BaGalatia 3

1Woɛ, ɨ̀tɨ̀rə̀ baGalitia! A ghuu aà a fùmsə̂ wò aa ɛ? Tɨgə bɨ lɛɛ̀ ǹnaŋsə ŋkɛ'ɛnə a mbo bù nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsi a laa, ajàŋ mə bɨ lɛ ŋkwèèntə̀ Yesu a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ aa ɛ? 2Nɨ̀ ləə mə̀ betə ghuu tsi'ì nɨ̂ àbetə̀ yûlà. Nɨ̀ lɛ ŋkwɛrə Azwì Nwî ǹyoŋə aa a njɨm àjàŋ mə nɨ̀ lɛ sɨ ghɨrə ɨnnù jìi mə nɔ̀ŋsə a lɔ̀ɔ̀ aa kə̀ nɨ̀ lɛ ŋkwɛrə nyoŋə a ajàŋ yìi mə nɨ̀ lɛ nyu'u ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya mbii aa lɛ? 3Nɨ̀ laa njɨ̀ŋtə̀ bə laà aa ɛ? Nɨ̀ lɛ nlɔ̀gɨ̀nə annù a mûm Azwì ǹtɨgə nlɔɔ màŋsə a mûm ǹjyǎnu aa mə akə aa ɛ? 4Ɨ̀nnù jî ghà'àtə̀ jìi nɨ lɛ nyə aa, ɨ tsya aa àdàŋə̀ àdàŋə̀ aa ɛ? M̀bə a bə yìi mə ɨ tsya aa adàŋə̀ dàŋə̀ boŋ, 5Ŋù wa yìi mə a fa Azwì yi a mbo bù, ŋ̀kɨɨ mfa'a nɨ̂ ɨ̀nnù jî yɛ̌yɛrə a tɨtɨ̀ɨ bù aa, a fà'à aa nloŋ mə nɨ yu'unə nɔ̂ŋsə kə̀ ǹloŋ mə nɨ̀ yu'ù ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya mbii aa ɛ? 6Nɨ̀ wa'atə annǔ Abraham. “À lɛ nnɨŋ ntɨɨ̀ yi a nu Nwì, Nwì a tɨgə̀ ǹlɔgə yi tsi'ì tsǒ ŋù yìi ɨnnù ji ɨ tsinə a nsi mi'i yu.” 7Ma mùu ajàŋ nɨ̀ yə mə àa bə̀ bìi mə bɨ tswe nɨ̂ àbìintɨɨ aa mə à nɨ bɔɔ bɨ Abraham. 8A mbìi mbìì nɨ̀ghàà nɨ Nwî nɨ lɛ ŋghɨ̀rə̀ a naŋsə̀ ǹlaa mə Nwìŋgɔ̀ŋ à ka yǐ ghɨ̀rə tâ ɨ̀nnù bɨ̂tɨ̀zî Nwî tâ ɨ̀ tsinə ntsya aa a njɨ̀mə àbìintɨɨ̀. Nwî à lɛ ŋkà'à a mbo Abraham a mbìi mbìì ǹswoŋ mə, “Mə̀ ka yǐ tsyǎ a njɨ̌m wò ɨ nɨŋ mbɔɔnə a nu bə̀ bɨ ɨtoò ɨ̀ tsɨ̀mə̀.” 9Àjàŋ mə Abraham à lɛ ntswe nɨ̂ àbìintɨɨ Nwìŋgɔ̀ŋ a nɨŋ mbɔɔnə ghu nu aa, ŋù ǹtsɨ̀n yìi à tswe nɨ̂ àbìintɨɨ aa, Nwìŋgɔ̀ŋ àa kɨɨ nɨŋ mbɔɔnə ghu nu tsi'ì maa ajàŋə̀. 10Bə̀ bìi mə bɨ tɛ'ɛ atû yaa a ŋka mfà'a bə annù yìi mə nɔ̀ŋsə̀ a lɔ̀ɔ̀ aa, bo tswe aa a mûm ǹdɔ̀ɔ̀, ǹloŋ mə bɨ ŋwa'anə a mum aŋwà'ànə Nwì mə, “Ǹdɔ̀ɔ̀ a atu ŋù yìi mə kaa à sɨ a mûm ɨnnù jìi mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə nɔ̂ŋsə̀ aa tsi'ì tsɨ̀m lwì'ì, kaa wa'à kɨ̀ɨ̀ ŋ̀ghɨrə aà.” 11Tsɨ̂tsɔ̀ŋ a laa mə kaa mbə ɨnnù ŋû ɨ kɨ'ɨ̀ tsinə̀ a mbo Nwì ǹyoŋə aa a njɨ̀mə ajàŋ mə a yu'unə nɔ̂ŋsə̀. Ǹloŋ mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə Nwì mə, “Ŋù yìi mə ɨnnù ji ɨ tsinə ntsyǎ a njɨmə̂ àbìintɨɨ aa, à ka yǐ tswe ntɨ̀ɨ̀. 