŋ̀ku nzwitə nloŋ ŋgɨ'ɨ ya yìi mə à lɛ sɨ nnɨŋ a nu mu maà yì ŋù baIsrael waa. 25À lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ laa ŋwa'atə nɨ mə bɔɔ bɨ maà bi bɨ ka zi mə Nwì ka kwɛtə tâ yù fi'i waa wa a mûm ŋ̀gɨ'ɨ̀, lâ kaa bo wa'à zî. 26Àbɛ̀ɛ̀ fù'ù mə a zî ǹyə bɔɔ baIsrael bî mɔ'ɔ bɨ kâ nyɔŋə, a lɔɔ a mə yu fààtə̀ waa tà tâ bo tsuu kɨ yɔ̀ŋə̀ ǹswoŋ mə, “Bɨ̀sû bâ, nɨ̀ tsuu kɨ to, tɨgə nɨ̀ laa mbə bɔɔ bɨ ma aa ɛ?” 27Lâ ŋù wa yìi mə à lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ fɨkɔ̀rə̀ fya, a tiì Moses lɔ̀'ɔ̀sə̀ m̀betə ghu mbo mə, “A gho aà a lə̀ə wò mə ta ò tɨgə mbu'utə yi'i ŋkɨɨ ntsɔ'ɔtə nɨ̂ mɨ̀sa'à mi'i aa ɛ? 28O bù ǹlɔɔ aa nzwìtə mə̀ tsǒ mə ò kɨ̀ zwìtə ŋû baEgipto wa a yɔɔ aa ɛ?” 29À kwì'ì mə̂ laà, Moses a fɛ̀'ɛ wa ala'a baEgipto ŋ̀khə ŋghɛ̀ɛ̀ a ala'a Midia ǹtɨgə ntswe ghu nɨ̂ ŋ̀gɨ̀ɨ̀, ǹjwe bɔɔ mbâŋnə̀ ghu bi baà. 30“Ɨ̀lòò mɨghum mi nɨkwà ɨ̂ tsyà mə̂, angel Nwìŋgɔ̀ŋ a zî ǹtsi'i Moses, ǹtswe a mum àtsùgə ɨti yìi mə mɔ'ɔ ɨ lɛ sɨ bərə ghu aa, a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ wa a mbɛ̀ɛ̀ ǹta'a Sinai. 31Moses à yə̀ mə̂, ànnù a burə̀ ǹtsya yi, a ghɛ̂ntə a ntəə ghu mbɛ̀ɛ̀ ta naŋsə lèntə̌ yə. À kà mə̂ aa ŋghɛɛ ghu nyu'u njì M̀mà'àmbi a swoŋ mə, 32‘Mə̀ nɨ Nwìŋgɔ̀ŋ bɨ̀ taà buu, Nwɨ̀ŋgɔ̀ŋ Abraham, yì Isaac, nɨ yì Yakob.’ Moses yù'ù mə̂, nû yì ɨ swerə̀, a tɨgə̀ m̀benə ba'à bà'à; kaa a wa'à nɨ̂ ǹtɨɨ bu ntswe a lèntə̂ àdɨ̀gə̀ yâ. 33M̀mà'àmbi a swoŋ ghu mbo mə, ‘Tsɔ'ɔtə ntam jo jyâ, ǹloŋ mə àdɨ̀gə̀ yuà mə ò təə ghu aa, à nɨ̂ àdɨgə nsyɛ yî làà maŋsə. 34Wa mə̀ lìì mə̂ ǹyə mbuu ŋgɨ'ɨ yìi mə bə̂ ba a ala'a baEgito bɨ yə aà. Mə̀ yù'û àjàŋ yìi mə bo yə̀'ə ŋgɨ'ɨ yàà aa, ǹsɨgə nzi a fi'i bo wa mûm ŋ̀gɨ'ɨ̀. Zì faà la tsɨ̀tsɔ̀ŋə̀. Mə̀ ka too gho a ala'a baEgito.’ 