BaEfeso 4

1Tsǒ mə a bə laa, mə̀ ŋ̀gàŋàtsâŋ M̀mà'àmbi, mə bu'u mbo a mbo bù mə tâ nɨ̀ ka ntəə akɔ̀rə̀ nɨzî yùù tâ ɨ̀ ku'unə ajàŋ yìi mə Nwì à twoŋə ghuu mə nɨ̀ ka ntəə aa, 2ŋ̀ka nsɨgɨsə mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû muu a nsyɛ, m̀bɔnə, ntswa nɨ mɨ̀ntɨɨ̀ muu, m̀mi nɨ̂ ɨ̀nnù juu bu nɨ bù a mûm àkɔ̀ŋnə̀, 3ŋ̀ka ŋgaansə nɨ̂ mɨ̀tɨ̀ɨ̂ muu a nlwì'i a mûm m̀bòònsə ya mə Àzwì Nwî a fa ŋghɨrə tâ m̀bɔɔnə ɨ̀ boonsə ghuu ŋkwerə tsô ŋ̀kɨ̀rə̀ aà. 4M̀bɨ̀ɨ̀ nû ɨ̀ bə aa yì m̀fùùrə̀, Àzwì Nwî a kɨ̂ m̀bə aa yì fùùrə̀, tsǒ ajàŋ yìi mə ànnù yìi mə bɨ lɛ ntwoŋə yi'inə̀ mə bì'inə̀ ka mbɛ aa a kɨ mbə yî fùùrə̀ aà. 5M̀mà'àmbi à bə̀ aa yì m̀fùùrə̀, àbìintɨɨ a bə aa yì fùùrə̀, ànnǔ mmurə bə̌ ŋkì a kɨ̂ m̀bə aa yì fùùrə̀, 6Nwìŋgɔ̀ŋ a kɨ̂ m̀bə aa yì m̀fùùrə̀, yìi mə à nɨ Taà yì'inə̀ bɨtsɨ̀m, yìi mə a bu'utə bə̂ bɨ̀tsɨ̀m, m̀fa'a nɨ a nu bə̀ bɨ̀tsɨ̀m, ŋ̀kɨ ntswe a nu bə̀ bɨ̀tsɨ̀m. 7Lâ bɨ lɛ mfa ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî wa a mbo bì'inə̀ yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ nyoŋə aa nɨ̂ m̀buu mɨtəŋnə mìi mə Kristo à lɛ mfa ghu mbo aà. 8Tsǒ mə a tswe a adɨgə yî mɔ'ɔ a mûm àŋwà'ànə Nwì mə, “Nòò wa mə à lɛ sɨ kɔ'ɔ ŋghɛɛ a ndəŋ aa, à lɛ nlɔ̀gə ɨbù'u ntsò jî ghà'àtə̀, m̀fa mɨtəŋnə a mbo bə̀.” 9(M̀bə bɨ ŋwa'anə mə, “À lɛ ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a ndəŋ,” boŋ à sɨ̀ bə aa mə à lɛ mfòò ǹsɨgə ŋkuu a nji'ì ǹsyɛ aa ɛ? 10Yu wa mə à lɛ nsɨgə aa àa yu wa mə à lɛ ŋkɨ ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a ndəŋ ntsɨrə aburə ntsɨ̀mə̀ aà, mə yu tɨgə lwensə mbî ǹtsɨ̀mə̀ aà.) 11Àa yu mə a lɛ mfa mɨtəŋnə mə tâ bə̀ bî mɔ'ɔ tâ bɨ̀ bə ŋgǎŋntoò ji, bǐ mɔ'ɔ bɨ̀ bə bìi mə bɨ yu'u nɨ̂ nɨ̀ghàà nɨ Nwî ŋ̀kɛ'ɛnə, bǐ mɔ'ɔ bə bɨ̀fàŋgilisì, bǐ mɔ'ɔ bə bɨ̀pastor bo bɨ̀ bɨ̀dɨ̀'ɨ̀ bɨ ɨnnù. 12À lɛ ŋghɨ̀rə̀ ma mùu ajàŋ aa mə yu