Ɨ̀fà'à 8

1Saul à lɛ beentə mə tâ bɨ̀ zwitə Stephen. Tsi'ì maa njwi, bɨ lɔgɨ̀nə̀ ntɨgə ntsɔ'ɔ nɨ̂ àkorə ŋghotə bɔɔ bɨ Kristo a Yerusalem tsi'ì nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀. Bo bɨ tsɨ̀m bɨ tɨgə̀ m̀fɛ'ɛkə ŋkhə̀kə̀ ǹsɛɛnə ŋghɛ̀ɛ̀ a mbù'ù àla'a baYudea bo bɨ̀ yì baSamaria. Ǹtɨgə mma'atə tsi'ì ŋ̀gǎŋntoo Kristo a Yerusalem. 2Bə̀ bî mɔ'ɔ bìi mə bɨ lɛ sɨ yu'unə nɨ̂ Nwî aa bɨ lɛ ntɨgə nlɔgə Stephen ŋghɛɛ ntwiŋ, ŋ̀kɨ nyə'ə yi tsi'ǐ a mbə̂ ànnù. 3Lâ Saul à lɛ mburə nlɔɔ mə yu burə taŋgɨ'ɨ a nu ŋghòtə̀ tsi'ì tà. À lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ ntɨgə ŋkuu nɨ mɨla'a mɨla'a, m̀fi'i nɨ̂ bɔɔ bɨ Kristo ghu, bàŋgyɛ̀ bo bɨ̀ m̀bâŋnə̀, m̀ma'a nɨ̂ waa a ndâtsaŋə̀. 4Ŋ̀gǎŋmbii Kristo jìi mə bɨ lɛ mbù'ù waa nsɛɛnsə aa, bɨ lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtɨgə nswoŋə nɨ̂ ǹtoo yì sɨgɨ̀nə̀ ya tsi'ì ɨdɨgə tsɨ̀m. 5Philip à lɛ nsɨgə ŋghɛɛ a mûm àla'a baSamaria ǹtɨgə nswoŋə nɨ̂ ànnǔ a mbo bə̀ ghu nloŋə Ayɔ'ɔ̀ Nwì wâ. 6Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ yìi mə ɨ lɛ ntswe ghu aa, ɨ naŋsə ntɨgə yu'utə nɨ̂ ànnù ya yìi mə Philip à lɛ sɨ swoŋ aà nɨ̂ ǹtɨɨ̀ waa tsɨ̀m. Bo bɨ tsɨ̀m lɛ sɨ yu'u annù ya mə à lɛ sɨ swoŋ aa ŋ̀kɨɨ nyə nɨ̂ ɨ̀lènsə̀ jìi mə à lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ aà; 7Ɨ̀zwì jî bɨ ɨ lɛ sɨ tɨgə fɛ'ɛkə nɨ nu bə̀ bî ghà'àtə̀ bìi mə bɨ lɛ ntswe nɨ̂ ɨ̀zwì jî bɨ aa, ǹyə'ə tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀. Bə̀ bî ghà'àtə̀ bìi mə ɨ̀dɨgə nû jyaa ɨ lɛ ntɨ̀ɨ̀ ŋko'onə aa, bo bɨ̀ bɨ̀bwènkə̀ bɨ kɨ̂ ǹtɨ̀ɨ̀. 8Maa ajàŋ nɨ̀dorə nì wè nɨ lɛ ntswe maa mûm àla'à. 9Ŋù yî mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe a ala'a Samaria, ɨ̀kǔm yi ɨ bə Simon, a ghɨrə̀ nɨ̀ majìkə̂ m̀burə mfumsə bə̂ bɨ tsɨ̀m ghu, ǹswoŋə nɨ mə yu nɨ ŋù yî ŋwè, 10Bə̀ bɨ tsɨ̀m wa ala'a, bì kə̀gə bo bɨ̀ bì wè, bɨ biì ànnù yi ǹswoŋə nɨ mə “Wa ŋù ghûlà wâ à nɨ mɨ̀dà'à mɨ Nwî mya mə bɨ swoŋə nɨ mə mɨ tɨɨ aà.” 11Bɨ lɛ sɨ bii nɨ̂ ànnù yìi mə à lɛ sɨ swoŋ aa nloŋ mə a lɛ mfumsə waa nɨ majìgə̂ yì wa nɨ nòò yî ǹsyà aà. 12Nòò wa mə bɨ lɛ nyu'u ŋ̀kɨ mbii ntoo yì nsɨgɨ̀nə ya mə Philip à lɛ nzi nɨ yu nloŋə annù nɨfɔ̀ Nwî bo bɨ̀ Yesu Kristo aà, bo lɛ ŋkwɛrə ŋkì, m̀bâŋnə̀ bo bɨ̀ bàŋgyɛ̀. 