BaEfeso 3

1A bə̂ ǹji'ì ànnù yìi mə̀ Paul ǹgàŋàtsâŋ Kristo Yesu mbɨ'ɨ ŋkwîtû ghuu bɨ̂tɨ̀zî Nwî mə tsà'àtə̀ Nwî a atu bù aà. 2Mə̀ mɔ̀ɔ̀ntə mə nɨ̀ tɛ̀'ɛ̀ mə̂ ǹyu'u ɨfà'à yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à fa a mbo mə̀ nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋə̂ yi nloŋ ŋgaà yùù aà. 3Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋkɛ̀'ɛ ataŋtə alɔ̀'ɔ̀sə̀ yi ndɨ'ɨ a mbo mə̀, a ajàŋə mə mə̀ kɨɨ̀ ǹtɛ'ɛ mbɔɔ ŋwa'anə a mbo bù aà. 4Nɨ̀ bə twoŋ boŋ nàa zi ɨnnǔ alɔ̀'ɔ̀sə̀ jìi mə mə̀ zi mbɨ'ɨ Kristo aà. 5Kaa Nwìŋgɔ̀ŋ a kɨ'ɨ ɨnnù jî lɔ̀'ɔ̀sə̀ ma jû a mbo mɨ̀wàà mɨ bə̂ a mbìì swoŋə̀. Lâ tsɨ̂tsɔ̀ŋ à ghɨ̀rə̀ mə̂ ɨ laa ntsya a njɨ̀mə̂ Àzwî yi, a mbo ŋgǎŋntoo Kristo bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋtoo Nwî, jìi mə a tsɔ̀'ɔ̀ yu aà. 6Ànnù yî lɔ̀'ɔ̀sə̀ ma yû a bə mə tâ bɨ̀tɨ̀zî Nwî kɨ ntɨgə mbə bɨjɨbɨnda bo bɨ̀ baIsrael. Bo tɨgə mbə aa ɨ̀dɨ̀gə nu mbɛ̀ɛ̀ nu yì m̀fùùrə̀, bo bɨtsɨ̀m tɨgə ntswe a nɨ ɨnnù jìi mə Nwì à lɛ ŋkà'à ǹtsya a njɨ̌m Kristo aà. 7Nwì à lɛ ŋghɨ̀rə̀ gha a nɨ̂ ŋ̀gàŋàfà'à ma mùu mûn ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ yû aa, a bə mɨ̀tə̀ŋnə̀ mìi mə à fa a mbo mə̀ nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋə̂ yi a njɨ̌m mɨ̀dà'à mi mìi mə mɨ lɛ sɨ fà'a a nu mə̀ aà. 8Ka mə mə̀ nɨ ŋû yî mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bɨ Nwì yìi mə̀ kə̀'ə nsɨgə nlwi'isə aa, Nwìŋgɔ̀ŋ à fa ɨ̀bɔ̀ŋ ma ghû a mbo mə̀ mə tâ mə̀ lɔgə ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya nloŋə afù'ù Kristo tɨ fɨ̀gə̀ ŋ̀ghɛɛ nɨ yu a mbo bɨ̀tɨ̀zî Nwî. 9ɨ kɨɨ ghɨ̀rə tâ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m yə a ajàŋ mə ataŋtə̌ annù yî lɔ̀'ɔ̀sə̀ yìi mə Nwì yìi à lɛ naŋsə njoò tsɨ̀m, à lɛ nlɔ̀'ɔ̀sə̀ nləə a ŋgu'u ŋgu'u aa a fà'à aà. 10Àtaŋtə̀ yi yû a bə aa mə