35“À lɛɛ̀ ŋ̀kɨ mbə aa tsi'ì Moses ma ghû mə bɔɔ bɨ maà yì lɛ ntuu, m̀betə ghu mbo mə, ‘A gho aà a lə̀ə wò mə tâ ò tɨgə mbu'utə yi'i ŋkɨɨ ntsɔ'ɔtə nɨ̂ mɨ̀sa'à mi'i aa ɛ?’ mə Nwì à lɛɛ̀ ntoo mə tâ ghɛɛ ŋka nsa'a nɨ̂ bɔɔ baIsrael, ɨ kɨɨ fi'isə waa a mûm ŋ̀gɨ'ɨ̀. Angel wa mə à lɛ nzì ǹtsi'i yi wa mûm àtsùgə̀ ŋ̀gɛ̀ɛ̀ mə a lɛ sɨ khɨ aa, a tswê ghu mbo, ŋ̀kwɛtə nɨ̂ yi. 36À nɨ Moses ma ghû mə à lɛ ghɨ̀rə ɨlensə ɨnnù bo bɨ̀ ɨ̀nnǔtsyâmbo a ala'a baEgipto bo bɨ̀ wa Mɨyaa yî Bagɨtə bo nɨ a anta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ a atû ɨ̀lòò mɨghum mi nɨkwà. 37À nɨ Moses ma ghû mə à lɛ nswoŋ a mbo bɔɔ baIsrael mə, ‘Nwì à ka yǐ ghɨ̀rə tâ ŋ̀gàŋtoò yì yî mɔ̀'ɔ tsǒ mə̀ tâ bu mfɛ̀'ɛ̀ a tɨtɨ̀ɨ bɔɔ bɨ maà buu aà.’ 38À nɨ yu mə à lɛ ntswe bo bɨ̀ ŋ̀ghòtə̂ bɔɔ baIsrael bya wa anta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ ŋ̀kɨ tswe bo bɨ̀ bɨ̀taà bi'inə̀, a bɔ̀'ɔ angel wa mə à lɛ ŋghàà ghu mbo a nta'a Sinai aà. À lɛ ŋkwɛrə ntoò Nwì yìi mə ɨ fa ntswêntɨ̀ɨ̀ a mbo bə aa, a mfa a mbo bì'inə̀. 39Lâ bɨ̀taà bi'inə̀ bɨ lɛ ntuu a yu'unə yi, ǹtuu yi, ǹkwensə ntɨɨ̀ waa m̀bəŋ m̀bu tɨgə nlii nɨ̂ m̀bɨ̀ɨ̀ waa fu a ala'a baEgipto; 40ǹtɨgə nswoŋ a mbo Aaron mə, ‘Ghɨ̀rə bɨ̂nwì m̀fa a mbo bì'ì tâ bɨ̀ ka ŋghɛɛ nɨ a mbìi bì'ì, ǹtsyasə nɨ̂ yi'i. Kaa bì'ì sɨ̌ annù yìi mə a ghɨrə Moses ghû yìi mə à lɛ ntsyàsə̀ yi'i bì'ì fɛ'ɛ̀ a ala'a baEgipto aa zî.’ 41Bo tɨgə̀ m̀bɔɔ fɨ̂ŋkobə fɨ bə tsǒ mû m̀bɔ̀ŋ ma mùu noò, ǹtɨgə nzwitə nɨ̂ naà m̀ma'a nɨ̂ fɨ̀ŋkobə mà fû ghu, ǹtɨgə ndorɨtə nloŋ fɨ̂ŋkobə mà fû mə bo lɛ naŋsə nɨ̂ m̀bô myaa aà. 42Laà, Nwì a tuù waa, m̀ma'atə waa mə tâ bo fa ɨbɨ̀ɨ nû waa, ǹtɨgə ŋgha'asə nɨ̂ ǹtsǔ ntsò yìi mə ɨ tswe a aburə aà, ma yû a yôŋ aa ajàŋ yìi mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə ŋgǎŋtoo Nwì aà: “Nɨ̀ lɛ mbaa nzwitə nɨ̂ naà a mmà'a mə̀ ghu wa atû ǹdùu ɨlòò jya mɨ̀ghum mi nɨkwà mə nɨ̀ lɛ ntswe ghu wa anta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ aa ɛ, baIsrael? 