BaGalatia 2

1Ɨ̀lòò ɨ tsyà mə̂ nɨghûm ǹtsò ji nɨkwà, mə̀ bû ŋ̀kɔ'ɔ ŋghɛɛ fu a Yerusalem bi'i Barnabas. Bì'ì kà mə aa ŋghɛɛ aa, ǹlɔgə Titus bì'ibo ghɛɛ̀. 2Mə̀ lɛ ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ aa ajàŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ndɨ̀'ɨ a mbo mə̀ aà. Mə̀ kɔ̀'ɔ̀ mə̂ ŋ̀ghɛɛ, ntsi'i bɨ̀tsyàsə̀, a tswê tsi'ì bì'ibo, mə̀ nɔ̂ŋsə̀ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya mə mə̀ lɛ sɨ swoŋ a mbo bɨ̀ tɨ̀zî Nwî aa a nsi bo tǎ ghɨ̀rə mə ɨ̀fà'â gha yìi mə mə̀ lɛ sɨ fà'à aa, nɨ̀ yìi mə̀ bùrə kɨ fà'à aa, tâ ɨ̀ tsuu a dàŋə̀ dàŋə tsyà. 3Kaa ŋù tsù à lɛ ŋkɨ'ɨ Titus yìi mə bì'iyu lɛ ntswe aa gaansə̀ mə tâ bɨ̀ ŋetə yi ka mə à nɨ ŋù bàGrikia laa aà. 4Ka mə bə̀ bî mɔ'ɔ lɛ ŋka nlɔɔ mə bɨ ghɨ̀rə̀ yi'i nɨ̂ ɨ̀bù'ù aa, bə̀ bî mɔ'ɔ bìi mə bɨ lɛ ŋe'esə ŋkuu a tɨtɨ̀ɨ bì'ì, m̀bagɨlə nɨ mə bo nɨ bɨ̀lɨ̂m bi'i a njɨm Kristo, ŋkuu aa mə bo bə tsi'ì tsǒ bɨ̀tswɛ̀rə̀, mə bɨ yə ajàŋ mə bì'i tswe ntswê yì'ì kaa ànnù yî tsù a wa'à nɨ̀ yi'i kwerə̀, ǹloŋ ajàŋ mə bì'ì tswe nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔ bì'ibɨ̀ Kristo Yesu aa, 5lâ kaa bì'ì lɛ wa'ǎ ŋgoo a mbo bo bii a nɨ mû àtɨɨ noò bə̂, ta lə̀ə annù nɨ̂ŋkoŋ yìi mə a tswe a mûm ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya a mbo bù. 6Bə̀ bya mə bɨ lèntə̀ nɨ̂ waa tsǒ bɨ̀tsyàsə̀ aa, (mə̀ swoŋ laa nloŋ mə kə̀ m̀bə bo bə bɨ̀tsyàsə̀ kə̀ ŋ̀gaŋ, kaa ma ya a sɨ̌ annû tsu a mbo mə̀ bə̂. Kaa Nwìŋgɔ̀ŋ à sɨ bə̂ lentə nyòŋə̀ aa a nɨ̂ ŋ̀kɨ̀rə̂ yàà). Kaa bo lɛ ŋwa'a annǔ yî fii yì tsu a mbo mə̀ dɨ'ɨ̀. 7Bo lɛ mbàŋnə̀ nyə bə mə, bɨ fà mə ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya mə mə̀ ghɛɛ nɨ yu a mbo bɨ̀tɨ̀ŋètə̀, tsǒ ajàŋ mə bɨ lɛ ŋkɨ mfa a mbo Peta mə à ghɛɛ nɨ yu a mbo bɨ̀ŋètə aà; 8(ǹloŋ mə ŋù yìi mə à lɛ mfa mɨda'a a mbo Peta mə tâ à ghɛɛ ŋka mfa'a a mbo bàYuda aa, à kɨ mbə yu mə à fa mɨda'a mə tâ mə̀ ghɛɛ ŋka mfa'a a mbo bɨ̀tɨ̀zî Nwî aà.) 9Àjàŋ mə Jɛms nɨ Cephas nɨ Jɔn, bìi bɨ lɛ mbə ntə'ə ndânwì maa noò aa, lɛ nyə ɨbɔ̀ŋ yìi mə Nwî à lɛ ŋghɨ̀rə a nu bì'ì aa, bo lɛ ntɨgə mfa abo nɨ̀ mə̀ nɨ Barnabas ǹtsa'atə yi'i ghu a ndɨ̀'ɨ mə bi'ibo fà'a aa àbo mɔ'ɔ̀, ǹtɨgə mbeentə mə tâ bì'ì ghɛɛ a mbo bɨ̀tɨ̀zî Nwî tâ bo baŋnə ŋghɛ̀ɛ̀ a mbo baYuda. 10Ànnù yìi mə bo lɛ mbù ǹnaŋsə wa'atə a mbo bì'ì aa a bə mə bì'ì ka nlentə ŋgàŋəfumə jìi ɨ lɛ tswe a tɨtɨ̀ɨ̂ ŋ̀ghòtə̀ aà. A tɛ'ɛ̀ m̀bə annù yìi mə mə̀ lɛ sɨ naŋsə ŋwa'atə a ŋghɨ̀rə̂. 11Nòò yìi mə Peta à lɛ nzì a ala'a Antioch aa, mə̀ lɛ ŋghààntə̀ yi a tɨtɨ̀ɨ bə̀ ǹloŋ mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ǹlaa mə à lɛ ŋghɨ̀rə annù a wa'à kù'ùnə̀. 