BaEfeso 1

1Àŋwà'ànə̀ yû a lo aa a mbo mə̀ Paul yìi mə mə̀ nɨ ŋgàŋntoò Kristo Yesu ǹyoŋə nɨ̂ ŋ̀kɔ̌ŋ Nwìŋgɔ̀ŋ aà, ŋ̀ghɛɛ nɨ a mbo bə̀ bɨ Nwì bìi mə bɨ kɨ nnɨŋ mɨ̀ntɨɨ̀ myaa a nu Kristo Yesu aà. 2Tâ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî nɨ̂ m̀bɔɔnə yìi mə ɨ̀ lo a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ Taà yì'inə̀ nɨ Mmà'àmbî Yesu Kristo aa, tâ ɨ̀ tswe a mbo bù. 3Tâ bì'inə̀ ka ŋgha'asə Nwîŋgɔ̀ŋ mə à nɨ Ta bɨ̀ Mmà'àmbî yì'inə̀ Yesu Kristo aa yìi mə, a mum Kristo, à nɨ̌ŋ mbɔɔnə a nu bì'inə̀ a ajàŋə mə à fa njoo Azwì ɨ tsɨ̀m jìi mə ɨ tswe a aburə aa a mbo bì'inə̀ aà. 4M̀bɔŋ tâ bɨ̀ naŋsə mbi boŋ Nwìŋgɔ̀ŋ à tsɔ̀'ɔ̀ mə̂ yi'inə̀ a mum Kristo mə tâ bì'inə̀ bə bìi bə̂, ǹlaa maŋsə ntswe tɨ̂ àlɔ̀'ɔ̀ a nsi mi'i yu. 5A mûm àkɔ̀ŋnə̀ Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ taŋtə yi'inə̀ ǹləə mə yu ghɨ̀rə̀ yi'inə̀ nɨ bɔɔ̀ bi a njɨ̌m Yesu Kristo nyoŋ a ajàŋə mə à lɛ sɨ lɔ̀ɔ̀ ŋkɨ ŋkɔŋə aa 6mə tâ bì'inə̀ ka ŋgha'asə nii ǹloŋ ɨbɔ̀ŋə̂ yi yî wè yìi mə à swì'i a nu bì'inə̀ tɨ̂ ǹdùù ǹtsya a mum Mû yì yìi à kɔ̀ŋə aà. 7À lɛ ntsu'u atû yi'inə̀ nɨ̂ àləə nû yi, ŋ̀ghɨrə Nwì a li'inə̀ ɨ̀fansənnù ji'inə̀, ǹyoŋə nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋə̂ yi yî wè wâ, 8yìi mə à lɛ nswì'ì a nu bì'inə̀ aà. 9Ǹloŋ mə à lɔ̀ɔ̀ mə̂ bɨ̂mânjì bɨtsɨ̀m bo bɨ̀ mɨ̀tsyɛ̀ ŋ̀ghɨrə bì'inə̀ zǐ ànnǔ alɔ̀'ɔ̀sə̀ yìi a lɛ ntswe nɨ̂ ànnù yìi a lɔ̀ɔ̀ aa, ǹyoŋə nɨ̂ àtaŋtə̀ yi yìi à lɛ ntaŋtə a mum Kristo aà, 10Àtaŋtə̀ yi a lɛ mbə aa mə nòò à bə yǐ kɔ'ɔ kù'u boŋ à ka bòònsə njoò tsɨ̀m a mum Kristo tsô àtû, ǹjoo jìi ɨ tswe a aburə bo bɨ̀ jìi ɨ tswe a nsyɛ aà. 11Nwìŋgɔ̀ŋ a ghɨ̀rə ɨnnù tsɨ̀m ǹyoŋə aa àtaŋtə̀ yi bô ŋ̀kà'â yì. Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ntsɔ'ɔ yi'i mə tâ bì'ì bə bə̂ bi a mum Kristo nɨ̂ ŋ̀kɔ̀ŋə̂ yì, ǹlɔgɨnə a nlɔ̀gɨ̀nə̂. 