BaHeber 12

1Tsi'ì tsǒ mə bì'inə̀ tswe nɨ ǹnɔ̀ɔ̀ bɨ̂yəfə bɨ karɨsə̀ yi'inə̀ aa, â bì'inə̀ ma'atə ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə mbə ɨ kɨŋə̀ mânjì a mbo bì'inə̀ aa, bo bɨ̀ ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀nnù jî bɨ ɨ̀tsɨ̀m jìi mə ɨ lɨ̀gɨ̀nə̀ ǹtɨŋnə nɨ a nu bì'inə̀ aa, ŋgaansə mɨtɨ̀ɨ̂ mi'inə̀, ǹtaŋ ntɨɨ, ŋka ŋkhə nɨkhə̀ nìi mə nɨ tswe a mbìi bì'inə̀ aà. 2Tâ bì'inə̀ tɛ'ɛ mi'î mì'inə̀ a nu Yesu yìi mə àbìintɨɨ̀ yì'inə̀ a lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ghu nu ŋkɨ lwi'isə ghu nu aà. À lɛ m̀bii ŋgɨ'ɨ ŋkwo a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ kaa ŋkɨ'ɨ̀ nɨ̀ àdɨ̀rə atu yìi mə àti bàŋnə̀ bàŋnə̀ a lɛ sɨ zì nɨ̀ yu aa bɔ'ɔ̀. Ǹloŋ mə à lɛ nzi nɨdorə nɨ̀ wè nìi mə nɨ lɛ sɨ yu'utə nii aà. Tsɨ̂tsɔ̀ŋ à tɨ̀gə ntswe a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ Nwì yìi mə à ŋàŋnə a aburə aa nî mà'à. 3Naŋsə ŋwa'atə̀ nɨ̌ mbuu ŋgɨ'ɨ yìi mə à lɛ nyə aa, nɨ̂ m̀buu kɨ̂bàà yìi mə ŋ̀gǎŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî bɨ ɨ lɛ sɨ bàà nii ghu aa, maa ajàŋ, tâ nɨ̀ tsuu lǒ kaa, ɨ swùŋtə akòrə̂ yuu ɨ bɨ̀ɨ̀ nɨ̂ ǹjɨ̀m bə̂. 4A ajàŋ mə bu bɨ̀ ɨ̀nnù jî bɨ ɨ to aa, kaa nɨ̀ burə tɨ̀ to ŋghɛ̀ɛ̀ ǹywe'e a adɨgə yìi mə mbə nɨ̀ saansə̀ àləə̀ yuu ghu. 5Nɨ̀ lì'ìnə̀ mə̂ a adɨ'ɨtə̀ ya yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a fa nɨ a mbo bù tsǒ bɔɔ̀ bi nswoŋə nɨ mə, “Mû ghà tsuu kɨ tsa'a ajàŋ mə Mmà'àmbi a mɨ̀rɨ̀sə̀ nɨ̂ gho aa bə̂. Tsuu lǒ kɨ swùŋtə akòrə̂ yo ɨ bɨ̀ɨ̀ nɨ̂ ǹjɨ̀m mə m̀bə a ka ntsisə nɨ̂ ghô. 6Ǹloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ a tsisə aa bə̀ bìi mə à kɔ̀ŋə̀ aa, ŋ̀kɨɨ nnɨ̀ŋə nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ aa a nu bə̀ bìi mə à lɔ̀gə mə à nɨ bɔɔ̀ bi aà.” 7Nɨ̀ tswa ntɨɨ̀ ghuu a nɨ̂ àjàŋ yìi mə Nwì a mɨ̀rɨ̀sə̀ ghuu aà, a lèntə̀ nɨ̂ ghuu aa tsi'ì tsǒ bɔɔ̀ bi. Ŋ̀gɨ'ɨ yìi mə nɨ yə aa ɨ dɨ̀'ɨ̀ aa mə Nwìŋgɔ̀ŋ a mɨ̀rɨ̀sə̀ ghuu aa tsi'ì tsǒ bɔɔ̀ bi. Kə̀ mu yì tsù à tswe ghu yìi mə taà yì à sɨ mɨ̀rɨ̀sə̀ aa ɛ? 8M̀bə bɨ tsuu ghuu kɨ mɨ̀rɨ̀sə̀ tsi'ì tsô àjàŋ mə bɨ ŋkɨɨ mmɨ̀rɨsə bɔɔ bǐ mɔ'ɔ aa, bəə boŋ kaa nɨ̀ sɨ̌ bɔɔ̀ bi naŋsə mbə; boŋ nɨ̀ bə aa bɔɔ bɨ tɨ̂ tà. 9M̀bə bɨ̀tà bìi mə