BaKolosi 1

1Àŋwà'ànə̀ yû a lo aa a mbo Paul yìi mə à nɨ ŋgàŋntoò Kristo Yesu à nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋə̂ Nwì aà, bo bɨ̀ a mbo ǹdɨ̂m yì'inə̀ Timoti 2ŋ̀ghɛɛ nɨ a mbo bɨ̀lɨ̂m bì'inə̀ bə̀ bɨ Nwì bìi mə bɨ fà'à nɨ a mbo Nwî nɨ̂ ǹtɨɨ̀ waa tsɨ̀m a mum Kristo, ǹtswe a ala'a Kolosi aà. Tâ Nwì Taà yi'inə̀ à ghɨrə ɨbɔŋ a nu bù ŋ̀kɨ ŋghɨrə tâ nɨ̀ tswe nɨ mbɔɔnə̂. 3Bì'i fa mbɨ'ɨkə a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ Ta bɨ̀ M̀mà'àmbî yì'inə̀ Yesu Kristo a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̀tsɨ̀m bìi bì'i tsà'àtə̀ Nwì mbɨ'ɨ ŋgaà yùù aà; 4Bì'ì yù'ù mə̂ ajàŋ mə àbìintɨɨ̀ yuu a nu Kristo Yesu a bə aa, bo bɨ̀ àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə nɨ̀ tswe nɨ yu a nu bə̀ bɨ Nwî bɨtsɨ̀mə̀ aà, 5A bə laà aa nloŋ mə nɨ̀ zî ŋ̀ka'a jìi mə ɨ tswe a aburə, bì'inə̀ bɛ̂, jìi mə ǹtoo yì ǹsɨgɨnə̀ ya ɨ̀ lɛ ŋkà'a a mbo bù ǹlɔgɨnə a noò yìi mə nɨ̀ lɛ nyu'u nɨghàà nɨ annù nɨ̂ŋkoŋ aà. 6Ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya mə ɨ̀ lɛ nzì a mbo bù aa, ɨ kwi a nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə tsɨ̀m fàa mbi, ŋkoonə nɨ̂ mɨ̀ntà, tsi'ì tsǒ àjàŋ yì mə a kɨ ntswe a tɨtɨ̀ɨ bù ǹlɔŋgɨnə wa njwi mə nɨ̀ lɛ nyu'u ŋkɨ nzi annù nɨ̂ŋkoŋ nloŋ ɨbɔ̀ŋ Nwî wa àtû yuu a laa ghu 7a ajàŋ yìi mə nɨ̀ lɛ nyəgə a mbo Epaphras ǹsûkà'â yì'ì bo bɨ̀ ŋ̀gàŋàkòrə̂ yì'ì a mûm àfà'a Mmà'àmbi aà. Àa ŋù yìi mə a fà'à mbo Kristo nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀m nɨ̂ àtû yi'i. 8À ghɨ̀rə̀ mə̂ bì'ì zi akɔ̀ŋnə̂ yuu a mûm Àzwì 9Tsǒ mə a bə laà, ǹlɔgɨnə a njwi yìi mə bì'ì lɛ nyu'u aa, kaa bì'ì lɛɛ̀ ŋ̀kɨ'ɨ̀ kɛntə nɨ a ntsà'àtə Nwì ŋ̀wa'atə nɨ̂ ghuu ghu, m̀bu'u nɨ̂ mbo mə tâ à lwensə ghuu nɨ mɨ̀tsyɛ̀ tâ nɨ̀ zi annù yìi mə yu lɔ̀ɔ̀ aa, ǹtswe nɨ̀ mɨ̀tsyɛ̀ mɨ Azwì Nwî tǎ zi innù tsɨ̀m àtû yuu a laa ghu 10tâ nɨ̀ ka ntswe ntswêntɨ̀ɨ̂ yùù tâ ɨ̀ ku'unə a mbô M̀mà'àmbi tâ à naŋsə ŋka ndorɨtə ghu, tâ ǹtswêntɨɨ̀ yùù ɨ̀ ka ŋkoonə mɨ̂tà a nɨ̂ m̀buu mɨfà'à mî sɨgɨ̀nə̀ mɨtsɨ̀m mìi mə nɨ fà'à aa, tâ ɨ̀nnù jìi mə nɨ̀ zi mbɨ'ɨ ŋgaa Nwì aa tâ ɨ̀ ka ŋgha'atə ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì tâ nɨ̀ ka ŋkwi ghu mumə. 11Tâ Nwìŋgɔ̀ŋ à naŋsə mfa mɨda'a a mbo bù tâ nɨ̀ tɨɨ, ǹyoŋə a njɨm mɨ̀tɨ̀ɨ̂ mi mî mya mìi mɨ tsya mbo aa, tâ nɨ̀ tswe nɨ̂ àtàŋəntɨɨ, ŋka ŋkwɛrə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ zì nɨ a mbo bù aa nɨ̀ nɨ̀dorə̀. 