BaHeber 7

1Melkizedek ma ghû a lɛ mbə mfɔ̀ Salem ŋ̀kɨ mbə ŋgàŋmà'a Nwìŋgɔ̀ŋ Àkɔ'ɔ̀ntsɨrə. Nòò yìi mə à lɛ mbòò Abraham a kwɛɛ̀ nɨ ntsò yìi mə à lɛ ntsya, ǹzwitə bɨ̂fɔ̀ bya bi nɨkwa aa, à lɛ nnɨŋ mbɔɔnə ghu nû; 2Abraham a yâtə̀ ǹjoo jyâ tsɨ̀m ɨ̀dɨ̀gə̀ ji nɨghum, ntɨgə mfa adɨgə yî fùùrè ghu mbô. Ǹji'ì ɨ̀kǔm Melkizedek yî ǹtsyàmbìì ɨ̀ bə aa mə m̀fɔ̀ ɨ̀nnù jìi ɨ tsinə aa, yìi mə ɨ̀ yòŋtə, tsi'ì tsǒ m̀fɔ̀ Salem aa, ɨ bə mə, m̀fɔ̀ m̀bɔɔnə̂. 3Kaa à sɨ̀ nɨ tà kə̀ ǹdè, kə̀ nɨ̂ ŋ̀kàŋ ŋgwɛ̀'ɛ̀ tswê. Kaa à sɨ̀ nɨ̂ ǹlɔ̀gɨ̀nə̀ kə̀ ǹlwì'i ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yì tswê, m̀fìnə a Mu Nwì, m̀bə ŋgàmà'a Nwì yìi mə à lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aà. 4Naŋsə yə mbuù ŋù yî ŋ̀wè yìi mə Melkizedek à bə aà! Abraham, tâtsə̂ yi'inə̀ à lɛ mfà abwenə njoo jya yì fùùrə̀ atu nɨ̀ghum gho mbô, njoo jya mə à lɛ ŋkwɛrə a adɨgə ntsò aà. 5Ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ Levi yìi mə à nɨ ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ ŋ̀gǎŋmà'a Nwì aa, bo tswe nɨ̀ ǹdɨ'ɨ a mum nɔ̀ŋsə̀ Nwì mə bo ka ŋkwarə nɨ̂ àtɨɨ ayoo yì fùùrə̀ atu nɨ̀ghum a mbo bɔɔ bɨ maà byaa ka mə bo bɨtsɨ̀m lo aa a ŋgwɛ̀'ɛ Abraham aà. 6La ŋù ghuà mə à lɛ ŋwa'a aa a ŋgwɛ̀'ɛ̀ bo lo aa, à lɛ ŋkwɛrə atɨɨ ayoo yì fùùrə a atu nɨ̀ghum a mbo Abraham, ǹtɨgə nɨŋ mbɔɔnə a nu yu wa yìi mə à lɛ ntswe nɨ̂ ŋ̀kà'a ya aa. 7Kaa à sɨ annù yìi mə mbə bɨ kâ ǹlɨgɨtə bə̂ mə a mbɔɔnə a nu ŋù yî ŋ̀kəgə aa a nɨŋə nɨ̂ ŋù yî ŋ̀wè. 8Faà bì'inə̀ yə mə a atɨɨ ayoo yì fùùrə̀ a atu nɨ̀ghum aa a kwɛrə bə̂ bìi mə bɨ kwo aà, lâ a ŋghɛɛ nɨ Melkizedek, a lɛ ŋkwɛrə ŋû yìi mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ mə à tswe nɨ̀koŋə̀. 