43Tɨgə nɨ̀ lɛ sɨ bè'è aa ǹtàŋ nwî Molok bo bɨ̀ fɨ̀jɔ̀ŋ fɨ nwî Refən, mɨ̀ŋkobə mìi mə nɨ̀ lɛ nnaŋsə mə nɨ kɨ mii aà; ma mùu ajàŋ, mə̀ ka fi'i ghuu ɨ ghɨ̀rə tâ nɨ̀ fɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ a mbii ala'a baBabilon.’ 44“Ǹtàŋ wa mə ɨ lɛ sɨ fɨ̀gɨ̀tə̀ nɨ mə Nwì a tswe bo bɨ̀ bə̀ bi aa, ɨ lɛ ntswe a mbo bɨ̀taà bi'inə̀ wa anta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀. Bɨ lɛ wùrə̀ ǹyoŋ aa tsi'ì àjàŋ yìi mə Nwì a lɛ mfɨ̀gɨ̀tə̀ a mbo Moses mə tâ à wurə aà. 45À yì mə̂ tɨ bə a njɨ̀m bɨ̀taà bi'inə̀ bo bɨ̀ Joshua bɨ tɨgə̀ ǹlɔgə ntàŋ ma ghû ŋkuu nɨ ghu fàa ala'a, wa noò mə bɨ lɛ ntɨgə nzi kwɛrə ɨdɨgə ɨla'a ɨtoo jya jìi mə Nwì à lɛ mfurə waa, bɨ fɛ'ɛ̀kə̀ aà. Ǹtàŋ wa ɨ lɛ ntɨgə tswe fàa ala'a nlɔ̀gɨ̀nə̀ aa maa noò nzi nywe'e a noò yìi mə David a lɛ mbə mfɔ̀ aà. 46Ǹsi David ɨ lɛ mbɔ̀ŋ bo Nwì a lɔntə̀ mə tâ Nwì tâ à ma'atə tâ yù bɔɔ nda a mbo yu Nwì Yakob. 47Lâ à lɛɛ̀ m̀baŋnə ntɨgə mbə aa bə Solomon mə Nwì à lɛ mbeentə mə tâ à tɨgə mbɔɔ nda ma yu ghu mbô. 48“Lâ Nwì yìi mə nɨ̂ Àkɔ'ɔ̀ntsɨrə aa, kaa sɨ aa mûm mɨ̀la'a mìi mə â bɔ̀ɔ bə̂ nɨ̂ m̀bô myaa aa tswe bə̂; ma yuù ànnù a yôŋ aa tsi'ì nɨ nɨ̀ghàà nìi mə ŋ̀gàŋtoò Nwì à lɛ nswoŋ aa, mə, 49‘M̀mà'àmbî Nwìŋgɔ̀ a swǒŋ mə, àbùrə̀ a nɨ̂ àbə̀rə̂ yâ, ǹsyɛ̂ ɨ bâŋnə̀ m̀bə akə'ə ntɛtə ǹtsa'à jâ. M̀bə ò tɨgə̀ m̀bu naŋsə mbɔɔ aà àjàŋə nda yuu a mbo mə̀ aa ɛ? Àdɨ̀gə̀ yìi mə mbə mə̀ tswê ghu m̀mɨɨntə aa, a fə̀ aa ɛ? 50Tɨgə njoo mà jû tsi'ì tsɨ̀m aa a lɛ nnaŋsə mə̀ aa ɛ?’ 51“Nɨ̀ burə naŋsə ntɨɨ atu bə laà aa a ya aa ɛ? Mɨ̀ntɨɨ̀ muu mɨ burə mbə bə mì bɨ̂tɨ̀zi Nwî aa a ya aa ɛ? Nɨ̀ kùtə̂ ɨ̀tôŋnə̀ juu kaa wa'à kɔ̀ŋ a nyu'ù ǹtoò Nwì aa a ya aa ɛ? Nɨ kɨɨ ntɨɨ nɨ̂ àtu a mbo Àzwì Nwî tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa tsi'ǐ ajàŋ yìi mə bɨ̀taà buu bɨ lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ aà. 52Ŋ̀gàŋntoò Nwì yî tsù à tswe ghu mə bɨ̀taà buu lɛ ŋwa'à àkòrə̂ yi ka ntsɔ'ɔ aa ɛ? Bo lɛ nzwitə ŋgǎŋntoo Nwî jya jìi mə ɨ lɛ nswoŋ, àgha'à bùrə̀ mə̂ nsa'a nsà'à aa, mə yu wa yìi mə annû yi a tsinə aa à ka yǐ zì aà. Tsɨ̂tsɔ̀ŋ nɨ̀ kɨ̀ mə̂ m̀fee yi, ǹtswa yi nzwitə. 53Tɨgə a lɛ ŋkwɛrə bu ŋkwɛrə nɔ̂ŋsə̀ Nwî wa mə baangel bɨ lɛ mfa a mbo bu aa ɛ? Lâ a ghɨ̀rə̂ à kə̀ kaa nɨ̀ wa'à yu'unə̀ aa ɛ? 54Ŋ̀gǎŋsenadrio bya bɨ yù'ù mə annù yìi mə Stephen à lɛ nswoŋ aa, mɨ̀tɔ̂ŋ myaa naŋsə̀ nlwinə, bɨ tɨgə̀ ŋ̀kurənə mɨ̀sɔ̀ŋə̂ myaa ghu nû. 55Lâ Àzwì Nwî yìi mə a laa màŋsə̀ aa, a lɛ ŋkuu lwensə Stephen, a tɛ'ɛ mi'ì mi ntɨgə nlii nɨ̂ àbùrə̀ ghu, à kà mə̂ aa nlii, nyə nɨgha'a nɨ Nwî nìi mə nɨ ŋwèènə̀ aa, ŋ̀kɨ nyə Yesu a təə a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ Nwì nî mà'à. 56À yə̀ mə̂ laà, ǹswoŋ mə, “Yə̂ nɨ̀, mə̀ yə̂ àbùrə̀ a ŋa'anə̀, mə̀ yə Mu Ŋù a təə a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ Nwì nî mà'à!” 57Bo yù'ù mə̂ laà, ǹtɔŋnə mbo'o, ǹlɔgə mbô myaa ŋkutə ɨtôŋnə̀ jyaa ghu, ǹywunə ŋkhənə tsi'ì bɨ̀ tsɨ̀m ŋghɛɛ a mbɛ̀ɛ Stephen, 58ǹtswa yi nswuŋ mfɛ̀'ɛ̀sə̀ wa a mûm àla'a ŋghɛɛ mma'a a abɛɛ, ǹtɨgə ntumtə yi nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀. Bɨ̀yəfə bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu aa, bɨ lɛ ntsɔ'ɔtə ɨtsə̀'ə̂ jyaa nnɔŋsə a mɨkòrə mûjɔ̀ŋ yî mɔ̀'ɔ, ɨ̀kùmə̂ yi ɨ bə Saul. 59Bɨ kà mə̂ aa tumtə nɨ̂ Stephen aa, a tsa'àtə̀ Nwî ǹswoŋ mə, “M̀mà'àmbî Yesu, lɔ̀gə ntɨɨ̀ ghâ!” 60Ǹswɛtə mɨku'utə̂ mi a nsyɛ, ǹtɔŋnə ŋghaa tsi'ì nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ mə, “M̀mà'àmbî, tsùu annù yî bɨ yuà a nu bo lǒ nɨŋ bə̂.” À ghàà mə̂ nswoŋ laà, m̀burə ntsɨɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\