taŋtə bə̂ bɨ Nwî bɨtsɨ̀m a nɨ̂ ɨ̀fà'à Nwî, a ŋka ŋko'o ŋ̀ghòtə yìi mə ɨ̀ nɨ mbɨ̀ɨ̀nû Kristo aà, 13ɨ ywe'e noò yìi mə bì'inə̀ bɨtsɨ̀m ka yǐ bòònsə̀ bə ayoo yì fùùrə̀ a mûm àbìintɨɨ, ɨ kɨɨ naŋsə zi a Mu Nwì, ɨ kwe ɨ kù'u, ɨ tɨgə bə tso Kristo, ɨ luu nɨ màrə̀ yì, 14tǎ wa'a bù m̀bə tsǒ bôŋkhə, bìi mə ɨ̀nnù jìi mə ŋgǎŋmbwe'esə ɨ dɨ̀'ɨ̀ aa, ɨ ka kɨ tii nɨ̂ yi'inə̀ tsǒ fɨ̀fə̀rə̀ a tii akàŋə ŋkì aa, nɨ mɨ̀tsyɛ̀ mìi bo bwe'esə nɨ̂ yi'inə̀ ghu aà. 15Lâ bì'inə̀ baŋnə ntɨgə swoŋə nàâ ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mûm àkɔ̀ŋnə̀, ŋka ŋkwe a nɨ bɨ̀mânjì bɨtsɨ̀m ɨ bə tsǒ yu wa mə à nɨ atu aa, a mum Kristo. 16Àa yu yìi mə à bòònsə ɨbɨ̀ɨnû tsɨ̀m, ɨ̀dɨgə nû tsɨ̀m ɨ tɨgə̀ ǹyoŋ tsugɨtə nɨ mɨ̀ŋgàŋ a nɨ mɨ̀kɨ̀rɨ̀nə̀ aà. Bɛɛ ɨ̀dɨ̀gə nu jya ji mɔ'ɔ ji mɔ'ɔ ɨ ka mfa'a ajàŋ yìi mə ɨ tswe nɨ̀ m̀fà'a aa, ɨ̀bɨɨnu wa tsɨ̀m ɨ tɨgə̀ ŋ̀kwe, ntɨgə ŋko'o nii a mûm àkɔ̀ŋnə̀. 17Mə swoŋə ma yû ànnù a nɨ̂ Ɨ̀kǔm Mmà'àmbi mə, nɨ̀ tsuu bǔ kɨ tswe ntswêntɨ̀ɨ̀ yùù tsi'ì tsǒ bɨ̀tɨ̀zî Nwî bìi mə ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntə ɨnnǔ jyaa à nɨ tsi'ǐ ɨnnǔ dàŋə̀ dàŋə̀, 18ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntə ɨnnǔ jyaa ɨ tswe aa a mûm m̀fiì ɨ̀dɨ̀gə̀. Kaa bo sɨ̀ nɨ̂ ànnù a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ya mə Nwì a fa aa tswê, nloŋ mə àtɨ̀ɨ atû yaa a ghɨrə kaa bo wa'ǎ annù zi aà. 19Mɨ̀ntɨɨ̀ myaa mɨ tɨ̀ɨ̀ mə̂, bo tɨgə̀ m̀fa mɨbɨ̀ɨ̀mɨnû myaa a ŋghɨrə ɨnnu atsùùrə̀, a nlɔ̀ɔ tsi'ì ɨ̀jyaa ɨnnù, bo bɨ̀ m̀buu ɨnnù jî fwɛ̌ tsɨ̀mə̀. 20Kaa à sɨ ɨjǎŋ ɨnnù jìi mə nɨ̀ lɛ nyəgə nloŋ ŋgaa Kristo aa bə̂! 