BaEfeso 2

1A nɨ bù à ghɨ̀rə nɨ̀ tswêntɨ̀ɨ̀, mə à lɛ mbìì aa nɨ̀ kwo a mûm Àzwì ǹloŋ ɨfansənnû juu bo bɨ̀ ɨ̀nnù jî bɨ̂ juu. 2Maà noò nɨ̀ lɛ sɨ yòŋə̀ aa ɨnnù jî fàa mbi, ǹyu'unə nɨ̂ m̀fɔ̀ yìi mə a sa'a ɨzwì jî bɨ jìi mə ɨ tswe a mûm m̀fə'ə aa, mə ɨ tɨgə mfa'a nɨ̂ a nu bə̀ bìi mə bɨ tɨ̀ɨ atu a mbo Nwì tsɨ̂tsɔ̀ŋ aà. 3Bì'inə̀ lɛ ŋkɨ mbə aa tsi'ì tsǒ bo ǹtswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̂ yì'inə̀ ǹyoŋə aa ɨ̀nnù jìi mə ǹjyǎnû jì'inə̀ ɨ lɔ̀ɔ̀, ǹjyǎnû yì'inə̀ bo bɨ̀ m̀mɔ̀ɔ̀ntə̂ ji'inə̀ ɨ kɨɨ̀ ǹyə'ətə aà. Maa ajàŋ àlwintɔŋə Nwî a lɛ ntswe a nu bì'inə tsi'ì tsǒ ajàŋ mə a kɨ ntswe a nu ŋù mɨ̀sɔ̀ŋə ntsɨ̀mə̀ aà. 4Lâ àjàŋə mə ŋ̀ko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ Nwì ɨ̀ sɨ̀ nɨ nɨ̀dènə̀ tswe aa, àkɔ̀ŋnə̀ yi yî wè yìi mə à kɔ̀ŋə yi'inə̀ ghu aa, a ghɨrə̀ mə 5ka mə bì'inə lɛ ŋkwo nloŋ ɨfansənnù ji'inə̀ aa, a bû ŋ̀ghɨrə bì'inə̀ tswê ǹtɨ̀ɨ̀ bi'inə̀ bɨ̀ Kristo 6ntɨgə ŋŋɛɛ yi'inə̀ nɨ̀ bò a ndəŋ, ŋghɨrə bì'inə̀ nɨ̀ bò tswê nɨ̂ ɨ̀lə̀ŋ a aburə a mum Kristo Yesu 7mə yu ghɨ̀rə tâ à laa mə, a nɨ̂ m̀bi yì m̀fii yìi mə ɨ̀ ka yǐ zì aa, a ka yǐ fa afù'ù tɨ nɨ̀ndènə̀ a mûm ɨ̀bɔ̌ŋ yu a njɨ̌m àbɔ̀ŋəntɨɨ̀ yi a nu bì'inə̀ a mum Kristo Yesu aà. 8Ǹloŋ mə Nwì a yweensə ghuu nloŋ aa ɨ̀bɔ̀ŋ yi, ǹtsya a njɨ̌m àbìintɨɨ̀, kaa à sɨ̌ ŋghɨ̀rə̂ yùù bə̂, àa mɨ̀tɨ̀ŋnə̀ mɨ Nwî. 9Kaa à sɨ̀ bə aa nloŋ ɨfà'à yî tsu bə̂, m̀bɨ̀'ɨ̀ ŋù tsù à lô ŋ̀ka ŋkwɛɛ ntɨɨ̀ yi. 10Bì'inə̀ bə aa àbofà'à Nwî. À lɛ nnaŋsə yi'inə a mum Kristo Yesu aa mə tâ bì'inə̀ tswe tswe ntɨ̀ɨ̀ a ŋka ŋghɨ̀rə ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ jìi mə à lɛɛ̀ ǹtɛ'ɛ mfoo ntaŋtə nləə mə bì'inə̀ ka ŋghɨrə aà. 11Tâ nɨ̀ wa'atə mə à lɛ mbə a noò yì mɔ'ɔ aa, bɨ twoŋə̀ nɨ̂ ghuu, bɨ̂tɨ̀zî Nwî aa a nɨ bɨ̀tɨ̀ŋètə̀, ǹyoŋə aa a nɨ annǔ ŋètə bə̂ yìi mə à lɛ mbə annǔ njyǎnu bɨ ghɨrə̀ aa nɨ̀ m̀bo aà. 12Tâ nɨ̀ wa'atə mə, à lɛ mbə maà noò aa, bɨ yatə̀ ghuu bu bɨ̀ Kristo, bɨ fi'isə̀ ghuu kaa nɨ̀ wa'ǎ bə̂ bɨ ala'a baIsrael bə̂, m̀bə bɨ̂gɨ̀ɨ̀ a nɨ̂ ɨ̀kàà jìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋkà'a annù ghu aà. Kaa nɨ̀ lɛ sɨ wa'à nɨ̂ ànnû tsu bɛ̂. Kaa ŋkɨ'ɨ̀ ghuu nɨ Nwìŋgɔ̀ŋ fàa mbi tswê. 13Lâ tsɨ̂tsɔ̀ŋ a mum Kristo, bù bya mə à lɛ mbə a noò mɔ̀'ɔ nɨ̀ tswê a ndìsyà aa, bɨ̀ zì mə̂ nɨ bù ŋ̀koontə nɨ bù a njɨ̀mə̂ àləə nu Kristo. 14Ǹloŋ mə Krito yu mbɔŋ, à zì mə̂ nɨ̂ m̀bɔɔnə a mbo bì'inə̀. À ghɨ̀rə̀ mə̂ baYuda bo bɨ̀tɨ̀zî Nwî bo tɨgə̀ m̀bə bə̂ bî fùùrə̀. À tà mə ŋgɨ'ɨ nɨ annù kɨ̂bàà ya mə a lɛ mbə tsi'ì tsǒ àwugəndâ aà. 15À lɛ mbwɛsə nɔ̂ŋsə̀ baYuda wa yìi à lɛ ntswe nɨ̂ ǹdɨ̀'ɨ nɨ̀ bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ aa, mə, a njɨ̌m yu yumbɔŋ, yù lɔgə baYuda bo bɨ̀tɨ̀zî Nwî ɨ bǔ tɨgə naŋsə ŋgwɛ̀'ɛ̀ bə̀ bî fii ghu tâ bɨ̀ tswe nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔ bo bo, ɨ tɨgə ghɨ̀rə tâ m̀bɔɔnə ɨ̀ tswe a tɨtɨ̀ɨ bo. 16À lɛ mbù m̀boonsə yi'inə̀ bɨ̀ Nwì ǹtsya a njɨ̌m ɨ̀bɨɨnu wa yì fùùrə̀ mə à lə mfa mbii nɨwo a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ ŋghɨrə mə tâ ànnù kɨbàà à mɛ. 17À lɛ nzì ǹswoŋə nɨ̂ ànnǔ̈ mbɔɔnə a mbo bù bìi nɨ̀ lɛ ntswe a ndîsyà aa, bo bɨ̀ a mbo bə̀ bìi mə bɨ lɛ ŋkòòntə̀ aà. 18Ǹtsya ghu njɨ̀m, bì'inə̀ bɨtsɨ̀m, baYuda nɨ bɨ̀tɨ̀zî Nwî, tswê nɨ̀ mânjì a ŋghɛ̀ɛ a mbo Tà a mûm Àzwì yî fùùrə̀. 19Ma mùu ajàŋ kaa nɨ̀ sɨ̀ bɨgɨ̀ɨ̀ bə, kaa ŋkɨ'ɨ̀ batoo dàŋ kɨ̀ mbu mbə. Nɨ̀ tɨgə mbə bə̀ bɨ ala'à yì fùùrə̀ bu bɨ̀ bə̀ bɨ Nwî, ŋ̀kɨ mbə ŋgwɛ̀'ɛndâ Nwî. 20Bɨ tɨgə̀ m̀bɔɔ ghuu tsô ǹda wa nɨ̂ àtsə ŋgǎŋntoo Kristo, bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋntoo Nwî, tâ Kristo yu mbɔŋ a bə ŋgɔ̀'ɔ̀ nɨ̀buu nɨ ndâ. 21tâ ǹda yâ ǹtsɨ̀m ɨ̀ yəgɨnə a nu yu Mmà'àmbi, ntɨgə mboonsə ŋkwi, ŋghɛɛ nɨ̂ ǹdâmà'anwì yî ŋwè yìi ɨ̀ laa aà. 22A ŋghɛ̀ɛ a nɨ bù, a mum yu, bɨ kɨɨ mbɔɔ nɨ̂ ghuu mboonsə bu bɨ̀ àbùgə̀ bə̂ tâ nɨ̀ bə adɨ̀gə yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à ka kɨ tswe ghu ɨ tsyǎ a njɨ̀mə̀ Àzwì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\