BaGalatia 6

1Bɨ̀lɨ̂m bâ, m̀bə̂ ŋù yî mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bù a ka ŋghɨrə annù yì bɨ, bù bìi mə nɨ̀ naŋsə ntswe nɨ̀ Àzwì Nwî aa, nɨ̀ tsisə̀ yi a nɨ mânjì yìi mə à bɔ̀nə. Nɨ̀ tɨ ghɨ̀rə̀ nɨ̀ kɨ̂ ŋ̀ka ntsyɛsə nɨ̂ ghuu mbɨ̀'ɨ̀ bɨ kɨ̂ ŋ̀kwa'anə ghuu. 2Nɨ̀ ka ŋkwɛtə ghuu bu nɨ bù nɨ̂ àbè'è tâ lwensə nɔ̂ŋsə̀ Kristo. 3Ǹloŋ mə mbə ŋù tsù a tɨtɨ̀ɨ bù a wa'atə mə yu nɨ̂ àyoò tsu la mbaŋnə mbə ayoo adàŋə̀ dàŋə̀ boŋ a bwe'esə aa tsi'ì ɨ̀bɨ̀ɨ nû yi. 4A ku'unə mə tâ ŋù yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ tâ à lentə ɨfà'â yi, bɛlə mə ɨ bɔŋ boŋ mbə a kâ ǹtərə nloŋ ɨfà'â yi wâ, lâ kaa ŋkɨ'ɨ̀ kà m̀fɨgɨnə bə bo ŋù yì mɔ̀'ɔ̂. 5Ǹloŋ mə ŋù ǹtsɨ̀m à tswe nɨ̀ m̀bè'e yi yìi a bè'è aà. 6Tâ ŋù yìi mə bɨ dɨ̀'ɨ̀ nɨghàà nɨ Nwî ghu mbo aa, tâ à kɨɨ nyatə nɨ̂ ǹjoo jì sɨgɨ̀nə̀ jìi mə à tswe nɨ ju aa, mfa nɨ̂ jì ŋû wa mə a dɨ̀'ɨ̀ nii aà. 7Nɨ̀ tsuu ɨbɨɨnû ghuu kɨ bwe'esə bə̂. Wa mbə nɨ̀ wa'ǎ Nwî bwe'esə̀. Ŋù ǹtsɨ̀m à ka yǐ fù'ù aa àyoo yìi mə à bì aà. 8Ǹloŋ mə ŋù yìi mə a bì ǹloŋə aa njyǎnû yì aa, àa yǐ kɨɨ fù'u nɨwo a mûm ǹjyǎ nû yì. Tâ ŋù yìi a bì ǹloŋ aa Àzwì aa, tâ à fu'u ntswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aa a mbô Àzwì. 9Tâ bì'inə̀ tsuu kɨ kaa a ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀bɔ̀ŋ bə̂, ǹloŋ mə nòò à ka yǐ kù'ù tâ bì'inə̀ fu'u mə mbə̂ bì'inə̀ tsuu bɔrə. 10A ku'unə mə ajàŋ mə bì'inə̀ tswe nɨ̂ àbwarə aa, tâ bì'inə̀ ka ŋghɨrə ɨbɔ̀ŋ a mbo bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m, lâ ǹnaŋsə ŋka ŋghɨrə a nu ŋgǎŋgwɛ̀'ɛ̂ ji'inə̀ a mûm àbìintɨɨ̀. 11Nɨ̀ yə ajàŋə mə mə̀ nàŋsə ŋŋwà'ànə̀ yuà àdɨ̀gə̂ àŋwà'ànə̀ tsi'ì nɨ̀ àbô ya nɨ̀ mi'i mɨ àŋwà'ànə̀ mî fàŋkə̀ aà. 12Bə̀ bya mə bɨ lɔ̀ɔ ndɨ̀'ɨ nu, ŋ̀gaansə nɨ̂ ghuu mə bɨ̀ ŋetə ghuu, tǎ kɨ kwɛ̀ɛ ntɨɨ̀ waa a nɨ mɨ̀nnù mɨ njyǎnu aa, bɨ ghɨ̀rə̀ maa ajàŋ aa mə tâ bɨ̀ tsuu akòrə̂ yaa kɨ tsɔ'ɔ nloŋ annǔ ati abàŋnə̀ àbàŋnə̀ Kristo. 13Ǹloŋ mə, tsi'ì bə̀ bya mə bɨ lɛɛ̀ ŋŋetə waa laa, kaa bɨ sɨ a nɔ̂ŋsə̀ yu'unə. Bo bàŋnə̀ ǹlɔɔ mə tâ bɨ̀ ŋetə ghuu aa tâ bo ka ŋee nû yàà mə nɨ yòŋə nɔ̂ŋsə̀ ǹjyǎnu mà ghû. 14A ŋghɛ̀ɛ a nɨ mə̀, kaa mbə mə̀ tɛ'ɛ̀ wa'ǎ nû yà ka ŋee, mə mbə tsuu bə aa nloŋ aa ŋ̀gaa ati abàŋnə̀ àbàŋnə Mmà'àmbî Yesu Kristo, yìi mə bɨ lɛɛ̀ ŋ̀kweentə mbi ghu a mbo mə̀, ŋ̀kɨ ŋkweentə gha ghu a mbô m̀bî aà. 15Ǹloŋ mə kaa ànnǔ ŋètə ŋù à sɨ̌ ayoò tsu bə̂, ànnù tɨ ŋètə ŋû kaa kɨ'ɨ̌ ayoò tsu kɨ mbə, a bàŋnə̀ mbə ajàŋ yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à bu naŋsə njoo ɨ tɨgə mbə jî fii aà. 16Tâ m̀bɔɔnə Nwì nɨ̂ ŋ̀ko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ Nwì, tâ ɨ̀ tswe a mbo ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à zǐ akòrə̀ nɨ zì yi nyoŋə nɨ ma ghuù nɔ̀ŋsə̀ aa, ŋkɨ ntswe a mbo baIsrael bə̀ bɨ Nwî. 17Tsɨ̂tsɔ̀ŋ tâ ŋù tsuu ŋgɨ'ɨ a mbo mə̀ bǔ kɨ fa, nloŋ mə mə̀ tswe nɨ̀ àwenə Yesu a nu mə̀. 18Tâ ɨ̀bɔ̌n Ŋ̀gàŋmà'â yì'inə̀ Yesu Kristo tâ ɨ̀ tswe a mbô àzwî yuu mbâ bɨlɨ̂m bâ. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\