9Maa ajàŋ mbə bɨ tse swoŋ mə, Levi yumbɔŋ yìi mə à lɛ sɨ kwɛrə ɨtɨɨ njoo mà jû aa, à lɛ ŋkɨ mfa, ntsyaa njɨ̌m Abraham, 10Ǹloŋ mə Levi à lɛ mburə a ato'o Abraham wa noò wa mə Melkizedek à lɛ mbòò yi aà. 11A lɛ mbaa mbə mə ɨfà'a ŋgǎŋmà'a Nwì jìi mə lɛ nlo a ŋgwɛ̀'ɛ Levi (ǹloŋ mə bə̀ lɛ ŋkwɛrə Nɔ̂ŋsə̀ ntsya aa a njɨ̌m bo) ɨ lɛ mbɔ̀ŋ maŋsə, bɛɛ boŋ ŋgàŋmà'a Nwì à lɛ mbù m̀fɛ'ɛ bə a ŋgwɛ̀'ɛ Melkizedek, kaa wa'à bə a ŋgwɛ̀'ɛ Aaron fɛ̀'ɛ aa ɛ? 12Ǹloŋ mə Nwì à bə kwensə mbuu ŋgǎŋmà'a Nwì bɛɛ boŋ Nɔ̀ŋsə̀ à ka kɨɨ kwensə. 13Ǹloŋ mə ŋù yìi mə bɨ swoŋ ɨ̀nnù ma jû ǹloŋ ŋgaa yì aa, à fɛ̀'ɛ̀ aa a ŋgwɛ̀'ɛ̀ yìi mə ŋù à lɛɛ̀ ŋ̀wa'à ghu fɛ'ɛ̀ ŋ̀ka mfa'a adɨgə nɨkentə nɨ mɔ'ɔ nɨ mà'a Nwì. 14A laa mə Mmà'àmbî yi'inə̀ à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa a ŋgwɛ̀'ɛ Yuda, la nloŋ ŋgwɛ̀'ɛ̀ Yuda, kaa Moses à lɛ ŋwa'ǎ annǔ tsu swoŋ nloŋ annù ŋgǎŋmà'a Nwì. 15Ma yû a tɨgə̀ ǹnaŋsə mfɛ'ɛ nlaa mə mbə ŋ̀gàŋmà'a Nwì, a bɨɨnə mbə tsǒ Melkizedek, 16yìi mə à tɨgə mbə ŋ̀gàŋmà'a Nwì, kaa wa'à yòŋə̀ aa bə nɔ̀ŋsə̀ yìi mə bɨ lɛ sɨ lə̀ə̀ ǹyoŋə naa ŋgwɛ̀'ɛ̀ yìi mə ŋù à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ghu aa, bɨ lɛ ntɨgə nyoŋə bə̂ mɨ̀dà'à mìi mə mɨ tswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ka mbə bɨ wa'à bwɛsə̀ aà. 17Ǹloŋ mə a tswe a mûm àŋwà'ànə Nwì ǹloŋ yi mə, “Ò nɨ ŋ̀gàŋmà'a Nwì ǹlwi'i nɨ̂koŋə̀, a ŋkǎŋ ŋgàŋmà'a Nwì Melkizedek” 18Bɨ lɛ ntɨgə mma'atə ndɨ'ɨ yî m̀bìì ya ǹloŋ mə kaa ɨ̀ lɛ ŋwa'à nɨ̂ àdà'à tswê, kaa wa'à nɨ̂ àfà'à kɨ mbu ntswe aà. 19(Ǹloŋ mə kaa nɔ̀ŋsə̀ kaa à lɛ sɨ wa'à ghɨ̀rə̀ tâ àyoò tsu a bɔŋ màŋsə̀); ma yû a zi nɨ̂ ànnù yìi mə bì'inə̀ bɛ, a bɔŋ tsyàtə yî nɔ̂ŋsə̀ yî m̀bìì wâ, bì'inə̀ tsyà ghu nyoŋtə nɨ a mbɛ̀ɛ Nwì. 20A ŋghɛ̀ɛ ghu, kaa Nwì à lɛ ŋwa'à yi nɨ̂ ŋgàŋmà'a Nwì ləə̀ aa tɨ ghə mə à kàâ. Bɨ lɛ sɨ lə̀ə̀ nɨ̂ ŋ̀gǎŋmà'a Nwì ji mbìì aa tsi'ì tɨ̀ àkàà, 21la bɨ lɛ nlə̀ə̀ ghulà aa nɨ̂ àkàà, “M̀mà'àmbi à kàà mə̂ kaa à ka wa'ǎ ntɨɨ̀ yi bû ŋ̀kwensə, ‘Ò nɨ ŋ̀gàŋmà'a Nwì ǹlwi'i nɨ̂koŋə̀.’ ” 22Ma yû a ghɨrə̀ mə tâ Yesu tâ à bə ŋû yìi mə a ghɨ̀rə mə tâ àkàà Nwî yìi mə a boŋtə ntsya aa, tâ à bə̀ yî ànnu nɨ̂ŋkoŋ. 23Ǹgǎŋmà'a Nwì ji mbìì jya ɨ lɛ ŋgha'atə aa nloŋ mə nɨ̀wo nɨ lɛ ŋghɨ̀rə̀ mə tâ bo tsee tswe lwì'ì nɨ̂ŋkoŋ tsǒ ŋgǎŋmà'a Nwì; 24La annù ajàŋ mə Kristo à nɨ ŋgàŋmà'a Nwì aa, a lwi'i nɨ̂ŋkoŋ ǹloŋ mə yumbɔŋ à kɨ nlwì'ì nɨ̂ŋkoŋ aà. 25Maa ajàŋ à zî àjàŋ yìi mə mbə yu ka ǹyweensə bə̂ bìi mə bɨ tsyà ghu nu nyoŋtə nɨ a mbɛ̀ɛ Nwì a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòo bɨ̀tsɨ̀m, nloŋ mə ŋ̀gɔ̀ŋ bɨ̀nòò tsɨ̀m à tswe ntsà'àtə̀ nɨ̂ Nwî a atu bo aà. 26A lɛ ŋkù'ùnə̀ mə tâ bì'inə̀ tswe nɨ̂ àjàŋə ŋgàŋmà'a Nwì ma ghû, yìi mə à làa màŋsə̀, kaa wa'à nɨ̂ àlɔ̀'ɔ̀ yì tsu tswê, kaa wa'à nɨ̀ ɨ̀bɨ yì tsu tswê, kaa wa'à bo bɨ̀ ŋgǎŋŋghɨ̀rə ɨ̀nnù jì bɨ tswê, bɨ ŋentə̀ yi a ǹdəŋ, aburə. 27Kaa à sɨ̀ bû ǹtswe nɨ̂ ŋ̀ka mà'a Nwì a njwî tsɨ̀mə̀, ǹtsya nɨ̂ m̀bìì m̀ma'a nloŋ yìi ɨbɨ, m̀bɔŋ tɨgə bǔ mà'à ǹloŋ yî bə̂, a ajàŋ yìi mə ŋgǎŋmà'a Nwì ji mbìì ɨ lɛ sɨ ghɨ̀rə aà; à lɛ ghɨ̀rə̀ ma yû ànnù aa ŋgaa yî m̀fùùrə̀ a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m, wa noò mə à lɛ mfa ɨ̀ ɨbɨɨ nû yi tsi'ì tsǒ àyoo mà'a Nwì aà. 28Tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ nɔ̀ŋsə̀ Moses a lə̀ə̀ bə̂ bìi mə bɨ bɔrə aa tso ŋgǎŋmà'a Nwì jî wè, la nɨ̀ghàà nɨ̂ àkàà nya, mə nɨ lɛ ntɨgə nyòŋə aa bə a njɨ̌m nɔ̀ŋsə̀ aa, nɨ tsɔ'ɔ Mu Nwì yìi mə bɨ ghɨ̀rə̀ mə à bɔŋ màŋsə̀ ŋgaa yî mɔ̀'ɔ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\