12Ŋ̀ka mfa nɨ̂ m̀bɨ'ɨkə a mbo Tà yìi mə à ghɨ̀rə bì'inə̀ ku'ùnə̀ mə mbə bì'inə̀ tswê nɨ̂ àbwarə a nɨ ǹjoo jìi mə à lə̀ə a mbo bə̀ bɨ Nwî bìi bɨ tswe a mûm ŋ̀kà'à aà. 13À fì'ìsə̀ mə̂ yi'inə̀ a mum àdɨ̀gə̀ yìi mə m̀fiì àdɨ̀gə̀ ɨ bu'utə aa, ǹnɨ̀ŋ a mûm ànnù nɨfɔ̌ njwoŋ Mû yì yìi à kɔ̀ŋə aa, 14tsi'ì Mû wa yìi mə à lɛ ntsu'u atû yi'inə̀ ŋ̀ghɨrə Nwì à li'ìnə̀ ɨfansənnù ji'inə̀ aà. 15Kristo à nɨ finə Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə kaa bɨ sɨ yə aa, m̀bə mfòò àjɛ̀ɛ̀ a mbô ŋ̀gɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à nàŋsə aà. 16Ǹloŋ mə bɨ lɛ naŋsə njoò tsɨ̀m jìi mə ɨ tswe a aburə bo bɨ̀ jìi mə ɨ tswe a nsyɛ aa, bo bɨ̀ jìi mə bɨ yə, nɨ̀ jìi mə kaa bɨ sɨ kɨɨ nyə aa, ǹtsya aa ghu nû, kə̌ bə̂ bə ŋgǎŋmbu'utə bə̀, kə̀ bɨ̀sa'a bɨ ala'a, kə̀ ŋ̀gàŋəda'a, boŋ bə lɛ naŋsə ŋgɔ̌ŋ njoo tsɨ̀m, ǹtsya aa ghu nu, ŋ̀kɨ naŋsə aa ghu mbô. 17À nɨ yu yìi mə a tsyǎ mbìì ŋ̀gɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m, ŋ̀kɨɨ mboonsə nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋ njoò tsɨ̀mə̀. 18À nɨ̂ àtu a mbô ŋ̀ghòtə̂ yìi ɨ̀ nɨ ɨbɨɨnu yì aà, m̀bə nlɔ̀gɨ̀nə̀, ŋ̀kɨ mbə mfòò àjɛ̀ɛ̀, ǹtsyàmbìì a nyweenə nɨ̀ nɨ̀wo aa tǎ tswe nɨ̂ àbwarə ntsyàmbìì a a nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀nnu tsɨ̀mə̀. 19Ǹloŋ mə Nwì à lɛ ndorɨtə a ghɨ̀rə mə tâ màrə̀ Nwǐ ntsɨ̀m à tswe ghu nû; 20ǹtɨgə̀ ǹtsya ghu njɨ̀m ŋ̀ghɨrə mə tâ ŋ̀gɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m ɨ̀ bu ntswe nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔ bo bɨ̀ yù Nwî, kə̀ bə̂ jìi ɨ tswe a nsyɛ, kə̀ jìi ɨ tswe a aburə, a ajàŋ mə à zi nɨ̂ m̀bɔɔnə ntsya a njɨ̌m aləə nu Kristo yìi à lɛ nsaansə a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ aà. 21'A lɛ mbə a noò mɔ̀'ɔ nɨ̀ tswê asà'agha'a bù bɨ̀ Nwì, m̀bə ŋgàŋkɨ̂bàa ji ɨ̀nnù jî bɨ jìi nɨ̀ lɛ sɨ mɔ̀ɔ̀ntə̀ ŋkɨɨ ŋghɨrə aà. 22Lâ tsɨ̂tsɔ̀ŋ à bù mə̂ ŋ̀ghɨrə bǔ bo tswê nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔ ntsya