BaHeber 3

1Ma mùu ajàŋ m̀bâ bɔɔ bɨ maà ba bìi bɨ laa màŋsə̀ aa, bìi mə Nwì à twoŋ ghuu bɨtsɨ̀m aa, nɨ̀ naŋsə ŋwa'atə Yesu yìi mə à nɨ ŋgàŋtoo Nwì yubɔŋ, ŋkɨ mbə ŋgàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè, a mûm ànnù Nwî yìi mə bì'inə̀ bii aà. 2À lɛ sɨ fà'à a mbo Nwì yìi mə à lɛ ntsɔ'ɔ yi aa tsi'ì nɨ̀ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀m, tsi'ǐ ajàŋ yìi mə Moses à lɛ ŋkɨɨ mfa'a nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀m a nda Nwì aà. 3Lâ Yesu ma ghû à tswe nɨ̀ nɨ̀gha'a nɨ nɨgha'atə̀ ntsya nìi mə Moses à tswe nɨ nu aà, tsi'ì tsǒ mə ŋù yìi mə à ghurə nda aa, à tswe nɨ̀ nɨ̀gha'a ntsyàtə nda ya aà. 4A laa mə a ndâ ǹtsɨ̀m aa a bɔɔ ŋû, la Nwì à nɨ yu yìi mə à bɔ̀ɔ njoò ɨ̀tsɨ̀m aà.” 5Moses à lɛ sɨ fà'a ɨ̀fà'a tsɨ̀m a nda Nwì tsi'ì nɨ̀ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀m aa tsi'ì tsǒ ŋ̀gàŋàfà'à, a mbə̂ àyəfə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə bɨ ka yǐ tɨgə swoŋə a njɨ̀m aà, 6Lâ ŋ̀ghɛɛ a nɨ Kristo, bɨ lɛ nlə̀ə̀ yi a bâŋnə̀ ǹtswe a atu ndâ Nwì m̀fa'a nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀m aa tsi'ì tsǒ mû yì. Bì'inə̀ bə aa ndâ Nwì a ajàŋ yìi mə mbə bì'inə̀ ləə abììntɨɨ̀ yì'inə̀ tâ à tɨɨ, ŋkɨɨ ntərə nɨ̂ ànnù yìi mə bì'inə̀ bɛ aà. 7Tsǒ mə a bə mùu ajàŋ aa, a ajàŋə mə Àzwì Nwî a swoŋə nɨ mə, “Sii, mbə nɨ̀ tɨ yu'u njì Nwì, 8nɨ̀ tseè mɨ̂ntɨɨ̀ muu kɨ kɨɨ tsǒ wa njwi mə nɨ lɛ sɨ tɨ̀ɨ atu a mbo Nwì ǹtɨgə ŋkwa'anə nii wa anta'a mɨwɛ̀ɛ̀, 9wa adɨ̀gə yìi mə bɨ̀taà buu bɨ lɛ ŋkwà'ànə̀ gha ghu ǹtɨgə nyə ɨ̀nnù jìi mə mə̀ lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ a atû ɨ̀lòò mɨghum mi nɨ̀kwà aà. 10Ma mùu ajàŋ ǹtɔ̀ŋ gha ɨ lɛ ntɨgə nlwi a nu nɨ̀wàà nɨ bə̂ ma bya, mə̀ swoŋ mə, ‘Bo fànə̀ mânjì ghà a mɨ̂ntɨɨ bo a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m; kaa bo lɛɛ̀ wa'ǎ bɨ̂m̀ânjî bâ zî.’ 11Mə̀ lɛ ntɨgə nlwisə ntɔŋ a nu bo, ŋ̀kaa nswoŋ mə, ‘Kaa bo ka yǐ wa'ǎ a mûm àfwɛtə̀ ya ya kuù.’ ” 12Bɔɔ bɨ maà, nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu, mbɨ̀'ɨ̀ ŋù yî mɔ'ɔ tɨtɨ̀ɨ̂ bù a tswə nɨ̀ ǹtɨɨ yì bɨ, kaa wa'ǎ ntɨɨ̀ yi a nu mə̀ nɨŋ, ŋghɨrə nɨ mə tâ nɨ ma'atə Nwîŋgɔ̀ŋ yìi mə à tswe ntɨɨ aà. 13Nɨ̀ baŋnə ŋka ndɨ'ɨtə nɨ̂ ghuu bu nɨ bù a njwî tsɨ̀m, a nɨ nòò ǹtsɨ̀m yìi mə bɨ twoŋə nɨ “sìi aà” mə tâ ɨ̀bɨ tsuu lô bwe'esə̀ ŋû nɨ̀bù ghùù yî tsù ɨ ghɨ̀rə tâ ǹtɨɨ̀ yi tɨɨ. 14Ǹloŋ mə mbə bì'inə̀ bɨ̀ Kristo tswê nɨ̂ annù yî fùùrə̀ aa, tsi'ǐ ajàŋ mə bì'inə̀ lwi'i a mûm àbììntɨɨ ya yìi mə bì'inə̀ lɛ ntswe nɨ yu nlɔgɨnə̀ a mbìì aa ghɛɛ maŋsə, 15tsi'ì a ajàŋ yìi mə bɨ tɛ̀'ɛ̀ mə̂ foo nswoŋə aa, mə, “Sìi, mbə nɨ yu'u njì Nwì, nɨ̀ tsee mɨ̂ntɨɨ̀ muu lǒ kɨ kɨɨ, tsǒ wa njwi mə nɨ̀ lɛ sɨ tɨ̀ɨ atu a mbo Nwì aà.” 16Bə̀ ma bû mə bɨ lɛ nyu'u ŋka ntɨɨ atu aa, à lɛ mbə aa bɨ̀ wò aa ɛ? À lɛ ŋwa'ǎ aa bə̀ bya bɨtsɨ̀m bìi mə Moses à lɛ mfi'isə waa a ala'a Egipto aa bə aa ɛ? 17Bə̀ bìi mə bɨ lɛ ŋghɨ̀rə̀ ǹtɔ̀ŋə̂ yi ɨ lwî a atû ɨ̀lòò mɨghum mi nɨkwà, à lɛ mbə aa bɨ̀ wò lɛ? A lɛ ŋwa'ǎ aa bo bya mə bo lɛ ŋghɨ̀rə ɨbɨ, ntɨgə ŋkwokə wa atu nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ aa bə aa ɛ? 18Baa à lɛ ŋkàà aa a mbo bɨ̀ wò mə kaa bo yǐ wa'ǎ wa mûm àdɨgə afwɛtə̌ yu kuu aa ɛ? Tɨgə bɨ lɛ ŋkà'à aa a mbo bo bə̀ bya bìi mə bɨ lɛ ntɨ̀ɨ atu aa ɛ? 19Ma mùu ajàŋ bì'inə̀ yə mə kaa bo lɛ ŋwa'à ghu kuu aa nloŋ mə kaa bo lɛ ŋwa'à nɨ̂ àbìintɨɨ tswe aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\