12Àtaŋtə̀ yi a bə aa mə bì'ì bìi mə bɨ lɛ mfòò ŋ̀ka mbɛ a mum Kristo aa, tâ bì'ì tswe ŋka ŋghu'usə nɨgha'à ni. 13A ŋghɛ̀ɛ a nɨ bù, nɨ̀ kɨ ntswe a mum kristo, nòò wa mə nɨ̀ lɛ yu'u nɨghàà nɨ annù nɨ̂ŋkoŋ nya mə à nɨ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya mə ɨ yweensə ghuu, ǹnɨŋ ntɨɨ̀ ghuu ghu nu aa, Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ nɨŋ awenə̀ yi a nu bù tsǒ mə à lɛ mfa Azwì yî Làà yìi mə à lɛ ŋkà'à aa a mbo bù aà. 14Azwì yî Làà ya a tɨgə̀ m̀bə alènsə a ndɨ̀'ɨ mə bì'inə̀ ka yǐ kwɛrə annù yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋkà'à a mbo bə̀ bi aa, ma yû a ghɨrə̀ a laa mə Nwìŋgɔ̀ŋ à ka yǐ tsu'u atu bə̀ bìi mə à nɨ bi aà, tâ bì'inə̀ tɨgə ŋghu'usə nɨgha'à ni. 15Tsǒ mə a bə laa aa, a ajàŋ yìi mə̀ yù'ù mə̂ àbìintɨɨ̀ yuu a nû M̀mà'àmbî Yesu bo bɨ̀ àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə nɨ kɔ̀ŋ bə̂ bɨ Nwî bɨtsɨ̀m ghu aa, 16kaa mə̀ sɨ kɛntə nɨ̂ ŋ̀ka mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì ǹloŋ ŋgaà yùù, ntsa'atə nɨ̂ Nwî ŋwa'atə nɨ̂ ghuu mə. 17Mə tsà'àtə̀ Nwî mə tâ Nwìŋgɔ̀ŋ Ta bɨ̀ M̀mà'àmbî yì'inə̀ Yesu Kristo, Ta nɨ̀gha'a, tâ à fa ghuu nɨ̂ Àzwî yi, tâ à tɨgə ŋghɨrə ghuu tâ nɨ̀ tswe nɨ mɨ̀tsyɛ, ndɨ'ɨ Nwîŋgɔ̀ŋ a mbo bù tâ nɨ̀ ku'usə mbù ǹzi yi. 18Mə betə nɨ mə tâ bɨ̀ ŋa'a mɨ̂ntɨɨ̀ muu tâ nɨ̀ yə ŋkà'â yì tǎ zi njoo jìi mə nɨ bɛ a ajàŋ mə à twòŋə ghuu ghu aa, ɨ zi afù'ù yìi mə a tswe a mûm mɨ̀tə̀ŋnə̀ mî wè mìi mə à kà'a a mbo bə̀ bi aà, 19ɨ kɨɨ zi mə kaa mbə bɨ wa'à mɨda'à mî wè mî wè mìi mə mɨ tswe a mbo bì'inə̀ bìi mə bì'inə̀ bii yi aa fɨ̀gə̀. 20Mɨ̀dà'à mî wè ma mû mɨ bə aa mya mìi mə à lɛ nyweensə Kristo ghu a nɨwo, ŋghɨ̀rə̀ a tswe a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ yu nî mà'à a aburə aà, 21ǹnaŋsə ntsya ŋgǎŋnsa'a m̀bi, nɨ ŋ̀gàŋada'a, nɨ̂ ŋ̀gàŋmɨ̀tɨ̀ɨ̀ bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋmbu'utə m̀bi, ǹtsya mɨkum mɨtsɨ̀m mìi bɨ twoŋə a nu bə̀, kaa ŋkɨ'ɨ̀ aa tsi'ì a nɨ yulà m̀bi bə, bo bɨ̀ a nɨ̂ m̀bi yìi mə ɨ̀ ka yǐ zì aà. 22À kɨ̀ mə̂ ǹnɨŋ ŋgɔ̀ŋ njoò tsɨ̀m a nji'i mɨkòrə yu, ŋ̀ghɨrə mə à tɨgə nsa'a ŋgɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m, mbə atu a mbô ŋ̀ghòtə̂, 23ŋ̀ghòtə ɨ bə̂ m̀bɨ̀ɨ̀nû yì, a luu ghu, ŋkɨɨ ntɨgə nlwensə ŋ̀gɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m a nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ tsi'ì tsɨ̀mə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\