BaGalatia 1

1Àŋwà'ànə̀ yû a lo aa a mbo mə̀ Paul, ŋ̀gàŋntoò Kristo. Kaa a gha aa a lɛ ŋwa'à bə̂ tsɔ'ɔ ntoo bə̂, kaa bɨ wa'a gha kɨ ntsɔ'ɔ ntsya aa a mûm m̀bo ŋù tsù bə̂. Lâ a gha aa a lɛ ntɔ'ɔ tsi'ì Yesu Kristo, bo Taà Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə à lɛ nyweensə yi nɨ nɨ̀wo aà. 2Bì'i bɨ̀ bɨ̀lɨ̀m bɨlɨm bɨtsɨ̀m bìi bì'ibo tswe aa too atsà'àtə̀ a mbô ŋ̀ghòtə̂ tsɨ̀m jìi ɨ tswe a ala'a baGalatia aà. 3Tâ Nwìŋgɔ̀ŋ Taà yi'inə̀ nɨ Mmà'àmbî yì'inə̀ Yesu Kristo fa ɨbɔ̀ŋ nɨ̂ m̀bɔɔnə a mbo bù. 4Yesu Kristo ma ghû à lɛ mfa ɨbɨ̀ɨnû yì mbɨ'ɨ ɨnnù jî bɨ̂ ji'inə̀ mə yu kwɛrə yi'inə̀ a mbô ŋ̀gù'ù yî mbɨ yûla nɨ̂ ŋkɔ̀ŋə Nwìŋgɔ̀ŋ Taà yì'inə̀. 5Tâ nɨgha'a tâ nɨ̀ tswe ghu mbo nlwi'i nɨ̂ŋkoŋə̀. Amen. 6A tsya gha mə, kaà àgha'a a burɨtə̀ sà'àtə̀, nɨ̀ burə̀ ŋ̀ka mma'atə nɨ̂ ŋû yìi à lɛ ntwoŋə ghuu, ǹtsya a njɨ̌m ɨbɔ̀ŋ Kristo aa, ǹtɨgə mbii nɨ̂ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ yî dàŋə̀. 7Kaa mə̀ sɨ swoŋ aa mə ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ yî dàŋ ɨ̀ tswe ghu. Lâ bə̀ tswe ghu bìi bɨ fa ŋgɨ'ɨ a mbo bù, m̀buurə nɨ̂ ɨ̀tû juu, ǹlɔɔ nɨ̂ ŋ̀kwènsə ǹtoò Kristo yî ǹsɨgɨ̀nə̀ yâ. 8Lâ, m̀bə bì'ì tɛ'ɛ, kə̀ angel à lo a aburə nsɨgə ŋka nswoŋ ntoo yì dàŋ ǹtsyatə ya yìi bì'ì lɛɛ̀ ǹtɛ'ɛ mfoo nswoŋə a mbo bù aa, boŋ ǹdɔ̀ɔ̀ ɨ̀ tswe ghu atû. 9Àjàŋ mə bì'ì tɛ̀'ɛ̂ ǹswoŋ a mbo bù aa, mə bù ŋ̀kwatə nswoŋə a mbo bù mə, mbə ŋù tsù ka nswoŋ ntoo yì dàŋ ǹtsyatə ya mə nɨ̀ lɛɛ̀ ǹtɛ'ɛ mfoo ŋkwɛrə aa, boŋ ǹdɔ̀ɔ̀ ɨ̀ tswe ghu atû. 10Ma yû a finə aa tsi'ì tsò mə tɨgə nlɔɔ mə tâ bə̀ beentə gha, kə̀ a nɨ aa mə mə lɔ̀ɔ̀ mə Nwì beentə gha aa ɛ? Kə̀ mə lɔ̀ɔ̀ aà ŋ̀ghɨ̀rə mə bə̀ ka ndorɨtə aa ɛ? Mə̀ bə kɨ lɔ̀ɔ̀ bə mə mə kɨ ghɨ̀rə tâ nû bə̀ ka mbɔŋə boŋ kaa mə̀ sɨ̌ ŋgàŋàfà'a Kristo bə̂. 11Bɨ̀lɨ̂m bâ, mə lɔ̀ɔ mə tâ nɨ̀ zi mə ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə ya mə mə̀ lɛ nswòŋə a mbo bù aa, kaa ɨ̀ lɛ ŋwa'ǎ aa yì ŋù mɨ̀sɔ̀ŋ bə̂. 