Ɨ̀fà'à 9

1Saul à lɛ mbù ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì m̀mi'i tsi'ì àtû yi, ŋ̀ka'atə nɨ̂ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù M̀mà'àmbi jyâ, ǹswoŋə nɨ mə yu ka zwitə waa. À lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ a mbɛ̀ɛ ŋgàŋmà'anwì yî ŋwè 2ǹswoŋ ghu mbo mə tâ à ŋwa'anə àŋwà'ànə̀ yìi mə a fɨ̀gɨ̀tə̀ ŋû yìi mə yu nɨ ghu aa, m̀fa mə tâ yù ghɛɛ mfa a mbo ndaŋghotə baYuda a Damascus; ta bɛɛ mə yu ghɛɛ nyə bə̂ bî tsu, m̀bâŋnə̀ kə̀ bàŋgyɛ̀, bìi mə bɨ yòŋə̀ Mânjì (Yesu) wa aa, yu tswatə̀ waa, ŋkwerə mbɨɨ nɨ bu a Yerusalem tsǒ ŋgàŋatsaŋə̀. 3Saul à fɛ̀'ɛ̀ mə̂ ŋ̀ka ŋghɛɛ a mânjì, ŋ̀ghɛɛ ntɨgə ŋkuu a Damascus, ŋ̀ghəə kɨ yə, ŋ̀kà'à yî mɔ'ɔ ɨ wi'ìkə̀ nlo a aburə, ŋ̀ŋwa'akə nsɨgə ŋke'e adɨgə ya mə à lɛ ntəə ghu aa, ŋkarɨsə. 4A wô a nsyɛ nyu'u njì ŋù ɨ ghaà ghu mbo nswoŋ mə, “Saul, Saul! O tsɔ'ɔ àkòrə̂ ya aa ŋloŋ akə aa ɛ? 5A betə̌ mə, “Àâ wò wò lɛ, Mmà'àmbî?” “À nɨ mə̀ Yesu wa yìi o tsɔ'ɔ akòrə̂ ya aà,” ǹjì ŋù wa ɨ kwi'i ghu mbô. 6Lâ, bɨ̀ɨ̀nə ŋkuu ŋghɛ̀ɛ wa njɔ̀'ɔ̀ àla'a. Wa bɨ ka swoŋ ànnù yìi mə ò ka ghɨ̀rə̀ aa a mbo wò. 7Bə̀ bya bìi mə bo bɨ̀ Saul lɛ sɨ zìnə̀ aa lɛ ntəəntə tsi'ì a tsǐtsi. Bo lɛ nyu'u ǹjì ŋù wa kaa kɨ'ɨ̀ ŋû bâŋnə̀ nyə. 8Saul a bɨɨnə̀ wa a nsyɛ, ŋŋa'a mi'ì mi, lâ kaa ŋkɨ'ɨ̀ nɨ̀ ɨ̀dɨ̀gə̀ bâŋnə̀ nyə. Maa ajàŋ bɨ tɨgə̀ ǹtswa nɨkwɛɛ̀ ni ŋghɛɛ nɨ ghu a ala'a Damascus. 9À lɛ ntswe njwi ji tarə kaa wa'à nɨ̀ ɨ̀dɨ̀gə̀ yə̂. A nɨ̂ àtɨɨ noò ma yû kaa à lɛ ŋkɨ'ɨ̌ ayoò tsǔ jɨ, kaa ŋkɨ'ɨ̌ ayoò tsǔ kɨ nno. 10Ŋ̀gàŋyəgə̂nnù Yesu yî mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe a Damascus, ɨ̀kǔm yi ɨ bə Ananias. Ǹjə̀ə̀ təətəə ɨ̀ lɛ nlɛ yi, a yə Mmà'àmbi a twoŋtə̀ yi mə, “Ananias,” a bii mə, “Mə̀ ghuà, a Mmà'àmbî ” 11M̀mà'àmbi a swoŋ gho mbo mə, “Bɨ̀ɨ̀nə ntaŋtə nû yò ŋ̀ghɛɛ a Mfâŋnə̀ yî Tsìnə̀, a nda Yuda, m̀betə mə, “Ŋù wa mə à lo a ala'a Tarsus, ɨ̀kǔm yi ɨ bə Saul aa, à fə̀ lɛ? Wa à tswe ghu, ǹtsa'atə nɨ̂ Nwî. 12Ǹjə̀ə̀ təətəə ɨ̀ kɨ̀ mə̂ ǹlɛ yi a yə̂ ŋû yì mɔ̀'ɔ, ɨ̀kǔm yi ɨ bə Ananias, a kuu nnɔ̀ŋsə̌ mbo mi ghu nu mə tâ à bu ŋka nyə ɨdɨgə.” 