BaKolosi 2

1Mə lɔ̀ɔ nswoŋə a mbo bù a ajàŋ yìi mə mə fà'a nɨ mɨtɨ̀ɨ̀ a ŋgaa bù bo bɨ̀ bə̀ bìi mə bɨ tswe a ala'a Laodicea bo bɨ̀ bə̀ bî mɔ'ɔ bìi mə kaa bɨ lɛɛ̀ ǹtɛ'ɛ ŋwa'à ǹsî gha yə aà. 2Mə fà'à ma mùu ajàŋ aa mə tâ bo luu nɨ̂ àtàŋəntɨɨ, tâ tswe nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə a ka bòònsə̀ waa, tâ bo luu nɨ̂ àfù'ù a naŋsə nzî ànnù yî àlə̀ə̀ntə̀ Nwì ya, yìi à nɨ Kristo yumbɔŋ aà. 3Kristo à laa mbə key yìi mə akwà'a ŋgɔ̀ŋ ɨtǎ mɨtsyɛ̌ Nwî tsɨ̀m, ŋghɨrə bì'inə̀ zî nɨ̀ ɨ̀nnǔ Nwî tsɨ̀mə̀. 4Mə swoŋə ma yû aa ta tâ ŋù tsù à tsuu ghuu lǒ bwe'esə nɨ mɨ̀ghàà mɨ mbwe'esə̀. 5Ǹloŋ mə ka mə kaa mə̀ sɨ̌ bì'inə̀ tswê a mbɨ̀ɨ̀ nu aa, mə̀ bàŋnə ntswe bi'inə̀ a mûm Àzwì, ŋkɨɨ ndorɨtə a nyə̂ àjàŋ yìi mə nɨ̀ nàŋsə ntswe, ǹtəə ntɨ̀ɨ̀ a mûm àbìintɨɨ̀ yuu a nu Kristo aà. 6M̀bə yìi mə nɨ̀ bìì mə̂ Kristo Yesu a nɨ M̀mà'àmbi aa, tâ nɨ̀ ka ntswe ntswêntɨ̀ɨ̂ yùù a mum Kristo. 7Nɨ̀ twiŋ mɨ̂ŋgâŋ muu ghu nu tâ mɨ̀ tso, ŋ̀ghurə ntswêntɨ̀ɨ̂ yùù ghu nu, ŋ̀kɨɨ ntɨnsə a nɨ̂ àbìintɨɨ̀ yuu a ajàŋ yìi bɨ lɛ ndɨ̀'ɨ̀ a mbo bù aà. Tâ ǹtswêntɨ̀ɨ̂ yùù ɨ̀ lùù nɨ̂ ŋ̀ka mfa mbɨ'ɨkə. 8Nɨ̀ yə mə tâ ŋù tsù à tsuu ghuu lǒ ghɨ̀rə nɨ̂ ɨ̀bù'ù ntsya nɨ mɨ̀ghàà mɨ mbwe'esə̀ mi adàŋə̀ dàŋə̀, kə̀ mɨ̀tsyɛ̀ mɨ ŋûmɨ̀sɔ̀ŋ mìi mə mɨ lo aa bə nɨ nɔ̀ŋsə̀ bə̀, kə̀ a ɨnnǔ mbii ɨzwì jìi sa'a mbi yù, a bə̂ ɨ̀nnù jìi mə kaa ɨ sɨ̌ aa a mbo Kristo lo aà. 9Ǹloŋ mə màrə̀ Nwì yìi mə à luu aa à tswe a mûm m̀bɨ̀ɨ̀ nû Yesu, 10nɨ̀ kɨ ntswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lùù aa, ntsya aa a njɨ̌m bòònsə̂ yuu bɨ̀ Kristo. À nɨ̂ àtu a mbo bɨ̀sa'a bɨ mbi bɨ tsɨ̀m a bo bɨ̀ ɨzwi tsɨ̀m jìi mə ɨsa'a nɨ̂ mbi yù aà. 11Bɨ lɛ ŋŋètə̀ yi'inə̀ ǹtsya aa ghu nu, kaa a wa'ǎ aa ŋŋètə̂ yìi mə bɨ ghɨrə aa nɨ̀ m̀bo bə̂, à lɛ mbə ŋŋètə yìi mə a lɛ ŋhɨ̀rə̀ Kristo, ǹtsya a njɨ̌m àjàŋ yìi mə à fì'ìsə mɨ̀dà'à mɨ ɨnnù jî bɨ jìi ɨ tswe a njyǎnû aa nlɔ̀'ɔ̀sə̀ aà. 12Nòò yìi mə bɨ lɛ mmurə ghuu a ŋkì aa, bɨ lɛ ntwiŋ ghuu bɨ̀ Kristo; ǹtsya njɨ̌m m̀mùrə ŋkì ma yû bɨ lɛ ŋkɨ nyweensə ghuu bu bɨ̀ Kristo, a njɨ̌m àbìintɨɨ̀ yuu a nɨ mɨ̀dà'à mɨ Nwî yìi, mə à lɛ nyweensə Kristo nɨ nɨ̀wo aà. 13Bù bìi mə nɨ̀ lɛ ŋkwo nloŋ ɨbɨ̂ ghuu bo bɨ̀ ajàŋ yìi kaa bɨ lɛ ŋwa'à ghuu ŋŋêtə̀ aa, Nwì à ghɨ̀rə̀ mə̂ nɨ̀ tɨgə̀ ǹtswe bɨtɨ̀ɨ̀ bu bɨ̀ Kristo, ǹli'inə ɨfansənnù juu tsɨ̀m, 14mme'e ndɨ'ɨ jya jìi mə bɨ lɛ ŋŋwà'ànə̀ ɨ kwerə̀ yi'inə̀ aa nlɔ̀gə̀ ŋ̀ghɛɛ mbɛɛntə a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀. 