BaHeber 10

1Ǹloŋ mə nɔ̀ŋsə̀ a dɨ̀'ɨ̀ aa bə ɨ̀lɨləŋ ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ jya jìi mə ɨ tswe nɨ̀ nzi aa, kaa kɨ'ɨ̀ naŋsə̀ ǹdɨ'ɨ aa ɨ̀nnù jya mə ɨ zì aa, kaa mbə ǹjoo mmà'a Nwì jya mə bɨ tɔ̀ɔ̀ a atû àlòò àtû àlòò ŋ̀kwatə aa, kaa mbə kɨ'ɨ̀ bə̂ bya mə bɨ yòŋtə a mbɛ̀ɛ̀ Nwì aa ghɨ̀rə̀ tâ bɨ̀ bɔŋ mmàŋsə̀. 2A lɛ mbaa mbə maa ajàŋ boŋ bɨ lɛɛ̀ wa'à kentə̀ a ŋka ntɔ̀ɔ̀ aa ɛ? Mbə a bə mə ŋgǎŋmà'anwi jya bɨ lɛɛ̀ ntɛ'ɛ nsi'i waa bɨ laa a ŋgaa yî m̀fùùrə̀, boŋ kaa ànnù yî bɨ yì tsu a sɨ ŋgɨ'ɨ a ntɨɨ bo bu mfa nloŋ ɨbɨ̂. 3Lâ a nɨ mbuu mmà'anwì ma ghû, bɨ bàŋnə̀ ŋ̀wa'atə aa ɨ̀nnù jî bɨ nɨ̂ àlòò nɨ̂ àlòò. 4Ǹloŋ mə kaa m̀bə̂ àləə nu mbɔ̀ŋ bo bɨ̀ yǐ mbi a wa'ǎ ɨbɨ bə̂ si'ìtə̀ ǹlɔ'ɔsə. 5A bə̂ ǹji'ì ànnù yìi mə, nòò yìi mə Kristo, à lɛ nzì fàa mbi aa à lɛ nswoŋ mə, “Ǹjoo jìi mə bɨ mà'à nòo ghu bo bɨ̀ jìi bɨ fa nɨ a mbo wù aa, kaa ò sɨ lɔ̀ɔ̀, lâ, ò nàŋsə̂ m̀bɨ̀ɨ̀nu mfa a mbo mə̀. 6Ka ò sɨ dorɨtə nloŋ njoo jìi mə bɨ tɔ̀ɔ̀ mma'a nɨ̂ gho ghu bo bɨ̀ jìi mə bɨ tɔ̀ɔ̀ ǹloŋ ɨ̀nnù jî bɨ aa lɔ̀ɔ̀. 7Mə̀ tɨgə̀ ǹswoŋ mə, ‘Wa mə̀ zì mə̂ a ŋghɨ̀rə ànnù yìi mə o lɔ̀ɔ̀ aa mbǎ Nwîŋgɔ̀ŋ’. À nɨ̂ àjàŋ mə bɨ ŋwa'anə mbɨ'ɨ ŋgaa yà a mum nɨ̀bù'ù nɨ àŋwà'ànə̀ nya aà.” 8À lɛ mfòò ǹswoŋ mə, “Kaa ò sɨ kɔ̀ŋə kaa kɨ'ɨ̀ kɨ̀ɨ̀ ǹdorɨtə ǹloŋ njoo jìi mə bɨ m̀ma'a nɨ̂ gho ghu bo bɨ̀ ǹjoo jìi mə bɨ fa a mbo wù, bo bɨ̀ ǹjoo jìi bɨ tɔ̀ɔ̀ m̀ma'a nòo ghu aa, nɨ jìi bɨ tɔ̀ɔ̀ ǹloŋ ɨnnù jì bɨ̂.” (Bɨ fa ma jû ǹyoŋə aa nɔ̀ŋsə̀.) 9À lɛ ŋkù'ùsə̀ mə, “Wa mə̀ zì mə̂ a ŋghɨ̀rə ànnù yìi mə o lɔ̀ɔ̀ aà.” À lɛ mbwɛsə annù yi ntsyàmbìì aa mə yu lə̀ə yìi mə a yoŋtə aà. 10Ǹloŋ ŋkɔ̀ŋə̂ Nwì ma ya, bɨ sì'ì mə̂ yi'inə̀ bì'inə̀ laa, ntsya a njɨ̌m ajàŋ yìi mə bɨ lɛ nlɔ̀gə ɨbɨɨnu Yesu Kristo m̀fa mma'a Nwî ghu ŋgaa yî m̀fùùrə̀ aà. 11Ŋ̀gàŋmà'anwi ntsɨ̀m a təə ŋgɔ̀ŋ mɨ̀tugə mɨjwi mɨ̀tsɨ̀m a adɨgə afà'a yu, ǹtɔɔ nɨ̂ ǹjoo mma'anwi jìi mə, a ŋgɨŋ ŋgɨ̀ŋ, kaa mbə kɨ'ɨ ɨnnù jî bɨ sì'ìtə̀ aa ŋkwatə nɨ̂ ǹgàà. 12Lâ Kristo à lɛ mmà'à Nwîŋgɔ̀ŋ m̀bɨ'ɨ ɨ̀nnù jî bɨ nɨ̂ àyoo mmà'anwi yî fùùrə̀, ǹtswe a nsyɛ a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ Nwì nî mà'à 13ǹyu'utə nɨ mə tâ bɨ̀ ghɨrə ŋgàŋkɨ̀bàâ ji tâ ɨ̀ tɨgə mbə atɛtə̀ mɨkorə̂ yi. 14Ǹloŋ mə à lɔ̀gə̀ mə ayoo mmà'anwì yî fùùrə̀ ǹsi'i bə̂ ghu mə bɨ̀ laa mbɔŋ màŋsə̀ nɨ̂ŋkoŋə̀. 