13Ananias a kwi'i mə, “Taà, bə̀ bî ghà'àtə̀ bɨ ghàà mə a mbo mə nloŋə ŋû ma ghû, ǹswoŋ nɨ̂ mbuu ŋgɨ'ɨ yìi mə ŋù ma ghû à dɨ a nu bə̀ bo a Yerusalem. 14Tsitsɔ̀ŋ à zi a ala'a Damascua aa nɨ̀ àdà'à yìi mə à kwɛ̀rə a mbo bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì mə yu zǐ baŋtə bə̂ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ twoŋə nɨ̂ ɨ̀kǔm gho aà.” 15M̀mà'àmbi a swoŋ ghu mbo mə, “Ghɛ̀ɛ̂! ǹloŋ mə mə̀ tsɔ̀'ɔ̀ mə̂ yi mə tâ à ka mfa'a a mbo mə̀, a ŋghɨ̀rə mə tâ bɨ̀tɨ̀zî Nwɨ̂ bo bɨ̀fɔ̌ byaa, bo bɨ̀ baIsrael, tâ bɨ̀ zi ɨkûm ghà. 16Tsi'ì mə̀, nɨ̂ ɨ̀tu ɨ̀bɨɨ nû gha, mə̀ ka dɨ̀'ɨ ŋgɔ̀ŋ ŋgɨ'ɨ̀ tsɨ̀m yìi mə à ka tɨgə yə mbɨ'ɨ ŋkwitû gha aà.” 17Maa ajàŋ, Ananias a ghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu wa a mûm nda mə Saul à lɛ ntswe ghu aa, ǹnɔŋsə mbô mi ghu nu, ǹtwoŋtə yi mə, “Ndɨ̂m ghà, Saul,” Mmà'ambi à too ghâ, m̀bə Yesu wa yumbɔŋ mə à kɨ̀ zi a mbo wò, wa a noò mə ò kɨ̀ sɨ zì faà aà. À too gha mə m̀bə ò bû nyə ɨdɨgə, tâ Àzwì Nwî kɨ nlwensə ghô.” 18Tsi'ì maa noo, ǹjoo ji mɔ'ɔ, tsi'ì tsǒ ɨ̀bàrə mbwɛ̀, ɨ lô a mi'i Saul ŋ̀wokə, a bû ŋ̀ka nyə ɨdɨgə. Ǹtɨgə mbɨɨnə ntəə bɨ murə̂ yi a ŋkì; 19àjàŋ yìi mə à lɛ njɨ mɨjɨ aa, mɨ̀tɨɨ mi mɨ bû ŋ̀kuu fu. Saul à lɛ ntswe mɨtugə mɨ njwi mi mɔ'ɔ bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jya a ala'a Damascus. 20M̀bɨɨnə ntsinə ŋghɛɛ a ŋghotə baYuda, ǹlɔgɨnə ŋka nswoŋ nɨ mə Yesu à nàŋsə mbə aa tsi'ì Mu Nwì wâ. 21Ŋù ntsɨ̀m yìi mə à lɛ nyu'u aa, ànnù kôntsu a kô ǹtsǔ yi, bo tɨgə nlɔgɨnə ŋka mbetə nɨ mə, “À sɨ̀ yu wa yìi mə à kɨ̀ sɨ zwitə nɨ̂ bə̀ bìi mə bɨ twoŋə nɨ̂ ɨ̀kǔm Yesu a Yerusalem aa bə ɛ? Tɨgə à kɨ nzì faà aa ǹloŋ aa tsi'i ànnù ma ya, mə yu zǐ baŋtə bə̂ ma bya ɨ bɨɨ fa a mbo bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋma'anwì aa ɛ?” 22Lâ Saul a ku'ùsə̀ nnɨŋtə mɨ̀tɨ̀ɨ̂ mi nswoŋ nɨ̂ ànnù Nwî tsi'ì nɨ̀ mɨ̀dà'à, ɨ̀lènsə ɨnnù jìi mə à lɛ sɨ fa, a ndɨ̀'ɨ mə Yesu à lɛ nnaŋsə mbə Ayɔ'ɔ̀ Nwì wa aa, ɨ lɛ ntɨ̀ɨ̀ si'i si'i a mbo baYuda bìi mə bɨ lɛ ntswe a Damascus aa a nlɨgɨ̀tə̂. 23Mɨ̀tugə mɨ njwi mì ghà'àtə̀ mi mɔ'ɔ mɨ tsyà mə̂, baYuda bɨ boòntə̀ ǹtaŋtə a ajàŋə bɨ ka zwitə Saul, 24lâ bɨ lɛ ŋkɛ̀'ɛ̀nə annù yìi mə bɨ taŋtə aa ghu mbô. Bo tɨgə̀ m̀bɛ nɨ ntsǔŋkya njɔ̀'ɔ̀ àla'a wa nɨ̂ tugə bo bɨ̌ si'inə mə bə bɨ zwitə̀ yi. 25A yî m̀bə a nɨ̂tugə yi mɔ'ɔ, ŋ̀gǎŋàkòrə̀ Saul, bɨ lɔgə̀ yi m̀bwi mborə a nɨ̂ ŋ̀kya wa mə bɨ lɛ mbɔɔ ŋkarəsə a ala'a ya ghu aa, ǹnɨŋə yi a mûm ŋ̀kyɛ̀ ǹtɨgə mfɛ'ɛsə nsɨgɨsə a njɨ̀m ŋ̀kyâ. 26Saul a ghɛɛ̀ a ala'a Yerusalem, ǹywiŋtə mə yu kuu a tɨtɨ̀ɨ ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu, lâ kaa bo lɛ wa'à waa bii mə à nɨ̂ ŋ̀gàŋyəgə̂nnù Yesu, bo bɨ tsɨ̀m lɛ sɨ bɔ'ɔ nìi. 27Barnabas à lɛ nzì ŋkwɛtə yi, ǹlɔgə yi ŋkuu nɨ ghu a tɨtɨ̀ɨ ŋgǎŋtoo Kristo jyâ. À kùù mə aa, ǹtɔ'ɔtə a mbo bo a ajàŋ yìi mə Saul à lɛ nyə Mmà'àmbi a mânjì aa, ŋ̀kɨ nswoŋ ajàŋə mə Mmà'àmbi à lɛ ŋghàà ghu mbo aà. À lɛ ŋkɨ ŋkɛ'ɛnə a mbo bo a ajàŋ yìi mə Saul à lɛ nswoŋ ànnù Nwî nɨ̂ Ɨ̀kǔm Yesu a mbo bo a Damascus kaa kɨ'ɨ̀ bɔ'ɔ aà. 28Maa ajǎŋ, Saul a tɨgə̀ ǹtswe bo bo, ǹtɨgə ŋghaa ŋkarə nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ jî ghà'àtə̀ a Yerusalem, ǹswoŋə nɨ̂ ànnù Nwî nɨ ɨ̀kǔm Mmà'àmbi kaa kɨ'ɨ̀ bɔ'ɔ̀. 29À lɛ sɨ ghàà ŋ̀kɨɨ nswuŋnə bo bɨ̀ baYuda bìi mə bɨ lɛ sɨ ghàà nɨghàà nɨ bakrekia aa, bo lɛ ywiŋtə mə bɨ zwitə yi. 30Àjàŋ mə bɔɔ bɨ Kristo bɨ lɛ nzi ma yû aa, bo lɔgə̀ Saul, ǹsɨgə ŋghɛɛ nɨ ghu a ala'a Kaesaria, ǹtɨgə ntsyasə yi a ghɛ̀ɛ̀ a Tarsus. 31A bə̂ àjàŋ yìi mə a lɛ ntɨgə mbə aa, ŋ̀ghotə a ala'a Yudea, bo bɨ a Galilea, nɨ Samaria, ɨ tswe nɨ̀ m̀bɔɔnə nɨ̂ àtɨɨ noò. Ǹyoŋə jɨ̀m a ajàŋ yìi mə Àzwì Nwî a lɛ ntswe ghu aà, mɨ̀tɨ̀ɨ̀ mɨ lɛ ŋkuu ghu, ɨ kɨɨ̀ ŋ̀kwi a nɨ̂ ǹdùù bə̂ ŋ̀gha'atə ŋghɛɛ a ajàŋ yìi mə bo lɛ sɨ nzì nɨ̂ àkòrə̀ nɨ̂ təə̀ yaa bɔ'ɔ nɨ̂ M̀mà'àbi aà. 32Peta à lɛ sɨ ghaa ŋkarə nɨ ɨdɨgə tsɨ̀m, a bə a noò mɔ̀'ɔ a ghɛɛ̀ mə yu ghɛ̀ɛ ghantə bə̂ bɨ Nwî bìi mə bɨ lɛ ntswe a Lydda. 33À ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ghu aa, ntsi'i ŋû yî mɔ'ɔ yìi mə ɨ̀kǔm yi lɛ mbə Aeneas, a bə̂ m̀bwɛ̀nkə̀, lɛ boŋ à tsyà mə ɨlòò ji nɨfwaa kaa a kɨ'ɨ a mbɨɨnə a kuu zî. 34Peta a swoŋ ghu mbo mə, “Aeneas! Yesu Kristo à ghɨ̀rə̀ mə̂ ò tɨɨ̀. Bɨ̀ɨ̀nə̂ a ndəŋ nnaŋsə ɨkuù ghô.” Tsi'ì maa noò, Aeneas a lɨ mbɨ̀ɨ̀nə̀. 