BaKolosi 3

1Tsǒ mə nɨ̀ ywèènə̀ mə̂ nɨ nɨ̀wo bu bɨ̀ Krito nɨ̀ tɛ'ɛ mɨ̂ntɨɨ̀ muu bə nɨ̂ ǹjoo jìi mə ɨ tswe a aburə, wa adɨgə mə Kristo à tswe ghu, a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ Nwì nî m̀mà'à aà. 2Nɨ̀ tɛ'ɛ atû yuu bə a nɨ̂ ǹjoo jìi ɨ tswe aburə, ntsee bə nɨ jì fàa nsyɛ ɨ tɛ'ɛ. 3Ǹloŋ mə nɨ̀ kwò mə̂, ǹtswêntɨ̀ɨ̂ yùù ɨ̀ tɨgə̀ ǹləəntə bo Kristo a mum Nwì aà. 4Nòò yìi mə Kristo yìi à nɨ ntswêntɨ̀ɨ̀ yùù laa à ka yǐ kɨ zì aa, tâ bǔ bo tɨgə nzì a mûm nɨ̀gha'à ni. 5Tsǒ mə a bə ma mùu ajàŋ aa, nɨ̀ zwitə ɨ̀nnù jìi mə njyǎnu ɨ yə̀'ə̀tə ŋghɨ̀rə aà: mbə ànnǔ ajɨrə, ànnǔ nsɨŋ, ànnù nɨlòò, ànnǔ ŋka nyə̀'ə̀tə ɨnnù jî bɨ, ànnǔ ŋka nyə̀'ə̀tə njoo si'i, yìi mbə tɨgə mbə tsǒ ànnǔ mmii mɨ̀kobə aà. 6Nwì a naŋsə nlwisə ntɔŋ a nu bə̀ ǹloŋ aa ma juù ɨ̀nnù. 7Nɨ̀ lɛ sɨ kɨɨ ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù ma jû wâ noò mə ɨ lɛ ntswe a nu bù nsa'a nɨ̂ ghuu aà. 8Lâ tsɨ̂tsɔ̀ŋ nɨ̀ fi'isə ɨnnù ma jya ɨ̀ tsɨ̀m mmi'i: àlwintɔŋ, àfìi mi'i, àbɨ'ɨntɨɨ, m̀bə̀gɨ̀tə bə̀, bo bɨ̀ mɨ̀ghàà mî fwɛ̀. 9Nɨ̀ tsuu ɨbaŋnənnù atu bù nɨ bù kɨ swoŋə, ǹloŋ mə nɨ̀ sɔ̀rə̀ mə̂ marə̀ ghùù yî ǹlwèn wa bo bɨ̀ ɨ̀nnù jìi nɨ̀ lɛ sɨ ghɨ̀rə mbìì aa mmè'è 10mbaŋnə ntɨgə mma'a a marə yî m̀fii wa, yìi mə Nwi a kwensə mə nɨ̀ ka nzi yi ntɨgə mfinə nɨ̂ yi, yìi mə à nɨ ŋgàŋnansə ghu aà. 11Tsǒ mə a bə laa, kaa kwensə kaa à ka wa'à ghu bû ǹtswe a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀tɨ̀zî Nwî bo bɨ̀ baYuda, bə̀ bìi mə bɨ ŋetə aa, bo bɨ̀ bìi kaa bɨ sɨ̀ ŋêtə̀ aa, bə̀ bìi bɨ kurə bə̀ aa, bo bɨ̀ bə̀ bìi bɨ tswe a ŋgɛ̀ɛ̀ aà, ɨ̀bù'ù bo bə̀ bìi kaa bo sɨ̌ ɨbù'ù bə aà, Kristo à tɨgə mbə ɨnnù tsɨ̀m ŋ̀kɨ ntswe a mum bo bɨtsɨ̀mə̀. 12Tsǒ bɔɔ bɨ Nwî bìi mə à tsɔ̀'ɔ bɨ laa, a kɨ̂ ŋ̀kɔŋ aa, nɨ̀ tɨ̀gə ŋwɛ'ɛ ŋko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀, bo bɨ̀ ŋ̀ghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀, nɨ̂ ǹsɨ̀gɨ̀sə ɨbɨɨ nu a nsyɛ, a bɔ̀'ɔ ŋka mbɔnə, nɨ̂ àtàŋəntɨɨ, a nu bù, 13ŋ̀ka ntswa mɨ̂ntɨɨ̀ muu bu nɨ bù, mə mbə annù a ka nyaŋə ŋù ǹloŋ ŋû yî mɔ'ɔ, nli'inə nɨ̂ ɨ̀fansənnù juu bu nɨ bù; ajàŋə mə Mmà'àmbi à lì'ìnə ɨfansənnù juu aa, nɨ̀ tswe nɨ̀ ŋ̀kɨ ŋka nlì'ìnə ɨfansənnù bə̂ bî mɔ'ɔ̀. 