BaHeber 6

1Tsǒ mə a bə ma mùu ajàŋ aa, bì'inə̀ ma'atə ɨ̀nnǔ ntsyàmbìi mbìì jìi mə bì'inə̀ lɛ nyəgə nloŋ ntoò Kristo aa, ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ŋ̀kwi ntɨgə bɨlɨɨ a mûm Àzwì. Kaa wa'à bù ka ndɨ'ɨ nɨ̂ ɨ̀nnù jî ǹtsyàmbìì tsǒ m̀mà'atə ŋ̀ka ŋghɨ̀rə ɨ̀nnù jî bɨ̂ jìi mə ɨ zì nɨ nɨ̀wo aa bo bɨ̀ ànnǔ nnɨŋ mɨ̀ntɨɨ̀ mi'inə̀ a nu Nwì, 2kə̌ annǔ a ŋka mmurə bə̀ a ŋkì, bo bɨ̀ a ŋka nnɔ̀ŋsə̂ m̀bo a atu bə̀, ànnù ǹloŋ annǔ nyweenə nɨ̀ nɨ̀wo, kə̌ annǔ nnɨŋ ɨ̀sa'a yìi mə ɨ lwi'i nɨ̂ŋkoŋ aa a nu bə̀. 3Lâ bì'inə̀ ka dɨ̀'ɨ̀ ɨ̀nnù ma jû mə mbə Nwì à bii! 4Ǹloŋ mə kaa mbə bɨ wa'à bù ŋ̀ghɨrə tâ bə̀ bìi mə bɨ lɛɛ̀ m̀foo nyə ŋkà'à Nwî, ǹywe'etə mɨtəŋnə mìi mə mɨ lǒ a aburə aa, ŋ̀kwɛrə Azwì Nwî, 5ǹywe'etə ajàŋ yìi mə nɨ̀ghàà nɨ Nwî nɨ bɔŋ mbə aa, nywe'etə mɨda'a mɨ ŋgù'ù yî m̀fii yìi mə ɨ zì aa, kaa mbə bɨ wa'à bù ŋ̀ghɨrə mə tâ bo bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa ma'atə ɨbɨ̂ waa mbɨɨ fu a mbo Nwì. 6M̀bə bo bu ntuu Nwî, ǹtɨgə mbu ŋka ŋkweentə aa Mu Nwì yaa ŋgaa, ndɨrɨsə nɨ̂ àtû yi, bəə boŋ kaa mbə bɨ wa'à bù ghɨrə mə tâ bo mbəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ mya m̀bɨɨ fu a mbo Nwì. 7Ǹloŋ mə ǹsyɛ yìi mə m̀bəŋ ɨ loo ntsutə nɨ a ŋgaa ŋgaa, ŋ̀ghɨrə ǹjoo ɨ kwî ghu, mə bə̀ bìi mə bɨ bè ǹloŋ ŋgaà yàà ka njɨ aa, ɨ kwɛrə mbɔɔnə a mbo Nwì. 8Lâ m̀bə nsyɛ ya ɨ tswe, a ka ŋkɔ'ɔ naa bɨ̀ kə̀rə̀ kərə ghu bo bɨ̀nə̀gə̀, boŋ kaa bɨ sɨ annǔ tsu kwɛtə, a tɨgə̀ m̀bə aa mə Nwì à nɨŋ ndɔ̀ɔ̀ ghu atu ŋkɨ ntɨgə nlwi'isə ntɔ̀ɔ̀. 9Ka mə bì'i ghàà ma mùu ajàŋ aa, a ŋghɛ̀ɛ nɨ̂ ŋ̀gàâ yùù, a njoo nɨbôŋ, bì'ì naŋsə nzi mə nɨ tswe nɨ̀ ɨ̀nnù jìi ɨ bɔŋ ntsyàtə̀, m̀bə jìi mə ɨ ka ghɨ̀rə̂ tâ nɨ̀ yweenə aà. 10Kaa Nwì à sɨ̀ ŋû yìi mə a jɨtə ŋkòbə̀ bə̂, kaa m̀bə a wa'ǎ afà'à yìi mə nɨ fà'à a mbo bə̀ bɨ Nwî aa lì'ìnə̀, bo bɨ̀ ajàŋ mə nɨ kɨɨ ŋkɔŋə nɨ̂ waa, nzi nywe'e tsɨ̂tsɔ̀ŋ aà. 11Bì'i yə̀'ə̀tə̀ mə tâ nɨ̀ ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì tsi'ì maa ajàŋ ŋ̀ka mfa'a ɨ̀nnù tsɨ̀m nɨ mɨ̀ntɨɨ̀ muu mɨtsɨ̀m, ta a yi tɨ bə a njɨ̀m nɨ̀ kwɛrə ayoo yìi mə nɨ bɛ aà. 12Kaa bì'ì sɨ lɔ̀ɔ̀ mə tâ nɨ̀ ka mbɔrəkə, nɨ̀ ka ŋŋe'esə bə̂ bìi mə bɨ nɨŋ mɨ̀ntɨɨ̀ myaa a nu Nwì ŋkɨ ntswe nɨ̂ àtàŋəntɨɨ aa, ta yǐ kwɛrə ayoo ya yìi mə Nwì à kà'à aà. 13Nòò wa yìi mə Nwì à lɛ ŋka ŋghɨrə ŋkà'â yì bo Abraham aa, kaa à lɛ ŋwa'à nɨ ŋù yì dàŋ yìi mə à lɛ ŋkɔ'ɔnə ntsya yi aa tswê mə mbə yu kaa ghu ɨ̀kumə, à lɛ ntɨgə nlɔ̀gə̀ aà àtu ɨbɨ̀ɨ nû yi ŋkaa ghu 14ǹswoŋ mə, “Tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀, mə̀ ka yǐ nɨŋ mbɔɔnə a nu wò ɨ ghɨrə tâ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yò ɨ̀ gha'a.” 15Tsǒ mə Abraham à lɛ ntswa ntɨɨ̀ yi ŋka nyu'utə aa, à lɛ ŋkwɛrə ŋkà'a yâ. 16Ŋù yi ntswe nɨ̂ ŋ̀kàâ ànnù aa, a kaà aa nɨ̀ ɨ̀kùm ŋû yìi mə à dɨ̀rə̀sə ntsyàtə yi, ma mùu ajàŋ àkàà ya a tswaà ànnù ya kaa bɨ wa'à bù ŋka nlɨgɨtə. 17Ma mùu ajàŋ, Nwì à lɛ ŋka nlɔɔ naŋsə ndɨ'ɨ tâ à laa a mbo bə̀ bìi mə à lɛ ka'a a mbo bo aa, mə kaa ŋkà'â yì kaa ɨ sɨ kwensə aa, à lɛ ntɨgə nlɔgə ɨkûm yi ŋkaa ghu. 18Ma la a bə mə ɨ̀nnù tswe ghu ji baa mə kaa mbə ɨ wa'à kwensə̀, ndɨ'ɨ nɨ mə kaa mbə Nwì a wa'ǎ abaŋnənnù swoŋə̀. Nloŋ ma juà ɨ̀nnù ji baa, bì'inə̀ bìi mə bì'inə̀ khə̀ ǹləəntə nɨ a nu Nwì tâ bì'inə̀ tswe nɨ̂ àtàŋəntɨɨ ŋka mbɛ nɨ̂ ànnù yìi mə bɨ ka'a a mbo bì'inə̀ aà. 19Ɨ̀nnù ma jû mə bì'inə̀ bɛ aa ɨ tɨgə mbə alaŋsə ŋgɔ̀'ɔ̀ yìi mə bì'inə̀ təə ghu ntɨɨ aà. Ànnù ma yû mə bì'inə̌ bɛ aa a ghɨrə nɨ mə tâ bì'inə̀ ntɨgə ŋkuu ŋhɛɛ wa adɨgə mmà'a Nwì yìi mə a laa màŋsə̀, tsi'ì wa a njɨ̀m àtsə̀'ə̀ ya mə a lɛ sɨ yàtə ndâmà'a Nwì, 20tsi'ì wa adɨgə yìi mə Yesu à tsyà mə mbìì yi'inə̀ ŋ̀ghɛɛ ghu aà, nɨ tsùsə̀ àtû yi'inə̀, ŋ̀kɨ mbə ŋgàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè yìi mə à lwì'i nɨ̂koŋ a ŋkǎŋ Melkizedek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\