12Ǹloŋ mə mbɔŋ tâ bə̀ bî mɔ'ɔ bìi mə Jɛms à lɛ ntoo aa bɨ̀ zi, à lɛ sɨ jɨnə bo bɨ̀ bɨ̀tɨ̀zi Nwî. La nòò yìi mə bə̀ bya lɛ nzì aa, a tɨgə̀ ǹtsu'utə nɨ̂ waa nloŋ mə à lɛ sɨ bɔ'ɔ bə̂ bya mə bɨ tɨ̀ɨ̀ nɨ̂ ànnǔ ŋŋètə bə̀ aà. 13Bɨ̀lɨ̂m bi'i bî mɔ'ɔ bìi bɨ lɛ mbə baYuda aa bɨ lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ǹtɨgə mbagɨlə tsi'ì tsǒ Peta. Tsi'ì Barnabas à lɛ ŋkɨɨ ntɨgə nlɔɔ mə yu kɨ bagɨlə yòŋə̀ nɨ̂ waa. 14Nòò yìi mə mə̀ lɛ nyə mə kaa nɨ̀ghàâ nyaa nɨ lɛ ŋwa'à tsinə nloŋ annù nɨ̂ŋkoŋə ntoo yì sɨgɨ̀nə̀ ya aa, mə̀ lɛ ŋghàà a mbo Peta a nsi bo, m̀betə yi mə, “Wò yìi mə ò nɨ ŋû baYuda m̀baŋnə ntswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yò tsi'ì tsǒ tɨ̀zî Nwî, kaa ŋkɨ'ɨ̀ tswe aa tsi'ì tsǒ ŋù baYuda, mbə ò tɨgə̀ ŋ̀gaansə bɨ̂tɨ̀zî Nwî mə bɨ̀ ka ntswe ntswêntɨ̀ɨ̂ yàà tsi'ì tsǒ baYuda aa mə akə aa ɛ? 15Bì'inə̀ bìi mə bì'inə̀ nɨ baYuda bî jwe jwe, kaa ŋkɨ'ɨ̀ bə ŋgǎŋghɨ̀rənnù jî bɨ, bɨ̀tɨ̀zî Nwî bə̂, 16bì'inə̀ zi mə Nwì a ghɨ̀rə annù ŋû a tsinə̀ a nsi mi'i yu ntsya aa tsi'ǐ a njɨ̀mə̂ àbìintɨɨ a nu Yesu Kristo. Kaa bɨ sɨ aa njɨm ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jìi mə nɔ̀ŋsə̀ a lɔ̀ɔ̀ aa tsyà. Bì'inə̀ kɨ̀ mə̂ m̀bii Kristo Yesu mə mbə Nwì a ghɨrə̀ ɨ̀nnû ji'inə̀ tsinə̀ ǹtsya aa a njɨm àbìintɨɨ a nu Kristo, kaa ŋkɨ'ɨ bə aa a njɨ̌m ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jìi mə nɔ̀ŋsə̀ a lɔ̀ɔ̀ aa tsyà. Ǹloŋ mə bì'inə̀ zi mə kaa mbə bɨ wa'à ghɨ̀rə̀ mə tâ ɨ̀nnù ŋû tsinə a nsi mi'i Nwì ǹtsya aa a njɨm ɨnnù jìi mə nɔ̀ŋsə̀ a lɔ̀ɔ̀ aà. 17Àjàŋ yìi mə bì'inə̀ lɔ̀ɔ mə tâ ɨ̀nnù ji'inə̀ ɨ̀ tsinə ntsya a njɨm àbìintɨɨ a nu Kristo aa, mbə bɨ yə mə bì'inə̀ kɨ mbə aa ŋgǎŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jì bɨ tsi'ì tsǒ bɨ̀tɨ̀zî Nwì, a tɨgə̀ ǹdɨ'ɨ aa mə Kristo àâ ŋ̀gàŋàfà'â ɨ̀nnù jì bɨ aa ɛ? Kaa mbə a wa'a mə aa ajàŋ bə̂. 18Mbə mə̀ bu nlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka mbɔɔ nɨ̂ nɔ̂ŋsə̀ wa mə â lɛ mfòò ǹsa'a tsi'ì mə̀ aa, boŋ mə̀ aa dɨ̀'ɨ ɨbɨɨnû gha aa tsi'ì tsǒ ŋù yìi mə a wò nɔ̂ŋsə̀. 19Ǹloŋ mə, ǹtsya a njɨm nɔ̀ŋsə̀, mə̀ lɛɛ̀ ŋ̀kwo a mbo nɔ̀ŋsə̀ mə mbə mə̀ tswêntɨ̀ɨ̀ a mbo Nwì. 20Bɨ lɛɛ̀ ŋ̀kweentə gha a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ bi'i Kristo, kaa sɨ̀ mə̂ bə mə mə bù ǹtswe nɨ̂ ntswentɨ̀ɨ̂ yà, à nɨ Kristo mə a tswe ntswêntɨ̀ɨ̀ a mûm nu mə̀. Ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə mə̀ kɨ ntɨgə ntswe nɨ yu a mûm ǹjyǎnu aa, mə tswe aa a mûm àbìintɨɨ a nu Mu Nwì yìi à lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ gha, mfa ɨbɨɨnû yi ǹloŋ ŋkwitû ghâ aà. 21Kaa mə̀ sɨ aa ɨbɔ̀ŋ Nwî wa bwɛsə, ǹloŋ mə bɨ bə kɨ ghɨ̀rə̀ tâ ɨ̀nnù ŋû aa ntsinə a nsi mi'i Nwì ǹtsya aa a njɨ̌m nɔ̀ŋsə̀ boŋ Kristo à lɛ ŋkwo aa a atû àdàŋə̀ dàŋə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\