12Lâ kaa nɔ̀ŋsə̀ kaa à sɨ̀ a nɨ̂ ànnû tsu a ŋghɨ̀rə nɨ̂ àbìintɨɨ tswê. Bɨ baŋnə ŋŋwà'ànə̀ aa bə mə, “Ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨnnù tsɨ̀m a ajàŋ mə nɔ̀ŋsə̀ a lɔ̀ɔ̀ aa, à ka yǐ tswe ntɨ̀ɨ̀ ɨ tsyà aa a njɨ̌m nɔ̀ŋsə̀.” 13Kristo à lɛɛ̀ ǹtsu'u atû yì'inə̀ a nɨ ǹdɔ̀ɔ̀ nɔ̀ŋsə̀ ya a atu bì'inə̀, a ajàŋə mə yumbɔŋ à lɛ mbəŋ ntɨgə ndɔ̀ɔ̀ ǹloŋ ŋgaà yì'inə̀ aà. Ǹloŋ mə bɨ ŋwa'anə mə, “Ǹdɔ̀ɔ a atu ŋù ntsɨ̀m yìi à jə̀ŋnə a atu ati aà.” 14Kristo à lɛ ŋghɨ̀rə̀ ma yû aa mə mbɔɔnə ya yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋkà'à a mbo Abraham aa, tâ bɨ̀ fa a mbo bɨ̀tɨ̀zî Nwî ǹtsya a njɨm Kristo Yesu. Tǎ tâ bì'inə̀ tɨgə ntsya a njɨ̀mə abìintɨɨ ŋkwɛrə Azwì Nwî ya mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋkà'à aà. 15Bɨ̀lɨ̂m bâ lə̀ə mə̀ lɔgə a fɨgə̀ a nɨ̂ ànnǔ ŋû mɨ̀sɔ̀ŋə̀, kaa m̀bə̂ bə̀ biinə annù, ŋ̀warə akàà ghu, bəə boŋ kaa mbə yì mɔ̀'ɔ a wa'ǎ annù ya kwensə̀ kə̀ ŋ̀ku'usə. 16Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋkà'a ɨnnù jya aa a mbo Abraham bo bɨ̀ a mbo mû yìi à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ghu ŋgwɛ̀'ɛ̀ aà. Kaa aŋwà'ànə Nwî a sɨ̀ swoŋə aa mə, “bo bɨ̀ a mbo bɔɔ̀ bi” a ndɨ̀'ɨ mə à nɨ bə̀ bɨ nnɔ̀ɔ̀. Bɨ bàŋnə̀ ŋ̀ghaa annù aa nloŋə ŋû yî m̀fùùrə̀, “Bo bɨ̀ a mbo mû ghò”, ŋù ma ghû a bə aa Kristo. 17Ànnù yìi mə mə swoŋə aa a bə aa mə, Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋwàrə akàà bo Abraham, ŋ̀ka'a mə yu ka lə̀ə akàà yâ. Nɔ̀ŋsə̀ wa mə bɨ lɛ ŋka ŋghɨrə aa, lɛ boŋ ɨlòo ɨ tsyà mə ŋkhɨ̀ ji nɨkwà nɨ mɨ̀ghum mi ntarə aa, kaa mbə a kɨ'ɨ ŋgɨ'ɨ wa nɨ àkàà ya ta, m̀bwɛsə ŋkà'â Nwì. 18Ǹloŋ mə mbə a bə yìi mə Nwì a fa njoo a mbo bə̀ nyoŋə aa nɔ̀ŋsə̀, boŋ kaa à sɨ aa ŋ̀kà'â yì ya bû ǹyoŋə. Lâ bì'inə̀ zi mə Nwì a fa njoo nyòŋə̀ aa a njɨ̌m ŋkà'a ya mə à lɛ ŋkà'à a mbo Abraham aà. 19Ɨ̀fà'à nɔ̂ŋsə̀ ɨ tɨgə mbə aà àkə̀ aa ɛ? Bɨ lɛ ŋkù'ùsə̀ nɔ̂ŋsə̀ aa mə tâ à ka ŋghɨrə tâ bə̀ aa nzi ɨnnù jî bɨ̂, a kɨ̂ ǹtswe nɨ̂ ǹtswe ŋghɛɛ nywe'e wa noò mə mu Abraham wa yìi mə ŋkà'a ya ɨ̀ lɛ ntswe nloŋ ŋgaà yì aa à ka zì aà. Bɨ lɛ sɨ fa nɔ̂ŋsə̀ waa a mbo bangel ŋù mɨ̀sɔ̀ŋ a tɨgə̀ ǹtəə a tɨtɨ̀ɨ bangel bo bɨ̀ bə̀. 