21À nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə nɨ̀ lɛ nyu'u annù ǹloŋ yi, bɨ kɨ̂ ǹdɨ'ɨ ànnù yi a mbo bù, tsǒ mə annù nɨ̂ŋkoŋ a tswe a mum Yesu aà. 22Nɨ̀ sɔrə a marə̀ nu yì ǹlwèn wa mə à tswe aa a nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yùù yî m̀bìì ya yìi mə ɨnnǔ mbwe'esə̀ jìi mə mɨ̀ntɨɨ̀ muu lɛ sɨ yə̀'ə̀tə̀ lɛ sɨ tsə ŋgɨ'ɨ ghu aà. 23Nɨ̀ ghɨrə tâ Nwì à bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ muu bo bɨ̀ ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntə̂ juu, tâ ɨ̀ tɨgə tsi'ì jì fii, 24tâ nɨ̀ tɨgə ŋwɛ'ɛ marə̀ yî m̀fii wa yìi mə bɨ naŋsə a finə̀ yî Nwì, a nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ tsìnə ŋkɨ nlaa maŋsə tsi'ǎ annù nɨ̂ŋkoŋə aà. 25Ma mùu ajàŋ nɨ̀ me'e annǔ abǎŋnə annù, tâ ŋù yî mɔ'ɔ yî mɔ̀'ɔ tâ à ka nswoŋə tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mbô ǹdɨ̂m yì, ǹloŋ mə bì'inə bɨtsɨ̀m bə aa ɨ̀dɨ̀gə nu mbɨ̀ɨ̀nu yì m̀fùùrə̀. 26Ò yi nlwìsə ntɔŋ, ò tsee bii tâ àlwǐntɔŋə̂ yo ya à ghɨrə tâ ò ghɨrə ɨbɨ̂; tsèe bii tâ nòò à tso nɨ̂ àlwǐntɔŋə̂ yô, 27ǹtsuu abwarə a mbo Devil lǒ fa. 28Ŋù yìi à nɨ nyə̀rə tâ à kɛntə, ŋ̀ka mfa'a, ŋ̀ka mfa'a nɨ̂ m̀bô mi nɨ̂ ǹtɨɨ yì sɨgɨ̀nə̀, tǎ zi ŋkwɛtə bə̀ bìi mə bɨ lɔ̀ɔ akwɛtə̀ aà. 29Nɨ̀ tsee kɨ bii nɨ̀ghàà nî bɨ ka mfɛ'ɛ a ntsǔ bù, m̀baŋnə ŋka ŋghaa tsi'ì ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ jìi mə ɨ kwɛtə mə tâ bə̀ ka ŋkwi a nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀mə̀, tâ nɨ̀ ka ŋghɨrə ɨbɔ̀ŋ a nu bə̀ bìi mə bɨ yu'u aà. 30Nɨ̀ tsee kɨ ghɨ̀rə tâ Àzwì Nwî yìi mə a laa à ka njəŋnə. Àa yu yìi mə à nɨ awenə̀ Nwî a nu bù ǹdɨ̀'ɨ mə Nwì à ka yǐ tsu'u atû yuu aà. 31Nɨ̀ me'e annǔ ntsə'ə̀ntɨɨ, nɨ̂ àfìi mi'i, a bɔ̀'ɔ àlwintɔŋə tsɨ̀m, ntsee kɨ tɔŋnə ŋhàà, kə̌ kɨ bə̀gɨ̀tə̀ nɨ̂ bə̀, ǹtsuu nɨ m̀buu kɨ̂bàà yî tsu tswe. 32Nɨ̀ baŋnə ŋka ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ a nu bù bu nɨ bù, ŋka ŋghɨrə mɨ̀ntɨɨ̀ muu ka mbɔnə, ŋ̀ka nli'inə ɨfansənnù juu bu nɨ bù tsi'ì tso ajàŋə mə Nwì à lɛ ntsyà a njɨ̌m Kristo ǹli'inə ɨfansənnû juu aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\