35ŋ̀gɔ̀ŋ bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ ntswe a ala'a Lydda aa, bo bɨ a ala'a Sharon aa, bɨ yə̂ yi, mbəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa mbii Mmà'àmbî. 36Màŋgyɛ̀ yî mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe a ala'a Joppa, m̀bə ŋgàŋyəgə̂nnù Yesu, ɨ̀kǔm yi ɨ bə Tabita, (ɨ̀kǔm yi nɨ nɨ̀ghàà nɨ bakrekia ɨ lɛ mbə Dorcas, ǹji'ì ɨ̀kûm yì wa ɨ bə mə ŋ̀gyâ). À lɛ sɨ naŋsə ŋghɨ̀rə nɨ̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀, mfa ŋ̀gɔ̀ŋ nòò yi ntsɨ̀m a ŋkwɛtə̂ ŋ̀gǎŋgɨ'ɨ̀. 37A bə maà noò a wô nɨ̀ghɔ̀ɔ̀, ŋ̀kwo. Bɨ lɛ nsì'ì yi nnɔŋsə nɨ̂ ǹdânɨ̀kàŋ yî mɔ̀'ɔ. 38Kaa agha'a Joppa kaa a lɛ wa'à sà'à si'i a nlǒ a Lydda ŋghɛɛ ghu. Àjàŋə̀ mə ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu jya a Joppa ɨ lɛ nyu'u mə Peta à tswe a Lydda aa, bo lɛ ntoo mbâŋnə̀ ji baa mə bɨ̀ ghɛɛ nlɛnsə ŋ̀kɨ̀ɨ̀ ghulà ghu mbô, “Bì'ì bu'û m̀bô, wàŋsə nzǐ ntsi'i yi'i.” 39Maa ajàŋ, Peta a burə̀ m̀bɨɨnə ŋghɛɛ bo bo. Bo bo ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ku'u ghu, bɨ lɔgə̀ yi ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ ghu wa a ndanɨ̀kàŋ. Bɨ̀kwì'ì bɨ bâŋgyɛ̀ bɨ tsɨ̀m bɨ lɛ nzì ŋkarɨsə yi, ǹtɨgə nyə'ə, ǹdɨ'ɨ nɨ̂ ɨ̀tsə̀'ə̀ jî mà'à, bo bɨ̀ ɨ̀kutə̀ jìi mə Dorcas à lɛ sɨ ta a mbo bo a noò yìi mə à lɛ ntswe ntɨ̀ɨ̀ aà. 40Peta a furə̀ waa mə tâ bɨ̀ fɛ'ɛkə wa mûm ǹja'ànda ya yìi mə bo lɛ ntswe ghu aa tsi'ì bɨ̀ tsɨ̀m. Ǹswɛtə mɨku'utə̂ mi a nsyɛ, ǹtsà'àtə̀ Nwî, m̀bəŋkə nlii aku ŋû ya nswoŋ mə, “Tabitha, bɨ̀ɨ̀nə a ndəŋə!” A ŋa'atə̀ mi'ì mi nyə Peta ghu, m̀bɨɨnə ntswe. 41Peta a nânsə̀ abô yi ntswa yi ghu, a bɨɨ̀nə̀ ǹtəə. A tɨgə̀ ǹtwoŋ bə̂ bɨ Nwî bya bo bɨ̀ bɨ̀kwì'ì bya, m̀bu ndɨ̀'ɨ̀ yi a mbo bo a ajàŋ yìi mə à tswe ntɨ̀ɨ̀ aà. 42Ŋ̀gàn ma yû ɨ̀ lɛ nsɛ̀ɛ̀nə̀ ŋ̀karɨsə ala'a Joppa tsi'ì tsɨ̀m. Bə̀ bî ghà'àtə̀ bɨ biì M̀mà'àmbî. 43Peta à lɛ ntɨgə ntswe mɨtugə mɨ njwi mì ghà'àtə̀ a Joppa bo bɨ̀ ŋ̀gàŋ nùgê ŋ̀gùù yìi ɨ̀kûm yi ɨ lɛ mbə Simon aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\