BaHeber 1

1À lɛ mbə a mbìì Nwì a ghaà nɨ a mbo bɨ̀tà bɨ bɨ̂taà bi'inə̀ a ŋgaa jî ghà'àtə̀ bo bɨ̀ nɨ bɨ̀mânjì bî ghà'àtə̀ ntsya aa a njɨ̌m ŋgǎŋtoò ji; 2Lâ fàa ŋgù'ù a nlwì'ìsə Nwì à ghàà mə̂ a mbo bì'inə̀ ǹtsyà aa a njɨ̌m Mû yì. À lɛ nnaŋsə ŋgɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m faa mbi ntyà aa a jɨ̌m Mû yì ma ghû yìi mə à lɛ ntsɔ̀'ɔ nləə nɨ̂ ǹjɨ̂ndâ yì mə tâ à tswe a atû ǹjoò ji tsɨ̀mə̀. 3Mû yì ma ghû a dɨ̀'ɨ̀ nɨgha'a nɨ Nwî a ajàŋ yìi mə a ŋwèènə̀ aa, ŋkɨɨ ndɨ'ɨ aa tsi'ì màrə̀ Nwì. À kɨ mbə yu yìi mə a lə̀ə mbi yu ntsɨ̀m tsi'ì nɨ nɨ̀ghàâ ni nìi mə nɨ tswe nɨ̀ mɨ̀dà'à aà. Nòò yìi mə à lɛ nzì nɨ̂ ànnǔ nsì'i ɨbɨ bə̂ bɨ tsɨ̀mə̀ aa, à lɛ ntɨgə ntswe a mbɛ̀ɛ nɨ̀kwɛɛ Nwì yìi mə à tswe nɨ̂ àdà'a tsɨ̀m aa nî mà'à a ndəŋə. 4Nwì à lɛ ŋghɨrə mə tâ àdà'a Mû yì tâ à tsyatə yî baaŋgəl tsi'i ajàŋ yìi ɨ̀kùm wa mə à lɛ mfa a mbo Mû yì ɨ lɛ ŋkɔ'ɔnə ntsyatə myaa aà. 5Kaa Nwì lɛ ŋwa'a a noò tsù a mbo angel yî tsù swoŋ mə, “Ò nɨ Mû ghà, sii, mə̀ nɨ Taà ghò.” Kaa Nwì à lɛ ŋwa'à kɨ̀ ǹswoŋə a mbo angel yì tsù mə, “Mə̀ ka bə Taà yì ta à kɨ mbə Mû ghà.” 6Nòò yìi mə Nwì à lɛ ntswe nɨ̂ ǹtoo mû yì yî ǹtsyàmbìì ma ghû fàa mbi aa, à lɛ mbù ǹswoŋ mə, “Baangel bɨtsɨ̀m tâ bɨ̀ ka mmii nìi.” 7À lɛ mbù ǹswoŋ nloŋ baangel bi mə, “Bo bya mə bo fà'a a mbo yu Nwî aa, bo bə aa tsi'ì tsǒ fɨ̀fə̀rə̀, ŋkɨ ghɨrə mə ŋgǎŋfà'a ji ma jû tâ ɨ̀ bə tsi'ì tsǒ nlwǎ mɔ'ɔ.” 8Ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì m̀baŋnə nswoŋ a mbo mû yì mə, “Oò Nwì Tâ ànnù nɨfɔ̂ yo tâ à lwi'i tsi'ì nɨ̀ŋkoŋə̀! O sa'a bə̂ bo aa nɨ mânjì yìi mə à tsìnə aà. 9Ò kɔ̀ŋə annù yìi mə a tsinə̀ aa, m̀baa annù yìi mə a sɨ̀ tsinə̀ aà. A nɨ nji'ì ànnù yìi Nwìŋgɔ̀ŋ, tsi'ì Nwìŋgɔ̀ŋ ghò, à tsɔ̀'ɔ̀ mə̂ gho, ŋŋentə a ndəŋ, mfa nɨdorə a mbo wò ntsyatə ŋgǎŋakòrə̂ jô aà.” 10À lɛ ŋkɨ nswoŋ mə, “Tsi'ì wò, M̀mà'ambi, ò lɛ nlɔgɨnə a mbìì, nnaŋsə njoò tsɨ̀m a atu nsyɛ, ǹlɔgə aa tsi'ì m̀bô mo nnaŋsə aburə ghu. 11Ǹjoo mà jû tsɨ̀m ɨ ka yǐ bwɛ, lâ wò wòmbɔŋ ò ka yǐ lwì'ì nɨ̂ŋkoŋə̀; ǹjoò mà jû tsi'ì tsɨ̀m ɨ ka yî lwěn sà'àkə̀ tsi'ì tsò ɨ̀tsə̀'ə̀ 12Ò ka yǐ kərə njoo mà jû tsi'ì tsǒ akutə̀ tâ bɨ̀ kwensə tsi'ì tsǒ àtsə̀'ə̀. La wò m̀bɔŋ kaa ò sɨ kwensə, ŋkɨ lwi'i nɨ̂ŋkoŋə̀, kaa ɨlòô jo ɨ wa'à mɛ̀.” 13Nwi à lɛɛ̀ ǹswoŋ aa a mbo ghuu angel mə, “Tswe fàa a mbɛ̀ɛ̀ àbo mə̀ yî mà'à, nywe'e a noò yìi mə mə̀ ka nɔ̀ŋsə ŋgàŋkɨ̂bàà jô a nsyɛ tâ ò tɛtə mɨkòrə̂ mo ghu aa ɛ?” 14Baangel baŋnə ntɨgə mbə aa bɨ̀ wò aa ɛ? Tɨgə bo bə aa ɨ̀zwì jìi mə ɨ fà'a mbo Nwì; Nwì a toò nɨ̀ waa bo ghɛɛ̀ ŋkwɛtə nɨ̂ bə̂ bìi mə bo tswe nɨ̀ ǹjɨ̂ ɨ̀lòŋ aa ɛ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\