13Simon, nɨ̂ àtu ɨbɨ̀ɨ nû yi, à lɛ ŋkɨ mbii yìi ŋgaa bɨ murə̀ yi ŋkì, bɨ̀ mùrə̀ mə̂ yi ŋkì aa, a tɨgə̀ ǹzinə bo Philip, ǹyə nɨ̂ ɨ̀lensə ɨnnù bo bɨ̀ ɨ̀nnù jî yɛyɛrə jìi mə Philip à lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ aa, ànnù a tsyâ yi. 14Ŋ̀gǎŋntoò Kristo jya mə ɨ lɛ ntswe a Yerusalem aa, ɨ yu'u mə bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntswe a Samaria bɨ bìì mə̂ nɨghàà nɨ Nwî aa, ntɨgə ntoo Peta bo Jɔn a mbo bo. 15Peta bo Jɔn bo ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ghu, ǹtsa'atə̀ Nwî a atu bə̀ bya bìi mə bɨ lɛ mbii Yesu aa mə tâ bo kwɛrə Azwì Nwî. 16À lɛ tɨ bə ma mùu noò aa boŋ kaa Àzwì Nwî a burətə a nu ŋù nɨ̀ bò sɨgə bə̂. Bɨ lɛ mmurə waa aa tsi'ì ŋ̀kì nɨ ɨ̀kǔm Mmà'àmbî Yesu. 17Peta bo Jɔn nɔ̂ŋsə̀ m̀bô myaa a atu bo,bo kwɛrə̀ Àzwì Nwî. 18Simon à yə̀ mə̂ mə bə̌ kwɛrə Azwì Nwî a ajàŋ mə ŋgǎŋntoo Kristo jya ɨ nnɔ̀ŋsə̀ nɨ̂ m̀bô myaa a atu bo aa, m̀fâ ŋ̀kabə a mbo Peta bo Jɔn, 19ǹswoŋ mə, “Nɨ̀ kɨ mfa mɨda'a ma mû a mbo mə̀, mə ŋù yì tsù yìi mə mə̀ nɔ̀ŋsə maà mbo ghu atu aa, tâ à kɨ ŋkwɛrə Azwì Nwî. 20Peta a kwi'i ghu mbo mə, “Tâ ò kwo nɨ̂ ŋ̀kabə̀ yò yâ mbwɛ mə mbə ò mɔɔntə mə mbə ò yuu mɨ̀təŋnə mɨ Nwî nɨ̂ ŋ̀kabə̀! 21Kaa ò sɨ̀ nɨ̂ ànnǔ tsu a mûm àfà'a yi'i tswê ǹloŋ mə kaa ntɨɨ ghô sɨ̀ a nsi mi'i Nwì laa aà. 22Bəŋkə ntɨɨ gho lâ, m̀ma'atə annù yî bɨ mà yû mə ò tàŋtə aà, m̀bu'u mbo a mbo M̀mà'àmbi mə, nòò tsù, m̀bə a li'inə̀ ɨ̀fansənnù jo nloŋə annù ma yû mə ò wà'àtə a ntɨɨ wò aà. 23Ǹloŋ mə mə̀ yə mə ò tswe nɨ̀ fɨ̀buu fìi fɨ lwì si'i, ò bə ŋgàŋatsaŋ a mbo ɨ̀nnù jî bɨ̂.” 24Simon a swoŋ a mbo Peta bo Jɔn mə, “Mə̀ bu'u tsi'ì m̀bo, tsà'àtə̀ Nwîŋgɔ̀ŋ ǹloŋ ŋkwitû gha mə ànnù ma yû yî tsu mə nɨ̀ swoŋ aa, mə tâ à tsuu a nu mə̌ lǒ fɛ̀'ɛ̀.” 25Peta bo Jɔn bìì mə̂ ànnù Yesu nɨ̂ ǹsi nɨ nsi ŋkɨ maŋsə a nsɛ̀ɛ̀nsə ǹtoò ya nloŋə Mmà'àmbi, mbù m̀bɨɨ fu a Yerusalem. Bo kà mə̂ aa bɨɨ aa, ntɨgə nswoŋə nɨ̂ ǹtoo yì nsɨgɨ̀nə̀ ya a ɨtoo jì ghà'àtə̀ a mûm àla'a Samaria. 26Angel M̀mà'àmbi a swoŋ a mbo Philip mə, “Taŋtə nû yò, ǹsɨgə ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ mânjì yìi mə à lo a Yerusalem ŋ̀ghɛɛ nɨ a Gaza aa, (mânjì ma ghû kaa bɨ sɨ ghu burə aa kɨ tsyà). 27Philip a taŋtə̀ nû yì ŋ̀ghɛɛ. Sɔ̀ŋ ŋù bàEthiopia yî mɔ'ɔ, m̀bə ŋgàŋàfà'à yî ŋwè a mbo Kandɛse, M̀fɔ̀ baEthiopia màŋgyɛ̀, yìi mə à lɛ sɨ lə̀ə̀ nɨ̂ ŋ̀kabə yì aa, à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ a Yerusalem aa a mmii Nwì. À lò mə wa Yerusalem 28mbu ntɨgə ŋkwɛɛ nii fu a ala'a Ethiopia aa ŋkuu kalɨgə. À kà mə̂ aa ghɛɛ wa mum kalɨgə yi wa aa, ntɨgə ntwoŋə nɨ̂ àdɨgə aŋwà'ànə̀ yi mɔ'ɔ a mûm àŋwà'ànə ntoò Nwì Yesaya. 