BaGalatia 5

1A ŋghɛ̀ɛ a nɨ̂ ànnǔ mbə̂ àbù'ù, Kristo à kɛ̀tə̀ mə̂ mɨ̂ŋkɨ̀rə̀ mɨ abù'ù a nu bì'inə̀, mə tâ bì'inə̀ tsuu ɨbù'ù bû m̀bə. Bì'inə̀ təə ntɨɨ ntsuu bǔ lɔ̀gə ɨkɔ'ɔ abù'ù ɨ nɨŋ a tɔŋ bì'inə̀. 2Yə̂ nɨ̀, mə̀ Paul, mə swoŋə a mbo bù mə nɨ̀ bə mà'àtə̀ mə tâ bɨ̀ ŋetə ghuu, bəə boŋ kaa Kristo à sɨ̀ ghuu nɨ̂ ànnǔ tsu burə ŋkwɛtə kwɛtə bə̂. 3Mə̀ ku'usə mbù nswoŋ a mbo bù mə ŋù ǹtsɨ̀m yìi à ghɛ̀ɛ bɨ ŋêtə̀ yi aa, à tswe nɨ̀ ǹləə nɔ̀ŋsə̀ wa tsi'ì ǹtsɨ̀mə̀. 4Bù bya mə nɨ lɔ̀ɔ̀ mə tâ ànnû yuu a tsinə bu bɨ̀ Nwì ǹyoŋə bə a njɨ̌m nɔ̀ŋsə̀ aa, nɨ̀ kwyɛ̀nə̀ mə̂ ghuu bu bɨ̀ Kristo, m̀fɛ'ɛ ghuu a mûm ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî. 5Ɨ ghɛ̀ɛ nɨ bì'inə̀, bì'inə̀ bɛ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à ka ŋghɨ̀rə ɨnnù ji'inə̀ tsinə ɨ tsya a njɨ̌m mɨ̀dà'à mɨ Azwî yi, nyoŋ a njɨmə̂ àbìintɨɨ̀ yi'inə̀. 6Ǹloŋ mə a mum Kristo Yesu, kə̀ bɨ ŋêtə̀ ŋû, kə̀ bɨ wa'à yi ŋêtə̀ boŋ kaa ma yâ à sɨ̀ nɨ̂ ànnû tsu tswê. Ànnù yî tɨ̀nsə̀ à laa mbə abìintɨɨ yìi mə a fà'à ǹtsya nɨ a njɨ̀mə̂ àkɔ̀ŋnə̀. 7Nɨ̀ kɨ̀ sɨ ghɨ̀rə̀ tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ a tɨgə mbù kɨŋə wo ŋkɨŋə ghuu mə nɨ̀ tsuu annù nɨ̂koŋ kɨ yu'unə aa lɛ? 8Kaa ajàŋ mə bɨ twɛɛ̀ ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntə̀ juu aa, kaa sɨ̌ Nwɨ̀ŋgɔ̀ŋ mə à lɛ ntwoŋə ghuu aa twɛɛ̀. 9Bì'inə̀ zi mə m̀bɛ̀'ɛ̂ àbaa ɨ bə tsi'ì mu lìî m̀baŋnə mbɛ̀'ɛ ŋkyâ àbaa ǹtsɨ̀mə̀. 10Mə̀ nàŋsə bii mə, a nɨ ɨkǔm Mmà'àmbi kaa nɨ̀ ka wa'ǎ annǔ ŋû dàŋ bii ntsyàtə̂ yâ. Tâ ɨ̀sa'a Nwî ɨ̀ kuu a nu ŋù wa mə a fa ŋgɨ'ɨ a mbo bù aà, kə̀ ŋ̀gàŋ à laà ǹtɛ'ɛ mbə aa wo. 11A ŋghɛ̀ɛ a nɨ̂ ŋ̀gàâ yà bɨlɨ̂m bâ, mbə mə̀ ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì bu ŋka nswoŋə nɨ mə annǔ ŋètə bə̀ à nɨ annù yìi mə bɨ tswe nɨ̀ ŋ̀ghɨ̀rə, boŋ baa bǔ tɨgə kɨ tsɔ'ɔ akòrə̂ ya aa a ya? M̀bə a bə maa ajàŋ bəə boŋ ànnù yìi mə mə swoŋə annù ǹloŋə abàŋnə̀ àbàŋnə̀ Kristo aa, kaa à ka wa'ǎ ŋgɨ'ɨ bù mbə. 12Mə̀ kɔ̀ŋtə mə bə̀ bya mə bɨ fa ŋgɨ'ɨ a mbo bù aa, tâ bɨ̀ naŋsə tsɛtə ɨdɨgə nû jyaa. 13Ǹloŋ mə Kristo à lɛ ntwoŋə ghuu mə nɨ̀ fɛ'ɛ a ndâbù'ù m̀bâ bɨlɨ̂m bâ. Lâ nɨ̀ tsuu tɨgə lɔ̀gə