a njɨ̌m nɨ̀wo nɨ Kristo a mûm ǹjyǎnnu mə tǎ lɔ̀gə̀ ghuu ɨ zǐ tɛ'ɛ a nsi yu tsǒ bə̀ bìi bɨ laa màŋsə̀, kaa ŋkɨ'ɨ̀ nɨ̂ àlɔ̀'ɔ̀ tswê, kə̀ kàâ ànnù yî tsu mə mbə bɨ fɨrə̀ ghuu ghu, 23tsi'i mə mbə nɨ̀ ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì nɨ̂ àbìintɨɨ̀ yuu, kaa wa'à tsɨ̀gɨ̀nə̀, ǹtəə ntɨnsə, kaa ŋkɨ'ɨ̀ nɨ̀ ghuu swûŋtə̀ a nɨ̂ ànnù yìi mə nɨ bɛ, ajaŋ mə nɨ̀ lɛ nyu'u a nɨ̂ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya yìi mə bɨ swòŋ mə̂ a bo bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m fàa atu nsyɛ aa, mə̀ Paul mə̀ bə ŋ̀gàŋàfà'à a nɨ̂ ǹtoo mà yû aà. 24Tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə dorɨtə a nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ̀ yà yìi mə mə yə a atu bù aà. Ǹloŋ mə a nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ yìi mə mə yə a mûm ǹjyǎnû yà aa, mə̀ màŋsə aa annù yìi mə a boŋə a nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ yìi mə Kristo à lɛ nyə mbɨ'ɨ mbɨ̀ɨ̀ nù yì ya yìi mə à nɨ ŋghotə aa. 25Mə̀ kɨ̀ mə̂ ǹtɨgə mbə ŋgàŋàfà'à a mbô ŋ̀ghòtə, ǹyoŋə njɨ̌m àbwarə yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à fa a mbo mə̀ mbɨ'ɨ ŋkwi atû ghuu, mə tâ mə̀ ghɨrə tâ bə̀ naŋsə nzi nɨghàà nɨ Nwî. 26Nɨ̀ghàà ma nû nɨ lɛ mbə aa annù yìi mə a lɛ ntswe alə̀ə̀ntə a ŋgu'u ŋgu'u bo bɨ̀ a mɨwàŋ mɨwàŋ, mə bɨ ghɨ̀rə̀ mə̂ a fɛ'ɛ̀ tsɨtsɔ̀ŋ ǹlaa a mbo bə̀ bɨ Nwî aà. 27A mbo bo Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋkɔ̀ŋ mə yu ghɨ̀rə̀ tâ bɨ̀ zi, a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀tɨ̀zî Nwî, àfù'u annǔ àtsyǎmbo yi yìi a tswe nɨ̂ ànnǔ yî àlə̀ə̀ntə ma yu aà. Ànnù yî àlə̀ə̀ntə̀ ma yû a bə mə, Kristo à tswe a mûm nu bù, m̀bə annù yìi mə a ghɨ̀rə mə nɨ̀ ka mbɛ nɨgha'a nɨ Nwî aà. 28Bì'i swoŋ aà ànnù ǹloŋ Kristo ma ghû, ŋ̀wa'asə nɨ̂ ŋû ǹtsɨ̀m, ǹdɨ'ɨ nɨ̂ ŋû ǹtsɨ̀m nɨ̂ m̀buu mɨtsyɛ̀ mɨ tsɨ̀m, mə mbə bì'ì yî m̀fa a ŋû ǹtsɨ̀m a ajàŋə mə à kwè mə̂ mum Kristo ŋkɔ'ɔ ntəə aà. 29A ŋghɨ̀rə ma yû, mə̀ nwugə̀ nɨ̀ nû yà, ŋ̀gaansə nɨ mɨ̀dà'â ma, m̀fi'i nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ mya mɨ̀tsɨ̀m mìi a naŋsə nɨŋ nɨ a nu mə̀ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\