29Àzwì Nwî a swoŋ a mbo Philip mə, “Khə̀tə nyòŋtə fìi mbɛ̀ɛ kalegə.” 30Philip a khə̀tə̀ mə̂ nyoŋ aa, nyu'u a twoŋə̀ nɨ̂ àdɨgə àŋwà'ànə̀ yî mɔ'ɔ a mûm àŋwà'ànə ŋgàŋtoò Nwì Yesaya, m̀betə̀ yi mə, “O yu'u nɨ̂ ànnù yìi mə o twoŋ aa lɛ?” 31A kwi'i mə, “M̀bə mə̀ yu'u aa mə akə tɨ ghə mə ŋù à tɔ̀'ɔ̀tə a mbo mə̀ aa ɛ?” Ǹswoŋ a mbo Philip mə tâ à kɔ'ɔ ntswe bo yu wa mum kalɨgə. 32Àdɨ̀gə àŋwà'ànə̀ Nwî yìi mə à lɛ sɨ twoŋ aa a lɛ mbə yulà, “À lɛ mbə tsǒ m̀bînjə̀rə̀ yìi mə bɨ lɔgə ŋghɛ̀ɛ̀ a ŋwà aà, kə̀ tsi'ì tsǒ mû m̀bînjə̀rə̀ yìi mə bɨ kɔɔ ɨnòŋə̂ ji kaa a wa'à yə̀'ə̀ aà. A ŋgɨŋ ŋgɨ̀ŋ, kaa à lɛ ŋwa'à ànnù tsu ghaà bə̂. 33Bɨ lɛ ndɨ̀rə̀sə atu yi kaa wa'ǎ ɨsa'à yìi nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ sa'à. M̀bə wò a swoŋə̀ ànnù ǹloŋə ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yì aa ɛ? Ǹloŋ mə ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yì fàa atu nsyɛ ɨ̀ lwì'ì mə̂ aà.” 34Ŋ̀gàŋàfà'a Mfɔ̀ Ethiopia wa a betə̀ Philip mə, “Ŋ̀gàŋtoò Nwì ghû a ghàà laà ǹloŋ aa wò ɛ? A ghàà aa nloŋ ŋgaa yì kə̀ nloŋ ŋgaa ŋùdàŋ aa ɛ? 35Philip a tɨgə̀ ǹlɔgɨnə ŋka ŋghaa, ǹlɔgɨnə nɨ̂ àdɨ̀gə aŋwà'ànə̀ ma yû a nswoŋ ntoò Yesu yî ǹsɨgɨ̀nə̀ ya ghu mbô. 36Àjàŋ mə bo yu lɛ sɨ tɨgə nzinə nsɨgə ŋghɛɛ, wa a mânjì aa, bo lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹywe'e a adɨgə yìi mə ŋkì lɛ ntswe ghu, ŋ̀gàŋàfà'a Mfɔ̀ Ethiopia wa a swoŋ a mbo Philip mə, “ŋ̀kì ghûlà, àyoo yìi mə mbə a kɨɨ mə tâ bɨ̀ tsuu a gha a ŋkǐ murə aa, à nɨ̂ à kə̀ aa ɛ? [ 37Philip a swoŋ ghu mbo mə, “M̀bə bɨ tɨ murə ghu a ŋkì mə mbə ò bii nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ghô tsɨ̀mə̀.” A kwi'i mə, “Mə̀ bìi mə Yesu Kristo à nɨ Mu Nwì.”] 38À lɛ ntɨgə nswoŋ kalegə wa a təə̀, bo Philip fɛ̀'ɛ̀ ǹsɨgə ŋkuu wa mûm ŋ̀kì, Philip a tɨgə̀ m̀murə yi wa a ŋkì. 39Nòò wa mə bɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ wa a mûm ŋkì aa, Àzwǐ Mmà'àmbi a lɔgə̀ Philip ŋ̀ghɛɛ nɨ ghu. Ŋ̀gàŋàfà'a Mfɔ̀ Ethiopia wa a ghə mə yu kɨ lèntə̀, kaa wa'à yi bû ǹyə, lâ ǹlo ntɨgə ŋghɛɛ nii, ǹluu nɨ nɨ̀dorə. 40Philip à ghə̀ mə̂ mə yu kɨ yə, ǹtɨgə ntswe yi bə a ala'a Azotus. À tsyà mə̂ ghu ntɨgə ŋghɛɛ aa, ǹtɨgə nsɛɛnsə nɨ̂ ǹtoo yì ǹsɨgɨnə̀ ya a nɨ̂ ɨ̀toò tsɨ̀m jìi mə ɨ lɛ ntswe a mânjì aa, m̀bɔŋ ŋghɛɛ kù'u a ala'à Kaesaria.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\