bɨ jwe yi'inə̀ fàa mbi aa, mbə bɨ ka mɨrɨsə yi'inə̀, bì'inə̀ kɨɨ mbɔ'ɔtə nɨ̂ waa, bəə boŋ kaa mbə bì'inə̀ wa'ǎ ɨbɨɨ nû yi'inə̀ sɨgɨ̀sə̀ a mbo Taà yì'inə̀ a mûm Àzwì ta ɨ tswe ntɨ̀ɨ̀ aa ɛ? 10Bɨ̀tà bî fàa nsyɛ bɨ mɨ̀rɨ̀sə̀ yì'inə̀ a nɨ mû àtɨɨ noò aa nɨ̂ ŋ̀kɔ̀ŋə̂ yàà, lâ Nwîŋgɔ̀ŋ a mɨ̀rɨ̀sə̀ nɨ̂ yi'inə̀ ŋ̀ghɨrə aa ɨbɔ̀ŋ a nu bì'inə̀, mə tâ bì'inə̀ kɨ nlaa maŋsə tsi'ì tsǒ yu. 11A nɨ̂ ŋ̀gɔ̌ŋ ɨnnǔ tsɨ̀m jìi mə Nwǐ a tsisə nɨ̂ yi'inə̀ aa, bì'inə̀ lɔ̀gə̀ maa noò tsi'ì tsǒ ànnù yî bɨ ŋka njəŋnə, kaa wa'à bàŋnə̀ ŋ̀ka ndorɨtə, lâ a tɨ bə a njɨ̀m bə̀ bìi mə bɨ mɨ̀rɨ̀sə̀ waa aa, bɨ koonə̀ mɨ̂ntà mìi mə mɨ zì nɨ̂ mbɔɔnə̀ ŋghɨ̀rə̀ bo ghɨrə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jìi ɨ tsinə aà. 12Ka ŋɛntə̂ nɨ̀ m̀bô muu mìi mə mɨ kàà mə̂ aa a ndəŋə, ŋkɨ ntɨ̀nsə̂ nɨ̀ nɨ mɨ̀kù'ùtə̂ muu mìi mə mɨ tsɨ̀gɨ̀nə̀ aà. 13Nɨ̀ ghɨrə tâ mânjì yìi mə nɨ təə ghu aa tâ à tsìnə̀, tâ ɨ̀dɨ̀gə̀ jìi mə ɨ kwokə̀ a mɨka'a bù aa tâ ɨ tsuu lǒ fààkə̀, tâ ɨ̀ baŋnə ntɨɨ tɨ̀ɨ̀. 14Nɨ̀ ywe'etə a ka ntswe nɨ̀ m̀bɔɔnə bu bɨ̀ bə̀ bɨ̀tsɨ̀mə̀; ŋ̀kɨɨ ntəə nɨ̂ àkòrə̀ nɨzì yuu tâ à laa maŋsə nloŋ mə ŋù yìi mə àkòrə̀ nɨzì yi a sɨ̀ laa màŋsə̀ aa kaa à ka yǐ wa'ǎ Mmà'àmbi yə̂. 15Nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu, nyə mə tâ ŋù tsù à tsuu lǒ tswe tɨ kwɛrə̀ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî wâ. Tâ ŋù nɨ bù à tsuu lǒ bə tsi'ì tsǒ àtì nɨlwì tsegə yìi mə a fa ŋgɨ'ɨ, ŋ̀ghɨrə ɨ bəŋ ntɨgə nlɨ'ɨ yìi mbə lɨ'ɨ bə̀ bî ghà'àtə̀ aà. 16Tâ ŋù nɨ̀ bù ghùù yî mɔ̀'ɔ tâ tsuu lǒ bə ŋû àtsùùrə̀ kə̀ tsǒ ŋù yìi mə à sɨ Nwî bɔ'ɔ aa tsi'ì tsǒ Esau yìi mə à lɛ fèe abwarè yi tsǒ ǹdɨ̀ɨ̂ mu, ŋ̀kwɛrə mɨjɨ mɨ ŋgaà mɔ'ɔ ghu aà. 17Nɨ̀ zi mə à lɛ mbə a njɨ̀m aa a bû ŋ̀ka nlɔɔ mə yu tswe nɨ̂ m̀bɔɔnə̂ taà yì, lâ bɨ lɛ mfurə yi nloŋ mə kaa mânjì yìi mə mbə a kwensə̀ ànnù yìi mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aa kaa à lɛ kɨ'ɨ̀ bə̂ ka mə à lɛ sɨ yə̀'ə̀ nɨ mɨ̀làà a mi'i yu aà. 18Kaa nɨ̀ sɨ̀ zî aa tsi'ì tsǒ baIsrael lɛ nzì, a mbɛ̀ɛ nta'a yìi mə mbə bɨ wa'a mɔ̀ɔ̀ntə̀, ɨ khɨ̂ nɨ nɨ mɔ'ɔ; a mûm m̀fii ɨ̀dɨ̀gə̀, bo bɨ̀ ɨ̀dɨ̀gə̀ buurə̀ bùùrə̀, nɨ̂ àfìsə̀ yî tɨ̀ɨ̀, 19bo bɨ̀ ǹjì ǹtàŋ, nɨ̂ ǹjì ŋù. Nòò yìi mə bə̀ bya lɛ nyu'u njì ya aa, bo lɛ mbɔ'ɔ ntɨgə mbu'u nɨ̂ m̀bo nswoŋ nɨ mə kaa bo sɨ bù ŋ̀kɔŋ a nyu'u tâ bɨ̀ swoŋ ntoo yì mɔ̀'ɔ a mbo bo. 20Ǹloŋ mə ǹdɨ'ɨ jìi mə bɨ lɛ mfa a mbo bo ɨ swoŋə̀ nɨ mə, “M̀bə a tɛ'ɛ mbə tsi'ì nàà mə ɨ̀ mɔ̀ɔ̀ntə nta'a wa aa, bɨ tumntə̀ ǹzwitə!” aa ɨ lɛ ntɨ̀ɨ̀ si'i. 21Ɨ̀dɨ̀gə̀ ɨ lɛ nswèrə̀ si'i si'i, Moses a tɨgə̀ ǹswoŋ mə, “Mə tsɨ̀gɨ̀nə̀ nɨ nɨ̀bɔ'ɔ̀.” 22Lâ nɨ̀ baŋnə nzì aa a Nta'a Sion, bo bɨ̀ a njɔ̀'ɔ̂ àla'a Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə à tswe ntɨ̀ɨ̀ aa, Yerusalem yìi mə à tswe a aburə aa, nɨ bɨ̀angel a ŋkam nɨ̀ ŋ̀kàmə̀ bìi bɨ ghotə ntswe nluu nɨ nɨ̀dorə aà. 23Nɨ̀ zi aa a nɨ̂ ŋ̀ghòtə̂ yìi mə à nɨ yî bɔɔ bɨ Nwî bi ntsàmbìì bìi mə bɨ ŋwa'anə mɨkûm myaa a aburə aà. Nɨ̀ zì aa mbo Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə a sa'a ŋù ǹtsɨ̀m aa, bo bɨ̀ a mbô ɨ̀zwì bə̂ bìi mə bɨ ghɨ̀rə ɨnnù jìi ɨ tsinə, m̀bə bə̂ bìi bɨ kwi ŋkɔ'ɔ nluu aà. 24Nɨ̀ zì aa mbo Yesu yìi mə à zi nɨ̂ àkàà yî fii ya aa, a nɨ̂ àləə yìi mə bɨ mitə a ghaà ǹzi nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ yìi ɨ tsyatə yi aləə Abel aà. 25Tâ nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu ǹtsuu lǒ tuu njì ŋù wa mə a ghàà aa bə̂. Bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntuu njì ŋù wa mə à lɛ sɨ ghàà ŋ̀wa'asə nɨ̂ waa fàa nsyɛ aa kaa bɨ lɛ kɨ'ɨ̀ àjàŋ yìi mə mbə bɨ khə̂ zî. M̀bə bi'inə̀ yî ǹtɨgə ŋkhə aa mə akə mə mbə bi'inə̀ tuu njì ŋù wa yìi mə a ghàà ǹlo a aburə aa ɛ? 26Ǹjì Nwì ya, ɨ̀ lɛ ntsɨ̀gə nsyɛ̂ ǹtsɨ̀m maa noò. La tsɨ̂tsɔ̀ŋ à kà'à mə̂ mə, “Mə̀ ka kù'ùsə bǔ tsɨ̀gə mbî, kaa wa'a tsi'ì ǹsyɛ yuyu tsɨgə̀, mə̀ ka kɨɨ tsɨ̀gə aburə ghu bɔ̀'ɔ̀.” 27Nɨ̀ghàà nya mə à swoŋ mə, “Mə̀ ka kù'ùsə bǔ tsɨ̀gə̀ aa,” nɨ naŋsə ndɨ'ɨ nɨ mə ǹjoo jìi mə bɨ lɛ nnaŋsə aa, bɨ ka tsɨ̀gə lɔ̀'ɔ̀sə tâ jìi mə mbə bɨ wa'à bù ntsɨgə aa tâ ɨ̀ tɨgə ntswe. 28Tâ bì'inə̀ ka mfa mbɨ'ikə a mbo Nwì ǹloŋ mə ànnù nɨfɔ̀ ya yìi mə bì'inə̀ kwɛrə aa, kaa mbə bɨ wa'à bù ǹtsɨgətə. Tâ bì'inə̀ ka mfa mbɨ'ɨkə ŋkɨɨ ŋgha'asə Nwî nɨ mânjì yìi mə à bɔŋ ghu mbo aa, ŋghu'usə nii ŋkɨɨ mbɔ'ɔ, 29ǹloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ yi'inə̀ à laa mbə mɔ'ɔ yìi mə ɨ tɔ̀ɔ njoo aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\