BaHeber 4

1Tsɨ̂tsɔ̀ŋ a jàŋ yìi mə ŋkà'a ya a ŋkuu a mûm à mɨ̀ɨ̀ntə̀ ɨ̀ bùrə aa, a ku'unə mə tâ bì'inə̀ ka mbɔ'ɔ mbɨ̀'ɨ̀ ŋù nɨ̀bù ghùù yî tsù, a yî wa'à tɨ kuu ghu tswê. 2Ǹloŋ mə ntoo yì sɨgɨnə̀ ya ɨ̀ lɛ nzi a mbo bì'inə̀ aa tsi'ǐ ajàŋ mə ɨ̀ lɛ ŋkɨ nzi a mbo bo aà; lâ ǹtoo yìi mə bɨ lɛ yu'u aa, kaa ɨ̀ lɛ wa'ǎ waa kwɛtə̀, ǹloŋ mə kaa bo lɛ nyu'u aa kaa wa'à kwɛrə nɨ̀ àbìintɨɨ̀. 3Ǹloŋ mə bì'inə̀ bìi bì'inə̀ kwɛrə ntoo mà ya mbii aa, bì'inə̌ kuu maa a mûm àmɨ̀ɨ̀ntə̀, a ajàŋ yìi mə à lɛ nswoŋ nloŋ bo bya mə bɨ lɛ ŋwa'à bii aà, “A ajàŋ yìi mə mə̀ lɛ ŋkàà a mûm àlwintɔŋə̀ ya aa, ‘kaa bo ka yǐ wa'ǎ a mûm àmɨ̀ɨ̀ntə̀ ya ya kuù.’ ” Àâ ànnù yìi à lɛ nswoŋə ka mə à lɛ màŋsə afà'â yi a noò yìi mə à lɛ naŋsə mbi yù aà. 4Ǹloŋ mə à laa ŋghàà a adɨgə yî mɔ'ɔ nloŋ njwi ji sàmbaa lâlà, “Nwì à lɛ mfà'a afà'â yi maŋsə, à tɨ̀ mə tɨ bə a nɨ̂ jwi ji sàmbaa, a mmɨɨ̀ntə̀.” 5À laa ŋkɨ mbu nswoŋ a adɨgə yî mɔ'ɔ nloŋ tsi'ì ànnù ma yû mə, “Kaa bo ka yǐ a mûm àmɨ̀ɨ̀ntə̂ ya kuù.” 6M̀bə yìi mə a tswe tsɨtɔ̀ŋ mə à nɨ tsi'ì m̀bùmtə̀ bə̂ bî mɔ'ɔ mə baa yǐ kuu maa a mûm àmɨ̀ɨ̀ntə̀, tâ bə̀ bya mə bɨ lɛ mfòò ŋ̀kwɛrə ntoo yì sɨgɨ̀nə̀ ya kaa tâ bɨ̀ wa'à ghu bâŋnə̀ ŋ̀kuu nloŋə atɨ̀ɨ atû ya aa, 7Nwì a bû ǹləə njwi yì mɔ'ɔ nswoŋ mə, “Sìî,” ǹswoŋ ntsya aa a njɨ̌m mfɔ̀ David a noò yìi àgha'a nàŋsə̀ mə̂ ǹsa'atəaa, a mûm nɨ̀ghàà nuà mə bɨ fòò mə̂ ǹswoŋ aà, “Sìi, mbə nɨ tɨ yu'u njì Nwì, nɨ̀ tsùù mɨ̂ntɨɨ̀ muu kɨ kɨɨ.” 8Ǹloŋ mə, Joshua à lɛ mbaa bə fa amɨ̀ɨ̀ntə̀ ya a mbo bo boŋ kaa Nwì à sɨ̀ bû ŋ̀ka ŋghaa nloŋ njwi yì dàŋə̀ a njɨ̀mə̀. 