BaHeber 2

1Tsǒ mə a bə ma mùu ajàŋ aa, bì'inə̀ naŋsə ntɛ'ɛ atû yi'inə̀ a nɨ̂ ànnù ya mə bì'inə̀ lɛ nyu'u aa, mə tâ bì'inə̀ tsee lô m̀mà'àtə̀ ɨ tɨgə kɨ tsɨŋə ghɛ̀ɛ̀ nɨ mânjì yî dàŋə̀. 2M̀bə a bə mə ǹtoo ya mə baangel lɛ nzì ŋ̀kɛ'ɛnə aa, ɨ̀ lɛ ntɨ̀nsə̀, m̀bə ajàŋ yìi mə, ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə kaa à lɛ ŋwa'à nɨ̂ ànnù yìi mə ǹtoo ya ɨ̀ lɛ sɨ swoŋ aa ghɨ̀rə̀, kə̀ ntɨɨ nɨ̂ àtu aa, bɨ lɛ nɨŋ njo yìi mə ɨ̀ kù'ùnə̀ aa ghu nu, 3bəə boŋ mbə bì'inə̀ kwaŋ aa mə akə mə mbə bi'inə me'ě ntoò ǹywèènsə bə̀ yî ŋ̀wè ma yû aa ɛ? A ntoo mà yû aa a lɛ mfòò ǹswoŋ tsi'ì M̀mà'àmbî, bə̀ bìi mə bɨ lɛ nyu'u ghu mbo aa, bɨ kɨɨ̀ ǹtɨgə ndɨɨntə a mbo bì'inə̀ mə nɨ̂ ànnù. 4Nwì à lɛ ŋkɨɨ ndɨɨntə nɨ̂ ntoo màyû yìi ŋgaa nɨ̂ ɨ̀lènsə̀, nɨ̂ ɨ̀nnùtsyâmbo, bo bɨ̀ ɨ̀nnù jî yɛ̌yɛrə tsi'i ɨbəŋ bəŋ, a bɔ̀'ɔ nɨ mɨ̀tə̀ŋnə̀ mɨ Azwì Nwì, mìi mə Nwì yumbɔŋ à lɛ sɨ yàtə̀ tsi'ǐ ajàŋ yìi mə yu kɔŋ aà. 5Kaa Nwì à lɛ ŋwa'ǎ mbi, ya yìi mə bì'inə̌ swoŋə nɨ mə ɨ̀ ka yǐ zì aa, a mbo baaŋgəl fa mə tâ bɨ̀ ka nsa'a. 6Nloŋ mə a tswe a adɨgə yî mɔ'ɔ a mûm àŋwà'ànə Nwì mə, “Ŋù à bə̀ aa akə̀ mə mbə ò kâ ŋ̀wa'atə nɨ̂ ɨ̀nnû yi, kə̀ tsi'ì mu ŋù mə mbə o lèntə̀ nɨ̂ ànnù yi aa ɛ? 7A nɨ mû atɨɨ noò ò lɛ ŋghɨ̀rə̀ yi a sɨgɨ̀tə̀ ǹtsyatə baaŋgəl, la ò ŋɛntə yi, mfa nɨgha'a nì wè bo bɨ̀ ɨ̀ŋkùm nɨbɔ'ɔ ghu mbo tsǒ mfɔ̀ 8m̀fa joò tsɨ̀m ɨ nɔ̀ŋ ghu nji'i mɨkòrə̀ mə tâ à ka mbu'utə.” Tsǒ mə a lɛ mfa njoò tsɨ̀m ghu mbo mə à ka mbu'utə aa, kaa àyoò tsu a lɛ wa'à ghu tswə̂ mə kaa à lɛ ŋwa'à nɨ̀ kà ǹsa'a tswê. La tsǒ mə a bə tsɨtsɔ̀ŋ aa, bì'inə̀ yə mə kaa à burətə̌ njoò tsɨ̀m ka nsa'a. 9La bì'inə̀ yə Yesu yìi mə Nwì à lɛ ŋghɨ̀rə̀ a nɨ mû àtɨɨ noò a sɨgɨtə̀ ǹtsya baangel, ǹyə ŋgɨ'ɨ ŋkwo a atu bə̀ bɨ̀tsɨ̀m a njɨ̌m ɨbɔ̀ŋ Nwi aa, Nwì a tɨgə̀ ŋ̀nɛntə yi, mfa nɨgha'a bo bɨ̀ ɨ̀kùm nɨbɔ'ɔ ghu mbo tsǒ mfɔ̀, nloŋ ŋgɨ'ɨ ya yìi mə à lɛ nyə aà. 10Ǹloŋ mə a lɛ ŋkù'ùnə̀ mə tâ Nwì yìi mə à