BaGalatia 4

1Lâ, ǹjɨ̂nda yìi mə à bùrə nɨ mûŋkhə aa kaa sɨ̀ bɔ̂ŋtə̀ ǹtsya abù'u ka mə njoo taà yi tsɨ̀m ɨ nɨ ji aa, 2ǹloŋ mə à tswe nɨ̀ ǹtugɨtə̀ yìi a lentə nii bo bɨ̀ ŋù yìi mə a lèntə njoo ji jya ɨ ywe'e noò wa yìi mə taà yì à lɛ nlə̀ə̀ mə bɨ kaa fa joo jyâ tsɨ̀m ghu mbo aà. 3Àâ àjàŋ yìi a kɨ mbə nɨ bì'inə̀ aà; nòò yìi mə bì'inə̀ lɛ mburə bôŋkhə aa, bì'inə lɛ ŋkɨ mbə ɨbù'ù a mbo ɨ̀zwì jìi mə ɨ lɛ sɨ sa'a mbi aà. 4Lâ nòò à lɛɛ̀ ǹnaŋsə ŋku'u, Nwì a too Mû yì, màŋgyɛ̀ a jwê yi, njwe yi aa mûm nɔ̀ŋsə̀, 5mə tâ à zi ntsu'u atu bə̀ bìi mə nɔ̀ŋsə̀ à lɛ sɨ bu'utə waa, mə tâ Nwì à tɨgə nlɔgə yi'inə̀ nɨ bɔɔ bi. 6v Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, a ndɨ̀'ɨ mə nɨ̀ nɨ bɔɔ̀ bi, Nwì à tòò mə Azwǐ Mû yì a kuu a mum mɨ̂ntɨɨ bù ǹtɨgə nyə'ə nɨ mə, “Taà! Taà ghà!” 7Ma mùu ajàŋ, ò tsyà mə a njɨ̌m Nwì kaa wa'ǎ abù'ù bû m̀bə, ǹtɨgə mu, m̀bə yìi ò nɨ mu aa, ŋkɨ ntɨgə mbə aa ǹjɨ̂ndâ. 8Wa nòò yìi mə kaa nɨ̀ lɛ ŋwa'à Nwî zi aa, nɨ̀ lɛ mbə aa ɨbù'ù a mbô ɨ̀zwǐ mbi jù jìi kaa sɨ̀ bɨ̂nwì bə aà; 9la tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə nɨ̀ zì mə̂ Nwî aa, kə̀ mə Nwì à zì mə̂ ghuu aa, mbə nɨ̀ tɨgə̀ m̀bu ŋka nlɔɔ mbǔ mbɨ̀ɨ ŋghɛ̀ɛ a mbo ɨ̀zwì tɨ̂ àdà'à jya mə ɨ̀ ka nsa'a ghuu aa mə akə aa ɛ? Nɨ bù ǹlɔɔ a mbə̂ ɨ̀bù'û jya aa ɛ? 10Nɨ ba'atə nləə nɨ̂ ǹjwi, bɨ̀sàŋ, bɨ̀nòò, bo bɨ̀ ɨ̀lòò! 11Mə bɔ'ɔ mə mə̀ lɛ ŋghɛ̀nsə̀ noò ghà m̀fa'a a atu bù aa tsi'ì àdàŋə̀ dàŋə̀. 12Bɨ̀lɨ̂m bâ, mə̀ bu'ù m̀bo a mbo bù, nɨ̀ bə tsǒ mə̀, maa ŋghə̂ mə̀ tɨ̀gə̀ mə̂ ŋ̀kɨ mbə tsi'ì tsǒ bù? Ɨ yǐ ywe'e tsɨ̂tsɔ̀ŋ, kaa nɨ̀ sɨ̌ annù a mbo mə fânsə̀. 13Nɨ̀ zi mə a lɛ ŋghɨ̀rə̀ nɨghɔ̀ɔ̀ mə mə̀ swoŋ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya a mbo bù wa noò ǹtsyàmbìì. 14Ka mə ànnù nɨghɔ̀ɔ̀ ya ya a lɛ mbəŋ ntɨgə akwà'ànə̀ a mbo bù aa, kaa nɨ lɛ ŋwa'à gha ka nfoonsə kə̀ ǹtsa'a, nɨ̀ lɛ mbàŋnə̀ ŋ̀kwɛrə gha tso angel Nwì, kə̀ tsi'ì tsǒ Kristo Yesu yumbɔŋə̀. 15Maa nòò nɨ̀ lɛ sɨ naŋsə ndorɨtə a nu mə̀, nɨ̀dorə mà nya nɨ ghɛ̀ɛ̀ mə̂ aa fə aa ɛ? Mə̀ nɨ̂ àyəfə mə nɨ̀ lɛ mbaa nzi ntwè'e mi'ì muu boŋ nɨ̀ lɛ ntwè'è m̀fi'i mfa a mbo mə̀. 16Mə̀ tɨ̀gə̀ mə̂ m̀bə aa ŋgàŋkɨ̀bàâ ghùù ǹloŋ mə mə̀ swòŋə̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù aa ɛ? 17Bə̀ bya bɨ tɨ̀ɨ̀ nɨ̂ ànnǔ yuu mbwe'esə aa ghuu mə nɨ̀ bii njɨ̀m yàà, kaa wa'a lɔ̀ɔ̀ aà ŋ̀ghɨ̀rə̂ ɨ̀bɔ̀ŋ a nu bù, bɨ lɔ̀ɔ̀ aà m̀fààtə yì'inə̀, ta nɨ̀ tɨŋə mbeentə waa. 18A bɔŋə a ŋka ntɨ̀ɨ̀ a nɨ̂ ànnù ŋû mə mbə bɨ tɨ lɔ̀ɔ̀ aa ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀bɔ̀ŋ ghu nû, a ku'unə a ŋghɨrə ma la aa a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m, kaa kɨ'ɨ̀ aa tsi'ì noò yìi mə mə̀ tswe bi'inə̀ aa bə̂. 