tsɨ̂tsɔ̀ŋ tâ à tsya a njɨ̌m ŋ̀ghòtə ŋghɨ̀rə̀ tâ bɨ̀sa'a bɨ mbi bo bɨ̀ ɨ̀dà'à jìi mə ɨ tswe a aburə aa, bɨ yəgə nzi mɨtsyɛ̀ mɨ Nwî mìi mə mɨ nɨ tsi'ì a mbuu mbuu aà. 11Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋghɨ̀rə̀ ma mùu ajàŋ ǹyoŋə aa ataŋtə̀ yi yìi a lwi'i nɨ̂ŋkoŋ mə à ghɨ̀rə̀ mə̂ a fɛ'ɛ̀ ǹtsya a njɨ̌m Kristo Yesu Ŋ̀gàŋmà'a yi'inə̀. 12A njɨ̌m Kristo, ǹtsya a njɨ̀mə àbìintɨɨ̀ yì'inə̀ ghu nu, mbə bì'inə̀ tse tswe nɨ̂ àtàŋəntɨɨ a ŋghɛ̀ɛ a nsi mi'i Nwì. 13Maa ajàŋ mə̀ tɨgə̀ ǹswoŋə nɨ a mbo bù mə mɨ̀ntɨɨ̀ muu tsuu lǒ bɔrə mbɨ'ɨ ŋgɨ'ɨ yìi mə ɨ kuu a nu mə̀ ǹloŋ ŋgaà yùu, mə à nɨ nɨgha'à nuu aà. 14À nɨ̂ ǹji'ì ànnù yìi mə mə swɛ̀tə̀ mɨku'utə̂ ma a nsyɛ a nsi Tà, 15yu wa yìi mə ŋ̀gwɛ̀'ɛ ntsɨ̀m jìi ɨ tswe a aburə kə̀ mə ɨ tswe a nsyɛ aa, ɨ kwɛrə ɨkûm waa ghu mbo aà. 16Mə bu'u mbo a mbo Nwì mə, a nɨ̂ àfù'ù yi ya yìi a gha'a aa, tâ à tsya a njɨ̌m Àzwì Nwî ǹnɨŋ mɨda'a a mûm ǹtɨɨ bù tâ nɨ̀ tswe nɨ̂ mɨ̀dà'à. 17Mə̀ kɨɨ̀ m̀bu mbu'u nɨ̂ m̀bo mə tâ Kristo à kuu ntswe a mum mɨ̀ntɨɨ bù ǹtsya a njɨm àbìintɨɨ̀ yuu. Ŋ̀kɨɨ mbu mbu'u nɨ̂ m̀bo a mbo Nwì mə tâ à ghɨrə nɨ̀ twiŋ mɨ̂ŋgǎŋ muu, ŋkɨ ntum ɨtsə mɨla'a juu a mûm àkɔ̀ŋnə̀. 18Mə mbə bù, a bɔ̀'ɔ nɨ bə̀ bɨ Nwî tsi'ì bɨ̀tsɨ̀m, nɨ̀ tswe nɨ̀ mɨ̀dà'à a nzî àjàŋə mə àkɔ̀ŋnə̀ Nwî a gha'atə mbə, ŋkɨ sa'atə, ŋkɨ ŋɛnə mbə, kə̀ ŋ̀kɨ ntso mbə aa, 19a ŋkɨ nzi àkɔ̀ŋnə̀ Kristo ya yìi mə a tsya mɨtsyɛ̀ mɨ ŋû mɨ̀sɔ̀ŋ aa, mə mbə bɨ tɨgə̀ ǹnaŋsə nlwensə ghuu, nɨ̀ kɔ'ɔ nluu nɨ̀ màrə̀ Nwǐ ntsɨ̀mə̀. 20A mbo yu wa yìi mə, ǹtsya a njɨ̌m mɨ̀dà'à mìi mə mɨ fà'a a nu bì'inə̀ aa, mbə a ghɨrə̀ ɨ̀nnù ɨ naŋsə̀ m̀burə gha'a ntsyatə ajàŋə mə bì'inə̀ betə kə̀ ŋ̀kɨɨ mɔɔntə aa, 21ta nɨ̀gha'a tâ nɨ̀ tswe ghu mbo a mûm ǹghòtə bo bɨ̀ a njɨ̌m Kristo Yesu, ŋghɛnə a mɨwàŋə̀ mɨwàŋ, ǹlwi'i nɨ̂ŋkoŋə̀. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\