9M̀bə yìi mə a bə ma la aa, ǹjwî m̀mɨ̀ɨ̀ntə ɨ̀ tswe ghu a mbo bə̀ bɨ Nwî tsi'ì tsǒ ya mə Nwì à lɛ mmɨ̀ɨ̀ntə̀ ghu nɨ̂ ǹjwi ji sàmbaa aà; 10ǹloŋ mə ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a kuu a mûm àmɨ̀ɨ̀ntə̀ Nwî aa, a mɨ̀ɨ̀ntə̀ a nɨ à yìi anùgɨ̀nə̀ tsǒ mə Nwì à lɛ mmɨ̀ɨ̀ntə̀ a nɨ à yi aà. 11A ku'unə mə tâ bì'inə̀ gaansə mɨtɨ̀ɨ̂ mì'inə̀ a ŋkuu a ma aa mûm à mɨ̀ɨ̀ntə̀, ǹtsyɛsə̀ m̀bɨ̀'ɨ̀ ŋù yì mɔ̀'ɔ a wô ǹtsya a njɨ̌m tɨ̀ bii bo bɨ̀ m̀buu atɨ̀ɨ atu bambìì ma yâ. 12Nɨ̀ghàà nɨ Nwî nɨ tswê ǹtɨ̀ɨ̀ ŋ̀kɨɨ mfa'a, ǹtsə'ə ntsya munwi m̀bà'à m̀bɛ̀ɛ̀ tsɨ̀m, yìi mə a sò ŋ̀kuu nywe'e a nɨ̂ àdɨ̀gə̀ yìi mə ǹtɨ̀ɨ̀ bo Àzwì boontə ghu aa, ǹywe'e a adɨgə yìi mə mɨ̀kə̀rə̀nə̀ mɨ nu bo nɨ̀mfɔɔ boontə ghu aa, ŋkɨ nzi ɨmmɔ̀ɔ̀ntə̀ bo bɨ̀ ɨ̀nnù jìi mə mɨ̀ntɨɨ mɨ bə̂ yə̀'ə̀tə̀ aà. 13Kaa àyoò tsu yìi mə Nwì à lɛ nnaŋsə aa kaa mbə wa'à ghu nsi lə̀ə̀ntə̀. Lâ m̀baŋnə ŋŋa'anə, nnyɛntə a mi'i yu wa yìi bì'inə̀ ka yǐ fa akwi'i nɨghàà ghu mbo aà. 14M̀bə yì mə bì'inə̀ tswe nɨ ŋgàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè yìi mə à kɔ̀'ɔ̀nə aa, yìi mə à lɛɛ̀ ǹtsya ŋkuu ŋghɛɛ a aburə, mbə Yesu Kristo, yìi mə à nɨ Mu Nwì aa, a ku'unə mə tâ bì'inə̀ tswa annù ya yìi mə bì'inə̀ bii tsi'ì tsǒ bə̀ bɨ Kristo aa tâ à tɨɨ. 15Ǹloŋ mə kaa bì'inə̀ sɨ̀ aa nɨ̀ ŋ̀gàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè yìi mə kaa m̀bə wa'à mɨlə̀ŋnə̀ yi'inə̀ ko aa tswê, a mɨlɨ̀ŋnə̀ yì'inə̀, bì'inə̀ bìi mə bì'inə̀ nɨ ɨbɔrəkə njoo aà. Bì'inə̀ baŋnə ntswe aa nɨ̀ ŋ̀gàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè yìi mə ŋgàŋmɨ̀nàŋ à lɛ ŋkwà'ànə̀ yi a nɨ bɨ̀mânjì bɨtsɨ̀m a ajàŋ mə a kɨɨ ŋkwa'anə nɨ̂ yi'inə̀ aà, lâ kaa a wa'a wò. 16Nɨ̀ swoŋtə ghuu ŋghɨrə tâ bì'inə̀ koontə a nsi abə̀rə̂ m̀bɔɔnə̀ nɨ nɨdorə ǹtsuu kɨ bɔ'ɔ, tâ kwɛrə ŋko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ bo bɨ̀ mbɔɔnə yìi mə à ka kɨ kwɛtə yi'inə̀ a noò ŋ̀gɨ'ɨ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\