19Bɔɔ̀ ba bìi mə̀ kɔ̀ŋə̀ aa, mə̀ tɨgə mbə aa tsǒ màŋgyɛ̀ yìi mə à tsɨ̀gə mu aà, ǹyu'u nɨ̂ ǹyaŋə nywe'e nòò yìi mə bù ka yi tɨgə tswe nɨ màrə̀ Kristo aà! 20Mə yə̀'ə̀tə̀ mə boŋ mə̀ laa ntswe bi'inə̀ tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀, tǎ zi ajàŋ yìi mə mbə mə̀ kwensə̀ ǹjì yà, ǹloŋ mə àtû ya a buurə nloŋ ŋgaà yùù! 21Swoŋ nɨ̀ ghâ, bù bya bìi mə nɨ lɔ̀ɔ̀ mə nɔ̀ŋsə̀ ka mbu'utə ghuu aà, nɨ yu'u annù yìi mə nɔ̀ŋsə̀ a swoŋə aa ɛ? 22Bɨ ŋwa'anə mə Abraham à lɛ ntswe nɨ bɔɔ mbâŋnə̀ bi baà, yì mɔ̀'ɔ a bə mû àbù'ù, yì mɔ̀'ɔ kaa a wa'à mû àbù'ù bə̂. 23Bɨ lɛ njwe mû àbù'ù wa aa tsi'ì ajàŋ yìi bɨ jwe bɔɔ bɨ̀tsɨ̀mə̀. Lâ mu màŋgyɛ̀ wa mə à lɛ wa'ǎ abù'ù bə aa, bɨ lɛ njwe nyoŋə aa ajàŋ mə Nwì à lɛɛ̀ m̀foo ŋkà'à aà. 24Bɨ fɨ̀gɨ̀nə̀ aa annù nɨ̂ ànnù bâŋgyɛ̀ ma bû. Bàŋgyɛ̀ ma bû bi baa bə aa ɨ̀kàà ji baà. Yì m̀fùùrə̀ à lò aa a nta'a Sinai, ǹjwe nɨ̂ bɔɔ bìi mə à nɨ ɨbù'ù aà. Maŋgyɛ̀ ma ghû a bə aa Hagar. 25Hagar à təə aa a nɨ̂ ǹta'a Sinai wa a ala'a baArabia, ntsusə aa Yerusalem tsɨ̀tsɔ̀ŋ yìi à tswe a ndâbù'ù bo bɨ̀ bɔɔ̀ bi aà. 26La Yerusalem wa yìi a tswe a aburə aa, kaa à sɨ a ndâbù'ù tswê, àa yu mbə ndè yi'inə̀. 27Ǹloŋ mə bɨ ŋwa'anə mə, “Ka ndorɨtə mbǎ àfɨ̀rə̀ mâŋgyɛ̀ yìi kaa à lɛɛ̀ wa'à jwe aà. Lɔ̀gɨ̀nə ŋka ntɔŋnə mba wô yìi mə ò lɛɛ̀ ŋ̀wa'ǎ mu tsɨ̀gə̀ ǹyu'u nyaŋə aà; ǹloŋ mə bɔɔ bɨ mâŋgyɛ̀ wa mə bɨ lɛ sɨ mmè'ènə̀ nɨ ghu aa, bɨ ghà'à mə̂ ǹtsyatə bɔɔ bɨ mâŋgyɛ̀ wa yìi mə à yɔ̀'ɔ ntswe a ndândoo aà. 28Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, bɔɔ bɨ maà, bì'inə̀, tsi'ì tsǒ Isaac, bə aa bɔɔ bìi mə Nwì à lɛ ŋkà'à aà. 29A kɨ mbə tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa tsi'ì a ajàŋ mə a lɛ mbə maà noò aà. Mu wa mə bɨ lɛ njwe tsi'ì a ajàŋ mə bɨ jwe bɔɔ aa, à lɛ sɨ tsɔ'ɔ akòrə mu wa mə bɨ lɛ njwe ǹtsya a njɨ̌m mɨ̀dà'à mɨ Azwì aà. 30La nɨ̀ghàà nɨ Nwî nɨ swoŋ aa mə akə aa ɛ? “Furə abù'ù mâŋgyɛ̀ ya bo mû yì wâ. Wa mû àbù'ù wa mbə bo mu maŋgyɛ̀ wa mə à sɨ abù'ù bə aa wa'ǎ nda jɨ̂.” 31Ma mùu ajàŋ bɔɔ bɨ maà kaa bì'inə sɨ aa bɔɔ bɨ abù'ù mâŋgyɛ̀ bə̂, bì'inə̀ bə bɔɔ bɨ mâŋgyɛ̀ yìi kaa à sɨ abù'ù bə aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\