BaHeber 5

1Bɨ tsɔ'ɔ nɨ̂ ŋ̀gàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè ǹtsɨ̀mə̀ aa a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bi, mə tâ à ka ŋkwɛrə nɨ̂ ɨ̀nnû jyaa ŋghɛɛ nɨ ju a mbo Nwì, ŋkɨɨ mfa nɨ̂ ǹjoo bo bɨ̀ ǹjoo mmà'a Nwì ǹloŋ ɨbɨ̂ waa. 2M̀bə yìi mə yumbɔŋ à nɨ abɔrəkə ayoo, ŋkɨɨ mfansə nɨ̂ ɨ̀nnù a nɨ bɨ̀mânjì bî ghà'àtə̀ aa, a bɔnə a mbo bə̀ bìi mə kaa bɨ sɨ̌ annù zi ŋkɨɨ mfansə nɨ̂ ɨ̀nnù nɨ̂ bɨ̀mânjì bî ghà'àtə̀ aà. 3M̀bə yìi mə a bə ma mùu ajàŋ aa, à tswe nɨ̀ ŋ̀ka mfa njoo mmà'a Nwì ǹloŋ yìi ɨbɨ mbɔ̌ŋ kɨɨ fa nloŋ ɨbɨ ɨ̀bùgə̀ bə̂. 4A mbǔ ŋghɛ̀ɛ̀ ghu, kaa ŋù à sɨ ɨbɨɨ nû yǐ ŋŋɛntə ntsɔ'ɔ nɨ ŋgàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè. À kɨ mbə tsi'ì Nwì yìi mə a tsɔ'ɔ nɨ̂ ŋû nɨ ŋgàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè, a ajàŋ yìi mə à lɛ ntsɔ'ɔ Aaron aà. 5Àa tsi'ì ŋ̀gɨŋgɨ̀ŋ a ajàŋ yìi mə kaa Kristo à lɛ ŋwa'a ɨbɨɨ nû yi ŋŋɛntə̀ mə tâ bɨ̀ ghɨrə yi nɨ ŋgàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè. Lâ Nwì a bâŋnə̀ ǹswoŋ ghu mbo mə, “Ò nɨ Mù ghà; sìi, mə̀ tɨ̀gə̀ mə̂ m̀bə Taà ghò.” 6Nwì a kɨ̂ m̀bu nswoŋ a adɨgə yî mɔ'ɔ mə, “Ò nɨ̂ ŋ̀gàŋmà'a Nwì ɨ lwì'ì nɨ̂ŋkoŋə̀, a ŋkǎŋ ŋgàŋmà'a Nwì Melkizedek.” 7A mûm ǹtswêntɨ̀ɨ yu fàa nsyɛ, Yesu à lɛ sɨ tsà'àtə̀ nɨ̂ Nwî, m̀betə nɨ̂ ɨ̀nnù ghu mbo tsi'ì nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ ǹyə'ə mɨ̀làà sɨgə̀, a mbo yu wa yìi mə à lɛ ntswe nɨ mɨ̀dà'à mə mbə a yweensə̀ yi a mbo nɨ̀wo aà. Nwɨ̀ŋgɔ̀ŋ a yu'u nɨ̀yə̀'ə̂ ni, nyoŋə aa a ajàŋ yìi mə à lɛ sɨ bɔ'ɔ nìi aà. 8Ka mə à lɛ mbə Mu Nwì aa, a yəgə̀ àyu'unə̀ ǹtsya aa a njɨ̌m ŋ̀gɨ'ɨ yìi à lɛ nyə aà. 9Nòò yìi mə bɨ lɛ ŋghɨ̀rə̀ a bɔ̂ŋ maŋsə aa, a bəŋ ntɨgə ŋû yìi mə a fa nɨ̂ ɨ̀lòŋ yìi mə ɨ̀ lwì'ì nɨ̂ŋkoŋ aa, a mbo bə̀ bìi mə bɨ yu'unə nìi aà. 10Maa ajàŋ, Nwì a tɨgə̀ ǹtsɔ'ɔ yi nɨ̂ ŋ̀gàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè a ŋkǎŋ ŋgàŋmà'a Nwì Melkizedek. 11Ɨ̀nnù jî ghà'àtə̀ ɨ tswe ghu a nswoŋ a mbo bù ǹloŋə ma yû ànnù, la a tsyanə̀ a mbo bì'ì a ntɔ'ɔtə a mbo bù ǹloŋ mə a tsyanə a mbo bù a wàŋsə nyəgə̂ ànnù ǹzi aà. 12Ka mə boŋ nɨ̀ tɨ̀gə aa bɨ̀dɨ̀'ɨ̀bɨnnù tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa, nɨ̀ burə ka kɨ lɔ̀ɔ̀ nɨ̂ ŋû mə tâ à bu ndɨ̀'ɨ̀ ghuu nɨ̂ ɨ̀nnǔ ntsyàmbìì a mum nɨ̀ghàà nɨ Nwî. Boŋ nɨ̀ laa ntɨgə ntsaa nɨ mɨ̀jɨ mì tsàà, lâ nɨ̀ burə̀ ka kɨ lɔ̀ɔ̀ aa tsi'ì nɨ̀bəə̀. 13Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a nɔŋ nɨbəə aa, à bùrə aa mu yì m̀bɔrə̀, kaa mburɨtə annù yìi nɨ̀ghàà nɨ Nwî nɨ dɨ̀'ɨ̀ ǹloŋə ɨnnù jî tsìnə̀ aa zî. 14Lâ a mɨjɨ mì tsàà laa a jɨ bə̂ bìi bɨ̂ kwè mə̂ ǹtɨgə bɨlɨɨ̀, bìi mə bɨ̂ yə̀gə̀ mə̂, a nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yàà, ǹzi kwensə a tɨtɨ̀ɨ ànnù yî sɨgɨ̀nə̀ bo bɨ̀ yì bɨ̂ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\