BaEfeso 5

1Tsǒ bɔɔ bɨ Nwî bìi mə à kɔ̀ŋə aa, nɨ̀ ka ŋe'esə Nwî. 2Tâ nɨ̀ ka tswe nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ tsǒ mə Kristo à lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ yi'inə̀ m̀fa ɨbɨ̀ɨ nû yi tsǒ ayoo mmà'à Nwì yìi mə bɨ tɔɔ a lûmtə̀ ŋ̀ghɨrə Nwì a dorɨtə̀ aà. 3Lâ, tâ bɨ̀ tɛ'ɛ ntsuu kɨ ghùmtə annǔ ajɨrə̀, kə̀ ɨ̀nnù jî fwɛ̀, kə̀ ànnǔ nyə̀'ə̀tə njoo, a tɨtɨ̀ɨ bù bə̂, ǹloŋ mə nɨ̀ bə aa bə̀ bɨ Nwî aà. 4Kaa a sɨ̀ ku'ùnə̀ mə tâ nɨ̀ ka ŋghaa mɨghàà mɨ atsùùrə̀, kə̀ mɨ̀ghàà mɨ ajɨ̀ŋtə̀, kə̀ mɨ̀ghàà mî fwɛ̀, nɨ̀ baŋnə ŋka mfa nɨ̂ m̀bɨ'ɨkə nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m a mbo Nwì. 5Nɨ̀ zi tâ à laa mə, kaa ŋù àjɨrə̀, kə̀ ŋù yìi a ghɨ̀rə ɨnnǔ nsɨŋ, kə̀ ŋù yìi mə a yə̀'ə̀tə njoo aa, (ŋù ǹyə̀'ə̀tə njoo mà ghû à bə aa tsǒ yìi mə a mii mɨkobə aà) kaa à ka yǐ wa'ǎ annǔ nɨfɔ̀ Kristo bo bɨ̀ à yì Nwî jɨ̂. 6Tâ ŋù à tsuu ghuu nɨ mɨ̀ghàà mɨ ajɨ̀ŋtə̌ lǒ bwe'esə ǹloŋ mə àlwintɔŋə Nwî a tsə ŋgɨ'ɨ a nu bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ tɨ̀ɨ̀ atu ghu mbo aà. 7Tsǒ mə a bə laa, nɨ̀ tsuu nɨ̂ ànnû tsu a ŋghɨ̀rə bu bɨ̀ ɨ̀jàŋ bə̂ ma bya tswe. 8Ǹloŋ mə maa noò, nɨ̀ lɛ ŋkɨ ntswe aa a mûm m̀fiì ɨ̀dɨ̀gə̀, lâ tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə nɨ̀ tswe a mûm ŋ̀kà'a Mmà'àmbi aa, nɨ̀ ka ntəə akòrə̀ nɨzǐ yuu tsi'ì tsǒ bɔɔ bɨ ŋkà'à, 9Ǹloŋ mə mɨ̀ntà mìi mə ŋ̀kà'à ɨ koonə aa, mɨ bə aa ŋ̀gɔ̌ŋ ɨnnù jî sɨgɨ̀nə tsɨ̀m jìi ɨ bɔŋ, ǹtsinə ŋkɨ mbə annù nɨ̂ŋkoŋə̀ aà. 10Nɨ̀ ka ŋgaansə mɨtɨ̀ɨ̂ muu a nzi ɨnnù jìi ɨ ghɨ̀rə̀ M̀mà'ambi a dorɨtə̀ aà. 11Nɨ̀ tsuu abô yuu nɨ̂ ɨ̀nnǔ mfiì ɨ̀dɨ̀gə̀ jìi kaa ɨ sɨ ŋû kwɛtə aa kɨ nɨŋə, nɨ baŋnə ŋka mfi'isə ndɨ'ɨ tâ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m ka nyə. 12Ǹloŋ mə tsi'ì ŋ̀ka ŋghaa nswoŋə nɨ ɨnnù ma jya mə bo ghɨ̀rə̀ a adɨgə alɔ̀'ɔ̀sə̀ aa àa annǔ ndɨ̀rə̂tû. 13Lâ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə bɨ fɛ'ɛsə a mûm ŋ̀kà'à aa, bə̀ bɨ̀tsɨ̀m yə, 14nloŋ mə ayoo yìi mə a tswe a mûm ǹlaa ɨdɨgə̀ a tɨgə mbə aa ŋkà'à. À nɨ̂ ǹji'ì ànnù yìi mə bɨ swoŋə nɨ mə, “Wì'ìnə mbà ŋû fɨ̀lô, m̀bɨɨnə a nɨwô, Tâ ŋ̀kà'a Kristo ɨ̀ ta a nu wò.” 15Nɨ̀ ka naŋsə ntsyɛsə ajàŋ yìi nɨ təə aà, ǹtsuu kɨ təə bə tsǒ ɨjɨ̀ŋtə̀ bə̂, nɨ̀ ka ntəə tsǒ ŋgàŋmɨtsyɛ̀. 16Nɨ̀ tsuu kɨ bii tâ mû àbwarə yìi nɨ̀ tswe nɨ yu aa à ka ntsya a dàŋə̀ dàŋə̀, m̀baŋnə ŋka ŋghɨrə ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m ǹloŋ mə ŋ̀gù'û m̀bi yuà ɨ̀ nɨ yì m̀bɨ̂. 