BaEfeso 6

1Bɔɔ, ka nyu'unə nɨ̀ bɨ̂taà buu bo bɨ̀ bɨ̀maà buu a mum Mmà'àmbi nloŋ mə à nɨ̂ ànnù yìi mə a tsinə a ŋghɨ̀rə aà. 2Tɨgə mbɔ'ɔ nɨ̂ taà ghò bo maà ghò.” À nɨ̂ ǹdɨ'ɨ yì ǹtsyàmbìì yìi mə Nwì à kù'ùsə ŋkà'a ghu- 3“Mə mbə ɨ̀nnù ɨ kâ ŋ̀ghɛɛ a mbo wo sɨgɨ̀nə̀, mɨ̀tugə mɨ njwî mo mɨ kɨ̂ ŋ̀gha'atə fàa atu nsyɛ̂.” 4Bù bɨ̂tà, nɨ̀ tsuu bɔɔ buu kɨ swugɨ̀tə̀ tâ mɨ̀ntɔ̀ŋə̂ myaa ka nlwi, nɨ̀ baŋnə ŋka ŋko'o waa mmɨrɨsə nɨ̂ waa ŋkɨɨ ndɨ'ɨ nɨ̂ ɨ̀nnǔ Mmà'àmbi a mbo bo. 5Ɨ̀bù'ù nɨ̀ ka nyu'unə bɨtà bɨ afà'â buu bìi bɨ tswe fàa atu nsyɛ aa, nɨ̂ ǹtɨɨ yi mɔ'ɔ, ŋ̀ka mbɔ'ɔ waa, ǹtsɨgɨnə nɨ a nsi bo, tsi'ì tsǒ nɨ fà'à aa a mbo Kristo. 6Nɨ̀ tsuu kɨ fà'à bə mə bɨ̀ yə ghuu bə̂, tsǒ bə mə nɨ lɔ̀ɔ aà ŋ̀ghɨ̀rə mə bə̀ aa mbeentə ghuu. Nɨ̀ baŋnə ŋka mfa'a tsi'ì tsǒ ŋgǎŋafà'a Kristo, ŋ̀ghɨrə nɨ̂ ànnù yìi Nwìŋgɔ̀ŋ a lɔ̀ɔ̀ aa nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ghuu tsɨ̀mə̀. 7Ŋ̀ka mfa'a nɨ a mbo bə̀ nɨ̂ àbɔ̀ŋəntɨɨ̀ yuu, tsǒ nɨ fà'à aa a mbo Mmà'àmbî kaa ŋkɨ'ɨ aa a mbo bə̀ fa'à. 8Nɨ̀ zi tâ à laa mə annù yî sɨgɨ̀nə̌ tsɨ̀m yìi mə ŋû a ghɨ̀rə̀ aa, kə̀ ŋù wa a bə̂ àbù'ù kə̀ ŋù yìi à sɨ abù'ù bə̂, boŋ àa bǔ kwɛrə fu a mbô M̀mà'àmbî. 9Bù bɨ̂tà bɨ ɨbù'ù tâ nɨ̀ kɨɨ ŋghɨrə maa ajàŋ a nû ɨ̀bù'û juu, ǹtsuu waa kɨ bosə nɨ̂ bòsə̀. A bɔŋ mə tâ nɨ̀ zi mə bubo tsswe aa nɨ tâfà'à yî m̀fùùrə̀ yìi à tswe a aburə aà; ŋ̀wa'atə nɨ mə a mbo yu ma wa, ànnǔ ntɛ'ɛ adìnə̀ â sɨ̀ ghu tswê. 10A nlwì'ìsə, tâ nɨ̀ təə ntɨɨ a mum Mmà'àmbi bo bɨ̀ a mum mɨ̀dà'à mɨ mɨtɨ̀ɨ̂ mi. 11Tâ nɨ̀ wɛ'ɛ njoo ntsò Nwî jya tsi'ì tsɨ̀mə̀ tǎ zi ajàŋə mə mbə nɨ̀ kâ ǹto nɨ̂ mɨnàŋ Devil ghu. 12Ǹloŋ mə kaa nɨ̀ sɨ too aa bu bɨ̀ ǹjyǎnu bo bɨ̀ àləə̀. Nɨ too aa bu bɨ̀ bɨ̀sa'a bɨ ala'a, nɨ̀ ŋ̀gàŋada'a, bo bɨ̀ mɨ̀dà'à mɨ ɨzwì jî bɨ jìi ɨ sa'a mbî ɨ̀tugə yulà aa, bo mɨ̀dà'à mɨ ɨzwì jî bɨ jìi mə ɨ tswe a aburə aà. 13A ku'unə mə tâ nɨ̀ wɛ'ɛ njoo ntsò Nwî tsɨ̀mə̀ mə mbə nɨ̀ təə nto ɨtugə mbi yì bɨ wa. Bɛlə mə nɨ̀ ghɨ̀rə̀ mə ɨnnù tsɨ̀m, nɨ̀ tɨgə̀ ǹnaŋsə ntəə. 14Nɨ̀ tɨgə ntaŋtə la ntəə ŋwɛ'ɛ annù nɨ̂ŋkoŋ tsǒ ɨkò a tìi bù, ŋ̀wɛ'ɛ ɨnnù jî tsìnə̀ tsi'ì tsǒ ŋ̀gùù ǹstsò a nɨgǒ bù. 15ŋ̀wɛ'ɛ annǔ ŋkhətə ŋghɛɛ nswoŋ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ m̀bɔɔnə ya tsi'ì tsǒ ntâm juu. 16A nɨ ŋ̀gɔ̀ŋ bɨ̀nnòò bɨ̀tsɨ̀m tâ nɨ̀ ka lɔgə nɨ̂ àbìintɨɨ tsi'ì tsǒ abà'à mɨkɔ̀ŋ mɨ ŋkerə mɨ ŋgàŋmbu'ù ɨnnù jî bɨ wa mə mɨ khɨ aà. 17Nɨ̀ tɨgə nlɔgə annǔ ajàŋ mə Nwì à ywèènsə ghuu aa tsǒ àtsə̀'ə atû yuu, ǹlɔgə nɨghàà nɨ Nwî tsi'ì tsǒ munwî ǹtsò Àzwì Nwî. 18Nɨ̀ ka ntsa'atə Nwî a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m a mûm Àzwì, ǹtsa'atə nlɔɔ nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m a mbo Nwìŋɔ̀ŋ, m̀betə nɨ mə tâ à kwɛtə ghuu nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ŋ ɨnnù tsɨ̀m jìi ɨ tsi'i ghuu aà. Tsǒ mə a bə laà aa, nɨ̀ ka ntswe nɨkərə̀ ǹtsuu kɨ kaa, ŋ̀ka ntsa'atə ŋwa'atə nɨ̂ bə̂ bɨ Nwî bɨtsɨ̀mə̀. 19Nɨ̀ kɨ ŋka ntsa'atə Nwî ŋ̀wa'atə nɨ̂ gha ghu mə tâ Nwìŋgɔ̀ŋ à ka mfa ntoò yì ya a mbo mə̀ a noò yìi mə̀ tswe nɨ̂ ŋ̀ghàà aa tǎ tâ mə̀ ka ŋghaa nɨ̂ àtàŋəntɨɨ, ntɔ'ɔtə nɨ̂ ɨ̀nnǔ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya mə ɨ̀ tswe a lə̀ə̀ntə̀ aà. 20Mə̀ laa mbə tsûsə̀tû ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ma yû, bɨ koò gha nɨ̂ àtsaŋə̀. Tâ nɨ̀ ka ntsa'atə Nwî tâ mə̀ zi ajàŋ mə mbə mə̀ kâ ŋ̀ghaa nɨ̂ àtàŋəntɨɨ a ajàŋ yìi mə̀ tswe nɨ̂ ŋ̀ghàà aà. 21Mə̀ mɔ̀ɔ̀ntə mə nɨ lɔ̀ɔ a nzî àjàŋə mə ntswê yà bo bɨ̀ ànnù yìi mə mə fà'à tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀ aa, Tychicus mumaà yìi mə̀ kɔ̀ŋə yi, mə à kɨ mbə ŋû àkòrə̂ ghà yî ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mûm àfà'â M̀mà'àmbi aa, à ka swoŋ ɨnnù tsɨ̀m a mbo bù. 22À nɨ̂ ǹji'ì ànnù yìi mə̀ tòo yi a mbo bù aa mə, tâ nɨ̀ zi ajàŋə mə bì'ì tswe aa tâ à kɨ nzi ndɨ̀ɨ̀ntə̀ mɨ̂ntɨɨ̀ muu. 23Tâ m̀bɔɔnə Nwìŋgɔ̀ŋ Tà nɨ Ŋ̀gàŋmà'â yì'inə̀ Yesu Kristo nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ nɨ̂ àbìintɨɨ tswe a mbo bɨ̀lɨ̂m bì'inə̀ byâ. 24Tâ ɨ̀bɔ̀ŋ ɨ̀ tswe a mbo ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à kɔ̀ŋə Mmà'àmbî yì'inə̀ Yesu Kristo nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ tɨ mɛ̀ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\