15Àzwì Nwî a kɨ̂ m̀bə àyəfə a mbo bì'inə̀ a nɨ̂ ɨ̀nnù jìi à lɛ nswoŋ aà. À lɛ mfòò ǹswoŋ mə, 16“À nɨ̂ àkàà yìi mə̀ ka wàrə̀ bi'ibo aa a yulà mə mbə ǹjwi mà jya ɨ tsya, a swoŋ Mmà'àmbî: Mə̀ ka nɨŋ bɨ̂nɔ̀ŋsə̀ ba a ntɨɨ bo, ɨ kɨɨ ŋwà'ànə̀ a atu bo.” 17A bû ŋ̀ku'usə mə, “Kaa mə̀ ka wa'ǎ ɨnnù jî bɨ̂ jyaa bo bɨ̀ ɨ̀nnù jìi mə bo lɛ mfànsə̀ aa bù ŋ̀wa'atə” 18Bɨ laa bə lì'ìnə̀ ma juù ɨ̀nnù bəə boŋ kaa ǹji'ì ànnù a ka ntɔ̀ɔ njoo mmà'anwì mbɨ'ɨ ɨnnù jî bɨ kaa ɨ̀ sɨ̀ bû mbə. 19Bɨ̀lîm bâ tsǒ mə bì'inə̀ naŋsə mbii mə, bì'inə ka yǐ kuu wa mum adɨgə ya mə a laa màŋsə̀ ǹtsya aa a njɨ̀m aləə Yesu aa 20à lɛ ŋŋa'a mânjì yî m̀fii yìi mə à tswentɨ̀ɨ̀ aa ntsya a njɨ̌m àtsə̀'ə̌ nyàtə̀ ya- la a bə mə, ǹtsya a njɨ̌m njyǎ nû yì. 21Tsǒ mə bì'inə̀ tswe nɨ ŋ̀gàŋmà'anwì yî ŋ̀kɔ̀'ɔ̀nə̀ yìi mə a lèntə ndâ Nwì aa, 22tâ bì'inə̀ yoŋtə ŋkòòntə̀ nɨ̂ ǹtɨɨ annù nɨ̂ŋkoŋ, nluu nɨ̂ àbììntɨɨ, nɨ mɨ̀tɨɨ mìi mə bɨ lɛɛ̀ ǹsi'i ɨ̀nnù jî bɨ̀ ghu aa, bo bɨ̀ mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nu mìi mə bɨ lɛɛ̀ ǹsi'i nɨ̂ ŋ̀kì yî làà. 23Tâ bì'inə̀ tɛ'ɛ akòrə̂ yi'inə̀ tâ à tɨnsə a annù yìi mə bì'inə̀ bii mə bì'inə̀ bɛ aa, nloŋ mə bì'inə̀ zi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à ka lə̀ə ŋkà'â yì. 24Tâ bì'inə̀ zi ajàŋ yìi mə bə bì'inə̀ ka ndɨɨntə yi'inə̀ bi'ìnə̀ nɨ bì'inə̀ a ka ŋkɔ̀ŋnə bo bɨ̀ a ŋka ŋghɨ̀rə ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀. 25A bì'inə̀ tsuu kɨ bɔrɨkə a ŋka ŋghotə ntswe tsi'ì tso mə bə̀ bî mɔ'ɔ ghɨ̀rə̀ aà. Tâ bì'inə̀ baŋnə ŋka ŋku'usə ndɨ̀ɨ̀ntə̀ nɨ̂ yi'inə̀ bi'inə̀ nɨ bi'inə̀ tsɨtsɔ̀ŋ ghulà mə Ǹjwî M̀mà'àmbi ya ɨ kù'ù ǹzi aà. 26Ǹloŋ mə kaa àyoo ma'anwì yî dàŋ kaa a sɨ̀ bû m̀bə a nsì'ìtə ɨbɨ ghu mə mbə bì'inə̀ zî ànnù yìi mə a ku'unə a ŋghɨ̀rə̀ aa, mbù ŋ̀ka ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì a ŋghɨ̀rə ɨ̀nnù jî bɨ̂. 