BaHeber 13

1Nɨ̀ ghɨrə tâ àkɔ̀ŋnə̌ yuu tsǒ bɔɔ bɨ ma tâ à ka ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì. 2Nɨ̀ kɨɨ ŋka ŋwa'atə a ŋkwɛrə bɨ̀gɨ̀ɨ̀ a mɨla'a bù, ǹloŋ mə bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ lɛɛ̀ ŋ̀kwɛrə baaŋgəl a mɨla'a bo tɨ zî. 3Nɨ̀ ka ŋwa'atə bə̂ bìi mə bɨ tswe a atsaŋ aa, tsǒ a tswě bǒ bo ghu; ŋ̀kɨɨ ŋwa'atə nɨ̂ bə̂ bìi mə bɨ dɨ̌ ŋgɨ'ɨ a nu bo aa ǹloŋ mə mbə a kɨ̂ m̀bə bu. 4Tâ bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m tswa annù nɨ̀yɔ'ɔ nɨ̀ àghu'usə̀, ǹtsuu nɨ̂ ǹsɨ̀ŋ a kuu nɨyɔ'ɔ kɨ zì; ǹloŋ mə Nwì à ka yǐ nɨŋ ɨsa'a a nu ŋ̀gàŋatsùùrə̀ bo bɨ̀ ŋ̀gàŋajɨrə̀. 5Nɨ̀ tsuu annǔ ŋkabə ɨ lɔ̀gə tɛ'ɛ a mbìì, nɨ̀ ka mbii nɨ mə njoo jìi mə nɨ̀ tswe nɨ ju aa ɨ ku'unə a mbo bù; ǹloŋ mə Nwì à laa nswoŋ mə, “Kaa mbə mə̀ wa'à ghuu mè'è kaa ŋwa'à ghuu kɨ̂ ǹləə tâ nɨ̀ tswe tsi'ì tɨ̀ àyoò” 6M̀bə yìi mə a bə myaa ajàŋ aa, m̀bə bì'inə tɨgə̀ nswoŋ nɨ̂ àtàŋəntɨɨ mə, “Mmà'àmbi à nɨ̂ ŋ̀gàŋkwɛtə̂ ghà, kaa mə̀ ka wa'à kà mbɔ'ɔ; mbə ŋù mɨsɔ̀ŋ a ghɨrə̀ àkə a nu mə̀ aa ɛ?” 7Nɨ̀ ka ŋwa'atə bɨ̂tsyàsə̀ buu, bya bìi mə bɨ lɛ swoŋ nɨghàà nɨ Nwì a mbo bù a mbìi mbìì aà; nɨ̀ wa'atə a ajàŋ mə ntswê ntɨ̀ɨ̀ yàà ɨ̀ lɛ mbə aa, ŋka ŋŋe'esə nɨ̂ àbii ntɨɨ̂ yaa. 8Kaa Yesu Kristo à sɨ kwensə, aâ tsi'ì ŋ̀gɨ̀ŋ a ajàŋ mə à kɨ̀ bə a yɔɔ aa mə à bə sii, ɨ lǒ kɨɨ bə a yɔɔ, ɨ lwì'ì nɨ̂ŋkoŋə̀. 9Nɨ̀ tsee mà'àtə tâ bə̀ ka mbwe'esə ghu nɨ̂ ɨ̀nnǔ mbuu mbuu jî fii jìi mə ɨ sɨ̀ ku'ùnə̀ aà. A baŋnə̀ ŋkù'ùnə̀ aa mə tâ mɨ̀ntɨɨ̀ muu ka ŋkwɛrə mɨtɨ̀ɨ̀ a nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî kaa kɨ'ɨ̀ bə a nɨ mɨ̀jɨ bə̂. Ǹloŋ mə ajàŋə mə bə̌ yòŋə bɨ̂nɔ̀ŋsə nloŋ mɨjɨ aa kaa a burə tɨ̀ waa nɨ̂ ànnû tsu kwɛtə̀ bə̂. 10Bì'inə̀ tswe nɨ̀ m̀buu nɨ̀kèntə̀ nɨ mɔ'ɔ nɨ mà'a Nwì yî mɔ'ɔ; ŋ̀gǎŋmà'a Nwì jìi mə ɨ fà'à wa mûm ǹtàŋ yî lwèn wa yìi nɨ tswe ghu aa kaa ɨ sɨ̀ nɨ̂ àdà'à tswê a njɨ̂ àyoo yìi mə bɨ tɔɔ ghu aà. 11Ŋ̀gàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè wa a kuu aa tsi'ì nɨ̀ àləə naà ya mə bɨ wa mma'a nɨ̂ Nwì ghu nloŋ ɨbɨ bə̀ aa wa adɨgə yî Nàŋsə̀ Nlaa, m̀baŋnə̀ mbè'è nɨ̂ m̀bà ya mfɛ̀'ɛ̀ wa balɨgə ǹtɔɔ nɨ a abɛɛ. 12À kɨ mbə ŋgɨ̀ŋ ŋgɨ̀ŋ a ajàŋ yìi mə bɨ lɛ nlɔ̀gə̀ Yesu m̀fɛ'ɛ nɨ ghu a mûm balɨgə a yə̂ ŋ̀gɨ'ɨ bɨ zwitə̀ yi mə tâ à ghɨrə bə̂ bi laa maŋsə ntsya a njɨ̌m àləə̀ yi. 13Maa ajàŋ a ku'unə mə tâ bì'inə̀ fɛ'ɛ a mûm balɨgə ŋghɛɛ ntsi'i yi tǎ kɨɨ kwɛrə mbə̀gɨ̀tə̂ ya yìi mə bɨ lɛ mbə̀gɨ̀tə̀ yi ghu aà. 14Nloŋ mə kaa bì'inə̀ sɨ̀ nɨ̂ ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yìi mə a lwi'i nɨ̂ŋkoŋ aa faà tswê, m̀baŋnə nlɔ̀ɔ̀ aa ya mə a ka yǐ zì aà. 15A ku'unə mə tâ bì'inə̀ tɨgə ntsya aa a nu Kristo, mfa nɨ̂ àyoo mmà'a Nwì yìi mə à nɨ agha'asə̀ aa, a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀m, a mbo Nwì, m̀bə agha'asə yìi mə a fɛ̀'ɛ a ghoŋ ntsǔ bə̀ bìi mə bɨ swoŋ nî annǔ Ɨkûm yi aà. 16Nɨ tsuu lì'inə a ŋka ŋghɨ̀rə ɨ̀bɔ̀ŋ bo bɨ̀ a ŋka nyàtə ǹjoo jìi mə nɨ̀ tswe nɨ ju aa, ǹloŋ mə njoo mmà'a Nwì ma jû ɨ bɔ̀ŋə̀ nɨ̂ Nwî. 17Nɨ̀ ka nyu'unə bɨ̂tsàsə̀ buu ŋkɨ ŋkaa nyoŋə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə bo swoŋ aà; nloŋ mə bɨ bɛ nɨ annǔ ntɨɨ̀ yuu, ŋkɨ ntswe nɨ̂ àjàŋ yìi mə bɨ ka yǐ fa akwi'i a nsi mi'i Nwì nloŋ ŋgaa yùù aà. A bə̂ ǹji'ì ànnù yìi mə a ku'unə mə boŋ nɨ ghɨ̀rə̀ bo fa'à nɨ̀ àfà'â yaa nɨ nɨ̀dorə, nloŋ mə bo bə kɨ fà'à bə nɨ̂ àjəŋnə̀ boŋ kaa a ka wa'à ghuu kwɛtə̀. 18Nɨ̀ ka ntsa'atə nɨ̂ Nwî ŋ̀wa'atə nɨ̂ yi'i, ǹloŋ mə bì'ì zi mə ntɨɨ̀ yi'i ɨ laa a nɨ̂ ànnù yìi mə bì'i fà'a aà. Bì'i lɔ̀ɔ̀ mə bi'i kɨ ghɨ̀rə ɨnnù tsɨ̀m jìi mə ɨ tsinə bə̀ bɔ'ɔtə̀ aà. 19Mə bu'u mbo a mbo bù tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀ mə nɨ̀ bə kɨ naŋsə tsà'àtə̀ Nwî boŋ à ka ghɨ̀rə mə̀ waŋsə mbù m̀bɨɨ fu a mbo bù. 20Tâ Nwìŋgɔ̀ŋ m̀bɔɔnə yìi mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ M̀mà'àmbî yi'inə̀ Yeso a bû m̀bɨɨnə a nɨwo aa, yu wa mə à nɨ ŋgàŋmbɛ̂mbi yì ŋ̀wè aa, nɨ̂ àləə̀ yi yìi mə bɨ lɛ ŋwàrə àkàà yìi mə a lwi'i nɨ̂ŋkoŋ ghu aa, 21tâ à fa njoo jì sɨgɨ̀nə tsɨ̀m jìi mə nɨ lɔ̀ɔ̀ aa, ta tâ nɨ̀ ka ŋghɨ̀rə ɨ̀nnǔ jìi mə Nwì a lɔ̀ɔ̀ aà. Tâ à ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ǹtɨgə fà'à nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə a kɔ̀ŋə̀ aa a nu bù ǹtsya aa a njɨ̌m Yesu Kristo, yìi mə nɨ̀gha'a nɨ̀tsɨ̀m ka tɨgə zì ghu mbo ɨ lwì'ì nɨ̂ŋkoŋə̀ aà. Amen. 22Mə bu'u nɨ̂ m̀bo a mbo bù mbâ bɨlɨ̂m bâ, mə tâ nɨ̀ kwɛrə nɨghàà nɨ adɨ'ɨtə̀ nû sɨgɨ̀nə̀, ka mə mə̀ ŋwà'ànə nɨ ghu'utə̀ aà. 23Mə lɔ̀ɔ mə tâ nɨ̀ zi mə bɨ fì'ìsə̀ mə̂ mumaà yi'ìnə̀ Timoti a ndâtsaŋ. Mə yu'utə aà yi, à bə wàŋsə zì boŋ bì'iyu ka tɨgə zì bɨtsɨ̀m a mbɛ̀ɛ bù. 24Nɨ̀ tsa'atə bɨtsyàsə̀ buu bɨtsɨ̀m bo bə̀ bɨ Nwî bɨtsɨ̀mə̀. Bɨ̀lɨ̂m bi'inə̀ bìi mə bɨ tswe a Italy aa bɨ toò àtsà'àtə̀ a mbo bù bɨtsɨ̀mə̀. 25Tâ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî tâ à tswe a mbo bù bɨ tsɨ̀mə̀. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\