lɛ naŋsə njoò tsɨ̀m, ɨ kɨ̂ ǹtswe aa ghu mbo aa, tâ à ghɨrə Kristo, yu wa yìi mə bə̌ tsyà ghu njɨ̀m mbɔŋ ŋyweenə aa, tâ à bɔŋ màŋsə̀ ǹtsya njɨ̌m ŋgɨ'ɨ yìi mə à lɛ yə a ŋghɨ̀rə mə tâ bɔɔ bì ghà'àtə̀ bɨ̀ tswe nɨ nɨ̀gha'a aà. 11Yesu ma wa mə a ghɨ̀rə nɨ mə tâ bə̀ laa maŋsə aa, yu bo bɨ̀ bə̀ byà bìi mə a ghɨ̀rə̀ bɨ laa aa, bo fɛ'ɛ aa a ŋgwɛ̀'ɛ̀ yî m̀fùùrə̀. À nɨ̂ ǹji'ì ànnù yìi mə kaa à sɨ atu dɨ̀rə̀ a ntwoŋə waa nɨ bɔɔ bɨ maà bi aà. 12Ǹtɨgə nswoŋ nɨ a mbo Nwì, “Mə̀ ka kɨ swoŋə nɨ̂ ànnù yo a mbo bɔɔ bɨ maà bâ, mə̀ ka kɨ gha'asə nɨ̂ gho a tɨtɨ̀ɨ ŋghotə̂ bə̂ bô.” 13À lɛ ŋkɨ mbu nswoŋ a adɨgə yî mɔ'ɔ mə, “Mə̀ ka lə̀ə̂ ǹtɨɨ̀ gha ghu nû.” Ŋ̀kɨ mbu ŋkù'ùsə̀ ǹswoŋ mə, “Mə̀ ghulà bi'i bɨ̀ bɔɔ bya bìi mə Nwì à fa a mbo mə̀ aà.” 14Tsǒ mə bɔɔ ma bya a nɨ bə̀ bìi mə bɨ tswe nɨ njyanu bô àləə aa, Yesu yumbɔŋ à lɛ ŋkɨ ntɨgə nlɔgə marə̀ nû wàà, mə yu tɨgə kwo tǎ ta ŋgɨ'ɨ a nu yu wa yìi mə à tswe nɨ̂ àdà'à nɨ wo aa, yu ma ghû a bə aa Devil, 15ɨ kə̀tə̀ mɨ̂ŋkɨ̀rə̀ a nu bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə annǔ mbɔ'ɔ nɨ̀wo a lɛ nɨŋ waa a ndâbù'ù a nɨ nòò ntsɨ̀m yìi mə bo lɛ ntswe bɨtɨ̀ɨ̀ aà. 16Ma mùu ajàŋ, tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋə̀, kaa a sɨ aa annù baaŋgəl lentə, a lèntə̀ aa bə̂ ànnù bə̂ bìi mə bɨ lo a ŋgwɛ̀'ɛ Abraham aà. 17Ǹloŋ ma yû ànnù, à lɛ ntswe nɨ̂ m̀bə tsi'ì tsǒ bɔɔ bɨ maà bi nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m, mə yu tɨgə bə ŋgàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè yìi mə a ko mɨlɨ̀ŋnə̀ bə̀ ŋ̀kɨɨ mfa'a nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀m a mbo Nwì, a ŋghɨrə mə tâ Nwì à si'itə ɨbɨ bə̂. 18Ǹloŋ mə, tsǒ mə yumbɔŋ à lɛ nyə ŋgɨ'ɨ a ajàŋə mə Devil à lɛ ŋkwà'ànə̀ yi aa, à zî àjàŋ yìi mə mbə yu a ka ŋ̀kwɛtə bə̂ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə Devil a kwà'ànə̀ waa aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\