abwarə mà ya a ŋka ŋghɨ̀rə ɨnnǔ njyǎnu ghu. Tâ nɨ̀ baŋnə ntsyǎ a njɨ̌m akɔ̀ŋnə̀ ŋ̀ka mfa'a nɨ a mbo bù nɨ bù. 14Ǹloŋ mə mbə bɨ lwensə̀ nɔ̂ŋsə̀ wa ǹtsɨ̀m nɨ nɨ̀ghàà nî fùùrə̀ mə, “Ka ŋkɔ̀ŋə ndɨ̂m ghò tsi'ì tsǒ ajàŋ mə o kɔ̌ŋ ɨbɨɨ nû gho aà.” 15M̀bə̂ nɨ̀ baŋnə ŋka nloontə nɨ̂ ghuu, ŋkɨɨ nləənsə ghuu bu nɨ bù, nàâ ǹtsyɛsə ghuu boŋ naa bwɛɛsə ghuu bu nɨ bù. 16Ànnù yìi mə maa swoŋ a mbo bù à nɨ mə, nɨ̀ ka ntəə akòrə̀ nɨzî yuu a mûm Àzwì tǎ nɨ̀ wa'à kà ŋ̀ghɨrə aa bə̂ ɨ̀nnù jya mə ǹjyǎnû yùù ɨ yə̀'ə̀tə̀ aà. 17Ǹloŋ mə ɨnnù jìi mə njyǎnu ɨ yə̀'ə̀tə̀ aa, ɨ tonə bo bɨ̀ ɨ̀nnù jìi mə Àzwì a yə̀'ə̀tə̀ aà. Ɨ̀nnù jìi mə Àzwǐ yə̀'ə̀tə̀ aa, ɨ kɨɨ̀ ǹtonə bo jìi mə njyǎ nu yə̀'ə̀tə̀ aà. Ǹloŋ mə, ǹjyǔnu bô Àzwì tswe aa tsǒ ŋ̀gàŋkɨbàà, ŋ̀kɨŋə nòo mə ò wa'ǎ annù tsu ka ŋghɨrə yìi o lɔ̀ɔ ŋghɨ̀rə aà. 18Lâ m̀bə̂ Àzwì Nwî a ka ntsyasə nòo, boŋ kaa ò sɨ̌ aa a nji'i mɨkòrə nɔ̀ŋsə̀ bû ǹtswe. 19Ɨ̀nnù jìi njyǎnu ɨ ghɨ̀rə̀ aa ɨ laà: m̀bə annǔ ajɨrə̀, m̀bə annǔ nsɨŋ, ɨ̀buurənnù, 20ɨnnǔ mmii mɨ̀ŋkobə, ɨ̀nnù bɨ̂sɔ̀rə̀, kɨ̀bàà, àyɔ̀ŋ, àghə̀'ə̀nə̀, àlwǐntɔŋ, ànnǔ nlɔɔ tsi'ì àyoò ànnù, ànnǔ nyàtə bə̀, ànnǔ a ntswe a njɨ̌m njɨ̀m, 21ŋ̀ghə̀'ə̀nə̂ ǹjoo bə̂, ànnǔ nno mbaanə, annǔ ntɨ̀ɨ a nɨjɨ bô m̀buu ɨnnù ma jû. Mə bù ŋ̀wa'asə nɨ̂ ghuu tsǒ ajàŋ mə mə̀ lɛɛ̀ m̀foo ŋwà'àsə a mbìì aa mə, bə̀ bìi bɨ ghɨ̀rə ɨjǎŋ ɨnnù ma jû aa, kaa baa yǐ wa'ǎ a mûm ànnù nɨfɔ̀ Nwî kuù. 22Lâ fɨ̀ntà fɨ Azwì Nwî bâŋnə̀ m̀bə, àkɔ̀ŋnə̀, mbə nɨdorə, mbə mbɔɔnə, àtàŋəntɨɨ, àbɔ̀ŋəntɨɨ, ŋ̀ghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀, ŋ̀ka mfa'a nɨ̀ ǹtɨɨ̀ gho tsɨ̀m, 23ŋka mbɔnə, ntswa ɨbɨɨ nu. Kaa nɔ̀ŋsə̀ yî dàŋ yìi a tuu ma jû ɨ̀nnù aa kaa à sɨ̀ bə̂. 24Bə̀ bìi à nɨ bî Kristo aa, bɨ kwèèntə̀ mə̂ ǹjyǎnû yàà a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ bo bɨ̀ ŋ̀gɔ̀ŋ ɨnnù tsɨ̀m jìi ɨ lɔ̀ɔ̀ ŋkɨɨ nyə'ətə aà. 25Tsǒ mə bì'inə̀ tswe ntswêntɨ̀ɨ̂ yì'inə̀ a mûm Àzwì aa, tâ àkòrə̀ nɨzô yi'inə̀ â kɨ ntswe a mûm Àzwì. 26Tâ bì'inə̀ tsuu nɨ̂ ànnǔ ŋŋee nu tswe, ntsuu nɨ mɨntɔ̌ŋ mì'inə̀ bi'inə̀ bi'inə̀ kɨ twɛbə, ǹtsuu njoò ji'inə̀ bi'inə̀ bi'inə̀ kɨ ghə̀'ə̀nə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\