27Ma mùu ajàŋ a tɨgə̀ m̀baŋnə mbə aa bə mə tâ bì'inə̀ ka mbɔ'ɔ nɨ̂ ànnǔ ntsɔ'ɔtə mɨ̀sa'a ya mə a ka yǐ zì aa bo bɨ̀ mɔ'ɔ yî swèrə̀ swerə wa yìi mə ɨ ka yǐ tɔ̀ɔ̀ ŋ̀gàŋ kɨbàà M̀mà'à mbi aà. 28Ŋù yìi mə à lɛ ŋwò nɔŋsə̀ Moses aa, bɨ̀yəfə bi baa kə̀ bi tarə bə fɛ̀'ɛ təə swoŋ ajàŋ mə bo yə aa boŋ bɨ zwitə yi, kaa kɨ'ɨ̀ mɨlɨ̀ŋnə̀ kô. 29Nɨ̀ wa'atə mə a ka yǐ tɨgə bə aa mə akə a mbo ŋù yìi mə à tsà'a a Mu Nwì aa ɛ? Mə à lɔ̀gə a aləə ya yìi mə Nwì à lɛ ŋwàrə akàà ghu, ǹsi'i ɨbɨ̂ yi ghu mə tâ à laa nɨ̂ àyoo àdàŋə̀ àdàŋə̀ aa ɛ? À bə̀gɨ̀tə̀ aa Azwǐ ɨbɔ̀ŋ Nwî yâ. Yìi ŋgɨ'ɨ ɨ̀ ka yǐ swèrə tsyàtə̀. 30Nloŋ mə bì'inə̀ zi yu wa yìi mə à swoŋ mə, “Ŋ̀kwì'ìnə̂ ànnù à nɨ̂ ànnû yâ mə̀ ka kwi'inə̀.” Ŋ̀kɨ mbu nswoŋ mə, “M̀mà'àmbi à ka yǐ tsɔ'ɔtə mɨsa'a mɨ bə̂ bi.” 31À nɨ̂ ǹnù yî swèrə̀ ǹswerə a wò a mûm m̀bo Nwì yìi mə à tswe ntɨ̀ɨ̀ aà. 32Wa'atə̀ nɨ̀ a noò wa yìi mə à lɛɛ̀ ǹtsya aà, nòò wa mə nɨ̀ lɛ ŋkwɛrə ŋkà'à Kristo aa, ŋ̀gɨ'ɨ yì ǹtɨ̀ɨ̀ ɨ̀ lɛ ŋkuu a nu bù, lâ nɨ̀ tswâ ǹtɨɨ̀ ghuu ntsya ŋgɨ'ɨ yâ. 33Bɨ̀ lɛ sɨ bə̀gɨ̀tə̀ nɨ̂ ghuu ŋkɨɨ ndɨ nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ a nu bù a ɨdɨgə mɨtaa, a nɨ bɨ̀nòò bî mɔ'ɔ a bâŋnə̀ ŋ̀ghɛ̀ɛ bu ŋghɛɛ mbii ŋgɨ'ɨ bu bɨ̀ bə̀ bî mɔ'ɔ bìi mə bɨ lɛ sɨ yə mbuu ŋgɨ'ɨ ma wa aà. 34Nɨ̀ lɛ mbii a nyə̂ ŋ̀gɨ'ɨ bǔ bɨ̀ ŋgǎŋatsaŋ; noò yìi mə bɨ lɛ ŋkwɛrə ŋgɔ̀ŋ njoò juu tsɨ̀m aa nɨ̀ lɛ mbeentə ma ya nɨ̀ nɨ̀dorə ǹloŋ mə nɨ̀ lɛ nzi mə ǹjoo jì wə̀ jìi mə ɨ tsya ma jya, jìi mə ɨ lwi'i nɨ̀koŋ aa ɨ ka yǐ tswe a mbo bù. 35Tsǒ mə a bə laa, tâ nɨ̀ tsuu ataŋəntɨɨ̀ yuu lǒ mà'àtə̀ bə̂, ǹloŋ mə a tswe nɨ̀ mɨ̀tə̀ŋnə̀ mî wè. 36Ǹloŋ mə nɨ̀ tswe nɨ̀ tswe nɨ̀ ǹtswântɨɨ ghuu ta kɨ ghɨ̀rə annù yìi mə Nwì a lɔ̀ɔ̀ aa ta kwɛrə ayoo yìi mə à kà'a a mbo bù aà. 37“Ǹloŋ mə a tɨ̀gə tsi'ì mû àtɨɨ noò tâ yu wa yìi mə à tswe nɨ̂ ǹzì aa, tâ à zi. Kaa à ka wa'à bù ǹtɨgɨtə. 38Lâ ŋù yìi mə ànnû yi a tsinə aa, à ka tswe ntɨ̀ɨ̀ a njɨ̌m àbìintɨɨ̀, lâ m̀bə a swuŋtə akòrə̂ yi mbɨɨ nɨ̂ ǹjɨ̀m, bəə boŋ kaa mə̀ ka wa'à bi'iyu dorɨtə̀.” 39Lâ kaa bì'inə̀ sɨ̀ bə̂ bìi mə bì'inə̀ swùŋtə akòrə̂ yi'inə̀ m̀bwɛ aa bə̂. Bì'inə̀ baŋnə bə aa bìi mə bì'inə̀ tswe nɨ̂ àbìintɨɨ a nyweenə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\