17Nɨ̀ tsee ɨjɨ̀ntə̀ bə̂ bə, nɨ̀ ka ŋgaansə mɨtɨ̀ɨ̂ muu a nzî ànnù yìi mə Mmà'àmbi a lɔ̀ɔ̀ mə nɨ̀ ka ŋghɨrə aà. 18Nɨ̀ tsee mɨlù'ù kɨ no baanə, ǹloŋ mə mɨ ka ghɨ̀rə nɨ̀ ka ghɨrə ɨnnǔ atsùùrə̀. Lâ nɨ̀ baŋnə ŋghɨ̀rə̀ tâ Àzwì Nwî à ka nlwensə nɨ̂ ghuu. 19Nɨ̀ ka ghaa a mbo bù nɨ bù nɨ nɨ̀ghàà mɨ bɨ̂psalm, nɨ mɨ̀kòò, kə̀ mɨ̀kòò mìi Àzwì Nwî a dɨ̀'ɨ̀ aa, nyəə ŋgha'asə nɨ̂ M̀mà'àmbi ghu nɨ mɨ̀ntɨɨ̀ muu mɨ tsɨ̀mə̀. 20Nɨ̀ ka mfa mbɨ'ɨkə a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m, nɨ a nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀nnu tsɨ̀m a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ Tà nɨ̂ ɨ̀kǔm Ŋgàŋmà'a yì'inə̀ Yesu Kristo. 21Nɨ̀ ka nyu'unə ghuu bu nɨ bù tsǒ bə̀ bìi bɨ bɔ'ɔ Kristo. 22Bàŋgyɛ̀, nɨ̀ ka nyu'unə̀ bɨloò buu tsǒ ajàŋ yìi nɨ yu'unə Mmà'àmbi aà. 23Ǹloŋ mə ŋùmbâŋnə̀ à bə aa atu a mbô ŋ̀gwɛ̂ yì tsi'ì tsǒ mə Kristo à kɨ mbə atu a mbô ŋ̀ghòtə yìi à nɨ mbɨ̀ɨ̀nû yì aà, Kristo yumbɔŋ a kɨ̂ m̀bə Ŋgàŋyweensə̂ yì aà. 24Tsǒ àjàŋ yìi mə ŋghòtə yu'unə Kristo aa, tâ bàŋgyɛ̀ kɨɨ ŋka nyu'unə bɨ̂loò byaa a nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀mə̀. 25Bɨ̀loò, nɨ̀ ka ŋkɔŋ bâŋgyɛ̀ buu tsi'ì tsǒ ajàŋ yìi mə Kristo à lɛ ŋkɔ̌ŋ ŋghotə aà. À lɛ mfa ɨbɨɨnû yi a atu bo aa 26a nsì'i ɨ̀ laa nɨ nɨ̀ghàâ ni mə yu ghɨ̀rə waa tâ bo laa maŋsə. 27À lɛ ŋghɨ̀rə̀ laà aa mə yu tɨgə tɛ'ɛ ŋghòtə a nsi yu, tâ ɨ̀ laa, mbɔŋ màŋsə̀, kaa wa'à nɨ mû àbà, kə̀ àdɨ̀gə̀ yî tàŋkə̀, kə̀ m̀buu alɔ'ɔ yî tsu tswê, mə tâ ŋ̀ghòtə tɨgə nlaa maŋsə ntsee nɨ̂ àlɔ̀'ɔ̀ tswe. 28À nɨ̂ àjàŋ yìi mə mbâŋnə̀ tswe nɨ̂ ŋ̀kɨ ŋkɔ̀ŋ bâŋgyɛ̂ byaa tsi'ǐ ajàŋ mə bɨ kɔ̌ŋ mɨbɨ̀ɨ̀mɨnû myaa aà. Ŋùmbâŋnə̀ yìi mə a kɔ̌ŋ a ŋgwɛ̂ yì aa, a kɔ̀ŋə aa ɨbɨɨnû yi. 29Kaa ŋù tsù à lɛɛ̀ wa'ǎ njyǎnû yi ka mbaa. A bàŋnə̀ ǹjɛ'ɛ aà jɛ̀'ɛ̀ ŋ̀kɨɨ nlentə tsi'ǐ ajàŋ yìi Kristo a kɨɨ ŋghɨrə nɨ̂ ŋ̀ghòtə aà; 30Ǹloŋ mə bì'inə̀ bə aa ɨ̀dɨ̀gə nu Kristo. 31Tsǒ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋə aa, “À nɨ̂ ǹji'ì ànnù yìi mə ŋùmbâŋnə̀ a mà'àtə̀ nɨ̂ taà yì bô ǹdè yì ŋ̀ghɛɛ mbòònsə̀ bô ŋ̀gwɛ̂ yì, bo bya bi baa tɨgə̀ ǹjyǎnu yì m̀fùùrə̀ aà.” 32Ànnù ma yû à nɨ̂ ànnù yî àlə̀ə̀ntə̀ yìi mə tso, mə̀ naŋsə̀ ǹswoŋə aa nloŋ ŋgaa Kristo bo bɨ̀ ŋ̀ghòtə; 33lâ a ku'ùnə̀ mə tâ ŋù nɨ̀ bù yî mɔ̀'ɔ yî mɔ'ɔ tâ à ka ŋkɔŋə a ŋgwɛ̂ yì tsǒ ajàŋ yìi mə a kɔ̀ŋə ɨbɨɨ nû yi aà. Tâ màŋgyɛ̀ à kɨ nyə mə yu bɔ'ɔ ndoò yì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\