14A nɨ̂ ɨ̀nnù ma jû tsɨ̀m, tâ àŋkɔ̀ŋnə̀ à bə ma ànnù yìi mə a naŋsə mboonsə nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m ŋ̀kwerə aà. 15Tâ m̀bɔɔnə̂ Kristo ya ɨ̀ ka ntsyasə nɨ̂ ghuu, nloŋ mə Nwì à lɛ twoŋə ghuu aa mə tâ nɨ̀ boonsə ntswe nɨ̂ m̀bɔɔnə a nî m̀bɨ̀ɨ̀ nu yì m̀fùùrə̀. Nɨ̀ kɨɨ mfa nɨ̂ m̀bɨ'ɨkə ghu mbô. 16Tâ nɨ̀ghàà nɨ Kristo luu a mum mɨ̂ntɨɨ bù ǹlwi'i, nɨ̀ ka ndɨ'ɨ ŋkɨɨ ndɨ'ɨtə nɨ̂ ghuu ghu bu nɨ bù nɨ mɨ̀tsyɛ̀, ŋka nyəə nɨ bɨ̀psalm, mɨkòò mɨ ŋgha'asə Nwì, bo bɨ̀ mɨ̀kòò mɨ Azwì, m̀fa nɨ̂ m̀bɨ'ɨkə a mbo Nwì a mum mɨ̀ntɨɨ bù. 17A nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə nɨ ghɨ̀rə̀ aa, a nɨ nɨ̀ghàà nɨ ntsù, kə̀ ànnû tsu yìi nɨ ghɨ̀rə̀ aa, nɨ̀ ka ŋghɨrə ŋgɔ̀ŋ ɨnnǔ tsɨ̀m a nɨ ɨ̀kǔm Mmà'àmbî Yesu, m̀fa nɨ̂ m̀bɨ'ɨkə a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ Tà, ǹtsya ghu njɨ̀mə̀. 18Bàŋgyɛ̀ nɨ̀ ka nyu'unə bɨloò buu a ajàŋ yìi mə a ku'unə a nsi mi'i Mmà'àmbî aà. 19Bɨ̀lòò nɨ̀ ka ŋkɔŋ bâŋgyɛ̂ buu, ntsee a nu bo kɨ tsə'ə. 20Bɔɔ, nɨ̀ ka nyu'unə bɨ̂taà buu bo bɨ̀ maà buu a nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀nnǔ tsɨ̀mə̀, ǹloŋ mə àa annù yìi mə ghɨ̀rə̀ M̀mà'àmbi a dorɨtə̀ aà. 21Bɨ̀tà, nɨ̀ tsuu kɨ ghɨ̀rə tâ mɨ̀ntɔ̀ŋ mɨ bɔɔ̀ buu ka nlwi, ta wa'à kà ŋ̀ghɨrə mɨ̀tɨɨ̀ myaa ka mbɨ'ɨ (kwo). 22Ɨ̀bù'ù nɨ̀ ka nyu'unə bɨ̂taà buu nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m, kaa wa'a ka nyu'unə aa tsi'ǐ a noò yìi mə bɨ lìì ghuu aa, bù kɨɨ̀ ǹlɔɔ bə mə bə̀ ka mbeentə nɨ̂ ghuu aa bə̂, nɨ ka mfa'a nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ghuu tsɨ̀m, mbɔ'ɔ aa bə Mmà'àmbî. 23A nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə nɨ fà'à aa, nɨ̀ ka mfa'a nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ghuu tsɨ̀m, ŋka mfa'a tsǒ nɨ fà'à aa a mbô M̀mà'àmbî, kaa wa'a aa bə a mbo bə̀ fa'à, 24nzi nɨ mə, Mmà'àmbî à ka yǐ tsɔ'ɔ afà'â yuu nɨ̂ ǹjoo jìi mə à lə̀ə a aburə a mbo bù aà. Wa nɨ fà'à aa a mbo Mmà'àmbî Kristo. 25A mbo bə̀ bìi bɨ ghɨ̀rə ɨbɨ aa, Nwì à ka yǐ kɨ kwi'inə ɨbɨ̂ waa wa a mbo bo ǹloŋ mə Nwì a lèntə bə̂ aa nɨ mânjì yìi à ku'unə aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\