BaKolosi 4

1Bɨ̀tà bɨ abù'ù, nɨ̀ ka nlentə ɨbù'û juu nɨ mânjì yìi à tsìnə ŋkɨ kù'ùnə aa, nzi nɨ mə̀ nɨ̀ kɨ ntswe nɨ tà a aburə. 2Nɨ̀ ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ǹtəə ntɨnsə a mûm àtsà'àtə̀ Nwî, ŋ̀ka ntswe nɨkərə̀, mfa nɨ̂ m̀bɨ'ɨkə. 3Nɨ̀ kɨɨ ntsa'atə nɨ̂ Nwî ŋ̀wa'atə nɨ̂ yi'i ghu, mə tâ Nwìŋgɔ̀ŋ à ŋa'a mânjì m̀fa tâ bì'ì ka ŋkɛ'ɛnə ntoò ya yìi ɨ̀ tswe alɔ̀'ɔ̀sə̀ mbɨ'ɨ Kristo yìi mə mə̀ tswe atsaŋ nloŋ ŋgaà yì aà. 4Nɨ̀ tsa'atə Nwî mə tâ mə̀ zi ajàŋ yìi mə mbə mə̀ ghɨrə̀ ɨ naŋsə̀ ǹlaa nɨ mânjì yìi mə tswe nɨ̂ ghàa ghu aà. 5Nɨ̀ ka nzi akòrə̀ nɨzî yuu nɨ mânjì mɨ̀tsyɛ̀ bu bɨ bə̀ bɨ abɛɛ, nyə nɨ mə nɨ fà'à nɨ nòò ghuu sɨgɨnə̀. 6Tâ nɨ̀ghàà nɨ ntsû nuu tâ nɨ̀ ka nlii tsǒ bɨ nu'u nɨ̀ fɨ̀ŋgwaŋə̀, tǎ ghɨ̀rə tâ nɨ̀ zi ajàŋ yìi mə mbə nɨ̀ fâ àkwi'i nɨ̀ghàà a mbo ŋù ǹtsɨ̀m yìi à bètə ghuu nɨ̂ ànnù aà. 7Tychicus yìi mə à nɨ̂ ǹdɨ̂m ghà yìi mə mə̀ kɔ̀ŋə aa, ŋ̀kɨ mbə ŋû àkòrə̂ ghà a mûm àfà'à, yìi mə a fà'à a mbô M̀mà'àmbi nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀m aa, à ka tɨgə swoŋ ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnu tsɨ̀m m̀bɨ'ɨ ŋgaà yà. 8À nɨ̂ ǹji'ì ànnù yìi mə mə̀ tòo yi a mbo bù aa, mə tâ nɨ̀ zi ajàŋ yìi mə ǹtswê yì'ì ɨ bə aa, tâ à kɨ ndɨɨntə mɨ̂ntɨ̀ɨ̂ muu. 9Mə̀ kɨ ntoo Onesimus bo yu, mə a fà'à nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀m, mbə ndɨ̂m ghà yii mə mə̀ kɔ̀ŋə, mə à kɨ mbə ŋû nɨ̀ bû ghùù aà. Bo ka tɨgə swoŋ ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi ɨ fɛ'ɛ fàa aa a mbo bù. 10Aristarchus, ŋù àkòrə̂ ghà a ndâtsaŋ, a tsà'àtə̀ ghuu bo Mark (yìi mə bo Barnaba nɨ bɔɔ nɨ̀ bɔɔ aa, yìi mə nɨ̀ kɨɨ̀ ǹtɛ'ɛ ŋkwɛrə adɨ'ɨtə̀ m̀bɨ'ɨ ŋgaà yì aa- bɛɛ a zi nɨ̀ kwɛrə̀ yi sɨgɨnə̀.) 11Yesu wa yìi mə bɨ twoŋə nii nɨ Justus a tsà'àtə̀ ghuu. Ma bû àa tsì'ì bə̀ bìi mə bɨ tswe a tɨtɨ̀ɨ bì'i ŋgàŋafà'à ǹloŋ ànnù nɨfɔ̀ Nwì bìi mə bɨ ŋetə waa aà. Bo naŋsə ndɨɨntə nàa tsi'ì nɨ̂ m̀bə̂ ànnù. 12Epaphras, yìi à nɨ ŋû nɨ̀ bù ghùu yî mɔ̀'ɔ aa, mbə ŋgàŋàfà'a Kristo aa, a tsà'àtə̀ ghuu. A naŋsə nto nɨ a mûm àtsà'àtə̀ Nwî ŋ̀gɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m, nloŋ ŋgaà yùù, mə mbə nɨ̀ naŋsə̀ ŋkwi ŋkɔ'ɔ naŋsə ntəə, ŋkɨ naŋsə nzi annù yìi mə Nwì a lɔ̀ɔ̀ aa tsɨ̀mə̀. 13Mə̀ nɨ̂ àyəfə mbɨ'ɨ ŋgaà yì mə à nàŋsə mfà'à a mbo bù nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀, bo bɨ̀ bə̀ bìi bɨ tswe a Laodicea, nɨ Hieapolis. 14Lukas, docta yìi mə bì'ì kɔŋə aa, nɨ Demas, bɨ tsà'àtə̀ ghuu. 15Nɨ̀ fa atsà'atə̂ ya a mbo bɨ̀lɨ̂m bì'inə̀ bìi bɨ tswe a Laodicea, ŋkɨ ntsa'atə Nympha bo ŋghotə ya mə ɨ bòòntə̀ ghu nda aà. 16Nòò yìi mə nɨ̀ twòŋ mə̂ àŋwà'ànə̀ yû a tɨtɨ̀ɨ bù aa, nɨ̀ tsyâsə bɨ kɨ̂ ntwoŋə a nɨ̂ ŋ̀ghòtə ya mə ɨ̀ tswe a Laodiciea aà. Nɨ̀ kɨ nyə mə nɨ̀ twoŋə̂ àŋwà'ànə̀ ya mə a lo a Laodicea aà. 17Tâ nɨ̀ swoŋə a mbo Archippus mə, “Yə mə ò fà'â ɨ̀fà'à wa mə ò lɛ ŋkwɛrə a mbô M̀mà'àmbi aa ŋghɛ̀ɛ̀ m̀maŋsə.” 18Mə̀ Paul mə tɨgə ŋwa'anə yulà àtsà'àtə̀ aa tsi'ì nɨ̀ yaa ambô, ka ŋwa'atə nɨ̂ àtsaŋə̀ yâ. Tâ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî ɨ̀ tswe a mbo bù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\