15A Kwɛrə mɨ̀dà'a mɨ bɨsa'a bɨ mbi bo bɨ̀ mǐ ɨ̀zwì jìi mə bu'utə mbi yù aa, ŋghɨrə mbî ǹtsɨ̀m ɨ yə ajàŋ yìi à ghà'a waa aa ntsya a njɨ̌m ati bàŋnə̀ Kristo aà. 16Tsǒ mə a bə ma mùu ajàŋ aa, tâ ŋû tsuu a ghuu sa'a nloŋ annù mɨjɨ kə̀ mɨlù'ù, kə̌ nloŋ annǔ ɨkòò yî jɨ̀, kə̀ ànnù saŋ yî m̀fii, kə̀ ànnǔ njwîŋgɔ̀ŋ. 17Ma juù ɨ̀nnù bə aa bə̂ àlɨləŋ ɨnnù jìi ɨ ka yǐ zì aà; lâ ànnù nɨ̂ŋkoŋ yìi a naŋsə ntswe ghu aa, a bə aa mbo Kristo. 18Nɨ̀ tsuu bii ŋù tsù à fi'isə ghuu a ŋkàŋ ǹloŋ mə a tɨ̀ɨ̀ nɨ mə nɨ̀ ka nsɨgɨsə ɨbɨɨ nu ghuu a nsyɛ, ŋkɨ mmii nɨ baangel, nswoŋə nɨ mə bo yə nɨ̂ ǹjə̀ə̀ təə təə, ŋ̀ŋii nɨ̂ nû jyaa adàŋə̀ dàŋə̀ ǹyoŋə nɨ̂ bə̂ àmɔ̀ɔ̀ntə ɨnnù, jyaa jìi à nɨ jì bâmɨŋsɔ̀ŋə aa, 19kaa wa'à bàŋnə̀ ǹtɨŋnə nàa a nu Kristo yìi mə à nɨ atu a mbô m̀bɨ̀ɨ̀ nû ǹtsɨ̀m, ǹjɛ'ɛ nɨ̂ ɨ̀dɨgə nû tsɨ̀m jìi mə ɨ tsugɨsə mɨ̂ŋgàŋə̂ mya ghu nu, ŋ̀kwi nɨ a ajàŋ yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a lɔ̀ɔ̀ aà. 20M̀bə a bə mə nɨ̀ lɛɛ̀ ŋ̀kwo bu bɨ̀ Kristo, ntsya ɨzwì jìi mə ɨ bu'utə mbi yù aa, a tɨgə̀ ŋ̀ghɨrə akə mə tâ nɨ̀ ka ntswe ntswêntɨ̀ɨ̂ yùù tsi'ì tso yì bà fàa mbi aa ɛ? A ghɨ̀rə akə mə nɨ̀ ka nyu'unə bə bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bɨ mbi bù aa ɛ? 21“Nɨ̀ tsuu tswa, Nɨ̀ tsuu ywe'etə, Nɨ̀ tsuu mɔ̀ɔ̀ntə̀” 22(Ŋghaa laa nloŋ aa njoo jìi mə ɨ wàŋsə̀ m̀bɨ'ɨ a ajàŋ mə bɨ fà'à nɨ ju), yoŋə nàa nɔ̀ŋsə̀ bàmɨsɔ̀ŋ bo bɨ̀ ɨ̀nnù jìi mə bo dɨ̀'ɨ̀ bo aa ɛ? 23Ma jû ɨ̀nnù mə bə̌ dɨ̀'ɨ̀ aa ɨ kɨrə̀ tsi'ì tsǒ mɨ̀tsyɛ̀ tswe ghu, ɨ kwɛtə̀ nɨ̂ bə̀ tâ bɨ̀ ka ŋgha'asə Nwì nɨ mânjì yî ǹtɨ̀nsə̀, ŋ̀kɨɨ ŋkwɛtə nɨ̂ waa mə bɨ̀ ka nsɨgɨsə nɨ mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nû myaa a nsyɛ, ŋkɨɨ mɨrɨsə nɨ mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nû myaa; lâ kaa annù ma yû yî tsu kaa a wa'à kwɛtə̀ a ŋghɨ̀rə mə tâ bə̀ me'e ɨnnù jìi mə njyǎnû jyaa ɨ yə̀'ə̀ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\