12Kaa mə̀ lɛ ŋkɨ'ɨ̀ aa a mbo ŋù kwɛrə̀. Kaa a lɛ wa'à ŋû a mbo mə̀ kɨ ndɨ'ɨ. Lâ ɨ̀ lɛ mbàŋnə̀ ǹzi ntsyà aa a njɨmə ajàŋ mə Yesu Kristo yu mbɔŋ à lɛ ndɨ̀'ɨ̀ a mbo mə̀. 13Ǹloŋ mə nɨ̀ lɛɛ̀ ǹyu'u a ajàŋ mə ǹtswê yà yî m̀bìì a mûm ànnù Nwî baYuda ɨ̀ lɛ mbə aà. A ajàŋ mə mə̀ lɛ sɨ naŋsə ntsɔ'ɔ nɨ̂ àkòrə ŋghotə̂ Nwì tsi'ì nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀, ǹlɔɔ nɨ mə mə burə bwɛsə tsi'ì bwɛ̀sə̀. 14Mə̀ lɛ ntsyàtə ŋkɛ̀ɛ̀ yà a mûm ànnù Nwî baYudà tsi'ì ǹtsɨ̀mə̀, naŋsə mfa ɨbɨɨnû gha a nyoŋ nɔ̀ŋsə̀ bɨ̀tà bɨ bɨ̂taà bi'i. 15Lâ nòò yìi mə ŋù yìi mə à lɛ ntɛ'ɛ mfoo ntsɔ'ɔ gha mbɔŋ tâ bɨ̀ jwe gha à lɛ ntwoŋə gha ntsya a njɨm ɨbɔ̀ŋ yi aa, 16ǹdorɨtə mə yu dɨ̀'ɨ Mû yì a mbo mə̀, mə mə̀ tɨgə ŋka nswoŋ ntoo yì sɨgɨ̀nə̀ ya mbɨ'ɨ ŋgaa yì a mbo bɨ̀tɨ̀zî Nwî aa, kaa mə̀ lɛ ŋkɨ'ɨ adɨ'ɨtə̀ a mbo ŋù mɨ̀sɔ̀ŋ maa noò kwɛrə̀; 17kaa ŋkɨ'ɨ̀ kɔ'ɔ ŋghɛɛ a Yerusalem a mbo bə̀ bìi mə bɨ lɛ mfòò m̀bə ŋgǎŋntoo Kristo tɨ mə̀ aà. Mə̀ lɛ mbàŋnə̀ ǹlo ŋghɛ̀ɛ̀ gha a ala'a Arabia, ŋghɨrə mbù ǹtɨgə mbɨɨ a Damascus. 18Ɨ̀lòò ɨ kà mə̂ aa ntsya ji tarə mə̀ kɔ'ɔ ŋghɛ̀ɛ̀ a Yerusalem a ŋghantə Cephas, ǹtswe bi'iyu njwi nɨ̀ghûm ǹtsò ǹtaà. 19Lâ kaa mə̀ lɛ ŋkɨ'ɨ̀ gha ŋ̀gàŋntoò Kristo wa yì tsù yə ntsyàtə̀ Jɛms yìi mə à nɨ muma bɨ̀ M̀mà'àmbi aà. 20(A mûm ɨ̀nnù jû mə mə ŋwà'ànə̀ a mbo bù aa, a nsi mi'i Mmà'àmbi, kaa mə̀ sɨ ɨnnù tswɛɛ.) 21Mə̀ lɛ ntɨgə mbu nlo ghu ŋghɛɛ a mbù'u Syria nɨ Cilicia. 22Kaa ŋ̀ghòtə Kristo jya jìi ɨ lɛ ntswe a Yudea aa kaa ɨ burə̀ tɨ nsî gha zî. 23Bo lɛ sɨ yu'u aa tsi'ì yù'ù bɨ swoŋə̀ nɨ mə, “Ŋù wa yìi à lɛ sɨ tsɔ'ɔ akòrə̂ yi'inə̀ aa a tɨgə nsɛɛnsə annǔ abìintɨɨ mà ya mə à lɛ sɨ lɔ̀ɔ̀ a bwɛsə aà.” 24Bo lɛ sɨ tɨgə ŋgha'asə nɨ̂ Nwî m̀bɨ'ɨ ŋgaà yà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\