20Lâ kaa bɨ sɨ ŋû tɨ̀tɨ̀ɨ̀ bu nlɔ̀ɔ̀ ǹloŋ mə annǔ ŋkà'a ya aa a ghɨ̀rə̀ ŋû yî m̀fùùrə̀, Nwì yìi mə a ghɨ̀rə̀ aa a bə aa tsi'ì yù yu yì m̀fùùrə̀. 21A tɨgə̀ ǹdɨ'ɨ aa mə nɔ̀ŋsə̀ a lɨ̀gɨ̀tə aa ŋkà'â Nwì aa ɛ? Ŋ̀gaŋ, kaa a sɨ̀ ma aa ajàŋ bə̂. Ǹloŋ mə à laa bə mə nɔ̀ŋsə̀ m̀bə a ghɨrə̀ bə̀ tswê bɨtɨ̀ɨ̀ bəə boŋ mbə bɨ ghɨrə̀ ànnù bə̂ a tsinə ǹtsya a njɨ̌m nɔ̀ŋsə̀. 22Lâ àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ mə mbî ǹtsɨ̀m ɨ̀ tswe aa mum mɨ̀dà'à mɨ ɨnnù jì bɨ̂. Maa ajàŋ mɨ̀tə̀ŋnə̀ mya mìi mə Nwì à lɛ ŋkà'à, ǹtsya a njɨ̌m abìintɨɨ a nu Kristo Yesu aa, bɨ fa aa a mbo bə̀ bìi bɨ biì aà. 23M̀bɔŋ tâ nòò àbìintɨɨ wa zi, nɔ̀ŋsə̀ à lɛ mfɨ̀ɨ̀ yi'inə̀ tsi'ì tso ŋgǎŋtsaŋ, nyu'utə nɨ̂ noò wa yìi mə bɨ lɛ ŋghɨ̀rə annǔ abìintɨɨ a fɛ'ɛ̀ ǹlaa aà. 24La a bə mə nɔ̀ŋsə̀ à lɛ sɨ bu'utə nɨ̂ yi'inə̀ m̀bɔŋ tâ Kristo à yi nzì. Mə tâ bɨ̀ tɨgə ŋghɨrə tâ ànnù yi'inə̀ tsinə a nsi mi'i Nwì ǹtsya a njɨ̌m àbìintɨɨ̀. 25Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, àjàŋə annǔ abìintɨɨ a zì mə̂ aa, kaa bì'inə̀ sɨ̀ bû ǹtswe aa a nji'i mɨkòrə nɔ̀ŋsə̀. 26Ǹloŋ mə a mum Krito Yesu, bù bɨtsɨ̀m tɨgə mbə aa bɔɔ bɨ Nwî ǹtsya a njɨ̌m àbìintɨɨ̀. 27Ǹloŋ mə bù bɨtsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ mmurə ghuu a ŋkì a mum Kristo aa, nɨ̀ mà'à mə̂ Kristo a nu bù. 28Kaa kwensə à sɨ̀ a tɨtɨ̀ɨ ŋù baYuda bo bɨ̀tɨ̀zi Nwî bû ǹtswe. Kaa kwensə à sɨ̌ a tɨtɨ̀ɨ abù'ù bo ŋù yìi à sɨ bù'u bə aa bû ǹtswe. Kaa kwensə à sɨ̀ a tɨtɨ̀ɨ ŋùmbâŋnə̀ bo màŋgyɛ̀ bû ǹtswe. Ǹloŋ mə bù bɨ tsɨ̀m nɨ̀ tɨgə mbəə ŋù yî m̀fùùrə a mum Kristo Yesu. 29M̀bə a bə yìi mə nɨ̀ nɨ bə̀ bɨ Kristo, bəə boŋ nɨ̀ bə aa bɔɔ bɨ Abraham, mbə bɨjɨbɨndâ bi, ajàŋ mə Nwì à lɛ ŋkà'à aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\